DANH SÁCH LĨNH VỰC CẬP NHẬT

 Lao động-Tiền lương-Phụ cấp (01)

 Xuất nhập khẩu (01)

 Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề (01)

 An ninh trật tự (01)

 Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng (03)

 Y tế-Sức khỏe (02)

 Khoa học-Công nghệ (01)

 Cơ cấu tổ chức (03)

 Kế toán-Kiểm toán (01)

 Giao thông (01)

 Thông tin-Truyền thông (01)

 Nông nghiệp-Lâm nghiệp (05)

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. Hồ Chí Minh (01)  UBND tỉnh Sơn La (03)

 

 

 

 LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (141/2017/NĐ-CP) - Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/12/2017 về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

  * (157/2018/NĐ-CP) - Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/11/2018 về việc quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
 

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (92/2016/TTLT-BTC-NHNN) - Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 27/06/2016 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

  * (111/2018/TT-BTC) - Thông tư 111/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/11/2018 về việc hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước.

* (111/2015/TT-BTC) - Thông tư 111/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/07/2015 về việc hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (15/2018/TT-BTC) - Thông tư 15/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 07/02/2018 quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

  * (111/2018/TT-BTC) - Thông tư 111/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/11/2018 về việc hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước.
 

 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (03/2013/QĐ-KTNN) - Quyết định 03/2013/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 03/04/2013 về việc ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 10/01/2019).

 
* (02/2018/QĐ-KTNN) - Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 26/11/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước. 
 

 XUẤT NHẬP KHẨU

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (6952/TCHQ-TXNK) - Công văn 6952/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ngày 26/11/2018 về việc đăng ký Danh mục theo Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC (Hết hiệu lực từ ngày 05/12/2018).

 
* (7161/TCHQ-TXNK) - Công văn 7161/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ngày 05/12/2018 về việc đăng ký Danh mục theo Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC.  
 

 Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế
* (44/2017/TT-BYT) - Thông tư 44/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 16/11/2017 về việc sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp (Hết hiệu lực từ ngày 30/11/2018).   * (37/2018/TT-BYT) - Thông tư 37/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/11/2018 về việc quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.
 

* (02/2017/TT-BYT) - Thông tư 02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 15/03/2017 về việc quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (Hết hiệu lực từ ngày 30/11/2018).
 

Như trên

 

 GIAO THÔNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* Quyết định 842/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04/04/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải (Hết hiệu lực từ ngày 04/12/2018).

  * (2591/QĐ-BGTVT) - Quyết định 2591/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 04/12/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải.
 

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế
* (4982/QĐ-BGDĐT) - Quyết định 4982/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/10/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài (Hết hiệu lực từ ngày 13/12/2018)  

* (5366/QĐ-BGDĐT) - Quyết định 5366/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 13/12/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế
* (3525/QĐ-BKHCN) - Quyết định 3525/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 12/12/2017 về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (Hết hiệu lực từ ngày 28/11/2018).   * (3649/QĐ-BKHCN) - Quyết định 3649/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 28/11/2018 về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 

 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (39/2016/TT-BTTTT) - Thông tư 39/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 26/12/2016 quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông (Bị sửa đổi từ ngày 21/01/2019).

  * (16/2018/TT-BTTTT) - Thông tư 16/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 05/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông.
 

 AN NINH-TRẬT TỰ

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (66/2014/TT-BCA) - Thông tư 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an ngày 16/12/2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (Bị sửa đổi từ ngày 05/12/2018).

  * (36/2018/TT-BCA) - Thông tư 36/2018/TT-BCA của Bộ Công an ngày 05/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (09/2017/TT-BNV) - Thông tư 09/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 29/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2019).

  * (14/2018/TT-BNV) - Thông tư 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 03/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

* (479/QĐ-BCĐLNKGVX) - Quyết định 479/QĐ-BCĐLNKGVX của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo ngày 03/07/2017 về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo (Hết hiệu lực từ ngày 10/12/2018).
 
* (458/QĐ-BCĐLNKGVX) - Quyết định 458/QĐ-BCĐLNKGVX của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo ngày 10/12/2018 về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo. 
 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (04/2012/TT-BNV) - Thông tư 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 31/08/2012 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố (Hết hiệu lực một phần từ ngày 20/01/2019).

  * (14/2018/TT-BNV) - Thông tư 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 03/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
 

 NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (24/2017/TT-BNNPTNT) - Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 15/11/2017 về việc ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

  * (15/2018/TT-BNNPTNT) - Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 29/10/2018 về việc ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Quyết định 4655/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 10/11/2015 về việc ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 10/12/2018).

 
* (4859/QĐ-BNN-TCCB) - Quyết định 4859/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 10/12/2018 về việc ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (3656/QĐ-BNN-KTHT) - Quyết định 3656/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 06/09/2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Hết hiệu lực một phần từ ngày 26/11/2018).

  * (4660/QĐ-BNN-KTHT) - Quyết định 4660/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 26/11/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (02/2017/TT-BNNPTNT) - Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 13/02/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu (Bị sửa đổi từ ngày 13/12/2018).

 

 

* (16/2018/TT-BNNPTNT) - Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 29/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT.

* (48/2013/TT-BNNPTNT) - Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu (Bị sửa đổi từ ngày 13/12/2018).

 

Như trên

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. HỒ CHÍ MINH

Văn bản bị đình chỉ một phần   Văn bản đình chỉ

* Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/07/2018 về việc ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh (Bị đình chỉ một phần từ ngày 06/12/2018).

  * (47/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/12/2018 về việc ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/07/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh.
 

 UBND TỈNH SƠN LA

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (34/2014/QĐ-UBND) - Quyết định 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 26/11/2014 về việc ban hành tỷ lệ quy đổi số lượng quặng thành phẩm hoặc sản phẩm thương phẩm ra số lượng quặng nguyên khai (Hết hiệu lực từ ngày 20/12/2018).

 

* (48/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 48/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 03/12/2018 về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai.

* Quyết định 2270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 17/09/2018 về ban hành giá đất ở đối với các thửa đất thuộc Lô số 4a, thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc suối Nậm La, Thành phố Sơn La để làm căn cứ tính thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Hết hiệu lực từ ngày 20/12/2018).

 

* (49/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 03/12/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều nội dung quy định tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, áp dụng đến ngày 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/07/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 03/07/2017 về việc ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng đến 31/12/2019 (Bị sửa đổi từ ngày 20/12/2018).

 

* (49/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 03/12/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều nội dung quy định tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, áp dụng đến ngày 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/07/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

 


Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn  triển khai dịch  vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:
       - Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật
       - Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.
       - Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.
       - Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.
      

Chi tiết về dịch vụ xin xem thêm tại địa chỉ luatvietnam.vn
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn  

 
Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách vui lòng click vào đường link dưới đây:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.