DANH SÁCH LĨNH VỰC CẬP NHẬT

Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng (03)

Xuất nhập khẩu (01)

Y tế-Sức khỏe (01)

Cán bộ-Công chức-Viên chức (03)

Kế toán-Kiểm toán (01)

Tài nguyên-Môi trường (02)

Giao thông (04)

Tư pháp-Hộ tịch (01)

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. Hà Nội (09) UBND tỉnh Hà Giang (02)

UBND tỉnh Quảng Ngãi (01)

UBND tỉnh Quảng Trị (01)

UBND TP.Cần Thơ (02)

UBND tỉnh Hà Tĩnh (02)

 

 

 

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH) - Thông tư liên tịch 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 11/03/2009 hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng và kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (101/2018/TT-BTC) - Thông tư 101/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/11/2018 về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý.
 

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (40/2011/TT-NHNN) - Thông tư 40/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 15/12/2011 quy định việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/01/2019).
 

  * (28/2018/TT-NHNN) - Thông tư 28/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 30/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

* (03/2007/TT-NHNN) - Thông tư 03/2007/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 05/06/2007 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/01/2019).
 

* (27/2018/TT-NHNN) - Thông tư 27/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 22/11/2018 về việc quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

 

 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (174/2015/TT-BTC) - Thông tư 174/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/11/2015 về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).
 

 

* (112/2018/TT-BTC) - Thông tư 112/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

 XUẤT NHẬP KHẨU

Văn bản được đính chính   Văn bản đính chính

* (93/2018/TT-BTC) - Thông tư 93/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam (Được đính chính từ ngày 20/11/2018).
 

  * (2190/QĐ-BTC) - Quyết định 2190/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/11/2018 về việc đính chính Thông tư 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.
 
 

 TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (66/2014/NĐ-CP) - Nghị định 66/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/07/2014 về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).
 

 

* (160/2018/NĐ-CP) - Nghị định 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/11/2018 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

 

* (02/2014/TT-BTNMT) - Thông tư 02/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 22/01/2014 về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (20/2018/TT-BTNMT) - Thông tư 20/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 08/11/2018 về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.

 

 Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (54/2014/QĐ-TTg) - Quyết định 54/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/09/2014 về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo (Hết hiệu lực từ ngày 15/01/2019).
 

 

* (48/2018/QĐ-TTg) - Quyết định 48/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/11/2018 về việc bãi bỏ Quyết định 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.
 

 

 GIAO THÔNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế
* (147/2013/NĐ-CP) - Nghị định 147/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/10/2013 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Hết hiệu lực từ ngày 15/01/2019).  

* (162/2018/NĐ-CP) - Nghị định 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/11/2018 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
 

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (165/2013/NĐ-CP) - Nghị định 165/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 về việc quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường (Bị sửa đổi từ ngày 15/01/2019).

  * (162/2018/NĐ-CP) - Nghị định 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/11/2018 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

 

* (43/2018/NĐ-CP) - Nghị định 43/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/03/2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải (Bị sửa đổi từ ngày 11/01/2019).
 
 

* (159/2018/NĐ-CP) - Nghị định 159/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/11/2018 về việc quản lý hoạt động nạo vét trong vùng cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

 
Văn bản được đính chính   Văn bản đính chính
* (38/2018/TT-BGTVT) - Thông tư 38/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 11/06/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải (Được đính chính từ ngày 23/11/2018).

 
 

* (2533/QĐ-BGTVT) - Quyết định 2533/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 23/11/2018 về việc đính chính Thông tư 38/2018/TT-BGTVT ngày 11/06/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.
 

 

 CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (29/2012/NĐ-CP) - Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/04/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Bị sửa đổi từ ngày 15/01/2019).

 

  * (161/2018/NĐ-CP) - Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

* (68/2000/NĐ-CP) - Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/11/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp (Bị sửa đổi từ ngày 15/01/2019).

 

Như trên


* (24/2010/NĐ-CP) - Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/03/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Bị sửa đổi từ ngày 15/01/2019).
 

Như trên

 

 TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC) - Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 23/01/2014 về việc hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ (Hết hiệu lực từ ngày 12/01/2019).

 

  * (15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC) - Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 27/11/2018 về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ.
 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. HÀ NỘI

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế
* (3063/QĐ-UBND) - Quyết định 3063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 13/05/2013 về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 27/11/2018).   * (6470/QĐ-UBND) - Quyết định 6470/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 27/11/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.
 

* (1616/QĐ-UBND) - Quyết định 1616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 08/03/2017 về việc công bố Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng (Hết hiệu lực từ ngày 27/11/2018).
 

Như trên

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (1859/QĐ-UBND) - Quyết định 1859/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 22/04/2011 về việc ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 27/11/2018).

 

* (6470/QĐ-UBND) - Quyết định 6470/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 27/11/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.

* (4046/QĐ-UBND) - Quyết định 4046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 31/08/2011 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 23/11/2018).

 

 

* (6395/QĐ-UBND) - Quyết định 6395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 23/11/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông với cấp Trung ương; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, các Sở chủ quản; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (4142/QĐ-UBND) - Quyết định 4142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 03/07/2013 về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương Binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 23/11/2018).

 

Như trên

* (3211/QĐ-UBND) - Quyết định 3211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 21/05/2013 về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và an toàn lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 23/11/2018).

 

Như trên

* (3488/QĐ-UBND) - Quyết định 3488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 03/08/2012 về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thực hiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 23/11/2018).

 

Như trên

* (4045/QĐ-UBND) - Quyết định 4045/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 31/08/2011 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 23/11/2018).

 

Như trên

* (1867/QĐ-UBND) - Quyết định 1867/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 22/04/2011 về việc ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 23/11/2018).

 

Như trên

 

 UBND TP. CẦN THƠ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (07/2013/QĐ-UBND) - Quyết định 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ngày 21/05/2013 về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 04/12/2018).

 

* (20/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ngày 19/11/2018 về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

* (22/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ngày 18/09/2015 về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 20/11/2018).
 

 

* (19/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ngày 08/11/2018 về việc quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.
 

 

 UBND TỈNH HÀ GIANG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (2640/2012/QĐ-UBND) - Quyết định 2640/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ngày 04/12/2012 về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Hết hiệu lực từ ngày 20/11/2018).
 

 

* (34/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ngày 09/11/2018 về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
 

* Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ngày 05/04/2016 về việc ban hành Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang (Hết hiệu lực từ ngày 20/11/2018).

 
* (33/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ngày 09/11/2018 về việc quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang.
 
 

 UBND TỈNH HÀ TĨNH

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 15/05/2017 về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 08/12/2018).

  * (45/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 45/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 27/11/2018 về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 29/07/2015 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường (Bị sửa đổi từ ngày 15/12/2018).
 

 

* (48/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 48/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 29/11/2018 về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 30/2015/QĐ-UBND ngày 29/07/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế
* (48/2014/QĐ-UBND) - Quyết định 48/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ngày 07/10/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Hết hiệu lực từ ngày 05/12/2018).  

* (36/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ngày 21/11/2018 về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (27/2013/QĐ-UBND) - Quyết định 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ngày 29/10/2013 về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

 

* (29/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ngày 21/11/2018 về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Trị.

 


Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn  triển khai dịch  vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:
       - Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật
       - Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.
       - Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.
       - Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.
      

Chi tiết về dịch vụ xin xem thêm tại địa chỉ luatvietnam.vn
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn  

 
Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách vui lòng click vào đường link dưới đây:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.