Chỉ thị về việc tạo điều kiện cho các tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập sớm hoạt động ổn định

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 573/TTG NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 1996 VỀ VIỆC TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP SỚM HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH

Đến nay Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập 18 Tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình quy định tại Quyết định số 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Tổng công ty 91). Mặc dù quá trình hoạt động chưa dài và có nhiều khó khăn, nhưng kết quả triển khai trong hơn một năm qua ở các Tổng công ty 91 bước đầu đã khẳng định mô hình tổ chức này là đúng hướng, phù hợp với yêu cầu đổi mới trong khu vực kinh tế nhà nước. Để tạo điều kiện cho các Tổng công ty 91 sớm đi vào hoạt động ổn định và thực hiện tốt nhiệm vụ Nhà nước giao, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các ngành liên quan khẩn trương tiến hành một số việc sau đây:

1. Về hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp nhà nước.

Các cơ quan nhà nước theo sự phân công cần sớm hoàn chỉnh nội dung để trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành, hoặc tự ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp nhà nước, nhất là các văn bản trực tiếp liên quan đến các Tổng công ty nhà nước; tiến độ cụ thể như sau:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị:

- Nghị định về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước, trình Chính phủ ban hành trong tháng 8 năm 1996.

- Nghị định về quản lý nhà nước và thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, trình Chính phủ ban hành cuối tháng 10 năm 1996 để hướng dẫn thi hành các Điều 25, Điều 26 và Điều 27 Luật doanh nghiệp nhà nước.

- Trong tháng 9 năm 1996, ký ban hành Chế độ kế hoạch đối với Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua nội dung.

b) Bộ Tài chính chuẩn bị:

- Nghị định về Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước, trình Chính phủ ban hành vào đầu tháng 9 năm 1996.

- Ký ban hành ngay trong tháng 8 năm 1996 bản Quy chế tài chính mẫu đối với Tổng công ty nhà nước. Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 căn cứ vào bản Quy chế mẫu này để xây dựng Quy chế tài chính cụ thể của Tổng công ty mình và chậm nhất là cuối tháng 10 năm 1996 phải ký ban hành, sau khi Bộ Tài chính thông qua nội dung. Những sai lệch so với Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước khi Chính phủ chính thức ban hành, sẽ được Bộ Tài chính hiệu chỉnh lại sau.

c) Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chuẩn bị và trong tháng 9 năm 1996 ký ban hành chế độ lương và phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng quản trị (lương cho các thành viên hoạt động chuyên trách, phụ cấp cho thành viên hoạt động kiêm nhiệm).

Trong quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ cần bàn thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về vấn đề này. Đối với Tổng công ty 91 có thể vận dung theo hướng Chủ tịch Hội đồng quản trị hưởng lương tương đương Thứ trưởng, các thành viên khác hưởng lương tương đương Vụ trưởng hạng cao nhất. Lương của Tổng giám đốc theo quy định riêng. Những người có mức lương cao hơn mức quy định này, nếu được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị, thì được bảo lưu mức lương cũ.

d) Ban chỉ đạo trung ương đổi mới doanh nghiệp chuẩn bị và trong tháng 9 năm 1996 hướng dẫn về:

- Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Tổng công ty 91, mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

- Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

đ) Tổng cục Thống kê chuẩn bị và đến cuối tháng 10 năm 1996 ban hành xong các văn bản bổ sung, sửa đổi chế độ báo cáo, thống kê cho phù hợp với Luật doanh nghiệp nhà nước và các văn bản khác dưới Luật có liên quan đến Tổng công ty nhà nước, sau khi đã bàn nhất trí với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

2. Về tổ chức và cán bộ của Tổng công ty 91.

a) Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ bàn với các cơ quan liên quan để từ nay đến cuối tháng 10 năm 1996 trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung đủ cán bộ chủ chốt cho các Tổng công ty 91; nhất là những nơi còn thiếu Chủ tịch Hội đồng quản trị và chưa có Phó tổng giám đốc. Ngoài ra Ban cần ra soát lại nhân sự hiện có của các Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 và trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh những trường hợp chưa hợp lý, đặc biệt đối với trường hợp cán bộ quản lý nhà nước còn kiêm nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Ban kiểm soát.

b) Trong quá III năm 1996 các Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 phải kiện toàn xong Ban kiểm soát. Trong trường hợp Bộ Tài chính và Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật không giới thiệu được người hoạt động chuyên trách như đã quy định tại Điều lệ Tổng công ty thì Hội đồng quản trị được quyền tự chọn những người có đủ tiêu chuẩn quy định và bổ nhiệm vào làm thành viên Ban kiểm soát, hoạt động chuyên trách để có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ Hội đồng quản trị giao.

c) Tất cả các Tổng công ty 91 phải xây dựng và ban hành trong tháng 9 năm 1996 bản Quy chế hoạt động của bộ máy giúp việc của Tổng công ty mình. Hồi đồng quản trị và Tổng giám đốc cùng sử dụng chung bộ máy giúp việc này, không tổ chức bộ máy giúp việc riêng.

d) Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 phải phê chuẩn xong Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của tất cả đơn vị thành viên chậm nhất vào cuối năm 1996.

đ) Các Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Nam trong tháng 9 năm 1996 cần ban hành Quy chế hoạt động của doanh nghiệp thành viên kinh doanh lương thực, trong đó quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp này ngoài việc thực hiện nhiệm vụ Tổng công ty giao, còn phải thực hiện nhiệm vụ thu mua và chế biến lương thực trên địa bàn tỉnh do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao; bảo đảm nguyên tắc đã có doanh nghiệp thành viên của các Tổng công ty này kinh doanh lương thực và cung ứng nhu cầu lương thực cho dân trên địa bàn tỉnh thì không thành lập doanh nghiệp thuộc địa phương nữa.

3. Về các vấn đề tài chính của Tổng công ty 91.

a) Bộ Tài chính khẩn trương tiến hành những việc dưới đây:

- Hoàn thành việc giao vốn cho các Tổng công ty 91 chậm nhất vào cuối tháng 9 năm 1996.

- Từ nay đến cuối năm 1996 phải quy định cho từng Tổng công ty 91 danh mục những bán sản phẩm luân chuyển nội bộ giữa các thành viên để tiếp tục hoàn chỉnh và những dịch vụ luân chuyển nội bộ giữa các thành viên để phục vụ sản xuất mà không phải nộp thuế doanh thu.

- Khẩn trương thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết vốn cho Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam như đã ghi tại điểm 3, Công văn số 519/KTN ngày 30 tháng 01 năm 1996 của Văn phòng Chính phủ.

- Nghiên cứu và trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý khó khăn về vốn cho một số Tổng công ty 91 khác; như vốn dự trữ lưu thông để Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Nam mua lương thực hàng hoá của nông dân theo thời vụ, vốn cần thiết để Tổng công ty Công nghiệp tầu thuỷ Việt Nam có thể hoàn thành được chu kỳ đóng tàu.

b) Số nợ tồn đọng của các doanh nghiệp tại thời điểm đưa vào thành viên của Tổng công ty 91 được giải quyết như sau:

- Phần nợ phát sinh do doanh nghiệp phải thực hiện chỉ thị của một cơ quan nhà nước thì cơ quan đó có trách nhiệm tìm biện pháp thanh toán số nợ này cho doanh nghiệp.

- Phần nợ phát sinh do hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì Tổng công ty chỉ đạo doanh nghiệp này trong việc thanh toán số nợ đó.

c) Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng nhà nước tạo điều kiện cho Công ty tài chính trong Tổng công ty 91 sớm được thành lập và có thể đi vào hoạt động.

4. Về quan hệ giữa Tổng công ty 91 và các cơ quan nhà nước.

a) Các cơ quan nhà nước khi ban hành văn bản pháp quy liên quan đến doanh nghiệp nhà nước đều gửi văn bản đó cho các Tổng công ty 91. b) Khi trình các cơ quan nhà nước giải quyết những đề nghị của mình, Tổng công ty 91 thực hiện nguyên tắc đi qua một cửa theo từng việc cụ thể. Việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào thì Tổng công ty trực tiếp trình cơ quan đó xử lý. Nếu cần thì cơ quan này sẽ bàn với các cơ quan khác có liên quan để giải quyết và trả lời cho Tổng công ty, không yêu cầu Tổng công ty phải trình kèm ý kiến của các cơ quan liên quan. Trường hợp việc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ thì ngoài văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ (qua Văn phòng Chính phủ) Tổng công ty đồng gửi văn bản đó cho Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ chức năng và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan, để khi Thủ tướng Chính phủ cần hỏi ý kiến thì các cơ quan này đã chuẩn bị sẵn.

c) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thành lập một bộ phận trong Văn phòng Chính phủ làm đầu mối giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo và xử lý những đề nghị của các Tổng công ty 91. Trong khi chưa có bộ phận này, Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ làm đầu mối nói trên.

