Chỉ thị về việc tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỉ THị

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 445/TTG
NGàY 9 THáNG 8 NăM 1995 Về VIệC Tổ CHứC
TRIểN KHAI THI HàNH PHáP LệNH Xử Lý VI PHạM HàNH CHíNH

 

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 6 tháng 7 năm 1995 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 1995. Đây là một văn bản Pháp luật quan trọng của Nhà nước ta về đấu tranh phòng và chống vi phạm hành chính nhằm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước. Để kịp thời triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh này, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ nhân viên các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và mọi công dân về nội dung Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh Pháp lệnh, động viên sức mạnh của quần chúng nhân dân trong việc đấu tranh phòng và chống vi phạm hành chính, đồng thời thực hiện tốt vai trò giám sát việc thi hành Pháp lệnh của các cơ quan, nhân viên Nhà nước.

Các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương cần sử dụng mọi hình thức thích hợp để tổ chức tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên về mục đích, yêu cầu, nội dung của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

2. Các Bộ, ngành thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, Uỷ ban nhân dân các cấp và những cơ quan khác có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải có kế hoạch kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp và bố trí cán bộ có đủ năng lực và phẩm chất, tổ chức tập huấn để triển khai thực hiện tốt pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương mình.

Các cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải thực hiện việc xử lý theo đúng quy định của pháp lệnh, kiên quyết chấm dứt tình trạng xử lý tuỳ tiện, xử lý sai thẩm quyền, xử phạt không kịp thời hoặc phạt cho tồn tại, đồng thời phải xử lý nghiêm những cán bộ có thẩm quyền xử phạt mà làm trái Pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính.

3. Trong thời gian từ nay đến hết tháng 8 năm 1995 các Bộ, ngành có trách nhiệm sau đây phải khẩn trương soạn thảo trình Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành một số vấn đề thuộc nội dung của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính:

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức hữu quan soạn thảo Nghị định ban hành Quy chế về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những đối tượng quy định tại Điều 21 của Pháp lệnh.

- Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, các cơ quan hữu quan soạn thảo Nghị định ban hành Quy chế về các biện pháp xử lý hành chính: Đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; quản chế hành chính đối với những đối tượng quy định tại các Điều 22, 23 và 25 của Pháp lệnh và Nghị định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, các cơ quan, tổ chức hữu quan soạn thảo Nghị định ban hành Quy chế về biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với những đối tượng quy định tại Điều 24 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

- Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan soạn thảo văn bản quy định về tổ chức và cách thức nộp phạt, chế độ quản lý biên lai thu tiền phạt và quản lý tiền nộp phạt.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng của mình phải khẩn trương rà soát các văn bản pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với những quy định của Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính và trong thời hạn chậm nhất từ nay đến hết quý III năm 1995 phải trình Chính phủ ban hành. Riêng đối với Luật, Pháp lệnh khác có quy định về xử phạt vi phạm hành chính thì các Bộ, ngành phải làm dự thảo văn bản sửa đổi trình Chính phủ để xem xét trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính.

5. Đối với các lĩnh vực chưa có văn bản pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm soạn thảo văn bản trình Chính phủ ban hành từ nay đến hết quý IV năm 1995.

a. Bộ Thuỷ lợi soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đê điều và công trình thuỷ lợi;

b. Bộ Xây dựng soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý xây dựng, nhà cửa và quản lý công trình đô thị;

c. Tổng cục Địa chính soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

d. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

đ. Bộ Thương mại soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại;

e. Bộ Giao thông vận tải soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ các công trình giao thông;

g. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn lao động;

h. Bộ Văn hoá - Thông tin soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạt hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin.

i. Bộ Quốc phòng soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng.

k. Ban Vật giá Chính phủ soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá.

Ngoài những lĩnh vực nêu trên, các Bộ, ngành khác căn cứ vào yêu cầu quản lý Nhà nước, soạn thảo văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính thuộc ngành mình quản lý để trình Chính phủ xem xét, ban hành.

6. Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1995 Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không ban hành văn bản mới về xử phạt vi phạm hành chính. Các văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trước đây về những vấn đề mà Chính phủ chưa có văn bản quy định nếu không trái với pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính mới thì được tiếp tục thi hành cho đến khi Chính phủ có văn bản quy định về những vấn đề đó.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào thực tiễn và yêu cầu quản lý Nhà nước ở địa phương đề nghị Chính phủ xem xét, ban hành văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính áp dụng ở địa phương mình.

7. Bộ Tư pháp giúp Chính phủ đôn đốc, kiểm tra, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan trong việc soạn thảo các văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ và định kỳ 3 tháng 1 lần báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ kết quả việc thực hiện Chỉ thị này.

thuộc tính Chỉ thị 445/TTg

Chỉ thị về việc tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:445/TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:09/08/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 445/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------
No: 445-TTg
Hanoi, August 09, 1995
 
