DANH SÁCH LĨNH VỰC CẬP NHẬT

 Thuế-Phí-Lệ phí (02)

 Thương mại (03)

 Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề (01)

 Hành chính (02)

 Lao động-Tiền lương-Phụ cấp (01)

 Tài nguyên-Môi trường (01)

 Bảo hiểm (05)

 Cơ cấu tổ chức (03)

 Đầu tư (01)

 Y tế-Sức khỏe (04)

 Thông tin-Truyền thông (03)

 Công nghiệp (01)

 Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng (01)

 Giao thông (04)

 Văn hóa-Thể thao-Du lịch (03)

 Nông nghiệp-Lâm nghiệp (01)

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. Hà Nội (01)  UBND tỉnh Cà Mau (01)

 UBND tỉnh Nghệ An (01)

 UBND tỉnh Quảng Nam (01)

 UBND TP. Hồ Chí Minh (01)

 

 

 

 

 THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* Nghị quyết 888a/2015/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 10/03/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/07/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (579/2018/UBTVQH14) - Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 26/09/2018 về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

 


* (1269/2011/UBTVQH12) - Nghị quyết 1269/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14/07/2011 về Biểu thuế bảo vệ môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên

 

 LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế
* (02/2006/QĐ-BLĐTBXH) - Quyết định 02/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 16/02/2006 về việc ban hành Quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).  

* (17/2018/TT-BLĐTBXH) - Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 17/10/2018 quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.
 

 

 ĐẦU TƯ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (09/2015/TT-BKHĐT) - Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 23/10/2015 về việc ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài (Hết hiệu lực từ ngày 30/11/2018).

  * (03/2018/TT-BKHĐT) - Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 17/10/2018 về việc hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.
 

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (646/QĐ-BTC) - Quyết định 646/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 01/04/2016 về việc ban hành Quy chế theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (Hết hiệu lực từ ngày 02/10/2018).

 

* (1816/QĐ-BTC) - Quyết định 1816/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 02/10/2018 về việc ban hành Quy chế theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

 

 THƯƠNG MẠI

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (08 TT/LB) - Thông tư liên bộ 08 TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính ngày 21/03/1995 hướng dẫn về chế độ cấp phát trang phục cho cán bộ làm công tác quản lý thị trường (Hết hiệu lực từ ngày 23/11/2018).
 

 

* (32/2018/TT-BCT) - Thông tư 32/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 08/10/2018 về việc quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng quản lý thị trường.


* (07/2014/TT-BCT) - Thông tư 07/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 14/02/2014 quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của quản lý thị trường (Hết hiệu lực từ ngày 23/11/2018).

 

Như trên


* (18/2016/TT-BCT) - Thông tư 18/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 31/08/2016 quy định về Thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường (Hết hiệu lực từ ngày 23/11/2018).

 
* (33/2018/TT-BCT) - Thông tư 33/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 08/10/2018 quy định về Thẻ kiểm tra thị trường.


 
 

 TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (634/QĐ-BTNMT) - Quyết định 634/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29/03/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/10/2018).
 
  * (2813/QĐ-BTNMT) - Quyết định 2813/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 12/09/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
 

 Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản được đính chính   Văn bản đính chính

* (18130/QLD-ĐK) - Công văn 18130/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 25/09/2018 về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Được đính chính từ ngày 17/10/2018).

 

* (19643/QLD-ĐK) - Công văn 19643/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 17/10/2018 về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.


* (19718/QLD-ĐK) - Công văn 19718/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 24/11/2017 về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Được đính chính từ ngày 08/10/2018).

 


* (18998/QLD-ĐK) - Công văn 18998/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 08/10/2018 về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.


* (24354/QLD-ĐK) - Công văn 24354/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 12/12/2016 về việc công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 151 đến đợt 155 (Được đính chính từ ngày 10/10/2018).

 


* (19050/QLD-ĐK) - Công văn 19050/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 10/10/2018 về việc đính chính công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.
 


* (11689/QLD-ĐK) - Công văn 11689/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 09/08/2017 về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Được đính chính từ ngày 10/10/2018).

 
* (19049/QLD-ĐK) - Công văn 19049/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 10/10/2018 về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.
 

 GIAO THÔNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (89/2011/NĐ-CP) - Nghị định 89/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/10/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức (Hết hiệu lực từ ngày 16/10/2018).

  * (144/2018/NĐ-CP) - Nghị định 144/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức.
 

* (63/2016/NĐ-CP) - Nghị định 63/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).
 


* (139/2018/NĐ-CP) - Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
 

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (87/2009/NĐ-CP) - Nghị định 87/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2009 về vận tải đa phương thức (Hết hiệu lực một phần từ ngày 16/10/2018).   * (144/2018/NĐ-CP) - Nghị định 144/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức. 
 

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

 

Văn bản thay thế

* (81/2014/TT-BGTVT) - Thông tư 81/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 30/12/2014 quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung (Bị sửa đổi từ ngày 01/12/2018).
 

 

* (52/2018/TT-BGTVT) - Thông tư 52/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 15/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

 

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (86/2015/NĐ-CP) - Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021 (Bị sửa đổi từ ngày 01/12/2018).

  * (145/2018/NĐ-CP) - Nghị định 145/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021. 
 

 BẢO HIỂM

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (16/2015/TTLT-BYT-BTC) - Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ngày 02/07/2015 về việc sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

 

* (146/2018/NĐ-CP) - Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2018 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
 


* (41/2014/TTLT-BYT-BTC) - Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ngày 24/11/2014 về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

 

Như trên


* (105/2014/NĐ-CP) - Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/11/2014 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

 

Như trên

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (40/2015/TT-BYT) - Thông tư 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 16/11/2015 về việc quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/12/2018).

 

* (146/2018/NĐ-CP) - Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2018 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
 


* (151/2016/NĐ-CP) - Nghị định 151/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2016 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/12/2018).

 

Như trên

 

 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế
* (20/2013/TT-BTTTT) - Thông tư 20/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 05/12/2013 về việc quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).  

* (12/2018/TT-BTTTT) - Thông tư 12/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 15/10/2018 về việc quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập.


* (15/2011/TT-BTTTT) - Thông tư 15/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 28/06/2011 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

 
* (14/2018/TT-BTTTT) - Thông tư 14/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 15/10/2018 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.
 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế
* (31/2015/TT-BTTTT) - Thông tư 31/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 29/10/2015 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng (Bị sửa đổi từ ngày 30/11/2018).   * (11/2018/TT-BTTTT) - Thông tư 11/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 15/10/2018 về việc công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS.
 
 

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (02/2014/TT-BVHTTDL) - Thông tư 02/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 14/05/2014 về việc quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

  * (25/2018/TT-BVHTTDL) - Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 30/08/2018 về việc quy định hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.  
 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (28/2014/TT-BVHTTDL) - Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 31/12/2014 quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/10/2018).
 

 

* (24/2018/TT-BVHTTDL) - Thông tư 24/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 23/08/2018 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

* (28/2014/TT-BVHTTDL) - Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 31/12/2014 quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực một phần từ ngày 30/10/2018).
 

 


* (26/2018/TT-BVHTTDL) - Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

 HÀNH CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (14/2011/TT-BNV) - Thông tư 14/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 08/11/2011 quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

  * (12/2018/TT-BNV) - Thông tư 12/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 09/10/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.
 


* (01/2006/TT-BNV) - Thông tư 01/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 13/01/2006 về hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

 

Như trên

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* Quyết định 11/2001/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam ngày 11/07/2001 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế hàng không (Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2018).

 

* (2196/QĐ-BGTVT) - Quyết định 2196/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 10/10/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế hàng không.


* (2380/QĐ-TTg) - Quyết định 2380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/12/2011 về việc thành lập Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" (Hết hiệu lực từ ngày 17/10/2018).

 
* (1366/QĐ-TTg) - Quyết định 1366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/10/2018 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam".


* (557/QĐ-TTg) - Quyết định 557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/04/2011 về việc thành lập và hoạt động "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" (Hết hiệu lực từ ngày 17/10/2018).

 


* (1365/QĐ-TTg) - Quyết định 1365/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/10/2018 về việc tổ chức và hoạt động "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam".
 

 

 CÔNG NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (12/2017/TT-BCT) - Thông tư 12/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 31/07/2017 quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực (Hết hiệu lực từ ngày 06/12/2018).

 

* (36/2018/TT-BCT) - Thông tư 36/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 16/10/2018 quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

 

 NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế
* (03/2018/TT-BNNPTNT) - Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 09/02/2018 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam (Bị sửa đổi từ ngày 22/11/2018).
 
 

* (13/2018/TT-BNNPTNT) - Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 08/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. HÀ NỘI

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (4915/QĐ-UBND) - Quyết định 4915/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 07/09/2016 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/10/2018).

  * (5507/QĐ-UBND) - Quyết định 5507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 15/10/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 
 

 UBND TP. HỒ CHÍ MINH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (59/2013/QĐ-UBND) - Quyết định 59/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/12/2013 về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực từ ngày 19/10/2018).

  * (37/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 09/10/2018 về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 

 UBND TỈNH CÀ MAU

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế
* (29/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 17/09/2015 về việc ban hành Quy định việc phân công, phân cấp về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Hết hiệu lực từ ngày 18/10/2018).  

* (28/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 12/10/2018 về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
 

 

 UBND TỈNH NGHỆ AN

Văn bản được đính chính   Văn bản đính chính
* (39/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 10/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Được đính chính từ ngày 25/09/2018).  

* (40/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 25/09/2018 về việc đính chính khoản 11 Điều 1 Quyết định 39/2018/QĐ-UBND ngày 10/09/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.
 

 

 UBND TỈNH QUẢNG NAM

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (3397/QĐ-UBND) - Quyết định 3397/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 27/09/2016 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam (Bị sửa đổi từ ngày 02/10/2018).
 

  * (2955/QĐ-UBND) - Quyết định 2955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 02/10/2018 về việc phê duyệt Danh mục, lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn tỉnh được Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam bảo lãnh tín dụng, giai đoạn 2018-2020.
 


Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn  triển khai dịch  vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:
       - Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật
       - Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.
       - Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.
       - Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.
      

Chi tiết về dịch vụ xin xem thêm tại địa chỉ luatvietnam.vn
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn  

 
Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách vui lòng click vào đường link dưới đây:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.