5. Vấn đề tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn trong Tổng công ty.

a) Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương chủ trì bàn với Ban Kinh tế Trung ương để sớm hướng dẫn hình thức và nội dung hoạt động của tổ chức Đảng trong Tổng công ty nhà nước.

b) Đề nghị Tổng liên đoàn lao động Việt Nam sớm hướng dẫn hình thức và nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn trong Tổng công ty nhà nước.

6. Vấn đề khác.

Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan sớm tổ chức cho các cán bộ chủ chốt trong Tổng công ty nhà nước và các cơ quan nhà nước có liên quan quán triệt nội dung các văn bản pháp luật và trao đổi kinh nghiệm liên quan đến tổ chức và hoạt động của các Tổng công ty nhà nước.

 

thuộc tính Chỉ thị 573/TTg

Chỉ thị về việc tạo điều kiện cho các tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập sớm hoạt động ổn định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:573/TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Trần Đức Lương
Ngày ban hành:23/08/1996Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 573/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
----------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No: 573/TTg
Hanoi ,August 23,1996
 
DIRECTIVE
ON CREATING CONDITIONS FOR THE STATE CORPORATIONS ESTABLISHED BY DECISION OF THE PRIME MINISTER TO EARLY START STABLE OPERATIONS
To date the Prime Minister has issued decisions establishing 18 State Corporations to operate according to the model defined in Decision No. 91-TTg of March 7, 1994 of the Prime Minister (Corporations 91 for short). Although they have not been long in operation and are still facing many difficulties, the results obtained by Corporations 91 during the past year or so of operation have begun to prove that this model of organization is in the right direction and conforms to the requirement for renewal of the State-owned economic sector. In order to create conditions for Corporations 91 to early start their stable operations and fulfill the tasks assigned by the State, the Prime Minister instructs the branches concerned to urgently do the following works:
1. on guiding the implementation of the law on state enterprises:
The State agencies according to their assignment of responsibilities should early perfect the contents of documents to submit to the Government and the Prime Minister for issuing, or issue by themselves documents guiding the implementation of the Law on State Enterprises, particularly the documents directly concerning the State Corporations. Following is the working order:
a/ The Ministry of Planning and Investment shall prepare:
- A Decree on the establishment, re-organization, dissolution and bankruptcy of State enterprises to submit to the Government for promulgation in August 1996.
- A Decree on State management and the exercise of the State’s ownership over State enterprises to submit to the Government for promulgation in late October 1996 to guide the implementation of Article 25, Article 26 and Article 27 of the Law on State Enterprises.
- In September 1996, the Ministry shall sign into effect the Planning Regime for the Corporations established by decision of the Prime Minister after the Prime Minister approves of the contents.
b/ The Ministry of Finance shall prepare:
- A Decree on the Regulations of financial management and business accounting for State enterprises to submit to the Prime Minister for promulgation in early September 1996.
- The Ministry shall sign into effect right in August 1996 the model Financial Regulations for State corporations. The Managing Councils of Corporations 91 shall base themselves on the model Regulations to compile the Financial Regulations of their Corporations, and sign it into effect by the end of October 1996 at the latest, after the Ministry of Finance approves of the contents. Any deviation from the Regulations on financial management and business accounting for State enterprises when it is officially promulgated by the Government shall be amended by the Ministry of Finance at an ulterior date.
c/ The Government Commission on Organization and Personnel shall prepare and sign into effect in September 1996 the salary and allowance regime for the members of the Managing Council (salaries for full-time members and allowances for part-time members).
While preparing it, the Government Commission on Organization and Personnel should discuss and reach agreement with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs on this issue. As for Corporations 91, they can pay the Chairman of the Managing Council a salary equal to that of a Vice-Minister and the members a salary equal to the highest salary of a department head. The General Director shall be paid according to a separate stipulation. Those persons who are paid more than the rates set here shall retain the rates of payment if they are appointed to the Managing Council by the Prime Minister.
d/ The Central Steering Board for Renewing Enterprises shall prepare and in September 1996 give guidance on:
- The working statute of the Managing Councils of Corporations 91, and the relationship between the Managing Council and the General Director.
- The working statute of the Control Commission.
e/ The General Department of Statistics shall prepare and in late October 1996 issue documents supplementing and amending the reporting and statistical regime in accordance with the Law on State Enterprises and other sub-law documents concerning State Corporations after discussing and reaching agreement with the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance.
2. On the organization and personnel of Corporations 91:
a/ The Government Commission on Organization and Personnel shall discuss with the State agencies concerned to submit from now to the end of October 1996 proposals to the Prime Minister to appoint enough key officials for Corporations 91, particularly those Corporations which are still without Chairmen of the Managing Councils and Deputy General Directors. Besides, the Commission should revise the existing staffs of the Managing Councils of Corporations 91 and submit them to the Prime Minister to adjust irrational cases, especially where State managers cumulate the responsibilities of both the Chairman of the Managing Council and the Head of the Control Commission.
b/ In the third quarter of 1996, the Managing Councils of Corporations 91 must perfect the Control Commission. In case the Ministry of Finance and the Ministry in charge of the economic-technical branch concerned fail to recommend full-time members as stipulated in the Statutes of the Corporations, the Managing Council can choose qualified persons and make them full-time members of the Control Commission so that they may have the conditions to carry out well the tasks assigned by the Managing Council.
c/ All Corporations 91 must elaborate and issue in September 1996 the Regulations on the work of their assisting staffs. The Managing Council and the General Director shall use this staff together without organizing separate assisting staffs.
d/ The Managing Councils of Corporations 91 must ratify the Statutes and Regulations on the organization and operation of all member units by the end of 1996 at the latest.
e/ The Managing Councils of the Food Corporations in the North and the Food Corporations in the South in September 1996 should issue the Regulations on the operation of their member food enterprises, clearly stipulating that, in addition to carrying out the tasks assigned by the Corporation, these enterprises must also perform the task of purchasing and processing food grains in the province as assigned by the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, and comply with the principle that with the member enterprises of the Corporations engaged in food business and supply of food to the people in the province, there is no need to set up a local food enterprise.
3. On the financial issues of Corporations 91:
a/ The Ministry of Finance should urgently do the following works:
- Finishing capital allocation to Corporations 91 by the end of September 1996 at the latest.
- From now to the end of 1996, it shall specify for each Corporation 91 a list of semi-products transferred among member units for finishing and the services transferred among member units to serve production without having to pay turnover tax.
- Urgently implementing the Prime Minister’s directive on the supply of capital to the Vietnam Gemstones and Gold Corporation as pointed out in Point 3, Official Dispatch No.519/KTN of January 30, 1996, of the Office of the Government.
- Studying and submitting to the Prime Minister measures to settle the shortage of capital for a number of other Corporations 91, such as reserve working capital for the Food Corporation of the North and the Food Corporation of the South, in order to buy commodity food grains from farmers according to seasons, and the necessary capital for the Vietnam Shipbuilding Corporation to complete the building of ships as planned.
b/ The existing debts owed by the enterprises at the point of time when they become members of Corporations 91 shall be settled as follows:
- If a debt incurred by the enterprise because it has to carry out an instruction of a State agency, the latter shall have to take measures to repay it.
- A debt incurred as a result of the enterprise’s business activities shall be repaid by the enterprise under the direction of the Corporation.
c/ The Ministry of Finance shall cooperate with the State Bank to create conditions for the early establishment and operation of financial companies in Corporations 91.
4. On the relationship between Corporations 91 and State agencies:
a/ The State agencies when issuing legal documents concerning State enterprises must send copies of these legal documents to Corporations 91.
b/ When submitting proposals to State agencies for settlement, Corporations 91 shall apply the principle of going only to one door for each specific matter. An issue that comes within the jurisdiction of any State agency should be submitted directly to that State agency by these Corporations for settlement. If necessary, this State agency shall discuss with the other State agencies concerned to settle it and answer the Corporations without having to ask them to enclose the opinions of the State agencies concerned. If an issue comes within the jurisdiction of the Prime Minister, the Corporations apart from sending a copy to the Prime Minister (through the Office of the Government) must send a copy to the Ministry in charge of the economic-technical branch, the relevant Ministry and the provincial People’s Committee concerned, so that when the Prime Minister needs to consult them, they have already been prepared.
c/ The Minister-Director of the Office of the Government shall establish a section in the Office of the Government to act as an agency to help the Prime Minister in directing and settling the proposals of Corporations 91. Pending the establishment of this section, the Central Steering Board for Renewing Enterprises shall assume the task of the said agency.
5. Party organization and Trade Union organization in the Corporations:
a/ The Central Organization Commission should discuss with the Central Economic Commission to early give guidance on the form and contents of activity of the Party organization in the State Corporations.
b/ The Vietnam Confederation of Labor should early give guidance on the form and contents of activity of the Trade Union organizations in the State Corporations.
6. Other issues:
The Central Steering Board for Renewing Enterprises shall have to cooperate with the agencies concerned in helping the key officials in the State Corporations and the State agencies concerned to understand the contents of the legal documents and exchange experiences concerning the organization and operation of the State Corporations.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER,
DEPUTY PRIME MINISTER,
Tran Duc Luong

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Directive 573/TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi