DANH SÁCH LĨNH VỰC CẬP NHẬT

 Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng (01)

 Y tế-Sức khỏe (25)

 Chính sách (01)

 Công nghiệp (01)

 Xuất nhập khẩu (02)

 Thông tin-Truyền thông (01)

 Cơ cấu tổ chức (01)

 Thi đua- Khen thưởng-Kỷ luật (01)

 Thương mại (02)

 

 

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. Hà Nội (01)  UBND tỉnh An Giang (02)

 UBND tỉnh Đắk Nông (01)

 UBND tỉnh Ninh Bình (01)

 

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (61/2017/TT-BTC) - Thông tư 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/06/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

* (90/2018/TT-BTC) - Thông tư 90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

 

 XUẤT NHẬP KHẨU

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (37/2014/TT-BCT) - Thông tư 37/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 24/10/2014 về việc quy định việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (44/2018/TT-BCT) - Thông tư 44/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 15/11/2018 về quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.
 

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (4202/TCHQ-PC) - Công văn 4202/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan ngày 17/07/2018 về việc hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 13/11/2018).

 

* (6644/TCHQ-GSQL) - Công văn 6644/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan ngày 13/11/2018 về việc hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

 

 THƯƠNG MẠI

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (31/2015/TT-BCT) - Thông tư 31/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 24/09/2015 về việc quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di Lân (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

* (42/2018/TT-BCT) - Thông tư 42/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di Lân.

 

Văn bản được đính chính

 

Văn bản đính chính

* (141/2018/NĐ-CP) - Nghị định 141/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (Được đính chính từ ngày 12/11/2018).

 

* (551/CP-KTTH) - Công văn 551/CP-KTTH của Chính phủ ngày 12/11/2018 về việc đính chính Nghị định 141/2018/NĐ-CP.
 

 

 Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (47/2014/TT-BYT) - Thông tư 47/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 11/12/2014 về việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (Hết hiệu lực từ ngày 12/11/2018).
 

 

* (155/2018/NĐ-CP) - Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.


* (15/2013/TT-BYT) - Thông tư 15/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 24/05/2013 về việc hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV (Hết hiệu lực từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (30/2012/TT-BYT) - Thông tư 30/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 05/12/2012 về việc quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố (Hết hiệu lực từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (26/2012/TT-BYT) - Thông tư 26/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/11/2012 về việc quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế (Hết hiệu lực từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (16/2012/TT-BYT) - Thông tư 16/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 22/10/2012 quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế (Hết hiệu lực từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (15/2012/TT-BYT) - Thông tư 15/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 12/09/2012 quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Hết hiệu lực từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (43/2011/TT-BYT) - Thông tư 43/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 05/12/2011 về việc quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm (Hết hiệu lực từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (29/2010/TT-BYT) - Thông tư 29/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 24/05/2010 về việc hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 88/2008/NĐ-CP ngày 05/08/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính (Hết hiệu lực từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên

 
Văn bản hết hiệu lực một phần   Văn bản thay thế

* (15/2018/NĐ-CP) - Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/11/2018).
 

 

* (155/2018/NĐ-CP) - Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.


* (54/2017/NĐ-CP) - Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/05/2017 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (109/2016/NĐ-CP) - Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 về việc quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (104/2016/NĐ-CP) - Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 quy định về hoạt động tiêm chủng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (103/2016/NĐ-CP) - Nghị định 103/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 quy định về việc bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (98/2016/NĐ-CP) - Nghị định 98/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (93/2016/NĐ-CP) - Nghị định 93/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (91/2016/NĐ-CP) - Nghị định 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 về việc quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (90/2016/NĐ-CP) - Nghị định 90/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (75/2016/NĐ-CP) - Nghị định 75/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 về việc quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (67/2016/NĐ-CP) - Nghị định 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (43/2014/TT-BYT) - Thông tư 43/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 24/11/2014 quy định về quản lý thực phẩm chức năng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (06/2011/TT-BYT) - Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 25/01/2011 quy định về quản lý mỹ phẩm (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (88/2008/NĐ-CP) - Nghị định 88/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/08/2008 về xác định lại giới tính (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (89/2018/NĐ-CP) - Nghị định 89/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/06/2018 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới (Bị sửa đổi từ ngày 12/11/2018).

 

* (155/2018/NĐ-CP) - Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.


* (10/2015/NĐ-CP) - Nghị định 10/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/01/2015 quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (Bị sửa đổi từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên

 

Văn bản được đính chính

 

Văn bản đính chính

* (11592/QLD-ĐK) - Công văn 11592/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 08/08/2017 về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 158) (Được đính chính từ ngày 14/11/2018).

 

* (21546/QLD-ĐK) - Công văn 21546/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 14/11/2018 về việc đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (30/2011/TT-BTTTT) - Thông tư 30/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 31/10/2011 về việc quy định chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).
 

 

* (15/2018/TT-BTTTT) - Thông tư 15/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 15/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

 

 CHÍNH SÁCH

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (862/QĐ-LĐTBXH) - Quyết định 862/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 04/07/2018 về việc công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 (Bị sửa đổi từ ngày 13/11/2018).
 

 

* (1617/QĐ-LĐTBXH) - Quyết định 1617/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 13/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định 862/QĐ-LĐTBXH ngày 04/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (118/2016/NĐ-CP) - Nghị định 118/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/07/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2008/NĐ-CP ngày 29/04/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/11/2018).

 

* (155/2018/NĐ-CP) - Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
 

 

 CÔNG NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (21/2015/TT-BCT) - Thông tư 21/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 23/06/2015 về việc quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).
 

 

* (46/2018/TT-BCT) - Thông tư 46/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 15/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2015/TT-BCT ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện.

 

 THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (1647/QĐ-KTNN) - Quyết định 1647/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 01/12/2015 về việc ban hành Quy chế Thi đua - khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 13/11/2018).

 

* (2211/QĐ-KTNN) - Quyết định 2211/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 13/11/2018 về việc ban hành Quy chế Thi đua - khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước.

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. HÀ NỘI

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (02/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 10/02/2015 về việc ban hành Quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 23/11/2018).

 

* (27/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 13/11/2018 về việc ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

 UBND TỈNH AN GIANG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (03/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 28/01/2015 về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang (Hết hiệu lực từ ngày 30/11/2018).

 

* (44/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 44/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 14/11/2018 về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang.


* (107/2016/QĐ-UBND) - Quyết định 107/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 29/12/2016 về việc ban hành Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang (Hết hiệu lực từ ngày 30/11/2018).

 


* (43/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 43/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 14/11/2018 về việc ban hành Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

 UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (17/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 16/06/2015 về việc ban hành Bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

 

* (29/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 13/11/2018 về việc ban hành Bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
 

 

 UBND TỈNH NINH BÌNH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (26/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ngày 24/08/2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An (Hết hiệu lực từ ngày 05/11/2018).

 

* (28/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ngày 22/10/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

 


Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn  triển khai dịch  vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:
       - Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật
       - Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.
       - Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.
       - Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.
      

Chi tiết về dịch vụ xin xem thêm tại địa chỉ luatvietnam.vn
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn  

 
Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách vui lòng click vào đường link dưới đây:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.