Chỉ thị về việc thực hiện một số chủ trương mới trong khai thác rừng và thiết kế khai thác cho năm 1992

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA BỘ LÂM NGHIỆP SỐ 2-LS/CNR NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1991
VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG MỚI TRONG KHAI THÁC RỪNG VÀ THIẾT KẾ KHAI THÁC CHO NĂM 1992

 

Trong mấy năm qua, việc thực hiện chủ trương "Lập lại trật tự trong khai thác rừng" đã có những chuyển biến tốt và đã đạt được một số thành quả nhất định. Các đơn vị, địa phương đã lấy việc quản lý, bảo vệ trong khai thác rừng hàng năm là rất bức thiết - Vừa đáp ứng được nhu cầu lâm sản vừa đảm bảo được vốn rừng - Việc thực hiện chủ trương khai thác phải có thiết kế đã có tác dụng tốt trong việc quản lý sản xuất kinh doanh cũng như trong việc quản lý Nhà nước.

Để tiếp tục thực hiện chủ trương trên, Bộ chỉ thị các đơn vị thực hiện ngay những việc sau:

 

I. VỀ CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP

 

1. Trong năm 1992 Bộ sẽ thực hiện chủ trương kinh doanh, sử dụng rừng theo chế độ bán cây đứng. Cụ thể là lâm trường là chủ hàng và bán cho khách hàng theo sản lượng cây đứng đã được bài cho từng cây, đúng như hồ sơ thiết kế gốc đã được duyệt cụ thể cho từng lô, khoảnh.

Để thực hiện chủ trương này, các đơn vị phải có một lực lượng thiết kế khai thác đủ mạnh và có chất lượng để đảm bảo được độ chính xác cao của phương án thiết kế khai thác theo yêu cầu mới.

Về các vấn đề cụ thể như việc xác định giá bán cây đứng, búa bài cây, việc giao nhận rừng, giao nhận sản phẩm, việc đóng búa kiểm lâm, địa điểm giao nhận... sẽ có các văn bản hướng dẫn tiếp theo.

2. Để thực hiện được chủ trương khai thác phải đi đôi với tái sinh rừng ngay từ năm 1992. Các đơn vị phải đồng thời xây dựng cả hai kế hoạch khai thác - tái sinh rừng và duyệt cùng một lúc, để thực hiện được các chỉ tiêu lâm sinh ngay năm khai thác hoặc trong năm tiếp theo.

Cụ thể như sau;

2.1. Về kế hoạch khai thác:

Kế hoạch khai thác hàng năm của từng đơn vị được xác định theo kết quả xét duyệt thiết kế khai thác hàng năm đã quy định.

2.2. Về kế hoạch tái sinh rừng:

Nội dung của việc tái sinh rừng được thực hiện cơ bản là theo đúng các quy định của quy phạm số 02-QĐ/KT ngày 2-1-1988 (Quy phạm tạm thời về các giải pháp kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng sản xuất).

Cụ thể như sau:

- Kế hoạch luỗng phát rừng trước khai thác và dọn rừng sau khai thác.

- Kế hoạch nuôi dưỡng rừng (bao gồm rừng tự nhiên, rừng trồng).

- Kế hoạch làm giàu rừng (bao gồm trồng dặm, trồng theo rạch).

- Khoanh nuôi bảo vệ rừng.

- Trồng lại rừng mới ở những nơi khai thác trắng (gồm tái sinh hạt, tái sinh chồi).

- Tỉa rừng thưa đến tuổi.

3. Về các kế hoạch liên quan:

Để thực hiện được việc đổi mới trong công tác kế hoạch gắn với thị trường, trong đó gắn việc xác định chỉ tiêu chế biến, xuất khẩu với nguồn nguyên liệu theo khả năng tài nguyên rừng cho phép.

