Quyết định 1002/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án đầu tư: “Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1002/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 1002/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án đầu tư: “Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1002/QĐ-BNN-KHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành:18/05/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1002/QĐ-BNN-KHCN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

Số: 1002/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án đầu tư: “Xây dựng, nâng cấp

hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 của Quốc hội; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản pháp lý liên quan;

Căn cứ Quyết định 798/QĐ-BNN-KHCN ngày 13/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT 2008 - 2010 của Bộ NN&PTNT;

Căn cứ Quyết định 251/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư: Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét Tờ trình số 54/TTr-TH ngày 03 tháng 03 năm 2011 của Trung tâm tin học và Thống kê về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án: “Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án “Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1, giao Trung tâm tin học và Thống kê chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện (khi có kế hoạch vốn) theo Đề cương, Dự toán được duyệt theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả hạng mục.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Tài chính; Giám đốc Trung tâm tin học và Thống kê và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu; VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ DỰ ÁN “XÂY DỰNG, NÂNG CẤP HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN”
(Kèm theo Quyết định số 1002/QĐ-BNN-KHCN ngày 18 tháng 5 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

 

1. Phần công việc đã thực hiện

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện/giá hợp đồng/giá trúng thầu (đồng)

Hình thức hợp đồng đã thực hiện

Thời gian thực hiện

Văn bản phê duyệt

1

Tư vấn lập Báo cáo đầu tư

Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường

26.910.766

Theo tỷ lệ phần trăm

50 ngày

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TH, ngày 16/8/2010 của Trung tâm Tin học và Thống kê v/v chỉ định thầu tư vấn gói thầu “Khảo sát, lập báo cáo kỹ thuật kinh tế kỹ thuật Dự án “Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Tổng giá trị thực hiện, giá hợp đồng

26.910.766

Hai mươi sáu triệu, chín trăm mười triệu, bảy trăm sáu mươi sáu đồng

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

TT

Hạng mục

Đơn vị thực hiện

Thành tiền (đồng)

1

Chi phí quản lý dự án

Ban Quản lý dự án

108.256.013

2

Chi phí tư vấn khác

Ban Quản lý dự án

139.065.338

3

Dự phòng

Ban Quản lý dự án

283.334.235

Tổng giá trị thực hiện

530.655.586

Năm trăm ba mươi triệu, sáu trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm tám mươi sáu đồng

3. Phần kế hoạch đấu thầu

TT

Ký hiệu gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Tư vấn

1

Gói 1

Tư vấn lập thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán

108.376.02

NSNN

Chỉ định thầu

1 túi hồ sơ

2011

Theo tỷ lệ %

2 tháng

Xây lắp

2

Gói 2

Cải tạo, nâng cấp các phòng thư viện

189.657.000

NSNN

Chỉ định thầu

1 túi hồ sơ

2011

Theo đơn giá

3 tháng

Mua sắm hàng hóa

3

Gói 3

Xây dựng phần mềm thư viện điện tử

1.345.996.000

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 túi hồ sơ

2011-2012

Trọn gói

6 tháng

4

Gói 4

Cung cấp, lắp đặt thiết bị và Phần mềm bản quyền

2.710.500.000

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 túi hồ sơ

2011-2012

Trọn gói

6 tháng

5

Gói 5

Thiết lập nội dung thông tin

920.674.605

NSNN

Tự thực hiện

 

2011-2012

 

14 tháng

6

Gói 6

Xây dựng quy chế quản lý, cập nhật, khai thác thông tin

48.500.000

NSNN

Chỉ định thầu

1 túi hồ sơ

2011-2012

Trọn gói

6 tháng

7

Gói 7

Đào tạo chuyển giao công nghệ

68.730.000

NSNN

Chỉ định thầu

1 túi hồ sơ

2011-2012

Trọn gói

3 tháng

Tổng cộng giá trị thực hiện

5.392.433.647

Năm tỷ, ba trăm chín hai triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, sáu trăm bốn mươi bảy đồng.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi