STT

TÊN VĂN BẢN

KÝ HIỆU

NGÀY

       
 

NGHỊ QUYẾT

   

1

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

01/2018/NQ-HĐTP

BH: 24/04/2018

HL: 09/06/2018

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 51/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

51/2018/NĐ-CP

BH: 09/04/2018

HL: 01/06/2018

2

Nghị định 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc phát triển ngành nghề nông thôn

52/2018/NĐ-CP

BH: 12/04/2018

HL: 01/06/2018

3

Nghị định 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp

58/2018/NĐ-CP

BH: 18/04/2018

HL: 05/06/2018

       
       

4

Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

59/2018/NĐ-CP
 

BH: 20/04/2018

HL: 05/06/2018

5

Nghị định 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

60/2018/NĐ-CP

BH: 20/04/2018

HL: 15/06/2018

6

Nghị định 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

63/2018/NĐ-CP

BH: 04/05/2018

HL: 19/06/2018

7

Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

61/2018/NĐ-CP

BH: 23/04/2018

HL: 21/06/2018

8

Nghị định 64/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

64/2018/NĐ-CP

BH: 07/05/2018

HL: 22/06/2018

       
       
 

QUYẾT ĐỊNH

   
       

1

Quyết định 19/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

19/2018/QĐ-TTg

BH: 19/04/2018

HL: 05/06/2018

2

Quyết định 20/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài

20/2018/QĐ-TTg
 

BH: 26/04/2018

HL: 15/06/2018

 

THÔNG TƯ

   

1

Thông tư 32/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

32/2017/TT-BTTTT
 

BH: 15/11/2017

HL: 01/06/2018

2

Thông tư 15/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

15/2017/TT-BXD

BH: 28/12/2017

HL: 01/06/2018

3

Thông tư 01/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

01/2018/TT-BYT

BH: 18/01/2018

HL: 01/06/2018

4

Thông tư 05/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

05/2018/TT-NHNN
 

BH: 12/03/2018

HL: 01/06/2018

5

Thông tư 01/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình  

01/2018/TT-BTTTT

BH: 29/03/2018

HL: 01/06/2018

6

Thông tư 35/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện

35/2018/TT-BTC

BH: 30/03/2018

HL: 01/06/2018

7

Thông tư 21/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí

21/2018/TT-BVHTTDL

BH: 05/04/2018

HL: 01/06/2018

8

Thông tư 10/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô

10/2018/TT-NHNN

BH: 09/04/2018

HL: 01/06/2018

9

Thông tư 18/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2016/TT-BGTVT ngày 09/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa  

18/2018/TT-BGTVT

 

BH: 11/04/2018

HL: 01/06/2018

10

Thông tư 07/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược

07/2018/TT-BYT

BH: 12/04/2018

HL: 01/06/2018

11

Thông tư 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

37/2018/TT-BTC
 

BH: 16/04/2018

HL: 01/06/2018

12

Thông tư 12/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

12/2018/TT-BGDĐT

BH: 16/04/2018

HL: 01/06/2018

13

Thông tư 01/2018/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân

01/2018/TT-TANDTC

BH: 24/04/2018

HL: 08/06/2018

14

Thông tư 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

03/2018/TT-BXD

BH: 24/04/2018

HL: 12/06/2018

15

Thông tư 09/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

09/2018/TT-BYT

BH: 27/04/2018

HL: 12/06/2018

16

Thông tư 02/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội  

02/2018/TT-BLĐTBXH

BH: 27/04/2018

HL: 12/06/2018

17

Thông tư 09/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

09/2018/TT-NHNN

BH: 30/03/2018

HL: 15/06/2018

18

Thông tư 08/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2017/TT-BYT ngày 28/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế

08/2018/TT-BYT

BH: 18/04/2018

HL: 15/06/2018

19

Thông tư 06/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

06/2018/TT-BCT

BH: 20/04/2018

HL: 15/06/2018

20

Thông tư 10/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt  

10/2018/TT-BYT

BH: 04/05/2018

HL: 18/06/2018

21

Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp 

02/2018/TT-BKHĐT

BH: 14/05/2018

HL: 19/06/2018

22

Thông tư 11/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc  

11/2018/TT-BYT

BH: 04/05/2018

HL: 20/06/2018

23

Thông tư 13/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền  

13/2018/TT-BYT

BH: 15/05/2018

HL: 30/06/2018