Yêu cầu các đơn vị phải căn cứ vào biểu thiết kế sản phẩm khai thác (biểu số 2) để xây dựng kế hoạch chế biến, xuất khẩu theo đúng nguyên tắc chung là: cân đối giữa nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn, nhu cầu xuất khẩu, nguồn nguyên liệu và năng lượng chế biến. Bộ sẽ xét duyệt và cho phép xuất khẩu trên cơ sở số liệu về tài nguyên rừng theo thiết kế khai thác được duyệt.

4. Về việc công bố địa danh khai thác hàng năm:

Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, việc khai thác hàng năm phải được công bố trước các cơ quan pháp luật và công luận về diện tích, sản lượng và địa danh cụ thể.

Yêu cầu các đơn vị phải thực hiện đúng và đủ các yêu cầu thiết kế như đã hướng dẫn. Nếu không chính xác, rõ ràng về diện tích và địa danh khai thác, Bộ sẽ không xét duyệt thiết kế khai thác và cấp quyết định mở rộng khai thác.

 

II. VỀ THIẾT KẾ KHAI THÁC CHO NĂM 1992

 

Để thực hiện các chủ trương trên ngay từ năm 1992, phải nâng cao chất lượng thiết kế khai thác theo yêu cầu mới và cần chú ý các việc sau:

1. Về nội dung thiết kế: Vẫn thực hiện như văn bản hướng dẫn cho năm 1991 (công văn số 579-LSCN ngày 13-4-1990).

2. Về địa danh khai thác: ngoài số liệu tổng hợp đã ghi trong biểu tài nguyên (biểu I) ở các cột 1, 2, 3, 4 phải thống kê chi tiết tên địa danh khai thác theo mã số đã quy định (tên lô, tên khoanh, tên tiểu khu) như phụ lục 1.

3. Về chuyển hiện trường khai thác: Để thuận tiện cho việc xét duyệt và ngăn chặn sự lợi dụng chặt đi chặt lại, việc chuyển hiện trường phải có đủ các hồ sơ sau:

+ Tờ trình xin chuyển

+ Biểu thống kê chi tiết về diện tích, trữ sản lượng, địa danh khai thác... đúng và đủ các cột như biểu tài nguyên (biểu số 1) kèm theo hồ sơ gốc đã được duyệt để đối chiếu.

+ Trường hợp điều chỉnh vào cuối năm, phải có xác nhận của hạt kiểm lâm nhân dân sở tại.

4. Việc thống kê sản lượng theo nhóm và loại: Trước đây Bộ chỉ yêu cầu thống kê đến 8 nhóm gỗ. Nay để có căn cứ cho việc chào hàng, yêu cầu các đơn vị sau khi đã thống kê sản phẩm theo nhóm thì đồng thời phải tách riêng ra được trong từng nhóm có bao nhiêu tên gỗ và khối lượng cụ thể của từng tên gỗ ấy như phụ lục 2.

 

III. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ PHẢI CÓ KHI
DUYỆT THIẾT KẾ KHAI THÁC 1992

 

Để thực hiện được yêu cầu mới theo nguyên tắc khai thác phải có thiết kế, tức là toàn bộ sản phẩm của khâu khai thác, chế biến, xuất khẩu phải được xác định trên cơ sở có hồ sơ thiết kế khai thác được duyệt, ngoài các nội dung xét duyệt đã quy định, năm 1992 khi về Bộ duyệt phải có các tài liệu sau:

1. Phải xác định được rừng được phép thiết kế là rừng sản xuất.

2. Phải có giải thửa tiểu khu đúng mã số quy định.

3. Phải có phương án điều chế rừng giản đơn.

4. Chứng minh được sản lượng khai thác/năm nằm trong phạm vi tài nguyên cho phép (năng lực của rừng. Căn cứ để xác định là số liệu tài nguyên công bố năm 1989).

5. Đối với rừng trồng, phải có phương án trồng rừng và hồ sơ thiết kế khai thác rừng trồng như đã quy định. Trường hợp là từ vườn rừng của dân thì phải thống kê được khối lượng đến đơn vị từng xã và có địa danh cụ thể. Đối với rừng tự nhiên, phải có kế hoạch về các chỉ tiêu tái sinh rừng như đã nêu ở trên.

6. Có số dự kiến định hướng, định lượng về chế biến, xuất khẩu.

Cụ thể:

- Tổng số gỗ khai thác trong năm (gỗ lớn, gỗ nhỏ, gỗ mỏ, gỗ nguyên liệu giấy... của rừng tự nhiên, rừng trồng).

- Tổng số gỗ xẻ qua chế biến (gồm gỗ lớn, gỗ nhỏ và các sản phẩm cụ thể).

- Tổng số gỗ xin xuất khẩu (gồm tổng số gỗ quy tròn, gỗ xẻ thành phẩm các loại, bán thành phẩm đồ mộc, đồ gỗ thành phẩm các loại, ván sàn xuất khẩu, gỗ dán lạng, tà vẹt...).

 

IV. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG KHAI THÁC

 

Để thực hiện việc khai thác theo chế độ bán cây đứng, tổ chức lực lượng khai thác sẽ có sự thay đổi. Hướng cơ bản sẽ là:

- Lâm trường là bên A, lực lượng khai thác là ngoài lâm trường. Lâm trường có nhiệm vụ thiết kế và bán cây đứng theo từng "Cúp" (lô, khoảnh khai thác).

- Lực lượng khai thác là bên B, bên B "mua cúp" của lâm trường và tổ chức thực hiện việc khai thác theo thiết kế, đúng quy trình, quy phạm... và thanh toán tiền "mua cây đứng" cho lâm trường.

*

* *

Tiếp được Chỉ thị này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai để kịp thời gian theo lịch duyệt chung của Bộ (xem lịch đính kèm).

 

PHỤ LỤC 1: CHI TIẾT ĐỊA DANH KHAI THÁC NĂM...

(Kèm theo biểu tài nguyên)

 

 

Đơn vị khai thác

Diện tích (ha)

Tên khoảnh/ Tên tiểu khu

Tổng số lô

Tên xã
(hoặc tên đội khai thác)

Ghi chú

I

1

 

 

 

2

3

RỪNG TỰ NHIÊN

Tên lâm trường

- Tên khoảnh

- Tên khoảnh

- ...

Tên lâm trường

...

 

 

Thí dụ:

Khoảnh 3/ Tiểu khu 279

K9/T.khu 280

 

 


30

22

 

 

 

Cộng (toàn sở toàn LH)

 

Ghi tổng số khoảnh/ tổng số tiểu khu

Ghi tổng số

Ghi tổng số

 

II

1

 

 

2

3

RỪNG TRỒNG

Tên lâm trường

- Tên khoảnh

- ...

Tên lâm trường

...

 

 

 

 

 

 

Cộng (toàn sở toàn LH)

 

Ghi tổng số khoảnh/tổng số tiểu khu

Ghi tổng số

Ghi tổng số

 

 

Cộng (I+II)

 

Ghi tổng số khoảnh/ tổng số tiểu khu

Ghi tổng số

Ghi tổng số

 

 

Hướng dẫn:

* Cột dọc:

- Nếu là khai thác rừng trồng cho xuất khẩu hoặc khai thác với sản lượng lớn thì lập biểu riêng và duyệt thành một hồ sơ riêng.

- Cột 1: Đơn vị khai thác: thống kê từ đơn vị khoảnh rồi tổng hợp lâm trường đến toàn liên hiệp hoặc toàn Sở.

- Cột 3: Ghi chính xác tên khoảnh/tên tiểu khu. Nếu chưa có mã quy định thì ghi địa danh theo tên gọi ở địa phương tương ứng với diện tích khoảnh và tiểu khu.

- Cột 4: Ghi tổng số lô theo đơn vị mỗi khoảnh rồi tổng hợp toàn lâm trường đến toàn liên hiệp hoặc toàn sở.

- Cột 5: Nếu đã ghi được đầy đủ, chính xác theo cột 3, 4 thì bỏ cột này. Nếu cột 3, 4 chưa đạt yêu cầu thì phải có thêm cột 5.

- Cột 6: Ghi chú những điểm ngoại lệ (nếu có).

* Cột ngang: Theo yêu cầu cơ bản là phải thống kê được địa danh khai thác đến đơn vị kinh doanh nhỏ nhất là lô khai thác. Nhưng ở biểu tổng hợp này (cấp Bộ duyệt) thì chỉ yêu cầu thống kê đến tên khoảnh rồi tổng hợp toàn lâm trường, đến toàn liên hiệp hoặc toàn Sở.

 

PHỤ LỤC 2: CHI TIẾT VỀ SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM

(Kèm theo biểu sản lượng khai thác)

 

I. Phân loại sản phẩm theo nhóm:

+ Tổng số gỗ lớn:m3.

+ Tổng số gỗ nhỏ:m3

Trong đó:

- Nhóm I:

m3

- Nhóm II:

m3

- Nhóm III:

m3

- Nhóm IV:

m3

- Nhóm V:

m3

- Nhóm VI:

m3

- Nhóm VII:

m3

- Nhóm VIII:

m3

 

II. Phân loại sản phẩm theo cấp kính:

+ Tổng số gỗ lớn: m3

+ Tổng số gỗ nhỏ: m3

Trong đó:

- f từ đến:

m3

- f từ đến:

m3

- f từ đến:

m3

- f từ đến:

m3

- f từ đến:

m3

- f từ đến:

m3

 

Ghi chú:

Thực hiện theo Quy định số 3104/KH ngày 10-8-1979 và văn bản hướng dẫn số 1826/CNR ngày 27-12-1979. Cụ thể:

- Gỗ tròn thông dụng có đường kính 25cm trở lên (đo ở đầu nhỏ, không kể vỏ) và chiều dài từ 1m trở lên là gỗ cỡ lớn.

- Gỗ tròn thông dụng có đường kính từ 10-24cm (đo ở đầu nhỏ, không kể vỏ) và chiều dài từ 1m trở lên là gỗ cỡ nhỏ (bao gồm cả gỗ cành nhọn và gỗ nhỏ khác).

Áp dụng từ ngày 01-01-1980.

 

III. Phân loại sản phẩm theo tên cây chủ yếu: (có giá trị xuất khẩu và tiêu dùng trong nước).

+ Nhóm I: (Ghi tổng số m3)

Trong đó: + ...

+ ...

+ Nhóm II: (Ghi tổng số m3)

Trong đó: + ...

+ ...

+ Nhóm III: (Ghi tổng số m3)

Trong đó: + ...

+ ...

Nhóm IV: (Ghi tổng số m3)

Trong đó: + ...

+ ...

+ Nhóm V: (Ghi tổng số m3)

Trong đó: + ...

+ ...

+ Nhóm VI: (Ghi tổng số m3)

Trong đó: + ...

+ ...

+ Nhóm VII: (Ghi tổng số m3)

Trong đó: + ...

+ ...

+ Nhóm VIII: (Ghi tổng số m3)

Trong đó: + ...

+ ...

Ghi chú:

- Đối với gỗ nhóm I, II, III: Yêu cầu phải thống kê đủ khối lượng theo tên cây chặt.

- Đối với gỗ nhóm IV - VIII: chỉ cần thống kê một số loài cây chủ yếu có giá trị xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

thuộc tính Chỉ thị 2-LS/CNR

Chỉ thị về việc thực hiện một số chủ trương mới trong khai thác rừng và thiết kế khai thác cho năm 1992
Cơ quan ban hành: Bộ Lâm nghiệpSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2-LS/CNRNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Phan Thanh Xuân
Ngày ban hành:14/05/1991Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 2-LS/CNR

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi