Quyết định 1476/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------
Số: 1476/QĐ-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016
---------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 1346/QĐ-BKHCN ngày 09/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2016;
Trên cơ sở kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016 (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổ chức thông báo danh mục nêu tại Điều 1 của Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để các tổ chức, cá nhân biết và tham gia tuyển chọn.
Giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN để đánh giá các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả tuyển chọn.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 
 
 PHỤ LỤC
DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 1476/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
 

TT
Tên nhiệm vụ KHCN
Mục tiêu
Sản phẩm dự kiến đạt được
Dự kiến thời gian thực hiện
Phương thức tổ chức thực hiện
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
1
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ
Xác định được cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ.
- Báo cáo đánh giá thực trạng các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ.
- Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ và bài học cho Việt Nam.
- Báo cáo đề xuất giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ.
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.
- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.
12 tháng
Tuyển chọn
 
2
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới các tổ chức chuyển giao công nghệ tại Việt Nam
Xác định được cơ sở khoa học để đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới các tổ chức chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.
- Báo cáo đánh giá thực trạng các tổ chức chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.
- Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển mạng lưới các tổ chức chuyển giao công nghệ và bài học cho Việt Nam.
- Báo cáo đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới các tổ chức chuyển giao công nghệ tại Việt Nam (liên kết trong nước, liên kết với tổ chức chuyển giao công nghệ nước ngoài).
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.
- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.
12 tháng
Tuyển chọn
 
3
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
Xác định được cơ sở khoa học để đề xuất giải pháp hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Báo cáo đánh giá thực trạng và nhu cầu về công tác hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Báo cáo xác định nội dung và loại hình hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Báo cáo đề xuất giải pháp thúc đẩy hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.
- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.
12 tháng
Tuyển chọn
 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1476/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1476/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 17/06/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!