Quyết định 136/QĐ-KTNN nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VII

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

----------

Số: 136/QĐ-KTNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 08 tháng  02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực VII

-----------

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

            Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VII;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-KTNN ngày 08/02/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực VII;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực VII.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Văn phòng

            a) Chức năng

Văn phòng có chức năng tham mưu, giúp Kiểm toán trưởng tổ chức thực hiện các mặt công tác: tổng hợp, tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, thi đua - khen thưởng, tài chính - kế toán, quản trị, tuyên truyền, công nghệ thông tin, công tác đảng.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tổng hợp và xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng và hàng tuần của đơn vị; sắp xếp, bố trí chương trình làm việc hàng tháng, hàng tuần của đơn vị.

- Theo dõi, đôn đốc các phòng thực hiện kế hoạch công tác được Kiểm toán trưởng phân công; kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch công tác và những khó khăn vướng mắc cần giải quyết.

- Giúp Kiểm toán trưởng xây dựng chương trình và tổ chức các hội nghị, cuộc họp giao ban nội bộ đơn vị theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.    

- Giúp Kiểm toán trưởng quan hệ công tác, giải quyết công việc với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và với các cơ quan, đơn vị ngoài ngành. Tổ chức công tác lễ tân, tiếp khách đến làm việc với lãnh đạo đơn vị và với các phòng tại trụ sở cơ quan.

            - Tổng hợp, đánh giá kết quả các mặt công tác của đơn vị hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất để Kiểm toán trưởng báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước.

            - Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thư viện, phòng truyền thống, y tế của đơn vị theo quy định hiện hành. Kiểm tra thủ tục và thể thức các văn bản trước khi trình Kiểm toán trưởng ký ban hành hoặc các văn bản trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành; quản lý và sử dụng con dấu của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xây dựng dự toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Tổng Kiểm toán nhà nước; tổ chức thực hiện dự toán kinh phí được Tổng Kiểm toán nhà nước giao; tổ chức công tác kế toán, thực hiện quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo hành, bảo trì tài sản, trang thiết bị, vật dụng cần thiết phục vụ công tác của đơn vị; quản lý tài sản của đơn vị; quản lý tài sản của đơn vị; tổ chức quản lý, điều động xe ô tô phục vụ cho công tác của đơn vị theo quy định; thực hiện công tác bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn cơ quan; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; phòng chống lụt bão; phòng chống dịch bệnh; đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường tại trụ sở cơ quan; bảo mật nội bộ cơ quan; đảm bảo kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính theo nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; tổ chức và quản lý nhà ăn.

- Tham mưu, giúp Kiểm toán trưởng tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo phân công, phân cấp của Tổng Kiểm toán nhà nước; quản lý hồ sơ công chức và người lao động thuộc đơn vị; theo dõi công tác nghiên cứu khoa học; làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng của đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổng hợp và các phòng nghiệp vụ tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, tuyên truyền của đơn vị trình Kiểm toán trưởng phê duyệt; phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện.

            - Giúp Kiểm toán trưởng tổ chức quản lý hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị hoạt động đảm bảo an toàn và hiệu quả đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị.

            - Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh trên địa bàn khu vực.

            - Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan, công tác quy chế dân chủ cơ sở, công tác cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hoạt động của đơn vị.

            - Tổ chức công tác lưu trữ hồ sơ công việc, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ do Văn phòng thực hiện theo quy định.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản hồ sơ kiểm toán theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc trong công tác đảng của Đảng bộ Kiểm toán nhà nước khu vực VII.

            - Quản lý công chức và người lao động thuộc Văn phòng.

            - Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc ủy quyền.

2. Phòng Tổng hợp

a) Chức năng

Phòng Tổng hợp có chức năng tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tổ chức thực hiện các mặt công tác: lập kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán và kế hoạch kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; thẩm định kế hoạch kiểm toán của các cuộc kiểm toán, báo cáo kiểm toán; chủ trì thực hiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; khai thác hồ sơ kiểm toán; tổng hợp kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng phân giao cho các phòng theo dõi, cập nhật thông tin về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các địa phương trên địa bàn khu vực phục vụ cho công tác kiểm toán.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng hướng dẫn các phòng nghiệp vụ xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị; chủ trì tổng hợp, lập kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị; theo dõi việc thực hiện kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; thẩm định kế hoạch kiểm toán của các cuộc kiểm toán trình Kiểm toán trưởng xem xét trước khi trình lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phê duyệt. Căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch kiểm toán của các đoàn kiểm toán, tham mưu giúp Kiểm toán trưởng đề xuất Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phương án điều chỉnh kế hoạch kiểm toán cho phù hợp.

            - Rà soát nhân sự các đoàn kiểm toán và tham mưu giúp Kiểm toán trưởng thành lập các đoàn kiểm toán, đoàn kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán để đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định. Thống kê, theo dõi thành viên các đoàn, tổ kiểm toán hàng năm.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán của đơn vị; công tác thanh tra, kiểm tra do đơn vị thực hiện.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng thành lập Tổ thẩm định kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán; tổ chức thẩm định, xét duyệt kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán; tham gia ý kiến đối với dự thảo kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán; rà soát kế hoạch kiểm toán của các cuộc kiểm toán, báo cáo kiểm toán trước khi trình Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phê duyệt.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng thẩm định kế hoạch và báo cáo kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

            - Chủ trì cập nhật và thiết lập hệ cơ sở dữ liệu lập kế hoạch kiểm toán của đơn vị.

            - Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các đoàn kiểm toán để tham mưu giúp Kiểm toán trưởng trả lời các kiến nghị, khiếu nại của các đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán theo phân cấp.

            - Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xem xét các ý kiến bảo lưu của kiểm toán viên, tổ trưởng tổ kiểm toán và trưởng đoàn kiểm toán theo quy định.

- Tổng hợp kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của các đơn vị được kiểm toán thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tham gia với các Vụ chức năng trong việc xây dựng chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nhà nước.

            - Tổng hợp ý kiến của các phòng thuộc đơn vị về tình hình tài chính, ngân sách của các đơn vị thuộc phạm vi, nhiệm vụ của các phòng, báo cáo Kiểm toán trưởng để phục vụ cho công tác chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

- Phối hợp với Văn phòng và các phòng nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị và tổ chức thực hiện.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định việc kiểm toán khi có đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức không có trong kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng thực hiện nhiệm vụ làm rõ những vấn đề Hội đồng nhân dân đề nghị để Tổng Kiểm toán nhà nước gửi Hội đồng nhân dân quyết định trong trường hợp báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đã được kiểm toán nhưng chưa được Hội đồng nhân dân phê chuẩn.

- Phối hợp với Văn phòng để phát hành và khai thác báo cáo kiểm toán, hồ sơ kiểm toán của đơn vị; giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin và hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Phối hợp với Văn phòng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức quản lý hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác kiểm toán của đơn vị đảm bảo an toàn và hiệu quả đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị.

- Phối hợp với Văn phòng trong công tác: xây dựng chương trình làm việc hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần của đơn vị; xây dựng báo cáo công tác hàng tháng, 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất của đơn vị.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng chuẩn bị các nội dung có liên quan đến công bố công khai kết quả kiểm toán theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; tham mưu các biện pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đảm bảo tính độc lập, khách quan trong hoạt động kiểm toán của đơn vị.

- Tổ chức công tác lưu trữ hồ sơ công việc, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ do phòng thực hiện theo quy định.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng và tổ chức quản lý tài sản, trang thiết bị được cấp phát theo quy định.

            - Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc ủy quyền.

3. Phòng Kiểm toán ngân sách 1, 2, 3

            a) Chức năng

            Phòng Kiểm toán ngân sách có chức năng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức thực hiện đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các tỉnh trên địa bàn kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

            b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các địa phương được Kiểm toán trưởng phân công phục vụ cho công tác kiểm toán.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị; tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

            - Theo dõi, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp cập nhật và thiết lập hệ cơ sở dữ liệu lập kế hoạch kiểm toán.

            - Phối hợp với Phòng Tổng hợp, các đoàn kiểm toán theo dõi tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; đôn đốc và tham mưu cho Kiểm toán trưởng các biện pháp để đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp, các đoàn kiểm toán tham mưu trả lời các kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán theo phân công của Kiểm toán trưởng.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với các Vụ chức năng trong việc xây dựng chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nhà nước. Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng hướng dẫn thực hiện quy trình, chuẩn mực, phương pháp chuyên môn trong kiểm toán; tham gia nghiên cứu khoa học khi được phân công.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp cho ý kiến về tình hình tài chính, ngân sách của các tỉnh thuộc phạm vi kiểm toán được phân công, báo cáo Kiểm toán trưởng để phục vụ cho công tác chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

- Phối hợp với Văn phòng và Phòng Tổng hợp xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị và tổ chức thực hiện.

- Giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Phối hợp với Văn phòng trong công tác: xây dựng chương trình làm việc hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần của đơn vị; xây dựng báo cáo công tác hàng tháng, 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất của đơn vị.

- Tổ chức công tác lưu trữ hồ sơ công việc, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ do phòng thực hiện theo quy định.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp, Văn phòng tổ chức quản lý, triển khai thực hiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác quản lý, đảm bảo an toàn và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng và quản lý tài sản, trang thiết bị được cấp phát theo quy định.

            - Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc ủy quyền.

            c) Phụ trách theo dõi tình hình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các tỉnh:

- Phòng Kiểm toán ngân sách 1: tỉnh Yên Bái, tỉnh Sơn La.

- Phòng Kiểm toán ngân sách 2: tỉnh Lào Cai, tỉnh Điện Biên.

- Phòng Kiểm toán ngân sách 3: tỉnh Phú Thọ, tỉnh Lai Châu.

            4. Phòng Kiểm toán đầu tư - dự án

            a) Chức năng

Phòng Kiểm toán đầu tư - dự án có chức năng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức thực hiện đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn kiểm toán của đơn vị theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các công trình, dự án đầu tư được Kiểm toán trưởng phân công phục vụ cho công tác kiểm toán.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị; tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

            - Theo dõi, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp cập nhật và thiết lập hệ cơ sở dữ liệu lập kế hoạch kiểm toán.

            - Phối hợp với Phòng Tổng hợp, các đoàn kiểm toán theo dõi tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; đôn đốc và tham mưu cho Kiểm toán trưởng các biện pháp để đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp trả lời các kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán theo phân công của Kiểm toán trưởng.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với các Vụ chức năng trong việc xây dựng chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nhà nước. Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng hướng dẫn thực hiện quy trình, chuẩn mực, phương pháp chuyên môn trong kiểm toán; tham gia nghiên cứu khoa học khi được phân công.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp chuẩn bị ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm trong lĩnh vực đầu tư dự án theo sự phân công của Kiểm toán trưởng để trình Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Phối hợp với Văn phòng và Phòng Tổng hợp xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị và tổ chức thực hiện.

- Giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Tổ chức công tác lưu trữ hồ sơ công việc, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ do phòng thực hiện theo quy định.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp, Văn phòng tổ chức quản lý, triển khai thực hiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác quản lý, đảm bảo an toàn và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng và quản lý tài sản, trang thiết bị được cấp phát theo quy định.

            - Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc ủy quyền.

            c) Phụ trách theo dõi tình hình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn khu vực.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực VII, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                     

  - Như Điều 2;

  - Tổng KTNN;

  - Các Phó Tổng KTNN;

  - Các đơn vị trực thuộc KTNN;

  - Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Đã ký)

Hồ Đức Phớc

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

×
×
×
Vui lòng đợi