Quyết định 596/QĐ-TTg 2019 thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản trái phép

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 596/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH

-----------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU) gồm các thành viên sau đây:
1. Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.
2. Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU:
- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU gồm lãnh đạo các cơ quan, địa phương sau:
- Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Văn phòng Chính phủ.
- Bộ Ngoại giao.
- Bộ Tư pháp.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Tài chính.
- Bộ Công Thương.
- Bộ Giao thông vận tải.
- Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Bộ Quốc phòng.
- Bộ Công an.
- Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
- Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển.
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU
1. Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ:
- Chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là chống khai thác IUU).
- Chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp các bộ, ban ngành và địa phương triển khai, thực hiện chống khai thác IUU đáp ứng theo thông lệ quốc tế, các công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết, phù hợp với quy định của các tổ chức nghề cá trong khu vực và quốc tế về chống khai thác IUU.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU:
a) Tham mưu, tổng hợp và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ:
- Các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm, ưu tiên triển khai thực hiện về chống khai thác IUU.
- Kiến nghị, đề xuất giải quyết các vướng mắc trong triển khai thực hiện chống khai thác IUU của các bộ, ban ngành và địa phương vượt quá thẩm quyền.
- Tổ chức sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện chống khai thác IUU; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác chống khai thác IUU.
- Kiến nghị, đề xuất hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân liên quan không thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chống khai thác IUU.
b) Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ban ngành và địa phương triển khai thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU.
c) Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện hợp tác quốc tế về chống khai thác IUU với các nước, tổ chức quốc tế và khu vực liên quan.
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU
1. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU do Trưởng Ban Chỉ đạo quy định.
2. Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
3. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU và các ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của cơ quan mình công tác.
4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, chịu trách nhiệm bảo đảm Các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chống khai thác lưu của các bộ, ban ngành và địa phương; tổng hợp, xây dựng báo cáo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện theo định kỳ và đột xuất.
Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU
1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi hoạt động hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU được sử dụng kinh phí, cán bộ, phương tiện, các trang thiết bị do đơn vị mình quản lý để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NC, QHQT, QHĐP, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực