Nghị định 60/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60/2008/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 05 NĂM 2008 

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

 

 

NGHỊ ĐỊNH :

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ủy ban Dân tộc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Ủy ban Dân tộc đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về công tác dân tộc, các dự thảo quyết định, chỉ thị về công tác dân tộc thuộc thẩm quyền chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ.

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó.

4. Chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng chiến lược, chính sách, đề án, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, quy hoạch, kế hoạch tổng thể, kế hoạch vùng về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng vùng dân tộc để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ban hành; chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện chiến lược, chính sách, đề án, dự án, chương trình, quy hoạch, kế hoạch đó.

5. Chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức chính trị - xã hội sơ kết, tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ định kỳ và đột xuất theo quy định.

6. Chủ trì xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách đặc thù, các chương trình, dự án, đề án phát triển vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, vùng đầu nguồn các sông, suối thường xuyên phải chịu ảnh hưởng của thiên tai.

7. Chủ trì xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chí xác định thành phần các dân tộc thiểu số; tiêu chí phân định các khu vực vùng dân tộc theo trình độ phát triển; quy định việc xác định lại thành phần dân tộc theo yêu cầu của công dân và theo quy định của pháp luật.

8. Điều tra, nghiên cứu, xây dựng bộ dữ liệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam.

9. Chủ trì xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách đặc thù đối với cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc; chính sách thu hút, tăng cường cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng dân tộc.

10. Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề, nâng cao dân trí ở vùng dân tộc; tiêu chí đói, nghèo vùng đồng bào dân tộc; chính sách về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc; đảm bảo việc thực hiện quyền dùng tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân tộc.

11. Tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến công tác dân tộc; kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ở các địa phương.

12. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc; các chính sách đầu tư, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số; các chính sách, dự án bảo tồn và phát triển các dân tộc ít người.

13. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan thông tin đại chúng và các địa phương tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

14. Tham gia thẩm định các dự án, đề án, chương trình do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan chủ trì xây dựng liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia quản lý, chỉ đạo việc thực hiện các chương trình, dự án do nước ngoài, tổ chức quốc tế tài trợ, đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật.

15. Tiếp đón, thăm hỏi và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ, chính sách và quy định của pháp luật.

16. Định kỳ tổ chức các hội nghị, đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ở địa phương; tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu dân tộc thiểu số các vùng nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

17. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

18. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc theo chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

19. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc và địa bàn vùng dân tộc.

20. Hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật.

21. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật theo thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc.

22. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác dân tộc; xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức thuộc ngành, lĩnh vực do Ủy ban Dân tộc được phân công, phân cấp quản lý để Bộ Nội vụ ban hành; ban hành tiêu chuẩn chức danh của người đứng đầu cơ quan làm công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

23. Xây dựng dự toán ngân sách hằng năm; phối hợp với Bộ Tài chính lập, tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý để trình Chính phủ; quản lý, tổ chức thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ khác về ngân sách nhà nước, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

24. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

2. Vụ Tổ chức cán bộ.

3. Vụ Pháp chế.

4. Vụ Hợp tác quốc tế.

5. Thanh tra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6. Văn phòng.

7. Vụ Tổng hợp.

8. Vụ Chính sách dân tộc.

9. Vụ Tuyên truyền.

10. Vụ Địa phương I.

11. Vụ Địa phương II.

12. Vụ Địa phương III.

13. Viện Dân tộc.

14. Trường Cán bộ dân tộc.

15. Trung tâm Thông tin.

16. Tạp chí Dân tộc.

17. Báo Dân tộc và Phát triển.

Tại Điều này, các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 12 là các đơn vị giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các đơn vị quy định từ khoản 13 đến khoản 17 là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Vụ Tổng hợp, Vụ Chính sách dân tộc, Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, Thanh tra Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Ủy ban Dân tộc được tổ chức phòng.

Điều 4. Các thành viên Ủy ban Dân tộc

Các thành viên Ủy ban Dân tộc gồm có:
1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
2. Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

3. Các thành viên khác là Thứ trưởng của các Bộ:

a) Bộ Kế hoạch Đầu tư;

b) Bộ Tài chính;

c) Bộ Nội vụ;

d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

đ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

e) Bộ Giáo dục và Đào tạo;

g) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

h) Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 5. Chế độ làm việc của các thành viên Ủy ban Dân tộc

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc là thành viên của Chính phủ, đứng đầu Ủy ban Dân tộc, quyết định các vấn đề theo quy định của pháp luật.

