Quyết định 3495/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổ thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: “Lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng Container quốc tế Cái Mép” “Lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng tổng hợp Thị Vải”

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
Số: 3495/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP TỔ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU:
 "LỰA CHỌN BÊN THUÊ QUẢN LÝ KHAI BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI MÉP",
"LỰA CHỌN BÊN THUÊ QUẢN LÝ KHAI BẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI"
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;
Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải, giai đoạn đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 782/TTg-KTN ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phương án cho thuê khai thác cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;
Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 01 năm 2006 và Quyết định số 435/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt đầu tư bổ sung và điều chỉnh Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;
Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-BGTVT ngày 11/7/2012 về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng container quốc tế Cái Mép và Bến cảng tổng hợp Thị Vải thuộc Dự án phát triển cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải;
Xét các Tờ trình của Cục Hàng hải Việt Nam: Tờ trình số 3786/TTr-CHHVN ngày 25 tháng 10 năm 2013 về việc xin phê duyệt kết quả đánh giá HSDT Gói thầu số 1 "Lựa chọn bên thuê khai thác bến cảng container Cái Mép" và Tờ trình số 3773/TTr-CHHVN ngày 24 tháng 10 năm 2013 về việc xin phê duyệt kết quả đánh giá HSDT Gói thầu số 2 "Lựa chọn bên thuê khai thác bến cảng tổng hợp Thị Vải" do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Thành lập Tổ Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Gói thầu số 1 "Lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng container quốc tế Cái Mép" và Gói thầu số 2 "Lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng tổng hợp Thị Vải" như sau:

1.
Bà Lã Thị Hồng Hạnh
Phó Vụ trưởng Vụ KCHTGT
Tổ trưởng;
2.
Ông Vũ Hoàng Hưng
Phó trưởng Phòng Pháp chế - Đấu thầu Cục QLXD&CLCTGT
Tổ viên;
3.
Ông Nguyễn Đăng Khoa
Chuyên viên chính Vụ Tài chính
Tổ viên;
4.
Ông Lê Minh Đạo
Chuyên viên Vụ KHĐT
Tổ viên;
5.
Ông Nguyễn Hữu Quân
Chuyên viên Vụ KCHTGT
Tổ viên;
6.
Ông Trần Đức Trung
Chuyên viên Vụ KCHTGT
Tổ viên.

 
Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Tổ thẩm định
1. Tổ thẩm định có trách nhiệm thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu Gói thầu số 1 "Lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng container quốc tế Cái Mép" và Gói thầu số 2 "Lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng tổng hợp Thị Vải" theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan, trình Bộ trưởng Báo cáo thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu.
2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân công;
3. Các thành viên của Tổ thẩm định nêu tại Điều 1 của Quyết định này làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Thành viên Tổ thẩm định, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: Văn thư, KCHT (5b)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

thuộc tính Quyết định 3495/QĐ-BGTVT

Quyết định 3495/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổ thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: “Lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng Container quốc tế Cái Mép” “Lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng tổng hợp Thị Vải”
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3495/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành:01/11/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Đấu thầu-Cạnh tranh
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi