Chỉ thị về khắc phục tình trạng giảm sút diện tích đất trồng lúa nước và đất trồng cây nông nghiệp có giá trị cao do việc chuyển quỹ đất này sang sử dụng vào mục đích khác

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỉ THị

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 247/TTG

NGàY 28 THáNG 4 NăM 1995 Về KHắC PHụC TìNH TRạNG GIảM SúT DIệN TíCH đấT TRồNG LúA NướC Và đấT TRồNG CâY NôNG NGHIệP Có GIá TRị CAO DO VIệC CHUYểN QUỹ đấT NàY SANG

Sử DụNG VàO MụC đíCH KHáC

 

Lúa là cây trồng chủ yếu cung cấp lương thực cho mỗi gia đình Việt Nam và lương thực là nhu cầu hàng đầu của sự sống con người. Có bảo vệ và phát triển được diện tích đất trồng lúa mới đảm bảo được an toàn lương thực bền vững để thực hiện các mục tiêu xây dựng đất nước.

Trong nhiều năm qua, nhận thức được tầm quan trọng này, Nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để khai hoang, lấn biển, mở rộng diện tích đất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa ở những nơi có điều kiện như các vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên v.v... Nhân dân ta ở nhiều địa phương đã có nhiều cố gắng thực hiện các biện pháp thâm canh, tăng năng suất lúa, tăng sản lượng lương thực.

Từ khi có Luật đất đai, một số địa phương đã quan tâm chỉ đạo, quản lý quỹ đất nông nghiệp có giá trị cao, và đặc biệt là diện tích đất trồng lúa nước, hạn chế việc chuyển quỹ đất này sang sử dụng vào các mục đích khác không đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, cùng với những đổi mới về cơ chế quản lý và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp đã góp phần ổn định và phát triển sản lượng lương thực bảo đảm nhu cầu tiêu dùng trong nước và có phần xuất khẩu. Tuy nhiên, nhìn chung đến nay vẫn còn nhiều ngành, nhiều cấp chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ nhiệm vụ bảo vệ quỹ đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa, việc quản lý quỹ đất này đang có chiều hướng ngày càng bị buông lỏng, nhiều cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tự ý, tuỳ tiện chuyển diện tích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác một cách trái pháp luật như làm trụ sở, cơ sở kinh doanh, nhà ở, sản xuất gạch ngói, trồng cây ăn quả v.v... Trong khi mỗi năm dân số nước ta tăng trên 1 triệu người, thiên tai thường xảy ra, vấn đề an toàn lương thực chưa thật vững chắc, nhưng lại để giảm đi hàng vạn héc ta đất nông nghiệp, chủ yếu là đất trồng lúa, đây là việc làm rất nguy hại, phải sớm ngăn chặn, để bảo đảm lương thực và thực phẩm cho toàn dân ta hiện nay cũng như cho các thế hệ tiếp sau.

Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từng bước thực hiện công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn, nhu cầu sử dụng đất để xây dựng các công trình, nhà cửa ngày càng lớn, nếu không có quy hoạch thật cụ thể, xác định rõ ràng từng loại đất, thiếu sự chỉ đạo và quản lý chặt chẽ thì không thể tránh khỏi việc giảm diện tích đất nông nghiệp có giá trị cao, đặc biệt là đất trồng lúa, mà nhân dân ta đã phải trải qua nhiều thế hệ và tốn nhiều công sức mới khai pha, tạo lập được.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Thủ trưởng các Bộ, ngành hữu quan, những người đứng đầu các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, thực hiện ngay các việc sau đây:

1/ Các địa phương trong quá trình tiến hành công nghiệp hoá, đô thi hoá, cần có quy hoạch cụ thể nhằm duy trì, bảo vệ diện tích đất trồng cây lương thực đặc biệt là đất trồng lúa nước hiện có. Đi đôi với các biện pháp thâm canh tăng năng suất, cần có chính sách và kế hoạch cụ thể để khuyến kích việc mở rộng diện tích đất trồng lúa nước, như khai hoang, phục hoá, cải tạo diện tích lúa 1 vụ, năng suất thấp thành 2-3 vụ có năng suất cao, duy trì và xây dựng thêm ruộng bậc thang ở miền núi và trung du nhằm bảo đảm nhu cầu lương thực của từng địa phương và an toàn lương thực quốc gia.

Cùng với các biện pháp trên, đối với các tỉnh có đồng bằng, đặc biệt là các tỉnh ở vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, trước hết, phải khai thác và tận dụng triệt để các loại đất trồng lúa đã chuyển sang xây dựng cơ bản mà lâu nay để lãng phí hoặc chưa sử dụng, các loại đất nông nghiệp, các diện tích đất trồng lúa nhưng năng suất thấp, bấp bênh (bạc mầu, chua phèn) để phục vụ cho nhu cầu xây dựng cơ bản.

Trên cơ sở đó, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch kinh tế - xã hội của địa phương, xác định thật cụ thể, rõ ràng các vùng đất sử dụng lâu dài theo hướng công nghiệp hoá, đô thị hoá; hàng năm phải lập kế hoạch sử dụng đất của địa phương mình khớp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đất nông nghiệp như đã nói trên sang sử dụng vào mục đích khác để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Uỷ ban Nhân dân các địa phương chỉ được giao đất, cho thuê đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích khác theo thẩm quyền được quy định tại các Điều 23, 24, 25 của Luật Đất đai. Địa phương nào không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì nhất thiết không được chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích khác.

Giao cho Tổng cục Địa chính chủ trì, cùng các Bộ, ngành có liên quan như Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lâm nghiệp, Bộ Xây dựng thẩm định kế hoạch trên, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 8 hàng năm để Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm.

Giao cho Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm có nhiệm vụ cân đối nhu cầu lương thực trên phạm vi cả nước (cho tiêu dùng trong nước và cho xuất khẩu), xác định rõ nhiệm vụ sản xuất lương thực, kế hoạch sử dụng đất trồng cây lương thực và thực hiện các biện pháp thâm canh, tăng năng suất trong kế hoạch 5 năm và hàng năm của mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc bảo vệ diện tích đất trồng cây lương thực, đặc biệt là đất trồng lúa nước ở từng địa phương là trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính.

Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm và Tổng cục Địa chính, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo Chính phủ tình hình biến động diện tích đất trồng lúa nước của địa phương mình cũng như trong cả nước cùng thời gian trình kế hoạch sử dụng đất đã nêu trên.

2/ Việc chuyển dịch cơ cấu diện tích cây trồng ở các địa phương nhất thiết phải được tính toán chặt chẽ, lập nhiều phương án để so sánh, bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất. Các địa phương có nhu cầu chuyển dịch cơ câu cây trồng, nếu thật cần thiết phải chuyển một số diện tích lúa nước có năng suất thấp, kém hiệu quả sang cơ cấu mới đáp ứng nhu cầu của xã hội, để tăng giá trị thu nhập, thu hút thêm lao động, tạo việc làm,... thì cần được xem xét, tính toán kỹ, cân đối toàn diện cả về lợi ích trước mắt và lâu dài, có sự tham gia ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm và Tổng cục Địa chính, nhưng phải theo đúng quy hoạch và kế hoạch được duyệt.

3/ Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là quá trình công nghiệp hoá, phát triển đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm diện tích nhà ở cho dân, xây dựng các cơ sở liên doanh, hợp tác đầu tư với nước ngoài v.v... khi xây dựng quy hoạch, xem xét, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành có liên quan cần cân nhắc kỹ việc sử dụng đất, nên hướng vào các vùng gò, đồi, vùng đất quá xấu mà việc trồng lúa không có hiệu quả. Việc kiến trúc công trình và xây dựng công trình và nhà ở cũng cần được tận dụng tối đa về chiều cao, không gian để hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng đất trồng lúa nước mà vẫn đảm bảo được yêu cầu phát triển công nghiệp, phát triển ngành nghề, tăng cường phúc lợi xã hội cũng như đáp ứng các yêu cầu đô thị hoá của địa phương. Trường hợp đặc biệt, buộc phải dùng đến đất trồng lúa nước đã có hệ thống thuỷ nông bảo đảm tưới, tiêu chủ động có năng suất cao và ổn định thì phải thuyết minh thật cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định từng dự án mới được thực hiện.

4/ Giao cho Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Bộ, ngành chức năng tổ chức kiểm tra và đình chỉ ngay việc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự tiện chuyển đất trồng lúa nước sang làm trụ sở, cơ sở kinh doanh, làm nhà, sản xuất gạch ngói và các mục đích xây dựng khác dưới bất cứ hình thức nào; xử lý thật nghiêm minh, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự các trường hợp vi phạm nghiêm trọng Luật đất đai.

5/ Giao Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm chủ trì, cùng Bộ Tài chính, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Tổng cục Địa chính nghiên cứu chính sách khuyến khích người trồng lúa, bảo đảm cho họ có thu nhập ổn định, bền vững và không thấp hơn so với các loại cây trồng khác. Đề án này phải hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 1995 để trình Thủ tướng Chính phủ.

6/ Giao cho Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cùng các Bộ, ngành địa phương có liên quan hoàn thành sớm quy hoạch các vùng kinh tế tập trung, nhất là quy hoạch các khu công nghiệp, chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước và san ủi mặt bằng để khai thác các vùng đất xấu (ít có khả năng sản xuất nông nghiệp) thành các khu công nghiệp và các khu dân cư mới trình Thủ tướng Chính phủ xét duyệt.

7/ Việc thực hiện chủ trương bảo vệ quỹ đất nông nghiệp, đặc biệt đất trồng lúa nước như đã nói trên, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá là trách nhiệm thường xuyên, lâu dài của các cấp, các ngành và của toàn dân. Chủ trương này phải được phổ biến, tuyên truyền công khai cho toàn dân biết để thực hiện và giám sát, kiểm tra việc thi hành. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các cấp, Thủ trưởng các Bộ, ngành có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

8/ Thủ tướng Chính phủ giao cho Tổng Thanh tra Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính theo chức năng và nhiệm vụ của mình, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ thị này thay thế Công điện số 1044/KTN ngày 03 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ.

 

thuộc tính Chỉ thị 247/TTg

Chỉ thị về khắc phục tình trạng giảm sút diện tích đất trồng lúa nước và đất trồng cây nông nghiệp có giá trị cao do việc chuyển quỹ đất này sang sử dụng vào mục đích khác
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:247/TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:28/04/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 247/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 247-TTg
Hanoi, April 28, 1995
 
DIRECTIVE
ON PREVENTING REDUCTION OF THE AREA OF WET RICE AND OTHER FARM PRODUCE OF HIGH VALUE THROUGH THE TRANSFER OF THE USE OF THIS LAND FUND FOR OTHER PURPOSES
Rice is the staple plant supplying food for each Vietnamese family, and food is a requirement of prime importance for the life of man. Only by protecting and expanding the area of rice cultivation can we ensure durable food security to achieve the objectives of national construction.
Aware of this importance, the State has during the past many years invested hundreds of billions of Vietnam Dong in reclaiming waste land, expanding to the sea side and broadening the agricultural land, particularly the area of rice cultivation in those localities having favorable conditions such as the Plain of Reeds and the Long Xuyen Quadrangle... Our people in many localities have great efforts in carrying out measures of intensive cultivation to increase rice yield and food output.
Since the promulgation of the Land Law, a number of localities have paid attention to directing and managing the fund of agricultural land of high value, and particularly the area of wet rice cultivation, and preventing the transfer of the use of this land fund for other purposes contrary to law. On the other hand, the changes in the mechanism of management and the application of scientific and technical advances in agriculture have contributed to stabilizing and increasing food output, thus meeting the demand for domestic consumption and export. However, so far many branches and the local administration at various levels have not yet fully realized the importance of the task of protecting the agricultural land fund, particularly the land for rice cultivation, and tend to overlook the management of this land fund. Many public agencies, organizations, households and individuals have of their own free will transferred illegally the use of rice-growing land to other purposes, such as constructing office buildings, business establishments, housing, making bricks and tiles, or planting fruit-trees, etc. While each year the Vietnamese population increases by more than one million, natural disasters occur frequently, and food security is not yet really ensured, agricultural land, mainly rice growing land, has been reduced by tens of thousands of hectares yearly. This is a dangerous situation which must be immediately prevented in order to ensure adequate supply of food and foodstuffs for our entire people at present as well as for the generations to come.
In the process of socio-economic development, restructuring of the economy, gradual industrialization and urbanization, the demand for land to build projects and housing keeps growing. If we fail to work out a concrete plan to define clearly each kind of land and to exercise good direction and management, the area of agricultural land of high value, particularly rice growing land, cannot help shrinking. This land fund has been created by the great efforts of our people through many generations.
The Prime Minister requests the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the Minister of Agriculture and Food Industry, the General Director of the General Land Administration, the other Ministers, the Heads of the branches concerned, and the Heads of political, economic and social organizations, to immediately do the following :
1. In the process of industrialization and urbanization, the localities should draw up a concrete plan to maintain and protect the area of food plant cultivation, particularly the present area of wet rice. Along with the measures of intensive cultivation for higher yield, they should adopt practical policies and plans to encourage the expansion of the wet rice area, by reclaiming waste land, transforming the area cultivated with one low-yield rice crop a year into an area cultivated with 2-3 high-yield rice crops a year, maintaining and expanding the terraced ricefields in mountain areas and in the mid-land, in order to meet the food demand of each locality and ensure national food security.
Together with the above-mentioned measures, the provinces in the plains, particularly those provinces in the deltas of the Red River and the Mekong River, must make full use of the traditional rice land which has been assigned to infrastructure construction but which has been used wastefully or left unused, other kinds of farm land as well as the depleted and alkaline rice lands which give unstable, low yield in order to cater for the need of infrastructure construction.
On this basis, each province and city under the Central Government must urgently complete its economic-social plan, and define very concretely and clearly the long-term use of various kinds of land along the line of industrialization and urbanization. Every year, they must make a plan on the use of land in their locality to match the economic-social development plan, with the aim of minimizing the transfer of the use of agricultural land as mentioned above to other purposes, and submit the plan to the Prime Minister for ratification. The People's Committees of various localities can allot land or rent agricultural land for other uses only within the powers stipulated in Articles 23, 24 and 25 of the Land Law. Any locality, which does not make a plan on the use of agricultural land and does not submit it to the Prime Minister for ratification, shall not have the right to transfer the use of agricultural land to other purposes.
The General Land Administration shall have to discuss with the other Ministries and branches concerned, such as the State Committee for Cooperation and Investment, the Ministry of Agriculture and Food Industry, the Ministry of Forestry, and the Ministry of Construction to examine the above-mentioned plan, and submit it to the Prime Minister for ratification in August of each year, so that the Government can present it to the National Assembly at its year-end session.
The State Planning Committee and the Ministry of Agriculture and Food Industry shall have to balance the food demand on a national scale (including both domestic consumption and export), clearly define the task of food production and the plan on the use of land for food crop cultivation, and carry out the measures of intensive cultivation to increase rice yield in the five-year plan and the annual plan of each province and city under the Central Government.
Protecting the areas of food plant cultivation, particularly the wet rice growing land in each locality, is the responsibility of the President of the People's Committee of each province or city directly under the Central Government, of the Minister of Agriculture and Food Industry, and the General Director of the General Land Administration.
Every year, the Ministry of Agriculture and Food Industry and the General Land Administration, the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government must report to the Government the change in the area of wet rice cultivation in their localities as well as in the whole country, and at the same time, submit the plan on the use of land as mentioned above to the Government.
2. The restructuring of the crop land in the localities must be necessarily closely calculated and based on different plans for comparison in order to ensure the highest socio-economic efficiency. In the localities which have the need to restructure the crops, if they have the real need to change some area of wet rice cultivation with low productivity and low efficiency into new cultivations in order to meet the needs of society, increase the value of the crops, involve more labor force and create more jobs..., they must make careful consideration and calculations and weigh the benefits in the short as well as long terms. They must consult the Ministry of Agriculture and Food Industry and the General Land Administration, and in any case must comply with the general planning and the concrete plans already approved.
3. In order to meet the needs of socio-economic development especially in the period of industrialization, and to urban development and the construction of the infrastructure, and to ensure the necessary land area for housing for the population and the construction of enterprises in joint venture or in cooperation with foreign countries..., when making the general planning and considering and examining the development investment projects, the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government and the concerned ministries and branches must carefully weigh the use of land. They should aim primarily at the hilly areas and areas of very arid land, where rice cultivation is not effective. In the designing and construction of projects and dwelling houses, maximal use of the aerial space must be taken into consideration, in order to limit to the minimum the use of the rice land while continuing to ensure the need of industrial development as well as the development of the crafts and occupations, increasing social welfare, and meeting the conditions of urbanization of the localities. In special cases, when it is necessary to use the wet rice land where irrigation and drainage facilities have been secured and which gives high and stable productivity, there must be very concrete explanation, and the plan must be reported to the Prime Minister for consideration and decision before a project can be started.
4. The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government are entrusted with coordinating with the specialized ministries and branches to organize the inspection, and they are empowered to order an immediate stop to any act of any organization, household or individual that arbitrarily changes the rice land into land for the building of offices, business centers or dwelling houses, or for the making of bricks and tiles and other construction purposes in whatever form. They must mete out very strict punishment including the examination for penal liability with regard to the cases of serious violation of the Land Law.
5. The Ministry of Agriculture and Food Industry shall preside over and, together with the Ministry of Finance, the State Planning Committee and the General Land Administration, shall study the policy of encouraging rice growers and ensure for them a stable and durable income not lower than the growers of other plants. This project must be completed before the 30th of June 1995 and submitted to the Prime Minister.
6. The State Planning Committee shall preside over and, together with the concerned ministries, branches and localities, complete at an early date the planning of concentrated economic areas especially concerning the industrial zones, invest more on the construction of infrastructure works in communication, electricity and water, level the ground to turn the arid land (with low productivity in agriculture) into industrial zones and new residential areas, and submit the plan to the Government for ratification.
7. The implementation of the policy of preserving the agricultural land fund, especially the land reserved for wet rice cultivation as mentioned above in the process of industrialization and modernization, is the permanent and long-term responsibility of all echelons, branches and of the entire people. This policy must be popularized widely for implementation, supervision and inspection by the entire people. The Presidents of the People's Committees at all levels, and the heads of the ministries and branches shall have to ensure strict implementation of this Directive.
8. The Prime Minister assigns the General State Inspector, the Minister of Agriculture and Food Industry and the General Director of the General Land Administration to organize, within their functions and responsibilities, the control and inspection of the observance of this Directive, and report periodically every quarter to the Prime Minister.
This Directive replaces the Official Message No.1044-KTN on the 3rd of March 1995 of the Prime Minister.
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet
 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Directive 247/TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi