Quyết định 329/QĐ-BCT thứ tự thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch dự án điện

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
________

Số: 329/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGUYÊN TẮC VÀ THỨ TỰ THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁC DỰ ÁN ĐIỆN

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Quy hoạch 21/2017/QH14;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTV14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ ban hành về danh mục các quy hoạch được tích hợp vào Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/BCSĐ ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương về nguyên tắc và quy trình thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các dự án điện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyết định về nguyên tắc và thứ tự thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các dự án điện trong giai đoạn chuyển tiếp đến khi quy hoạch điện quốc gia, quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo Luật Quy hoạch, chi tiết trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện thẩm định bổ sung quy hoạch các dự án điện đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội đất nước, phát huy tiềm năng năng lượng tái tạo của Việt Nam.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- VPBCĐQGĐL;
- Cục ĐTĐL;
- Các Vụ: KH, DKT;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-thg).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

 

 

PHỤ LỤC

VỀ NGUYÊN TẮC VÀ THỨ TỰ THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁC DỰ ÁN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ Công Thương)

 

1. Trình tự thủ tục để thẩm định, phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch điện

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTV14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ ban hành về danh mục các quy hoạch được tích hợp vào Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch, tạm thời tiếp tục áp dụng các quy định về trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương cho tới khi quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt.

2. Nguyên tắc, thứ tự điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điện

Việc bổ sung quy hoạch được thực hiện theo thứ tự ưu tiên lưới điện trước, nguồn điện sau. Đối với các dự án nguồn điện: ưu tiên các khu vực có khả năng giải tỏa công suất, các khu vực có phụ tải lớn, các địa phương còn khó khăn và chưa có nhiều dự án được phê duyệt.

a) Nhóm các dự án lưới điện

Theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Nhóm các dự án lưới điện truyền tải chưa có trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Kế hoạch 5 năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hoặc các dự án lưới điện truyền tải cấp 220 kV đã được phê duyệt trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035.

- Các dự án đã có trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh nhưng cần điều chỉnh về tiến độ vận hành, điều chỉnh về quy mô.

- Các dự án lưới điện phục vụ giải tỏa công suất nguồn thủy điện, NLTT.

- Các dự án lưới điện cấp điện cho phụ tải mới hoặc điều chỉnh phương án cấp điện cho phụ tải như cấp điện cho các khu công nghiệp, các nhà máy sử dụng công suất lớn.

- Các dự án đấu nối nguồn điện đã được phê duyệt trong quy hoạch, nhưng chưa phê duyệt đấu nối hoặc đang đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.

b) Nhóm các dự án nguồn điện

Bổ sung quy hoạch các dự án nguồn điện được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

- Các dự án điện gió, trong đó ưu tiên trước các dự án đã thẩm định, các dự án có khả năng hoàn thành nhà máy và lưới điện đấu nối trước tháng 11 năm 2021 tại những khu vực chưa bị quá tải lưới điện.

- Các dự án điện rác (đảm bảo vấn đề môi trường).

- Các dự án điện sinh khối.

- Các dự án thủy điện vừa và nhỏ đã có quy hoạch chỉ điều chỉnh công suất lắp máy.

- Các dự án thủy điện vừa và nhỏ đề nghị bổ sung mới.

- Các dự án nguồn điện truyền thống, ưu tiên nguồn điện có tác dụng bổ trợ tích hợp lượng lớn năng lượng tái tạo (thủy điện lớn, nguồn điện khí). Tuy nhiên, những dự án này cần nghiên cứu kỹ trong QHĐ 8 do tính phức tạp cao.

- Các dự án điện mặt trời thực hiện theo Thông báo số 402/TB-VPCP ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

3. Thứ tự điều chỉnh bổ sung quy hoạch dự án điện gió

Xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các dự án điện gió thuận lợi về đất đai, có khả năng đấu nối và khả năng vận hành trước tháng 11 năm 2021 với thứ tự ưu tiên như sau:

- Các dự án đã tổ chức công tác thẩm định.

- Các dự án tại địa điểm thuận lợi, có khả năng đấu nối.

- Các dự án khác.

Trong từng nhóm dự án trên, thứ tự ưu tiên theo nguyên tắc “dự án có văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Công Thương trước thì được giải quyết trước”./.

thuộc tính Quyết định 329/QĐ-BCT

Quyết định 329/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về nguyên tắc và thứ tự thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch các dự án điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:329/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:22/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Điện lực
TÓM TẮT VĂN BẢN

Ưu tiên bổ sung quy hoạch các dự án điện gió đã thẩm định

Ngày 22/01/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 329/QĐ-BCT về nguyên tắc và thứ tự thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch các dự án điện.

Theo đó, việc bổ sung quy hoạch được thực hiện theo thứ tự ưu tiên lưới điện trước, nguồn điện sau. Đối với các dự án nguồn điện: ưu tiên các khu vực có khả năng giải tỏa công suất, các khu vực có phụ tải lớn, các địa phương còn khó khăn và chưa có nhiều dự án được phê duyệt.

Cụ thể, nhóm các dự án lưới điện gồm: Nhóm các dự án lưới điện truyền tải chưa có trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh hoặc các dự án lưới điện truyền tải cấp 220kV đã được phê duyệt; Các dự án lưới điện phục vụ giải tỏa công suất nguồn điện thủy điện, NLTT;…Nhóm các dự án nguồn điện gồm: Các dự án điện gió, trong đó ưu tiên trước các dự án đã thẩm định; Các dự án điện rác; Các dự án điện sinh khối; Các dự án thủy điện vừa và nhỏ đã có quy hoạch chỉ điều chỉnh công suất lắp máy;…

Ngoài ra, thứ tự điều chỉnh bổ sung quy hoạch điện gió dựa trên việc xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các dự án điện gió thuận lợi về đất đai, có khả năng đấu nối và khả năng vận hành trước tháng 11/2021 với thứ tự ưu tiên như sau: Các dự án đã tổ chức công tác thẩm định; Các dự án tại địa điểm thuận lợi, có khả năng đấu nối; Các dự án khác.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 329/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

No. 329/QD-BCT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Hanoi, January 22, 2020

 

 

DECISION 

On principles and order of priority for the adjustment and addition of power project plannings

                                                

THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to the Electricity Law dated December 03, 2004; Law on Amending and Supplementing a Number of Articles of the Electricity Law dated November 20, 2012;

Pursuant to the Law No. 21/2017/QH14 on Planning; 

Pursuant to the Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013 of the Government on detailing implementation of a number of articles of the Electricity Law and the Law on Amending and Supplementing a Number of Articles of the Electricity Law;

Pursuant to the Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017 of the Government on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Resolution No. 751/2019/UBTV14 dated August 16, 2019 of the National Assembly’s Standing Committee on elaborating a number of articles of the Law on Planning;

Pursuant to the Resolution No. 110/NQ-CP dated December 02, 2019 of the Government on portfolio of plans integrated into the national, regional and provincial planning in accordance with Point c, Clause 1 in Article 59 of the Law on Planning;

Pursuant to the Resolution No. 21-NQ/BCSD dated January 10, 2020 of the Party’s civil affairs committee of the Ministry of Industry and Trade on principles of and procedures for adjusting and supplementing the planning of power projects; 

At the request of the Director of the Electricity and Renewable Energy Authority,

 

DECIDES:
 

Article 1: To issue principles and order of adjusting and addition of power project plannings in the transitional period until the National Power Plan and provincial plans are approved in compliance with the Planning Law (see the Appendix attached to this Decision for more details).

Article 2. Implementation 

 EREA leads and collaborates with relevant agencies to urgently appraise the additions of power projects to plannings, ensuring the electricity supply for the country’s socio-economic development and promoting the potential of renewable energy in Vietnam.

Article 3. Implementation effectiveness and responsibilities

 1. This decision comes into force from its signing date.
 2. Chief of the Ministry Office, the Director of the Electricity and Renewable Energy Authority and relevant units are responsible for implementing this Decision./.

 

 

THE MINISTER


Tran Tuan AnhAPPENDIX

On principles and order of priority for the adjustment and addition of power project plannings

(Issued together with the Decision No. 329/QD-BCT dated January 22, 2020 by the Ministry of Industry and Trade)

 

 1. Procedures for appraising and approving adjustments and addition of the power plannings

 Pursuant to the Resolution No. 751/2019/UBTV14 dated August 16, 2019 by the Standing Committee of the National Assembly on elaborating a number of articles of the Law on Planning and the Resolution No. 110/NQ-CP dated December 02, 2019 by the Government on portfolio of plans integrated into the national, regional and provincial plans in accordance with Point c, Clause 1 in Article 59 of the Planning Law, temporarily continue applying regulations on the order and procedures for planning appraisal and approval in accordance with the Circular No. 43/2013/TT-BCT dated December 31, 2013 of the Ministry of Industry and Trade until the passage of the national electricity development planning in the period of 2021-2030 with a vision to 2045.

 1. Principles and order of adjusting and addition of power plannings

The addition of the power plannings is implemented on the basis of prioritizing power grids prior to power sources. For power source projects, priorities are given to areas with the ability to absorb capacities; high-load areas and poor provinces with few approved projects.

 1. Power grid projects

The order of priorities is placed as follows:

 • Power transmission grid projects which have not been included in the revised PDP VII approved by the Prime Minister in the 5-year plan of EVN or 220 kV power transmission grid projects which were approved in the Power Development Plan of provinces/centrally-administrated cities in the period of 2016-2025 with the possible extension to 2035.  
 • Projects which have been already included in the revised PDP VII but need adjustments in terms of operation progress and scale.
 • Projects for absorbing the capacities of hydropower and renewable energy.
 • Grid projects generating power for new loads or adjusting the power generation plan for loads such as providing power to industrial parks and factories that absorb high capacities. 
 • Power connection projects which have been already approved in the PDP but not yet approved for connections or are being proposed for appropriate adjustments.

b) Power source projects

The inclusion of power source projects in the PDP is conducted with the following priority order:

 • Wind power projects with priorities over appraised projects, projects of which power plants and connection grids can be completed before November, 2021 in areas which are not overloaded. 
 • Waste-to-energy projects (ensuring environmental issues)

- Biomass power projects.

 • Small and medium-sized hydropower projects with the plannings adjusting their installed capacity.
 • Small and medium-sized hydropower projects proposed for new addition.
 • Traditional power projects with priorities for power sources which can absorb a large volume of renewable energy (large hydropower and gas power sources). However, these projects need to be researched carefully in PDP 8 due to their high complexity.
 • Solar power projects implemented in accordance with the Announcement No. 402/TB-VPCP dated November 22, 2019 by the Office of Government on the Conclusion of the Prime Minister Nguyen Xuan Phuc at the meeting of the Government’s executive board on the Draft mechanisms to promote the development of solar power projects in Vietnam.
 1. Order of adjusting and supplementing the plannings of wind power projects

Wind power projects with land advantages as well as possible connection and operation before November, 2021 are appraised, adjusted and included in the planning with the order of priorities as follows:

 •  Projects with completed appraisals
 •  Projects in advantageous locations and has possibility for grid connection.
 •  Other projects.

In each group of projects above, the order of priorities will be determined in line with the principle “the project with written request sent to the Ministry of Industry and Trade by the provincial people’s committee first will be processed first”./.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 329/QD-BCT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi