Chỉ thị về việc tổng kết tình hình hoạt động của các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỉ THị

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 305/TTG

NGàY 24 THáNG 5 NăM 1995 Về VIệC TổNG KếT TìNH HìNH
HOạT độNG CủA CáC LOạI HìNH DOANH NGHIệP

THUộC MọI THàNH PHầN KINH Tế

 

Sau 10 năm triển khai các biện pháp nhằm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đã hình thành cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh có sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế. Để tiếp tục đổi mới các chủ trương và chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp từng thành phần kinh tế hoạt động ngày càng có hiệu quả và đúng hướng, đồng thời để góp phần chuẩn bị nội dung Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, đòi hỏi phải tổng kết công tác đổi mới doanh nghiệp trong thời gian qua.

Để đáp ứng yêu cầu này, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, các ngành và các Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành khẩn trương việc tổng kết này như sau:

1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi tổng kết công tác đổi mới doanh nghiệp:

a) Việc tổng kết này nhằm nêu lên thực trạng của doanh nghiệp, đánh giá về mặt số lượng và chất lượng kết quả đổi mới trong tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp thuộc tất cả mọi thành phần kinh tế, rút ra những vấn đề tốt đã làm được và những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân của mặt được và mặt chưa được, từ đấy đề xuất phương hướng và những biện pháp cần tiến hành để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới các chủ trương và chính sách đối với các loại hình doanh nghiệp đến năm 2000.

b) Phạm vi nghiên cứu để đánh giá và tổng kết công tác đổi mới doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân hoạt động theo Luật doanh nghiệp tư nhân, các công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần hoạt động theo Luật Công ty và các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài; trừ các hợp tác xã đã tiến hành theo kế hoạch riêng. Đối với cá nhân và nhóm kinh doanh hoạt động theo Nghị định số 66/HĐBT ngày 02 tháng 3 năm 1992 cũng cần có sự đánh giá tổng quát và đề xuất biện pháp để tăng cường quản lý tốt hơn trong thời gian tới.

Trong việc đánh giá tổng kết cần chú trọng các vấn đề: vai trò, tác dụng của từng loại hình doanh nghiệp; mối quan hệ giữa hoạt động của doanh nghiệp và quản lý nhà nước; khả năng huy động vốn và tạo công ăn việc làm; mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp; triển vọng phát triển của từng loại hình doanh nghiệp trong thời gian tới v.v..

c) Thời gian để xem xét, đánh giá kết quả đổi mới doanh nghiệp có thể từ năm 1985, nhưng chủ yếu trong thời gian từ 1991 đến 1995.

2. Phân công thực hiện:

a) Giao cho Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp làm đầu mối, chịu trách nhiệm tổng hợp các bản báo cáo nhanh và bản tổng kết của các Bộ, ngành để xây dựng bản báo cáo tổng hợp chung và bản tổng kết riêng cho doanh nghiệp Nhà nước. Để đáp ứng yêu cầu nội dung của việc tổng kết này, Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương Đổi mới doanh nghiệp cần có đề cương gợi ý để các Bộ, ngành xây dựng bản báo cáo nhanh và bản tổng kết của mình và phải gửi các đề cương này đến các Bộ, ngành trước ngày 25 tháng 5 năm 1995.

b) Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước chịu trách nhiệm đánh giá về cơ cấu doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân, phân tích vai trò của từng thành phần kinh tế và đề xuất phương hướng phát triển, đổi mới tới năm 2000 đối với từng ngành kinh tế - kỹ thuật, từng thành phần kinh tế.

Xây dựng bản báo cáo tổng kết riêng cho các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp tư nhân và Luật công ty.

c) Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng bản báo cáo tổng kết riêng đánh giá kết quả phát triển và hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, đồng thời đề xuất phương hướng phát triển, biện pháp đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp này.

d) Bộ Tài chính chịu trách nhiệm cung cấp số liệu và đánh giá tình hình vốn, tài sản, hiệu quả kinh doanh, nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đề xuất phương hướng và biện pháp đổi mới quản lý tài chính doanh nghiệp đến năm 2000. Báo cáo đánh giá tổng quan về cá nhân và nhóm kinh doanh đăng ký hoạt động theo Nghị định 66/HĐBT.

đ) Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm cung cấp số liệu từ năm 1985 đến cuối năm 1994 và trên cơ sở các số liệu này đánh giá tình hình đổi mới doanh nghiệp liên quan đến việc tổng kết này từ góc độ thống kê nhà nước.

e) Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm cung cấp số liệu và đánh giá tình hình, trình độ trang bị công nghệ, thiết bị ở các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước, có phân tích đối với từng ngành kinh tế - kỹ thuật.

g) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm cung cấp số liệu và đánh giá kết quả đổi mới trong khu vực doanh nghiệp về mặt lao động, như tổ chức sắp xếp lao động, tạo việc làm, tình hình thu nhập, thu hút lao động và hoạt động kinh doanh, đào tạo bồi dưỡng trình độ nghề nghiệp cho công nhân và cán bộ quản lý doanh nghiệp, chế độ chính sách đối với người lao động v.v..., đề xuất phương hướng và biện pháp đổi mới trong lĩnh vực lao động ở các doanh nghiệp.

h) Các Bộ và cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật chịu trách nhiệm đánh giá kết quả phát triển, đối mới doanh nghiệp trong ngành mình phụ trách, bao gồm tất cả mọi thành phần kinh tế trong phạm vị cả nước, đề xuất phương hướng phát triển và đổi mới cho đến năm 2000.

i) Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo tổng kết cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố.

3) Tiến độ thực hiện:

Việc tổng kết này chia thành 2 bước:

a) Bước 1: Để có thể sớm nắm được kết quả đánh giá sơ bộ về thực trạng doanh nghiệp và phương hướng sơ bộ về tiếp tục đổi mới doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành dựa vào nội dung nêu trong phần 1, đề cương gợi ý nói tại phần 2 và các số liệu, tình hình đã có để xây dựng bản báo cáo nhanh của mình gửi về Ban chỉ đạo Trung ương Đổi mới doanh nghiệp trước ngày 15 tháng 6 năm 1995 để tổng hợp thành bản báo cáo sơ bộ chung trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 6 năm 1995. Ban chỉ đạo Trung ương Đổi mới doanh nghiệp có trách nhiệm sao chuyển các tài liệu tổng kết đến các Bộ, Uỷ ban chủ trì đánh giá tổng kết từng loại hình doanh nghiệp như đã nói trên.

b) Bước 2: Ngay từ bây giờ các Bộ, ngành liên quan, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, triển khai lực lượng cán bộ cần thiết và chỉ đạo sát công tác tổng kết này theo đề cương nói tại phần 2 trên đây để hoàn thành bản tổng kết của mình gửi đến Ban chỉ đạo Trung ương Đổi mới doanh nghiệp trước ngày 15 tháng 8 năm 1995.

Tổng kết công tác đổi mới công tác doanh nghiệp trong 10 năm qua là một việc làm quan trọng và cấp bách. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan phải coi trọng việc tổng kết này là một trong những công tác trọng tâm trong thời gian tới, phải tập trung sức chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành bản báo cáo nhanh và bản tổng kết của mình với chất lượng tốt, theo đúng hạn định.

 

thuộc tính Chỉ thị 305/TTg

Chỉ thị về việc tổng kết tình hình hoạt động của các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:305/TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Trần Đức Lương
Ngày ban hành:24/05/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 305/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi