Quyết định 186/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 186/2004/QĐ-TTG
NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN
VÀ DỰ BÁO KINH TẾ - Xà HỘI QUỐC GIA

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đổi tên, vị trí và chức năng

1. Đổi tên Trung tâm Thông tin kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tưư thành Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia.

2. Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia là Trung tâm cấp quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng thu thập thông tin, phân tích, dự báo kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, cung cấp thông tin phục vụ quá trình hoạch định chính sách, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; tổ chức nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thông tin và dự báo kinh tế - xã hội; tổ chức cung cấp các dịch vụ thông tin kinh tế - xã hội cho các tổ chức và công dân.

3. Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia là đơn vị sự nghiệp khoa học, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động tự chủ theo quy định của pháp luật.

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia có các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau:

1. Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội;

2. Tổ chức nghiên cứu, phân tích và dự báo kinh tế - xã hội phục vụ quá trình hoạch định chính sách, phục vụ sự chỉ đạo quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội;

3. Tổ chức xây dựng ngân hàng dữ liệu quốc gia về kinh tế - xã hội phục vụ cho việc quản lý, điều hành về kinh tế - xã hội ở tầm vĩ mô của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

4. Tổ chức cung cấp thông tin về kết quả phân tích và dự báo kinh tế - xã hội trong nước và thông tin quốc tế có liên quan phục vụ công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong việc xây dựng chiến lược và lập kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực;

5. Cung cấp thông tin tham khảo trong nước và quốc tế phục vụ cho công tác quản lý, điều hành; hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội định kỳ và không định kỳ cho các cấp lãnh đạo;

6. Tổ chức điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin phản hồi và phân tích tác động của chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước để phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý;

7. Làm đầu mối phối hợp trong hoạt động thông tin kinh tế - xã hội, bao gồm: tiếp nhận và phổ biến thông tin kinh tế - xã hội đối với cơ quan thông tin và dự báo, trung tâm dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương;

8. Cung cấp ấn phẩm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội, dưới các hình thức: tạp chí, sách, chuyên san theo định kỳ và không định kỳ phục vụ các đối tượng trong xã hội; tổ chức các loại hình tư vấn, dịch vụ thông tin cho các tổ chức, cá nhân;

9. Tổ chức hợp tác quốc tế về các vấn đề liên quan đến xây dựng và phát triển hệ thống thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia;

10. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ thông tin, dự báo trong ngành kế hoạch - đầu tư, tham gia đào tạo về lĩnh vực khoa học thông tin và dự báo kinh tế - xã hội;

11. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quản lý tài chính, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

a) Các tổ chức giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ:

1. Ban Nguồn và Phát triển thông tin;

2. Ban Tổng hợp;

3. Ban Phân tích tổng hợp và Dự báo vĩ mô;

4. Ban Thông tin doanh nghiệp và Thị trường;

5. Ban Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin;

6. Ban Hợp tác quốc tế và Đào tạo;

7. Chi nhánh đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh;

8. Văn phòng Trung tâm.

b) Lãnh đạo Trung tâm

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia có Giám đốc và các Phó giám đốc.

Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

 

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 186/2004/QĐ-TTg

Quyết định 186/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:186/2004/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:29/10/2004Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Cơ cấu tổ chức - Ngày 29/10/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 186/2004/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia. Theo đó, Trung tâm có chức năng thu thập thông tin, phân tích, dự báo kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, cung cấp thông tin phục vụ quá trình hoạch định chính sách, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, tổ chức nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thông tin và dự báo kinh tế - xã hội, tổ chức cung cấp các dịch vụ thông tin kinh tế - xã hội cho các tổ chức và công dân... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 186/2004/QĐ-TTg tại đây

tải Quyết định 186/2004/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi