DANH SÁCH LĨNH VỰC CẬP NHẬT

 Lao động-Tiền lương-Phụ cấp (01)

 Xuất nhập khẩu (03)

 Thông tin-Truyền thông (05)

 Hành chính (05)

 Đầu tư (17)

 Y tế-Sức khỏe (03)

 Văn hóa-Thể thao-Du lịch (02)

 Cơ cấu tổ chức (01)

 Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng (02)

 Khoa học-Công nghệ (08)

 Chính sách (02)

 Nông nghiệp-Lâm nghiệp (02)

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. Hồ Chí Minh (02)  UBND tỉnh Cao Bằng (01)

 UBND tỉnh Hà Tĩnh (01)

 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (05)

 UBND tỉnh Đắk Nông (03)

 UBND tỉnh Hà Nam (01)

 

 

 

 LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế


* (60/2013/NĐ-CP) - Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/06/2013 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

  * (149/2018/NĐ-CP) - Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2018 về việc quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 
 

 ĐẦU TƯ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế
* (30/2018/TT-BTC) - Thông tư 30/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/03/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2017/TT-BTC ngày 21/07/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC ngày 23/03/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư (Hết hiệu lực từ ngày 12/11/2018).   * (88/2018/TT-BTC) - Thông tư 88/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/09/2018 về việc quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.
 


* (75/2017/TT-BTC) - Thông tư 75/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 21/07/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC ngày 23/03/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư (Hết hiệu lực từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên


* (55/2016/TT-BTC) - Thông tư 55/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23/03/2016 về việc quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư (Hết hiệu lực từ ngày 12/11/2018).

 

Như trên

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (86/2016/NĐ-CP) - Nghị định 86/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 về việc quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán (Hết hiệu lực một phần từ ngày 07/11/2018).
 

  * (151/2018/NĐ-CP) - Nghị định 151/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính. 


* (73/2016/NĐ-CP) - Nghị định 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 về việc quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (Hết hiệu lực một phần từ ngày 07/11/2018).

 

Như trên


* (88/2016/NĐ-CP) - Nghị định 88/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện (Hết hiệu lực một phần từ ngày 07/11/2018).

 

Như trên


* (06/2017/NĐ-CP) - Nghị định 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/01/2017 về việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế (Hết hiệu lực một phần từ ngày 07/11/2018).

 

Như trên


* (03/2017/NĐ-CP) - Nghị định 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/01/2017 về việc kinh doanh casino (Hết hiệu lực một phần từ ngày 07/11/2018).
 

Như trên


* (88/2014/NĐ-CP) - Nghị định 88/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/09/2014 quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm (Hết hiệu lực một phần từ ngày 07/11/2018).
 

Như trên


* (86/2013/NĐ-CP) - Nghị định 86/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/07/2013 về việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (Hết hiệu lực một phần từ ngày 07/11/2018).

 

Như trên


* (78/2012/NĐ-CP) - Nghị định 78/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/10/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số (Hết hiệu lực một phần từ ngày 07/11/2018).
 

Như trên


* (30/2007/NĐ-CP) - Nghị định 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/03/2007 về kinh doanh xổ số (Hết hiệu lực một phần từ ngày 07/11/2018).

 

Như trên


* (17/2012/NĐ-CP) - Nghị định 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/03/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập (Hết hiệu lực một phần từ ngày 07/11/2018).

 

Như trên


* (174/2016/NĐ-CP) - Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2016 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán (Hết hiệu lực một phần từ ngày 07/11/2018).

 

Như trên


* (84/2016/NĐ-CP) - Nghị định 84/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 07/11/2018).

 

Như trên

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (58/2012/NĐ-CP) - Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/07/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (Bị sửa đổi từ ngày 07/11/2018).

 

* (151/2018/NĐ-CP) - Nghị định 151/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.


* (89/2013/NĐ-CP) - Nghị định 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/08/2013 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá (Bị sửa đổi từ ngày 07/11/2018).

 

Như trên

 

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế
* (21/2011/TT-BTC) - Thông tư 21/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/02/2011 quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).  

* (96/2018/TT-BTC) - Thông tư 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/10/2018 về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (15/2017/TT-BTC) - Thông tư 15/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/02/2017 về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 17/12/2018).
 
  * (100/2018/TT-BTC) - Thông tư 100/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 01/11/2018 về việc bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 
 

 XUẤT NHẬP KHẨU

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế
* (10/2015/TT-BTC) - Thông tư 10/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/01/2015 về việc quy định chi tiết thi hành Quyết định 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).   * (95/2018/TT-BTC) - Thông tư 95/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/10/2018 về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 


* (118/2011/TT-BTC) - Thông tư 118/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/08/2011 hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

 

Như trên


* (35/2010/TT-BTC) - Thông tư 35/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/03/2010 hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

 

Như trên

 

 Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (03/2012/TT-BYT) - Thông tư 03/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 02/02/2012 về việc hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

  * (29/2018/TT-BYT) - Thông tư 29/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29/10/2018 quy định về thử thuốc trên lâm sàng. 
 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (5388/BYT-BH) - Công văn 5388/BYT-BH của Bộ Y tế ngày 12/09/2018 về việc thực hiện dịch vụ xét nghiệm đường máu mao mạch tại các cơ sở khám chữa bệnh (Bị sửa đổi từ ngày 02/11/2018).

  * (6629/BYT-BH) - Công văn 6629/BYT-BH của Bộ Y tế ngày 02/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Công văn 5388/BYT-BH thực hiện dịch vụ xét nghiệm đường máu mao mạch tại các cơ sở khám chữa bệnh.
 
Văn bản được đính chính   Văn bản đính chính

* (6269/BYT-VPB6) - Công văn 6269/BYT-VPB6 của Bộ Y tế ngày 22/10/2018 về việc cập nhật Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng (Được đính chính từ ngày 09/11/2018)
 

  * (6774/BYT-VPB6) - Công văn 6774/BYT-VPB6 của Bộ Y tế ngày 09/11/2018 về việc đính chính sai sót tại Công văn 6269/BYT-VPB6 ngày 11/10/2018 về cập nhật Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng.
 

 KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (87/2016/NĐ-CP) - Nghị định 87/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (Hết hiệu lực từ ngày 09/11/2018).

 

* (154/2018/NĐ-CP) - Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.


* (3892/QĐ-BKHCN) - Quyết định 3892/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 29/12/2015 về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ (Hết hiệu lực từ ngày 29/10/2018).

 

* (3305/QĐ-BKHCN) - Quyết định 3305/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 29/10/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (107/2016/NĐ-CP) - Nghị định 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/11/2018).
 

  * (154/2018/NĐ-CP) - Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.


* (105/2016/NĐ-CP) - Nghị định 105/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/11/2018).

 

Như trên

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (74/2018/NĐ-CP) - Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/05/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Bị sửa đổi từ ngày 09/11/2018).

 

* (154/2018/NĐ-CP) - Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.


* (132/2008/NĐ-CP) - Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2008 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Bị sửa đổi từ ngày 09/11/2018).

 

Như trên


* (119/2010/NĐ-CP) - Nghị định 119/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ (Bị sửa đổi từ ngày 09/11/2018).

 

Như trên


* (105/2006/NĐ-CP) - Nghị định 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/09/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ (Bị sửa đổi từ ngày 09/11/2018).

 

Như trên

 

 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (47/2011/NĐ-CP) - Nghị định 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/06/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính (Hết hiệu lực một phần từ ngày 24/12/2018).
 

 

* (150/2018/NĐ-CP) - Nghị định 150/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2018 về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.


* (27/2018/NĐ-CP) - Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/03/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 24/12/2018).

 

Như trên


* (102/2009/NĐ-CP) - Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Hết hiệu lực một phần từ ngày 24/12/2018).

 

Như trên


* (72/2013/NĐ-CP) - Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/07/2013 quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 24/12/2018).

 

Như trên


* (195/2013/NĐ-CP) - Nghị định 195/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (Hết hiệu lực một phần từ ngày 24/12/2018).

 

Như trên 

 

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế
* (149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL) - Thông tư liên tịch 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 12/09/2012 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu (Hết hiệu lực từ ngày 24/12/2018).   * (152/2018/NĐ-CP) - Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2018 về việc quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

 

* (32/2011/QĐ-TTg) - Quyết định 32/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/06/2011 về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu (Hết hiệu lực từ ngày 24/12/2018).
 

Như trên

 

 CHÍNH SÁCH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (19/2010/TT-BKH) - Thông tư 19/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/08/2010 quy định nội dung Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 20/12/2018).

  * (43/2018/QĐ-TTg) - Quyết định 43/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/11/2018 về Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

* (39/2010/QĐ-TTg) - Quyết định 39/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/05/2010 ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 20/12/2018).
 

Như trên

 

 HÀNH CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế
* (114/2006/QĐ-TTg) - Quyết định 114/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/05/2006 về việc ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 25/12/2018).   * (114/2006/QĐ-TTg) - Quyết định 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/11/2018 về việc quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. 


* (03/2015/TT-UBDT) - Thông tư 03/2015/TT-UBDT của Ủy ban dân tộc ngày 15/12/2015 về việc quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (02/2018/TT-UBDT) - Thông tư 02/2018/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc ngày 05/11/2018 về việc quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc.

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (77/2006/QĐ-TTg) - Quyết định 77/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/04/2006 ban hành Quy chế làm việc mẫu của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Hết hiệu lực một phần từ ngày 25/12/2018).

 

* (45/2018/QĐ-TTg) - Quyết định 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/11/2018 về việc quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.


* (75/2006/QĐ-TTg) - Quyết định 75/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/04/2006 về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 25/12/2018).

 

Như trên


* (53/2006/QĐ-TTg) - Quyết định 53/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/03/2006 về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hết hiệu lực một phần từ ngày 25/12/2018).

 

Như trên

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (143/2009/QĐ-TTg) - Quyết định 143/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

  * (44/2018/QĐ-TTg) - Quyết định 44/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/11/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 

 NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (24/2014/TT-BNNPTNT) - Thông tư 24/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 19/08/2014 quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản (Hết hiệu lực từ ngày 01/04/2019).

 

* (11/2018/TT-BNNPTNT) - Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 01/10/2018 về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm".

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* Quyết định 3322/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 08/08/2017 về giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận; chỉ định tổ chức kiểm định, giám định lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (Hết hiệu lực một phần từ ngày 02/11/2018).

 

* (4325/QĐ-BNN-TCTL) - Quyết định 4325/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 02/11/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Tây Nguyên giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. 
 

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. HỒ CHÍ MINH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế
* (75/2006/QĐ-UB) - Quyết định 75/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/05/2006 về việc ban hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực từ ngày 17/11/2018).   * (41/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 07/11/2018 về việc bãi bỏ Quyết định 75/2006/QĐ-UBND ngày 17/05/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (48/2016/QĐ-UBND) - Quyết định 48/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/11/2016 về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Bị sửa đổi từ ngày 07/11/2018).

 

* (42/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 07/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

 UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* Quyết định 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 12/02/2015 về việc ban hành Bảng giá nhà xây dựng mới, tài sản, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Hết hiệu lực từ ngày 07/11/2018).

  * (25/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 25/10/2018 về việc ban hành Bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
 

* (26/2014/QĐ-UBND) - Quyết định 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 24/11/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Hết hiệu lực từ ngày  05/11/2018).
 
* (24/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 18/10/2018 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.


* Công văn 3768/UBND-KTTC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 26/09/2014 về việc ban hành Quyết định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng người có công với cách mạng (Hết hiệu lực từ ngày 18/10/2018).

 
* (23/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 05/10/2018 về việc phân cấp thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
 

 UBND TỈNH CAO BẰNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế
* (13/2014/QĐ-UBND) - Quyết định 13/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ngày 30/05/2014 về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Hết hiệu lực từ ngày 08/11/2018).  

* (35/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ngày 29/10/2018 về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

 UBND TỈNH HÀ NAM

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* Quyết định 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ngày 21/03/2017 về việc công bố Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

  * (37/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ngày 26/10/2018 về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
 

 UBND TỈNH HÀ TĨNH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* Quyết định 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 22/06/2017 về việc ban hành Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

* (39/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày  31/10/2018 về việc ban hành Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

 UBND TỈNH VĨNH PHÚC

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* Quyết định 3329/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 24/10/2016 về việc phê duyệt đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2018).

  * (25/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 31/10/2018 về việc ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quét hồ sơ đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 


* Quyết định 789/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 04/04/2012 về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện chỉnh lý biến động đất đai, hồ sơ địa chính hằng năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2018).

 

Như trên


* Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 25/03/2016 về việc quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 


* (27/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 05/11/2018 về việc quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 12/03/2015 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/11/2018).
 

 

* (24/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 24/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ.


* Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 22/06/2017 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/11/2018).

 

Như trên

 


Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn  triển khai dịch  vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:
       - Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật
       - Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.
       - Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.
       - Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.
      

Chi tiết về dịch vụ xin xem thêm tại địa chỉ luatvietnam.vn
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn  

 
Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách vui lòng click vào đường link dưới đây:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.