2. Các thành viên Ủy ban Dân tộc quy định tại Điều 4 Nghị định này hoạt động theo Quy chế do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 51/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 60/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 60/2008/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/05/2008 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 60/2008/ND-CP

Hanoi, May 9. 2008

 

DECREE

 

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS. POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE NATIONALITIES COMMITTEE

THE GOVERNMENT

 

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Government's Decree No. 178/ 2007/ND-CP of December 3, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
At the proposal of the Minister-Director of the Nationalities Committee,

 

DECREES:

 

Article 1.- Position and functions

The Nationalities Committee is a ministerial-level agency of the Government performing the state management of ethnic affairs nationwide and of public services under its management in accordance with law.

Article 2.- Tasks and powers

The Nationalities Committee has the tasks and powers specified in the Government's Decree No. 178/2007/ND-CP of December.3,2007. denning the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies, and the following specific tasks and powers:

1. To submit to the Government draft laws and resolutions of the National Assembly, draft ordinances and resolutions of the National Assembly Standing Committee, and draft resolutions and decrees of the Government according to the Committee's approved annual law-making programs and plans, as well as projects and schemes as assigned by the Government or the Prime Minister.

2. To submit to the Prime Minister strategies, plannings, plans, programs, projects and schemes as well as draft decisions and directives on ethnic affairs within the Prime Minister's directing and administering competence.

3. To promulgate decisions, directives and circulars within its state management scope and guide and inspect their implementation.

4. To assume the prime responsibility for, or coordinate with ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies as well as concerned agencies and organizations in, formulating strategies, policies, schemes, projects, national target programs, programs of action, plannings, master plans, regional plans on socioeconomic development or security and defense consolidation in ethnic minority areas for submission to the Government or the Prime Minister for approval or promulgation: to direct, inspect and guide the implementation of those strategies, policies, schemes, projects, programs, plannings and plans.

5. To assume the prime responsibility for, or coordinate with ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and socio-political organizations in. preliminarily and finally reviewing and assessing the implementation of the Party's undertakings, guidelines or policies and the State's laws related to ethnic affairs; to regularly or irregularly report thereon to the Government or the Prime Minister according to regulations.

6. To assume the prime responsibility for elaborating and promulgating according to its competence, or submit to competent authorities for promulgation, and organizing the implementation of. specific policies, programs, projects or schemes on the development of areas hit by extreme socioeconomic difficulties: policies towards ethnic minority people living in border, deep-lying, remote, high mountainous, and river and stream headwater areas frequently hit by natural disasters.

7. To assume the prime responsibility for elaborating and promulgating according to its competence, or submit to competent authorities for promulgation, criteria for determining ethnic minorities and delimitating ethnic minority areas according to their development levels: to prescribe the re-determination of ethnicities at citizens' request according to law.

8. To investigate, research and build a database on Vietnam's ethnic minorities.

9. To assume the prime responsibility for elaborating and promulgating according to its competence, or submit to competent authorities for promulgation, specific policies towards cadres and employees of ethnic affairs agencies: policies to attract and increase the number of cadres, employees and civil servants to work in ethnic minority areas.

10. To coordinate with ministries, ministenal-level agencies, government-attached agencies as well as concerned agencies and organizations in elaborating and promulgating according to their competence, or submitting to competent authorities for promulgation, policies on human resource training, vocational training and improvement of people's intellectual level in ethnic minority areas: hunger and poverty criteria applicable to ethnic minority areas: policies on preservation and promotion of traditional cultural identities of ethnicities: to ensure ethnic minority people's right to use their spoken and written languages.

11. To comment on draft legal documents on ethnic affairs elaborated by ministers, heads of ministerial-level agencies and provincial/ municipal People's Councils and People's Committees: to inspect ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and localities in the implementation of the Party's undertakings, guidelines and policies and the State's laws related to ethnic affairs.

12. To direct, guide and inspect the implementation of programs arid policies on socio-economic development in ethnic minority areas: investment and support policies for the stabilization of ethnic minority people's life: policies and projects on the conservation and development of ethnic minorities.

13. To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Justice, mass media agencies and localities in. conducting law propagation, dissemination and education among ethnic minority people within its state management scope: to mobilize ethnic minority people to implement the Party's undertakings, guidelines and policies and the State's laws.

14. To participate in appraising projects, schemes and programs related to ethnic minority people which are formulated by ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies as well as concerned agencies and organizations: to participate in managing and directing the implementation of investment programs and projects funded by foreign countries or international organizations in ethnic minority areas in accordance with law.

15. To receive, visit, and coordinate with ministries, branches and localities in satisfying aspirations of ethnic minority people according to regulations, policies and law.

16. To regularly organize national conferences and congresses of Vietnam's ethnic minority delegates that record outstanding achievements in local emulation movements: to organize experience-sharing activities for ethnic minority delegates from different areas in order to strengthen Vietnam's national great unity bloc.

17. To assume the prime responsibility for. and coordinate with ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies in. elaborating and promulgating according to its competence, or submitting to competent authorities for promulgation and organizing the implementation of. policies towards prestigious people among ethnic minority people; to commend according to its competence, or propose competent authorities to commend typical ethnic minority collectives and individuals that record outstanding achievements in labor, production, construction, socio-economic development, security and order maintenance, and take the lead in implementing the Party's undertakings and policies and the State's laws.

18. To direct and organize the implementation of its administrative reform plan under the state administrative reform program already approved by the Prime Minister.

19. To organize and direct scientific research, technology and environment-related activities in the domain of ethnic affairs and ethnic minority areas.

20. To enter into international cooperation in the domains within its state management scope according to law.

21. To inspect and examine the implementation of ethnic policies: to settle citizens' complaints. denunciations and petitions: to prevent and combat corruption, waste and negative practices, ana handle violations of law according to its competence.

22. To manage its organizational apparatus and payroll; to implement the salary regime and regimes and policies on treatment, commendation and disciplining of state cadres, employees and civil servants within its state management scope: provide professional training and retraining for cadres, employees and civil servants and those engaged in ethnic affairs; to set professional criteria of employee ranks in the branches and domains assigned or decentralized to it for management and submit them to the Ministry of Home Affairs for promulgation: to promulgate title criteria of heads of ethnic affairs agencies under provincial/municipal People's Committees

23. To make annual budget estimates; to coordinate with the Ministry of Finance in formulating and synthesizing budget revenue-expenditure estimates for the branches and domains under its management for submission to the Government; to manage, organize the implementation of. and finalize the state budget: to perform other tasks regarding state budget, finance and assets in accordance with law.

24. To perform other tasks and exercise other powers assigned by the Government or the Prime Minister according to law.

Article 3.- Organizational structure

1. The Planning-Finance Department.

2. The Organization and Personnel Department.

3. The Legal Department.

4. The International Cooperation Department.

5. The Inspectorate.

6. The Office.

7. The General Affairs Department.

8. The Department for Ethnic Minority-Policies.

9. The Propaganda Department.

10. Local Affairs Department I.

11. Local Affairs Department II.

12. Local Affairs Department III.

13. The Ethnology Institute.

14. The EthnicCadresSchool.

15. The InformationCenter.

16. The Ethnicities magazine.

17. The Ethnicities and Development newspaper.

The units defined in Clauses 1 thru 12 of this Article shall assist the Minister-Director of the Nationalities Committee in performing the state management function: the units defined in Clauses 13 thru 17 are non-business ones serving the Nationalities Committee's state management function.

The General Affairs Department, the Department for Ethnic Minority Policies. Local Affairs Department II. Local Affairs Department HI. the Inspectorate and the Office may have their own sections.

Article 4.- Members of the Nationalities Committee

The Nationalities Committee's members include:

1. The Minister-Director.

2. Deputy directors.

3. Other members who are vice ministers of: a/ The Ministry of Planning and Investment: b/ The Ministry of Finance:

c/ The Ministry of Home Affairs:

d/ The Ministry of Agriculture and Rural

Development:

e/ The Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs.

f/ The Ministry of Education and Training;

g/The Ministry of Culture. Sports and Tourism;

h/ The Ministry' of Natural Resources and Environment.

Article 5.- Working regime of members of the Nationalities Committee

1. The Minister-Director of the Nationalities Committee is a cabinet member and the head of the Nationalities Committee who shall decide on different matters in accordance with law.

2. The Nationalities Committee's members defined in Article 4 of this Decree shall operate according to a Regulation to be submitted by the Minister-Director of the Nationalities Committee to the Prime Minister for promulgation.

Article 6- Implementation effect

1. This Decree takes effect 15 days after its publication in "CONG BAG" and replaces the Government's Decree No. 51/2003/ND-CP of May 16. 2003. defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Nationalities Committee.

2. To annul previous regulations which are contrary to this Decree.

Article 7.- Implementation responsibility

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial/municipal People's Committees shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!