Nghị quyết 99/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập các phường: Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành, Quảng Thắng thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
--------

Số: 99/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG: ĐÔNG CƯƠNG, ĐÔNG HƯƠNG, ĐÔNG HẢI,

 QUẢNG HƯNG, QUẢNG THÀNH, QUẢNG THẮNG THUỘC THÀNH PHỐ THANH HÓA,

TỈNH THANH HÓA

-------------------------------

CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

 

 

QUYẾT NGHỊ

 

 

Điều 1. Thành lập các phường: Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành, Quảng Thắng thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Thành lập phường Đông Cương trên cơ sở toàn bộ 680,84 ha diện tích tự nhiên và 16.800 nhân khẩu của xã Đông Cương.

Phường Đông Cương có 680,64 ha diện tích tự nhiên và 16.800 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đông Cương: Đông giáp phường Hàm Rồng; Tây giáp xã Đông Lĩnh, xã Thiệu Vân; Nam giáp phường Đông Thọ; Bắc giáp xã Thiệu Dương.

2. Thành lập phường Đông Hương trên cơ sở toàn bộ 341,94 ha diện tích tự nhiên và 17.000 nhân khẩu của xã Đông Hương.

Phường Đông Hương có 341,94 ha diện tích tự nhiên và 17.000 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đông Hương: Đông và Bắc giáp phường Đông Hải; Tây giáp phường Nam Ngạn, phường Trường Thi, phường Lam Sơn; Nam giáp phường Đông Sơn.

3. Thành lập phường Đông Hải trên cơ sở toàn bộ 678 ha diện tích tự nhiên và 16.100 nhân khẩu của xã Đông Hải.

Phương Đông Hải có 678 ha diện tích tự nhiên và 16.100 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đông Hải: Đông giáp phường Quảng Hưng; Tây giáp phường Đông Hương; Nam giáp phường Đông Sơn; Bắc giáp xã Hoằng Long.

4. Thành lập phường Quảng Hưng trên cơ sở toàn bộ 618,3 ha diện tích tự nhiên và 14.450 nhân khẩu của xã Quảng Hưng.

Phường Quảng Hưng có 618,3 ha diện tích tự nhiên và 14.450 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Quảng Hưng: Đông giáp xã Quảng Phú; Tây giáp phường Đông Hải; Nam giáp phường Quảng Thành, xã Quảng Đông; Bắc giáp xã Hoằng Quang, xã Hoằng Đại.

5. Thành lập phường Quảng Thành trên cơ sở toàn bộ 843,71 ha diện tích tự nhiên và 19.500 nhân khẩu của xã Quảng Thành.

Phường Quảng Thành có 843,71 ha diện tích tự nhiên và 19.500 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Quảng Thành: Đông giáp xã Quảng Đông; Tây giáp phường Đông Vệ; Nam giáp xã Quảng Thịnh và xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương; Bắc giáp phường Quảng Hưng, phường Đông Sơn.

6. Thành lập phường Quảng Thắng trên cơ sở toàn bộ 359 ha diện tích tự nhiên và 14.500 nhân khẩu của xã Quảng Thắng.

Phường Quảng Thắng có 359 ha diện tích tự nhiên và 14.500 nhân khẩu

Địa giới hành chính phường Quảng Thắng: Đông giáp phường Đông Vệ, phường Quảng Thành; Tây giáp xã Đông Hưng, phường An Hoạch; Nam giáp xã Quảng Thịnh; Bắc giáp phường Đông Vệ, phường An Hoạch.

7. Sau khi thành lập 06 phường , thành phố Thanh Hóa có 14.677,07 ha diện tích tự nhiên và 393.294 nhân khẩu, 37 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 20 phường: Hàm Rồng, Nam Ngạn, Đông Thọ, Trường Thi, Điện Biên, Phú Sơn, Tân Sơn, Lam Sơn, Đông Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo, Đông Vệ, Tào Xuyên, An Hoạch, Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành, Quảng Thắng và 17 xã: Hoằng Lý, Hoằng Long, Hoằng Anh, Hoằng Quang, Hoằng Đại, Quảng Thịnh, Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Tâm, Quảng Cát, Đông Lĩnh, Đông Tân, Đông Hưng, Đông Vinh, Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Thiệu Vân.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực