DANH SÁCH LĨNH VỰC CẬP NHẬT

 Thuế-Phí-Lệ phí (01)

 Tài nguyên-Môi trường (01)

 Thông tin-Truyền thông (01)

 Công nghiệp (01)

 Lao động-Tiền lương-Phụ cấp (01)

 Y tế-Sức khỏe (05)

 Chính sách (01)

 Nông nghiệp-Lâm nghiệp (20)

 Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng (08)

 Chứng khoán (03)

 Hành chính (01)

 Hàng hải (02)

 Xây dựng (01)

 Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề (01)

 Cơ cấu tổ chức (03)

 Thi đua- Khen thưởng-Kỷ luật (01)

 

 THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (230/2016/TT-BTC) - Thông tư 230/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/11/2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp Giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/01/2019).

 

* (118/2018/TT-BTC) - Thông tư 118/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/11/2018 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp phép khai thác, hoạt động thủy sản.
 

 

 LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (98/QĐ-LĐTBXH) - Quyết định 98/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 16/01/2009 về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành lao động thương binh và xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 18/12/2018).

 

* (1817/QĐ-LĐTBXH) - Quyết định 1817/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 18/12/2018 về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành lao động thương binh và xã hội.

 

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (156/2016/NĐ-CP) - Nghị định 156/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/11/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 10/02/2019).

 

* (165/2018/NĐ-CP) - Nghị định 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
 


* (27/2007/NĐ-CP) - Nghị định 27/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/02/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 10/02/2019).

 

Như trên


* (218/2002/QĐ-NHNN) - Quyết định 218/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 22/03/2002 về việc quy định quy trình chuyển đổi đồng Việt Nam thành Đô la Mỹ và chuyển ra nước ngoài cho các dự án được Chính phủ bảo lãnh và cam kết (Hết hiệu lực từ ngày 01/02/2019).

 


* (32/2018/TT-NHNN) - Thông tư 32/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 18/12/2018 về việc hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ.


* (36/2013/TT-NHNN) - Thông tư 36/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31/12/2013 quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (Hết hiệu lực từ ngày 01/02/2019).

 

* (31/2018/TT-NHNN) - Thông tư 31/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 18/12/2018 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoat động dầu khí.


* (1940/QĐ-BTC) - Quyết định 1940/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/09/2015 về việc ban hành Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và các dự án có sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc Bộ Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 12/12/2018).

 


* (2330/QĐ-BTC) - Quyết định 2330/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/12/2018 về việc quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính.


* (31/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC) - Thông tư liên tịch 31/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính ngày 06/09/2014 về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động kiểm ngư và thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (104/2018/TT-BTC) - Thông tư 104/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/11/2018 về việc quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư.
 

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (12/2016/TT-NHNN) - Thông tư 12/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 29/06/2016 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/02/2019).

 

* (31/2018/TT-NHNN) - Thông tư 31/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 18/12/2018 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.
 

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (26/2013/TT-NHNN) - Thông tư 26/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 05/12/2013 về việc ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Bị sửa đổi từ ngày 01/11/2019).

 

* (33/2018/TT-NHNN) - Thông tư 33/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 21/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

 XÂY DỰNG

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (11/2017/TT-BXD) - Thông tư 11/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 16/10/2017 về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (09/2018/TT-BXD) - Thông tư 09/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 15/11/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng.
 

 

 TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (47/2011/TTLT-BCT-BTNMT) - Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 30/12/2011 về quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (Bị sửa đổi từ ngày 04/02/2019).
 

 

* (51/2018/TT-BCT) - Thông tư 51/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 19/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

 

 Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (7117/BYT-KH-TC) - Công văn 7117/BYT-KH-TC của Bộ Y tế ngày 27/09/2016 về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (Hết hiệu lực từ ngày 20/12/2018).

 

* (7719/BYT-KH-TC) - Công văn 7719/BYT-KH-TC của Bộ Y tế ngày 20/12/2018 về việc công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.


* (1044/BYT-KH-TC) - Công văn 1044/BYT-KH-TC của Bộ Y tế ngày 29/02/2016 về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (Hết hiệu lực từ ngày 20/12/2018).

 

Như trên


* (824/BYT-KH-TC) - Công văn 824/BYT-KH-TC của Bộ Y tế ngày 16/02/2016 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (Hết hiệu lực từ ngày 20/12/2018).

 

Như trên

 

Văn bản được đính chính

 

Văn bản đính chính

* (17925/QLD-ĐK) - Công văn 17925/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 20/09/2018 về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162 bổ sung) (Được đính chính từ ngày 17/12/2018).

 

* (22965/QLD-ĐK) - Công văn 22965/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 17/12/2018 về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu Giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (16163/QLD-ĐK) - Công văn 16163/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 17/08/2018 về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162) (Được đính chính từ ngày 17/12/2018).

 


* (22964/QLD-ĐK) - Công văn 22964/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 17/12/2018 về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

 CHỨNG KHOÁN

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (22/2017/TT-BTC) - Thông tư 22/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/03/2017 về việc quy định mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).
 

 

* (110/2018/TT-BTC) - Thông tư 110/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/11/2018 về việc hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước.


* (150/2011/TT-BTC) - Thông tư 150/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 09/11/2011 về việc hướng dẫn hoán đổi trái phiếu Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (15/2018/TT-BTC) - Thông tư 15/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 07/02/2018 quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (110/2018/TT-BTC) - Thông tư 110/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/11/2018 về việc hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước.

 

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (62/2008/QĐ-BLĐTBXH) - Quyết định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 04/11/2008 về việc ban hành Hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề (Hết hiệu lực từ ngày 21/01/2019).

 

* (23/2018/TT-BLĐTBXH) - Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 06/12/2018 quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
 

 

 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (13/2013/TT-BTTTT) - Thông tư 13/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 14/06/2013 về việc quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz (Hết hiệu lực từ ngày 28/01/2019).

 

* (17/2018/TT-BTTTT) - Thông tư 17/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 14/12/2018 về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz.
 

 

 CHÍNH SÁCH

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (1081/QĐ-TTg) - Quyết định 1081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/07/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Bị sửa đổi từ ngày 24/12/2018).

 

* (1823/QĐ-TTg) - Quyết định 1823/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/12/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

 HÀNH CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (1361/QĐ-BTTTT) - Quyết định 1361/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 16/08/2018 về việc công bố "Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông" (Hết hiệu lực một phần từ ngày 24/12/2018).

 

* (2099/QĐ-BTTTT) - Quyết định 2099/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 04/12/2018 về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (4255/QĐ-BGTVT) - Quyết định 4255/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 01/12/2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông Vận tải quản lý (Hết hiệu lực từ ngày 17/12/2018).
 

 

* (2710/QĐ-BGTVT) - Quyết định 2710/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 17/12/2018 về việc bãi bỏ Quyết định 4255/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (09/QĐ-TTg) - Quyết định 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/01/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 389/QĐ-TTg ngày 19/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Bị sửa đổi từ ngày 21/12/2018).
 

 

* (1802/QĐ-TTg) - Quyết định 1802/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 389/QĐ-TTg ngày 19/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

* (1956/QĐ-TTg) - Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" (Bị sửa đổi từ ngày 20/12/2018).

 


* (1794/QĐ-TTg) - Quyết định 1794/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/12/2018 về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".

 

 CÔNG NGHIỆP

Văn bản được đính chính   Văn bản đính chính

* (28/2018/TT-BCT) - Thông tư 28/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 27/09/2018 về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh (Được đính chính từ ngày 15/11/2018).
 

 

* (4229/QĐ-BCT) - Quyết định 4229/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 08/11/2018 về việc đính chính Thông tư 28/2018/TT-BCT ngày 27/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

 

 NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (26/2017/TT-BNNPTNT) - Thông tư 26/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 15/11/2017 về việc quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (33/2018/TT-BNNPTNT) - Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/11/2018 quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.
 


