Quyết định 1251/QĐ-BKHCN 2022 Chương trình Nghiên cứu phát triển công nghệ phục vụ ngành công nghiệp môi trường

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1251/QĐ-BKHCN

Quyết định 1251/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ ngành công nghiệp môi trường", mã số: KC.06/21-30
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1251/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Tùng
Ngày ban hành:14/07/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chương trình ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ ngành công nghiệp môi trường

Ngày 14/7/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 1251/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ ngành công nghiệp môi trường", mã số: KC.06/21-30.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình như sau: Ứng dụng và phát triển được các công nghệ tiên tiến xử lý, tái chế chất thải, quan trắc môi trường phù hợp với điều kiện của Việt Nam và xu hướng của thế giới; Làm chủ và phát triển được công nghệ chế tạo thiết bị, phương tiện, sản phẩm phục vụ  xử lý chất thải, bảo vệ môi trường đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp môi trường sản xuất thiết bị, phương tiện, sản phẩm bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, các sản phẩm dự kiến của Chương trình bao gồm: Quy trình công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, thân thiện môi trường trong xử lý, tái chế chất thải; Bộ tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo; Các thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển, phân loại, xử lý, tái chế chất thải, chất thải nguy hại; Các máy, thiết bị lấy mẫu, đo, phân tích, quan trắc môi trường; Các dây chuyền thiết bị xử lý, tái chế chất thải, chất thải nguy hại;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1251/QĐ-BKHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1251/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030 “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN PHỤC VỤ NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG”, MÃ SỐ: KC.06/21-30

____________

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ngày 12/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Thực hiện Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 tại Công văn s 1066/TTg-KGVX ngày 05/8/2021;

Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đi mới sáng tạo đến năm 2030;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ ngành công nghiệp môi trường” (sau đây gọi tắt là Chương trình), mã số: KC.06/21 -30. Mục tiêu, nội dung, dự kiến sn phẩm, yêu cầu đối với sản phẩm khoa học và chỉ tiêu đánh giá của Chương trình quy định tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Cơ chế quản lý và tài chính của Chương trình được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Vụ trưng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Ban Chủ nhiệm Chương trình, Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ trưởng (đ
 báo cáo);
- UBND các t
nh, thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
Ủy ban KHCNMT của Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 
 

PHỤ LỤC

MỤC TIÊU, NỘI DUNG, DỰ KIN SẢN PHẨM, YÊU CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030 “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN PHỤC VỤ NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG”, MÃ SỐ: KC.06/21-30
(Kèm theo Quyết định số 1251/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

I. Mục tiêu

1. ng dụng và phát triển được các công nghệ tiên tiến xử lý, tái chế chất thải, quan trc môi trường phù hợp với điều kiện của Việt Nam và xu hướng của thế giới.

2. Làm chủ và phát triển được công nghệ chế tạo thiết bị, phương tiện, sản phm phục vụ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

3. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp môi trường sản xuất thiết bị, phương tiện và sản phm bảo vệ môi trường quy mô công nghiệp để thay thế nhập khẩu.

II. Nội dung

1. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến xử lý nước thi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại; công nghệ tái chế chất thi phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

2. Nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ tiên tiến sản xuất sản phẩm, chế phm phục vụ giảm thiu ô nhiễm, xử lý chất thải, ci tạo và khắc phục sự cố về môi trường.

3. Nghiên cu thiết kế, chế tạo thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyn, phân loại, xử lý chất thải; tái chế, tái sử dụng chất thi phù hợp với điều kiện Việt Nam.

4. Nghiên cứu phát triển, chế tạo thiết bị phân tích, quan trắc môi trường; sử dụng, tích hợp các công nghệ số trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo tự động.

5. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sản xuất thiết bị, phương tiện và sản phẩm bảo vệ môi trường quy mô công nghiệp.

III. Dự kiến sản phẩm

1. Các quy trình công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, thân thiện môi trường trong xử lý, tái chế chất thi, gồm:

- Công nghệ xử lý nước thi chứa các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và các chất nguy hại khác, khí thải có các thành phần độc hại, chất thải rắn và chất thải nguy hại;

- Công nghệ tái chế, thu hồi các thành phần có ích trong chất thải rắn, chất thi nguy hại, nước thải và khí thi công nghiệp;

- Công nghệ sản xuất sản phẩm, chế phẩm giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thi, cải tạo môi trường.

2. Bộ tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo: thiết bị, phương tiện chuyên dụng thu gom, vận chuyn, phân loại, xử lý, tái chế chất thải, chất thải nguy hại; thiết bị ly mẫu, đo, phân tích, quan trắc môi trường.

3. Các thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyn, phân loại, xử lý, tái chế chất thải, chất thải nguy hại.

4. Các máy, thiết bị lấy mẫu, đo, phân tích, quan trắc môi trường.

5. Các dây chuyền thiết bị xử lý, tái chế chất thải, chất thi nguy hại.

6. Các sn phẩm, chế phẩm sử dụng trong giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải, cải tạo môi trường; sản phẩm được thu hồi, sản xuất từ chất thải.

IV. Yêu cầu đối với sản phẩm khoa học

Giải pháp, quy trình công nghệ, sn phẩm, thiết bị được tạo ra có tính năng kỹ thuật, kiểu dáng, chất lượng tương đương, có thể cạnh tranh được với các công nghệ, sản phẩm cùng loại của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

V. Chỉ tiêu đánh giá

1. Về ứng dụng vào thực tiễn:

- 80% công nghệ, sn phẩm tạo ra có tính năng kỹ thuật, chất lượng tương đương với công nghệ, sản phẩm cùng loại của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

- 50% số nhiệm vụ có kết quả được ứng dụng, trong đó 20% số nhiệm vụ có kết quả có khả năng thương mại hóa.

2. Về trình độ khoa học:

- 100% số nhiệm vụ có kết quả được công bố trên các tạp chí khoa học thuộc Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành được phê duyệt theo Quyết định của Hội đồng giáo sư nhà nước.

Ít nhất 30% số nhiệm vụ có bài báo quốc tế đăng trên các tạp chí thuộc danh mục Web of Science/Scopus.

3. Về sở hữu trí tuệ:

Ít nhất 50% số nhiệm vụ có đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích) được chấp nhận, trong đó 20% số nhiệm vụ có bng độc quyn sáng chế hoặc giải pháp hữu ích được công nhận.

4. Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực:

- 80% số nhiệm vụ có tham gia đào tạo sau đại học, trong đó 20% số nhiệm vụ có tham gia đào tạo tiến sĩ.

5. Về cơ cấu nhiệm vụ:

- 50% số nhiệm vụ có doanh nghiệp tham gia thực hiện.

- 20% số nhiệm vụ do doanh nghiệp chủ trì thực hiện./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi