Quyết định 1344/QĐ-BTP 2020 nhiệm vụ khoa học cấp bộ để tuyển chọn

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1344/QĐ-BTP

Quyết định 1344/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1344/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành:03/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

13 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ tuyển chọn thực hiện năm 2021

Ngày 03/6/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1344/QĐ-BTP về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

Theo đó, Bộ Tư pháp ban hành danh mục gồm 13 nhiệm vụ khoa học cấp bộ đặt hàng để tuyển chọn, xét giao trực tiếp, bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

Cụ thể bao gồm các nhiệm vụ sau: Hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Hoàn thiện quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự; Hoàn thiện chính sách và pháp luật về kinh tế ban đêm ở Việt Nam; Hoàn thiện pháp luật về dân chủ trực tiếp theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1344/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

_________

Số: 1344/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

                                                                

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

Điều 2. Viện Khoa học pháp lý tổ chức thông báo nội dung các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và website của Viện Khoa học pháp lý theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Cổng thông tin điện tử BTP;

- Lưu: VT, Viện KHPL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Phan Chí Hiếu

 

 

BỘ TƯ PHÁP

________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

DANH MỤC ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẤP BỘ ĐỂ TUYỂN CHỌN, XÉT GIAO TRỰC TIẾP BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-BTP ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

________________________________________

 

TT

Tên nhiệm vụ

Hình thức thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu

Nội dung, phạm vi nghiên cứu

Kết quả đầu ra của nhiệm vụ

Phương thức tổ chức thực hiện

1

2

3

4

5

6

7

1.

Hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đề tài

Xây dựng được luận cứ lý luận và thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình sự đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

- Những khía cạnh lý luận về các loại tội phạm mới hoặc những vấn đề mới liên quan tới tội phạm phát sinh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Thực trạng điều chỉnh bằng pháp luật hình sự hiện hành đối với các loại tội phạm mới hoặc xử lý những vấn đề mới liên quan tới tội phạm phát sinh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay;

- Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc hoàn thiện pháp luật hình sự để phòng, chống tội phạm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Yêu cầu và các giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Hệ thống luận điểm khoa học về yêu cầu phòng, chống tội phạm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam;

- Hệ thống luận điểm khoa học về thực trạng pháp luật hình sự Việt Nam trước yêu cầu phòng, chống tội phạm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các kinh nghiệm quốc tế có liên quan;

- Hệ thống kiến nghị về giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- 02 bài tạp chí đăng trên tạp chí chuyên ngành luật.

Tuyển chọn

2.

Hoàn thiện quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

Đề tài

Xây dựng được luận cứ lý luận và thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tình trạng khẩn cấp ở Việt Nam hiện nay.

- Những vấn đề lý luận pháp luật về tình trạng khẩn cấp;

- Thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về tình trạng khẩn cấp và thực tiễn thực thi: thành tựu, hạn chế, bất cập và nguyên nhân;

- Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc xây dựng pháp luật về tình trạng khẩn cấp;

- Yêu cầu và các giải pháp hoàn thiện pháp luật về tình trạng khẩn cấp ở Việt Nam hiện nay.

- Hệ thống luận điểm khoa học về bản chất, vai trò, cấu trúc của pháp luật về tình trạng khẩn cấp;

- Hệ thống luận điểm khoa học về thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về tình trạng khẩn cấp và thực tiễn thực thi cùng các kinh nghiệm quốc tế có liên quan;

- Hệ thống kiến nghị về giải pháp hoàn thiện pháp luật về tình trạng khẩn cấp ở Việt Nam hiện nay;

- 02 bài tạp chí đăng trên tạp chí chuyên ngành luật.

Xét giao trực tiếp

3.

Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự.

Đề tài

Xây dựng được luận cứ lý luận và thực tiễn thiết kế những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự.

- Một số khía cạnh lý luận pháp luật về thi hành án dân sự trong bối cảnh hiện nay;

- Thực trạng thi hành Luật Thi hành án dân sự và những hạn chế, bất cập cơ bản cần xử lý;

- Kinh nghiệm của một số quốc gia có thể tham khảo trong quá trình hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay;

- Những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự cùng việc nhận diện tác động dự kiến của những định hướng chính sách này.

- Hệ thống kiến nghị về những định hướng chính sách lớn cần được xây dựng trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự hiện hành.

- 02 bài tạp chí đăng trên tạp chí chuyên ngành luật.

Tuyển chọn

4.

Các giải pháp tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

Đề tài

Xây dựng được luận cứ lý luận và thực tiễn để thiết kế các giải pháp tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

- Cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực thi hành án dân sự;

- Thực trạng sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực thi hành án dân sự: Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân;

- Yêu cầu và giải pháp tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

- Hệ thống luận điểm khoa học về vai trò, bản chất của cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực thi hành án dân sự;

- Hệ thống luận điểm khoa học về thực trạng sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực thi hành án dân sự;

- Hệ thống giải pháp tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

- 02 bài tạp chí đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Tuyển chọn

5.

Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng

Đề tài

Xây dựng được luận cứ lý luận và thực tiễn thiết kế những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng

- Một số khía cạnh lý luận pháp luật về công chứng trong bối cảnh hiện nay;

- Thực trạng thi hành Luật Công chứng và những hạn chế, bất cập cơ bản cần xử lý;

- Kinh nghiệm của một số quốc gia có thể tham khảo trong quá trình hoàn thiện pháp luật về công chứng ở Việt Nam hiện nay;

- Những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng cùng sự nhận diện tác động dự kiến của những định hướng chính sách này.

- Hệ thống kiến nghị về những định hướng chính sách lớn cần được xây dựng trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng hiện hành.

- 02 bài tạp chí đăng trên tạp chí chuyên ngành luật.

Tuyển chọn

6.

Hoàn thiện chính sách và pháp luật về kinh tế ban đêm ở Việt Nam.

Đề tài

Xây dựng được các luận cứ lý luận và thực tiễn hoàn thiện chính sách và pháp luật về kinh tế ban đêm ở Việt Nam

- Những vấn đề lý luận về kinh tế ban đêm, chính sách và pháp luật về kinh tế ban đêm;

- Thực trạng chính sách, pháp luật về kinh tế ban đêm ở Việt Nam hiện nay và thực tiễn thực thi: Thành tựu, hạn chế, bất cập và nguyên nhân;

- Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế ban đêm;

- Giải pháp hoàn thiện chính sách và pháp luật về kinh tế ban đêm ở Việt Nam hiện nay.

- Hệ thống luận điểm khoa học về chính sách và pháp luật về kinh tế ban đêm;

- Hệ thống luận điểm khoa học về thực trạng chính sách và pháp luật về kinh tế ban đêm ở Việt Nam cùng một số kinh nghiệm quốc tế có liên quan;

- Hệ thống kiến nghị về giải pháp hoàn thiện chính sách và pháp luật về kinh tế ban đêm ở Việt Nam hiện nay.

- 02 bài tạp chí đăng trên tạp chí chuyên ngành luật.

Tuyển chọn

7.

Phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Đề tài

Xây dựng được các luận cứ lý luận và thực tiễn tiếp tục hoàn thiện thể chế phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn từ nay đến năm 2030.

- Những vấn đề lý luận về phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp;

- Thực trạng phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp: Thành tựu, hạn chế, bất cập và nguyên nhân;

- Giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp từ nay đến năm 2030 và các điều kiện bảo đảm thực hiện.

- Hệ thống luận điểm khoa học về phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp;

- Hệ thống luận điểm khoa học về thực trạng phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp;

- Hệ thống kiến nghị về các giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp và các điều kiện bảo đảm thực hiện;

- 02 bài tạp chí đăng trên tạp chí chuyên ngành luật hoặc hành chính công.

Tuyển chọn

8.

Hoàn thiện pháp luật về dân chủ trực tiếp theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đề tài

Xây dựng được các luận cứ lý luận và thực tiễn tiếp tục hoàn thiện pháp luật về dân chủ trực tiếp theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

- Những vấn đề lý luận pháp luật về dân chủ trực tiếp;

- Thực trạng pháp luật về dân chủ trực tiếp ở Việt Nam hiện nay: Thành tựu, hạn chế, bất cập và nguyên nhân;

- Yêu cầu và giải pháp hoàn thiện pháp luật về dân chủ trực tiếp theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

- Hệ thống luận điểm khoa học về dân chủ trực tiếp và pháp luật về dân chủ trực tiếp;

- Hệ thống luận điểm khoa học về thực trạng pháp luật về dân chủ trực tiếp ở Việt Nam hiện nay;

- Hệ kiến nghị hoàn thiện pháp luật về dân chủ trực tiếp theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng;

- 02 bài tạp chí đăng trên tạp chí chuyên ngành luật.

Tuyển chọn

9.

Hoàn thiện pháp luật hộ tịch nhằm thúc đẩy thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đề tài

Xây dựng được các luận cứ lý luận và thực tiễn tiếp tục hoàn thiện pháp luật hộ tịch Việt Nam nhằm thúc đẩy thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Một số khía cạnh lý luận mới (nếu có) về hoàn thiện pháp luật hộ tịch nhằm thúc đẩy thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

- Thực trạng pháp luật hộ tịch trong bối cảnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử: Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân;

- Các giải pháp hoàn thiện pháp luật hộ tịch Việt Nam hiện nay nhằm thúc đẩy thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Hệ thống luận điểm khoa học về một số khía cạnh lý luận mới (nếu có) về hoàn thiện pháp luật hộ tịch nhằm thúc đẩy thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

- Hệ thống luận điểm khoa học về thực trạng pháp luật hộ tịch trong bối cảnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

- Hệ thống kiến nghị về các giải pháp hoàn thiện pháp luật hộ tịch Việt Nam hiện nay nhằm thúc đẩy thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

- 02 bài tạp chí đăng trên tạp chí chuyên ngành luật.

Tuyển chọn

10.

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

Đề tài

Làm sáng tỏ các khía cạnh lý luận và thực tiễn của hoạt động hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay.

- Những vấn đề lý luận về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật;

- Thực trạng công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay: Thành tựu, hạn chế, bất cập và nguyên nhân;

- Giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay.

- Hệ thống luận điểm khoa học về bản chất, vai trò của công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật;

- Hệ thống luận điểm khoa học về thực trạng công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật;

- Hệ thống giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay.

Tuyển chọn

11.

Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình học tập kết hợp (Blended

learning) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo luật trong bối cảnh tự chủ đại học.

Đề tài

Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng mô hình học tập kết hợp (Blended learning) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo luật trong bối cảnh tự chủ đại học

- Bản chất, vai trò và tác dụng của mô hình học tập kết hợp (Blended learning) trong công tác đào tạo đại học;

- Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay và khả năng áp dụng mô hình học tập kết hợp (Blended learning);

- Các giải pháp áp dụng mô hình học tập kết hợp (Blended learning) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo luật trong bối cảnh tự chủ đại học ở Việt Nam hiện nay.

- Hệ thống luận điểm khoa học về bản chất, vai trò và tác dụng của việc áp dụng mô hình học tập kết họp (Blended learning) trong công tác đào tạo luật và các thông tin về thực trạng có liên quan;

- Hệ thống kiến nghị về các giải pháp áp dụng mô hình học tập kết hợp (Blended learning) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo luật trong bối cảnh tự chủ đại học ở Việt Nam hiện nay;

- 02 bài tạp chí đăng trên tạp chí chuyên ngành luật.

Tuyển chọn

12.

Xây dựng khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong một số lĩnh vực ở Việt Nam hiện nay.

Đề tài

Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong một số lĩnh vực ở Việt Nam hiện nay.

- Những vấn đề lý luận về khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox);

- Thực trạng ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong một số lĩnh vực và nhu cầu xây dựng khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát ở Việt Nam hiện nay;

- Giải pháp xây dựng khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát trong một số lĩnh vực ở Việt Nam hiện nay.

- Hệ thống luận điểm khoa học về khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát;

- Hệ thống luận điểm khoa học về thực trạng ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong một số lĩnh vực và nhu cầu xây dựng khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát ở Việt Nam hiện nay;

- Hệ thống giải pháp xây dựng khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát trong một số lĩnh vực ở Việt Nam hiện nay;

- 02 bài tạp chí đăng trên tạp chí chuyên ngành luật.

Tuyển chọn

13.

Nghiên cứu xây dựng các vụ việc điển hình trong công tác thi hành án dân sự để tham khảo, rút kinh nghiệm.

Đề tài

Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các vụ việc điển hình trong công tác thi hành án dân sự để tham khảo, rút kinh nghiệm.

- Khái niệm và tiêu chí nhận diện các vụ việc điển hình trong công tác thi hành án dân sự để tham khảo, rút kinh nghiệm;

- Những vụ việc điển hình trong công tác thi hành án dân sự để tham khảo, rút kinh nghiệm;

- Kiến nghị giải pháp chia sẻ kinh nghiệm thi hành án dân sự từ thực tiễn thi hành các vụ việc điển hình.

- Hệ luận điểm khoa học về các vụ việc điển hình trong công tác thi hành án dân sự để tham khảo, rút kinh nghiệm;

- Hồ sơ các vụ việc điển hình trong công tác thi hành án dân sự để tham khảo, rút kinh nghiệm trong thời gian qua;

- Hệ thống giải pháp chia sẻ kinh nghiệm thi hành án dân sự từ thực tiễn thi hành các vụ việc điển hình;

- 02 bài tạp chí đăng trên tạp chí chuyên ngành luật.

Tuyển chọn

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi