DANH SÁCH LĨNH VỰC CẬP NHẬT

 Lao động-Tiền lương-Phụ cấp (10)

 Xuất nhập khẩu (01)

 Cán bộ-Công chức-Viên chức (01)

 Công nghiệp (04)

 Bảo hiểm (02)  Y tế-Sức khỏe (20)

 Văn hóa-Thể thao-Du lịch (08)

 Nông nghiệp-Lâm nghiệp (02)
 Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng (07)      

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND tỉnh Đồng Nai (01)

 UBND tỉnh Cà Mau (02)

 UBND tỉnh Lâm Đồng (01)

 UBND tỉnh Nghệ An (01)
 UBND tỉnh Bắc Ninh (02)  UBND tỉnh Hà Tĩnh (01)

 UBND tỉnh Long An (04)

 UBND tỉnh Thanh Hoá (03)
 

 LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

Văn bản hết hiệu lực một phần

  Văn bản thay thế

* (44/2016/NĐ-CP) - Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/05/2016 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (Hết hiệu lực một phần từ ngày 08/10/2018).

 

* (140/2018/NĐ-CP) - Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.


* (31/2015/NĐ-CP) - Nghị định 31/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/03/2015 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (Hết hiệu lực một phần từ ngày 08/10/2018).

 

Như trên


* (143/2016/NĐ-CP) - Nghị định 143/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/10/2016 về việc quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (Hết hiệu lực một phần từ ngày 08/10/2018).

 

Như trên


* (49/2018/NĐ-CP) - Nghị định 49/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/03/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (Hết hiệu lực một phần từ ngày 08/10/2018).

 

Như trên


* (52/2014/NĐ-CP) - Nghị định 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/05/2014 về việc quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (Hết hiệu lực một phần từ ngày 08/10/2018).

 

Như trên


* (11/2016/NĐ-CP) - Nghị định 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/02/2016 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 08/10/2018).

 

Như trên


* (28/2012/NĐ-CP) - Nghị định 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/04/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật (Hết hiệu lực một phần từ ngày 08/10/2018).

 

Như trên


* (136/2013/NĐ-CP) - Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/10/2013 về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 08/10/2018).

 

Như trên

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (147/2003/NĐ-CP) - Nghị định 147/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/12/2003 quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (Bị sửa đổi từ ngày 08/10/2018).

 

* (140/2018/NĐ-CP) - Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2018  về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.


* (103/2017/NĐ-CP) - Nghị định 103/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/09/2017 quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (Bị sửa đổi từ ngày 08/10/2018).

 

Như trên

 

 BẢO HIỂM

Văn bản hết hiệu lực một phần

  Văn bản thay thế

* (166/2016/NĐ-CP) - Nghị định 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (Hết hiệu lực một phần từ ngày 08/10/2018).

 

* (140/2018/NĐ-CP) - Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.


* (134/2015/NĐ-CP) - Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/12/2015 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện (Hết hiệu lực một phần từ ngày 08/10/2018).

 

Như trên

 

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực một phần

  Văn bản thay thế

* (61/2006/QĐ-NHNN) - Quyết định 61/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 29/12/2006 về việc ban hành Quy chế quản lý vốn hỗ trợ của Nhà nước cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/11/2018).

 

* (24/2018/TT-NHNN) - Thông tư 24/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, văn bản có quy định về chế độ báo cáo định kỳ.


* (10/2016/TT-NHNN) - Thông tư 10/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 29/06/2016 về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (20/2011/TT-NHNN) - Thông tư 20/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 29/08/2011 quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (35/2016/TT-NHNN) - Thông tư 35/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 29/12/2016 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (47/2014/TT-NHNN) - Thông tư 47/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31/12/2014 về việc quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (89/2015/TT-BTC) - Thông tư 89/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/06/2015 về việc hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia (Hết hiệu lực một phần từ ngày 20/11/2018).
 

 


* (92/2018/TT-BTC) - Thông tư 92/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 02/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 89/2015/TT-BTC ngày 11/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán dự trữ quốc gia.

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (06/CT-NHNN) - Chỉ thị 06/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 20/07/2017 về việc thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 (Bị sửa đổi từ ngày 15/11/2018).

 

* (24/2018/TT-NHNN) - Thông tư 24/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, văn bản có quy định về chế độ báo cáo định kỳ.
 

 

 XUẤT NHẬP KHẨU

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (19/2014/TT-BTC) - Thông tư 19/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/02/2014 về việc quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam (Bị sửa đổi từ ngày 20/11/2018).
 

 

* (93/2018/TT-BTC) - Thông tư 93/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

 

 Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (17/2001/TT-BYT) - Thông tư 17/2001/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 01/08/2001 về việc hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

* (25/2018/TT-BYT) - Thông tư 25/2018/TT-BYT của Bộ Y tế  ngày 28/09/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.
 


* (3733/2002/QĐ-BYT) - Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 10/10/2002 về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (10/2003/TT-BYT) - Thông tư 10/2003/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 16/12/2003 về việc hướng dẫn các công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (44/2005/QĐ-BYT) - Quyết định 44/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/12/2005 về việc ban hành "Quy định về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế" (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (868/2005/QĐ-BYT) - Quyết định 868/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 29/03/2005 về việc ban hành 07 biểu mẫu dành cho phòng xét nghiệm HIV (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (28/2006/QĐ-BYT) - Quyết định 28/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 29/09/2006 về việc ban hành Quy chế Đánh giá viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (29/2006/QĐ-BYT) - Quyết định 29/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế  ngày 29/09/2006 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (15/2006/QĐ-BYT) - Quyết định 15/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 28/04/2006 về việc ban hành 03 Quy định về quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ Y tế (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (10/2007/QĐ-BYT) - Quyết định 10/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 24/01/2007 về việc ban hành tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (02/2007/TT-BYT) - Thông tư 02/2007/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 24/01/2007 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (47/2010/TT-BYT) - Thông tư 47/2010/TT-BYT của Bộ Y tế  ngày 29/12/2010 về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (15/2011/TT-BYT) - Thông tư 15/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 19/04/2011 quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (45/2011/TT-BYT) - Thông tư 45/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 21/12/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/05/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”; Quyết định 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”; Thông tư 06/2004/TT-BYT ngày 28/05/2004 hướng dẫn sản xuất gia công thuốc; Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT ngày 13/11/2004 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới; Thông tư 13/2009/TT-BYT ngày 01/09/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc; Thông tư 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc; Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (47/2011/TT-BYT) - Thông tư 47/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 21/12/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2001/TT-BYT ngày 01/08/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư 10/2003/TT-BYT ngày 16/12/2003 hướng dẫn các công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (32/2012/TT-BYT) - Thông tư 32/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 24/12/2012 quy định về khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (31/2013/TT-BYT) - Thông tư 31/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 15/10/2013 quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (46/2014/TT-BYT) - Thông tư 46/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 05/12/2014 về việc hướng dẫn quy trình kiểm dịch y tế (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (09/2015/TT-BYT) - Thông tư 09/2015/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 25/05/2015 quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (45/2017/TT-BYT) - Thông tư 45/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 16/11/2017 quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (4048/QĐ-BYT) - Quyết định 4048/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 22/10/2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế (Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2018).

 


* (6126/QĐ-BYT) - Quyết định 6126/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 10/10/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế.

 

 CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (2435/QĐ-TCHQ) - Quyết định 2435/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 19/08/2015 về việc ban hành Quy định trách nhiệm của công chức hải quan khi thực hiện nghiệp vụ hải quan và xử lý công chức hải quan có hành vi vi phạm nghiệp vụ hải quan, nhũng nhiễu, tham nhũng (Hết hiệu lực từ ngày 26/09/2018).

 

* (2799/QĐ-TCHQ) - Quyết định 2799/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 26/09/2018 về việc ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan.

 

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

Văn bản hết hiệu lực một phần

  Văn bản thay thế

* (98/2010/NĐ-CP) - Nghị định 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/09/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa (Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/10/2018).

 

* (142/2018/NĐ-CP) - Nghị định 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/10/2018 về việc sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* (61/2016/NĐ-CP) - Nghị định 61/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/10/2018).

 

Như trên


* (106/2016/NĐ-CP) - Nghị định 106/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 về việc quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/10/2018).

 

Như trên


* (168/2017/NĐ-CP) - Nghị định 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch (Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/10/2018).

 

Như trên


* (15/2016/NĐ-CP) - Nghị định 15/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/03/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/10/2018).

 

Như trên


* (103/2009/NĐ-CP) - Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/11/2009 ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/10/2018).

 

Như trên


* (79/2012/NĐ-CP) - Nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/10/2012 về việc quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/10/2018).

 

Như trên

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (54/2010/NĐ-CP) - Nghị định 54/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/05/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 (Bị sửa đổi từ ngày 09/10/2018).

 

* (142/2018/NĐ-CP) - Nghị định 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/10/2018 về việc sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

 CÔNG NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực một phần

  Văn bản thay thế

* (27/2013/TT-BCT) - Thông tư 27/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (Hết hiệu lực một phần từ ngày 20/11/2018).

 

* (31/2018/TT-BCT) - Thông tư 31/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 05/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.


* (06/2015/TT-BCT) - Thông tư 06/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 23/04/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa (Hết hiệu lực một phần từ ngày 20/11/2018).

 

Như trên


* (04/2016/TT-BCT) - Thông tư 04/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 06/06/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực (Hết hiệu lực một phần từ ngày 20/11/2018).

 

Như trên


* (41/2002/QĐ-BCN) - Quyết định 41/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp ngày 04/10/2002 về việc ban hành Quy định về kiểm tra, nghiệm thu khối lượng đất đá bóc và sản lượng than khai thác ở các mỏ lộ thiên (Hết hiệu lực một phần từ ngày 26/11/2018).

 


* (34/2018/TT-BCT) - Thông tư 34/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 11/10/2018 quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên.

 

 NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (80/2013/TTLT-BTC-BNN) - Thông tư liên tịch 80/2013/TTLT-BTC-BNN của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/04/2013 về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng (Hết hiệu lực từ ngày 15/09/2018).

 

* (62/2018/TT-BTC) - Thông tư 62/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/07/2018 về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.


* (100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT) - Thông tư liên tịch 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 26/07/2013 về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định 24/2013/QĐ-TTg ngày 01/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020 (Hết hiệu lực từ ngày 15/09/2018).

 

Như trên

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TỈNH ĐỒNG NAI

Văn bản hết hiệu lực một phần

  Văn bản thay thế

* (60/2013/QĐ-UBND) - Quyết định 60/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 30/09/2013 về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/10/2018).
 

 

* (40/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 03/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chí đánh giá chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 60/2013/QĐ-UBND ngày 30/09/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

 

 UBND TỈNH BẮC NINH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (11/2009/QÐ-UBND) - Quyết định 11/2009/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ngày 22/01/2009 về việc ban hành Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết một số việc về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Hết hiệu lực từ ngày 19/10/2018).

 

* (23/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ngày 05/10/2018 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

 

Văn bản thay thế

* (50/2016/QĐ-UBND) - Quyết định 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ngày 29/12/2016 về việc ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Bắc Ninh (Bị sửa đổi từ ngày 19/10/2018).
 

 

* (25/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ngày 05/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 UBND TỈNH CÀ MAU

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (14/2013/QĐ-UBND) - Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 01/11/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Hết hiệu lực từ ngày 25/10/2018).

 

* (25/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 05/10/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
 


* (29/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 17/09/2015 về việc ban hành Quy định việc phân công, phân cấp về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Hết hiệu lực từ ngày 18/10/2018).

 


* (28/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 12/10/2018  về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

 UBND TỈNH HÀ TĨNH

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (75/2014/QĐ-UBND) - Quyết định 75/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 03/11/2014 về việc ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái đính cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Bị sửa đổi từ ngày 15/10/2018).

 

* (34/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 02/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

 UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (48/2013/QĐ-UBND) - Quyết định 48/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ngày 18/10/2013 về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng (Hết hiệu lực từ ngày 01/11/2018).

 

* (22/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ngày 09/10/2018 về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.
 

 

 UBND TỈNH LONG AN

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (35/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ngày 07/08/2015 về việc ban hành quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình 135 giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Long An (Hết hiệu lực từ ngày 28/09/2018).
 

 

* (45/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 45/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ngày 18/09/2018 về việc ban hành Quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Long An.


* (30/2017/QĐ-UBND) - Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ngày 28/06/2017 về việc quy định số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Long An (Hết hiệu lực từ ngày 28/09/2018).

 


* (44/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 44/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ngày 14/09/2018 về việc quy định số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Long An.


* (23/2014/QĐ-UBND) - Quyết định 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ngày 08/05/2014 về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh (Hết hiệu lực từ ngày 01/10/2018).

 


* (42/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ngày 11/09/2018 về việc quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Long An.


* (34/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ngày 05/08/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 08/05/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh (Hết hiệu lực từ ngày 01/10/2018).

 

Như trên

 

 UBND TỈNH NGHỆ AN

Văn bản hết hiệu lực một phần

  Văn bản thay thế

* (58/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 58/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 13/10/2015 về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Hết hiệu lực một phần từ ngày 20/09/2018).
 

 

* (39/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 10/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 UBND TỈNH THANH HOÁ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (4097/2014/QĐ-UBND) - Quyết định 4097/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ngày 24/11/2014 về việc quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Hết hiệu lực từ ngày 15/10/2018).

 

* (29/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ngày 05/10/2018 về việc quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


* (4098/2014/QĐ-UBND) - Quyết định 4098/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ngày 24/11/2014 về việc ban hành Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Hết hiệu lực từ ngày 15/10/2018).

 

Như trên


* (2385/2017/QĐ-UBND) - Quyết định 2385/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ngày 05/07/2017 về việc bổ sung Điều 4 quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định 4098/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (Hết hiệu lực từ ngày 15/10/2018).

 

Như trên

 


Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn  triển khai dịch  vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:
       - Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật
       - Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.
       - Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.
       - Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.
      

Chi tiết về dịch vụ xin xem thêm tại địa chỉ luatvietnam.vn
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn  

 
Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách vui lòng click vào đường link dưới đây:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.