* (25/2009/TT-BNN) - Thông tư 25/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 05/05/2009 về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (65/2008/TTLT-BNN-BTC) - Thông tư liên tịch 65/2008/TTLT-BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính ngày 26/05/2008 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (32/2018/TT-BNNPTNT) - Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/11/2018 về việc quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng.


* (23/2013/TT-BNNPTNT) - Thông tư 23/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 04/05/2013 quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (29/2018/TT-BNNPTNT) - Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/11/2018 quy định về các biện pháp lâm sinh.


* (175/1998/QĐ-BNN-KHCN) - Quyết định 175/1998/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 04/11/1998 về việc ban hành Quy phạm phục hồi rừng bằng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung (QPN 21 - 98) (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (200-QD/KT) - Quyết định 200-QD/KT của Bộ Lâm nghiệp ngày 31/03/1993 ban hành Quy phạm các giải pháp kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng sản xuất gỗ và tre nứa (QPN 14 - 92) (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (134-QD/KT) - Quyết định 134-QD/KT của Bộ Lâm nghiệp ngày 04/04/1991 ban hành Quy phạm kỹ thuật xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn (QPN 13 - 91) (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (38/2014/TT-BNNPTNT) - Thông tư 38/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 03/11/2014 hướng dẫn về phương án quản lý rừng bền vững (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 


* (28/2018/TT-BNNPTNT) - Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/11/2018 quy định về quản lý rừng bền vững.


* (17/2017/TT-BNNPTNT) - Thông tư 17/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 11/09/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (27/2018/TT-BNNPTNT) - Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/11/2018 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
 


* (21/2016/TT-BNNPTNT) - Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 28/06/2016 quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (40/2015/TT-BNNPTNT) - Thông tư 40/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 21/10/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (01/2012/TT-BNNPTNT) - Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 04/01/2012 về việc quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (70/2011/TT-BNNPTNT) - Thông tư 70/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 24/10/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/05/2011 về hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ; Thông tư 87/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2009 về hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (25/2011/TT-BNNPTNT) - Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 06/04/2011 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (87/2009/TT-BNNPTNT) - Thông tư 87/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 31/12/2009 hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (107/2007/QĐ-BNN) - Quyết định 107/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 31/12/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (44/2006/QĐ-BNN) - Quyết định 44/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 01/06/2006 về việc ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên

* (51/2014/TT-BNNPTNT) - Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 27/12/2014 về việc quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 


* (17/2018/TT-BNNPTNT) - Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 31/10/2018 về việc quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 
Văn bản hết hiệu lực một phần   Văn bản thay thế

* (17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC) - Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính ngày 22/04/2015 về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng sản xuất là rừng trồng, vườn cây để thực hiện sắp xếp, chuyển đổi các công ty nông, lâm nghiệp (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (32/2018/TT-BNNPTNT) - Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/11/2018 về việc quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng.
 


* (20/2016/TT-BNNPTNT) - Thông tư 20/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 27/06/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (27/2018/TT-BNNPTNT) - Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/11/2018 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
 

 

 HÀNG HẢI

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* Quyết định 40/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 28/08/2007 về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế (Hết hiệu lực từ ngày 01/02/2019).

 

* (58/2018/TT-BGTVT) - Thông tư 58/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 14/12/2018 về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế.


* Quyết định 08/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 23/02/2007 về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị (Hết hiệu lực từ ngày 01/02/2019).

 


* (57/2018/TT-BGTVT) - Thông tư 57/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 14/12/2018 về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị.

 

 THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (20/2011/TT-BYT) - Thông tư 20/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 06/06/2011 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế (Hết hiệu lực từ ngày 21/01/2019).

 

* (38/2018/TT-BYT) - Thông tư 38/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/11/2018 về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế.

 


Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn  triển khai dịch  vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:
       - Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật
       - Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.
       - Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.
       - Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.
      

Chi tiết về dịch vụ xin xem thêm tại địa chỉ luatvietnam.vn
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn  

 
Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách vui lòng click vào đường link dưới đây:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.