DIRECTIVE
ON ORGANIZING THE IMPLEMENTATION OF THE ORDINANCE ON HANDLING ADMINISTRATIVE VIOLATIONS.
The Ordinance on Handling Administrative Violations was passed by the Standing Committee of the National Assembly on July 6, 1995, and takes effect from August 1st, 1995. This is an important legal document on preventing and combating administrative violations with the aim of maintaining security and social order and safety, strengthening socialist legislation, and raising the State's management efficiency. With a view to a satisfactory implementation of this Ordinance, the Prime Minister issues the following directive:
1. The Ministers, the Heads of ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to closely cooperate with the Vietnam Fatherland Front and its member organizations in popularizing widely among the officials and personnel of State offices, economic organizations, social organizations, the armed force units, and all citizens the contents of the Ordinance on Handling Administrative Violations with the aim of raising their sense of respecting and strictly observing the Ordinance, energizing the struggle to prevent and combat administrative violations, and at the same time, enhancing the role of the State offices and personnel in supervising the implementation of the Ordinance.
The central and local mass media should use every suitable form to widely and regularly popularize the aim, requirements and contents of the Ordinance on Handling Administrative Violations.
2. The Ministries and branches which exercise the specialized function of inspection or are empowered to handle administrative violations, the People's Committees at different levels, and other agencies which are authorized to handle administrative violations must have a plan to perfect their organization, assign capable and qualified cadres, and organize training courses for a satisfactory implementation of the Ordinance on Handling Administrative Violations and other legal documents concerned within their Ministries, branches and localities.
Those State offices and persons authorized to handle administrative violations must do it as stipulated by the Ordinance, and must resolutely stop doing it arbitrarily, or beyond its authority, or with undue delays, or impose a fine to allow the violations to continue. At the same time, those officials who are authorized to impose fines but handle administrative violations at variance with law, must be sternly punished.
3. From now to the end of August 1995, the following Ministries and branches must urgently complete documents stipulating in details the implementation of a number of issues in the contents of the Ordinance on Handling Administrative Violations:
- The Ministry of Justice shall preside and collaborate with the Ministry of the Interior and the agencies and organizations concerned to draft a Decree to issue Regulations on educational measures applicable to offenders at villages, wards and townships as stipulated in Article 21 of the Ordinance.
- The Ministry of the Interior shall preside and cooperate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Education and Training, the Vietnam Committee for Protection and Care of Children, and the agencies concerned to draft a Decree on the issue of Regulations on the measures to handle administrative violations: sending to re-education schools and centers, or putting under administrative control those offenders stipulated in Articles 22, 23, and 25 of the Ordinance and the Decree on compulsory implementation of the Decision on handling administrative violations.
- The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall consult the Ministry of Health, the Ministry of the Interior, and the agencies and organizations concerned to draft a Decree on the issue of Regulations on measures to send to treatment centers those offenders stipulated in Article 24 of the Ordinance.
- The Ministry of Finance shall consult the other Ministries and branches concerned to draft a document stipulating the organization and forms of paying fines, the management of receipts on fine payments and of fine payments.
4. The Ministries, the ministerial-level agencies, and the agencies attached to the Government within their functions must urgently revise the existing legal documents on handling administrative violations, amend and supplement them in line with the stipulations of the Ordinance on Handling Administrative Violations and, from now to the end of the third quarter of 1995 at the latest, submit them to the Government for issuance. With regard to other laws and ordinances on handling administrative violations, the Ministries and branches concerned must draft revised versions and submit them to the Government for consideration, and the Government shall submit them to the National Assembly and its Standing Committee for decision in order to ensure the uniformity of the legal system in handling administrative violations.
5. Regarding those areas where there are no legal documents on handling administrative violations, the Ministries, ministerial-level agencies, and the agencies attached to the Government shall have to draft them and submit them to the Government for issuance from now to the end of the fourth quarter of 1995.
a/ The Ministry of Water Resources shall draft a document on handling administrative violations in the protection of dykes and irrigation works;
b/ The Ministry of Construction shall draft a document on handling administrative violations in the management of construction and housing, and on the management of urban projects;
c/ The General Land Administration shall draft a document on handling administrative violations on land use;
d/ The Ministry of Science, Technology and Environment shall draft a document on handling administrative violations in environmental protection;
e/ The Ministry of Trade shall draft a document on handling administrative violations in commerce;
f/ The Ministry of Communications and Transport shall draft a document on handling administrative violations in the management and protection of communication projects;
g/ The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall draft a document on handling administrative violations in labor safety;
h/ The Ministry of Culture and Information shall draft a document on handling administrative violations in culture and information;
i/ The Ministry of Defense shall draft a document on handling administrative violations in national defense;
j/ The Government Pricing Committee shall draft a document on handling administrative violations in the management of prices.
In addition to the above-mentioned areas, the other Ministries and branches, basing themselves on the requirement for State management, shall draft documents on handling administrative violations in the branches under their management, and submit them to the Government for consideration and issuance.
6. From August 1st, 1995, the People's Councils of the provinces and cities directly under the Central Government shall not issue new documents on handling administrative violations. Those legal documents on handling administrative violations issued earlier by the People's Councils of the provinces and cities directly under the Central Government on issues for which the Government has not yet made stipulations and which are not contrary to the new Ordinance on Handling Administrative Violations shall continue to be applied till the Government promulgates new documents on those issues.
At the same time, the People's Councils and the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, basing themselves on the reality and requirement for State management in their localities, shall submit documents on handling administrative violations to the Government for consideration and issuance for application in their localities.
7. The Ministry of Justice shall help the Government in urging, supervising and cooperating with the Ministries and branches concerned in drafting legal documents on handling administrative violations.
The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to organize and closely direct the work, and shall report every 3 months to the Prime Minister on the results in implementing this Directive.
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Directive 445/TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi