DANH SÁCH LĨNH VỰC CẬP NHẬT

 Thuế-Phí-Lệ phí (01)

 Y tế-Sức khỏe (28)

 Giao thông (01)

 Nông nghiệp-Lâm nghiệp (01)

 Đất đai-Nhà ở (03)

 Xuất nhập khẩu (01)

 Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề (01)

 Tư pháp-Hộ tịch (08)

 Đầu tư (01)

 Thương mại (03)

 Cơ cấu tổ chức (06)

 Thi đua- Khen thưởng-Kỷ luật (01)

 Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng (01)  Tài nguyên-Môi trường (13)  Công nghiệp (05)  
 
 UBND TP. Hà Nội (03)  UBND tỉnh Đắk Lắk (03)

 UBND tỉnh Cà Mau (01)

 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (01)

 UBND TP. Hồ Chí Minh (01)

 UBND TP. Đà Nẵng (06)

 UBND tỉnh Quảng Trị (01)

 

 

 THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (215/2013/TT-BTC) - Thông tư 215/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2013 hướng dẫn về cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/11/2018).
 

 

* (87/2018/TT-BTC) - Thông tư 87/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

 

 ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (43/2014/NĐ-CP) - Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/10/2018).
 

 

* (136/2018/NĐ-CP) - Nghị định 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/10/2018 về việc sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (01/2017/NĐ-CP) - Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (Bị sửa đổi từ ngày 05/10/2018).
 

 

* (136/2018/NĐ-CP) - Nghị định 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/10/2018 về việc sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.


* (44/2014/NĐ-CP) - Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/05/2014 quy định về giá đất (Bị sửa đổi từ ngày 05/10/2018).

 

Như trên

 

 ĐẦU TƯ

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (104/2009/NĐ-CP) - Nghị định 104/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/11/2009 quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/10/2018).

 

* (136/2018/NĐ-CP) - Nghị định 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/10/2018 về việc sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (16/2016/NĐ-CP) - Nghị định 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/03/2016 về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/10/2018).

 

* (132/2018/NĐ-CP) - Nghị định 132/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

 

 XUẤT NHẬP KHẨU

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (44/2010/TT-BCT) - Thông tư 44/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 31/12/2010 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

* (30/2018/TT-BCT) - Thông tư 30/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 01/10/2018 về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

 

 THƯƠNG MẠI

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (124/2015/NĐ-CP) - Nghị định 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/11/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Bị sửa đổi từ ngày 25/11/2018).

 

* (141/2018/NĐ-CP) - Nghị định 141/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
 


* (71/2014/NĐ-CP) - Nghị định 71/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/07/2014 quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh (Bị sửa đổi từ ngày 25/11/2018).

 

Như trên


* (185/2013/NĐ-CP) - Nghị định 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Bị sửa đổi từ ngày 25/11/2018).

 

Như trên

 

 TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

Văn bản hết hiệu lực một phần   Văn bản thay thế

* (60/2016/NĐ-CP) - Nghị định 60/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 về việc quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/10/2018).

 

* (136/2018/NĐ-CP) - Nghị định 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/10/2018 về việc sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.


* (38/2015/NĐ-CP) - Nghị định 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/04/2015 về việc quản lý chất thải và phế liệu (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/10/2018).

 

Như trên


* (19/2015/NĐ-CP) - Nghị định 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/02/2015 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/10/2018).

 

Như trên


* (18/2015/NĐ-CP) - Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/10/2018).

 

Như trên


* (127/2014/NĐ-CP) - Nghị định 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2014 về việc quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/10/2018).

 

Như trên


* (03/2018/TT-BTNMT) - Thông tư 03/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 14/08/2018 về việc sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Hết hiệu lực một phần từ ngày 29/10/2018).

 

* (09/2018/TT-BTNMT) - Thông tư 09/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 14/09/2018 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
 


* (41/2015/TT-BTNMT) - Thông tư 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 09/09/2015 về việc bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (Hết hiệu lực một phần từ ngày 29/10/2018).

 

Như trên


* (03/2018/TT-BTNMT) - Thông tư 03/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 14/08/2018 về việc sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Hết hiệu lực một phần từ ngày 29/10/2018).

 

* (08/2018/TT-BTNMT) - Thông tư 08/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 14/09/2018 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
 


* (41/2015/TT-BTNMT) - Thông tư 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 09/09/2015 về việc bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (Hết hiệu lực một phần từ ngày 29/10/2018).

 

Như trên


* (43/2010/TT-BTNMT) - Thông tư 43/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29/12/2010 quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (Hết hiệu lực một phần từ ngày 29/10/2018).

 

Như trên

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (38/2016/NĐ-CP) - Nghị định 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/05/2016 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn (Bị sửa đổi từ ngày 05/10/2018).
 

 

* (136/2018/NĐ-CP) - Nghị định 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/10/2018 về việc sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.


* (45/2015/NĐ-CP) - Nghị định 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/05/2015 về hoạt động đo đạc và bản đồ (Bị sửa đổi từ ngày 05/10/2018).

 

Như trên


* (201/2013/NĐ-CP) - Nghị định 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước (Bị sửa đổi từ ngày 05/10/2018).

 

Như trên

 

 Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế
* (39/2013/TT-BYT) - Thông tư 39/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 15/11/2013 quy định về quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).  

* (25/2018/TT-BYT) - Thông tư 25/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 28/09/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.


* (38/2013/TT-BYT) - Thông tư 38/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 15/11/2013 về việc sửa đổi Thông tư 47/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (10/2013/TT-BYT) - Thông tư 10/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29/03/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (19/2012/TT-BYT) - Thông tư 19/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 09/11/2012 về việc hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT) - Thông tư liên tịch 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương ngày 30/12/2011 về việc hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về giá thuốc dùng cho người (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (43/2010/TT-BYT) - Thông tư 43/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 15/12/2010 quy định lộ trình thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc GPP”; địa bàn và phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (03/2009/TT-BYT) - Thông tư 03/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 01/06/2009 quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của chuỗi nhà thuốc GPP (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (09/2008/TT-BYT) - Thông tư 09/2008/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 01/08/2008 về hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khoẻ nhân dân (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (15/2007/TT-BYT) - Thông tư 15/2007/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 12/12/2007 về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế công lập (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (21/2007/QĐ-BYT) - Quyết định 21/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 12/03/2007 về việc ban hành "Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay" (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (43/2005/QĐ-BYT) - Quyết định 43/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/12/2005 về việc ban hành "Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm" (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (36/2005/QĐ-BYT) - Quyết định 36/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 31/10/2005 về việc ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (31/2005/QĐ-BYT) - Quyết định 31/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 27/10/2005 về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành y tế (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* Quyết định 22/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 29/08/2005 về việc ban hành mẫu Giấy phép đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế và Giấy phép đăng ký công ty kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (05/2005/CT-BYT) - Chỉ thị 05/2005/CT-BYT của Bộ Y tế ngày 08/06/2005 về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thức ăn đường phố (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* Quyết định 10/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 25/03/2005 về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành y tế (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (4282/2004/QĐ-BYT) - Quyết định 4282/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 01/12/2004 về việc ban hành "Quy định điều kiện bảo đảm vệ sinh, an toàn đối với cơ sở sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa" (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (1906/2004/QĐ-BYT) - Quyết định 1906/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 28/05/2004 về việc ban hành Quy định về nhập khẩu song song thuốc phòng, chữa bệnh cho người (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (1052/2002/QĐ-BYT) - Quyết định 1052/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 29/03/2002 về việc ban hành “Thường quy kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (01/2000/TT-BYT) - Thông tư 01/2000/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 21/01/2000 về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, đăng ký chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên

 
Văn bản hết hiệu lực một phần   Văn bản thay thế

* (44/2014/TT-BYT) - Thông tư 44/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 25/11/2014 quy định việc đăng ký thuốc (Hết hiệu lực một phần từ ngày 28/10/2018).

 

* (21/2018/TT-BYT) - Thông tư 21/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 12/09/2018 quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu.


* (03/2012/TT-BYT) - Thông tư 03/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 02/02/2012 về việc hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 28/10/2018).

 

Như trên


* Quyết định 4622/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 30/10/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực dược (Hết hiệu lực một phần từ ngày 29/08/2018).

 


* (5229/QĐ-BYT) - Quyết định 5229/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 29/08/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (1024/BYT-AIDS) - Công văn 1024/BYT-AIDS của Bộ Y tế ngày 07/03/2017 về việc hướng dẫn quyết toán thuốc do Dự án Phòng, chống HIV/AIDS cấp bằng hiện vật (Bị sửa đổi từ ngày 01/10/2018).

 

* (5790/BYT-AIDS) - Công văn 5790/BYT-AIDS của Bộ Y tế ngày 01/10/2018 về việc hướng dẫn sửa đổi phần hạch toán thuốc ban hành kèm theo Công văn 1024/BYT-AIDS ngày 07/03/2017.

 

Văn bản được đính chính

 

Văn bản đính chính

* (17852/QLD-ĐK) - Công văn 17852/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 02/11/2017 về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 159) (Được đính chính từ ngày 04/10/2018).

 

* (18927/QLD-ĐK) - Công văn 18927/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 04/10/2018 về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu Giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.


* (11689/QLD-ĐK) - Công văn 11689/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 09/08/2017 về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu Giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Được đính chính từ ngày 04/10/2018).

 

Như trên


* (17272/QLD-ĐK) - Công văn 17272/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 10/09/2018 về việc đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Được đính chính từ ngày 03/10/2018).

 


* (18881/QLD-ĐK) - Công văn 18881/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 03/10/2018 về việc đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.


* (3570/QLD-ĐK) - Công văn 3570/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 27/03/2017 về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu Giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký từ đợt 145 đến đợt 157 (công bố bổ sung) (Được đính chính từ ngày 03/10/2018).

 

* (18852/QLD-ĐK) - Công văn 18852/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 03/10/2018 về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được cấp phép nhập khẩu không yêu cầu Giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

 GIAO THÔNG

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (65/2016/NĐ-CP) - Nghị định 65/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/12/2018).
 

 

* (138/2018/NĐ-CP) - Nghị định 138/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

 

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (46/2017/NĐ-CP) - Nghị định 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/04/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Hết hiệu lực một phần từ ngày 20/11/2018).
 

 

* (135/2018/NĐ-CP) - Nghị định 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (1980/QĐ-TTg) - Quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/10/2010 về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng (Hết hiệu lực từ ngày 03/10/2018).

 

* (1296/QĐ-TTg) - Quyết định 1296/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/10/2018 về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.


* (548/TTg) - Quyết định 548/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày ngày 07/09/1995 về việc thành lập Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng (Hết hiệu lực từ ngày 03/10/2018).

 

Như trên


* (959/QĐ-BTTTT) - Quyết định 959/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 20/06/2017 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công nghệ thông tin (Hết hiệu lực từ ngày 02/10/2018).

 


* (1596/QĐ-BTTTT) - Quyết định 1596/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 02/10/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công nghệ thông tin.
 


* (966/QĐ-BTTTT) - Quyết định  của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 20/06/2017 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học hóa (Hết hiệu lực từ ngày 02/10/2018).

 

* (1595/QĐ-BTTTT) - Quyết định 1595/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 02/10/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học hóa.


* Quyết định 1188/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 08/04/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế (Hết hiệu lực từ ngày 28/09/2018).

 

* (5868/QĐ-BYT) - Quyết định 5868/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 28/09/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế.

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (891/QĐ-TTg) - Quyết định 891/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/05/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 714/QĐ-TTg ngày 14/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam (Bị sửa đổi từ ngày 01/10/2018).
 

 

* (1281/QĐ-TTg) - Quyết định 1281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/10/2018 về việc sửa đổi Quyết định 891/QĐ-TTg ngày 26/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 714/QĐ-TTg ngày 14/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam.

 

 CÔNG NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (45/QĐ-ĐTĐL) - Quyết định 45/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực ngày 01/07/2015 về việc ban hành Quy trình kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 28/09/2018).

 

* (69/QĐ-ĐTĐL) - Quyết định 69/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực ngày 28/09/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia.


* (30/2014/TT-BCT) - Thông tư 30/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 02/10/2014 về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 


* (28/2018/TT-BCT) - Thông tư 28/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 27/09/2018 về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (13/2017/TT-BCT) - Thông tư 13/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 03/08/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/11/2018).

 

* (28/2018/TT-BCT) - Thông tư 28/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 27/09/2018 về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.


 


* (51/2015/TT-BCT) - Thông tư 51/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 29/12/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (21/2015/TT-BCT) - Thông tư 21/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 23/06/2015 về việc Quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên

 

 NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (3087/QĐ-BNN-TCLN) - Quyết định 3087/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 04/08/2015 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hái quả và sơ chế hạt cây Mắc ca (Hết hiệu lực từ ngày 24/09/2018).

 

* (3697/QĐ-BNN-TCLN) - Quyết định 3697/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 24/09/2018 về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch quả và sơ chế hạt cây Mắc ca.

 

 TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (08/2006/QĐ-BTP) - Quyết định 08/2006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 15/11/2006 về việc ban hành kế hoạch của ngành tư pháp thực hiện Chỉ thị 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành luật trợ giúp pháp lý (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

* (13/2018/TT-BTP) - Thông tư 13/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 26/09/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý.


* (10/2008/QĐ-BTP) - Quyết định 10/2008/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 10/12/2008 về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015” (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (08/2008/QĐ-BTP) - Quyết định 08/2008/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/12/2008 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (07/2008/QĐ-BTP) - Quyết định 07/2008/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 05/12/2008 về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (03/2008/QĐ-BTP) - Quyết định 03/2008/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 28/02/2008 về việc ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên


* (02/2008/QĐ-BTP) - Quyết định 02/2008/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 28/02/2008 về việc ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

Như trên

 
Văn bản hết hiệu lực một phần   Văn bản thay thế

* (123/2013/NĐ-CP) - Nghị định 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/10/2013 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư (Hết hiệu lực một phần từ ngày 25/11/2018).
 

 

* (137/2018/NĐ-CP) - Nghị định 137/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.


* (58/2014/TTLT-BTC-BTP) - Thông tư liên tịch 58/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ngày 08/05/2014 về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của trợ giúp viên pháp lý (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/11/2018).

 


* (13/2018/TT-BTP) - Thông tư 13/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 26/09/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý.

 

 THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (90/2014/NĐ-CP) - Nghị định 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/09/2014 về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật (Bị sửa đổi từ ngày 15/11/2018).
 

 

* (133/2018/NĐ-CP) - Nghị định 133/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2014/NĐ-CP ngày 29/09/2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật.

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. HÀ NỘI

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (33/2013/QĐ-UBND) - Quyết định 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 27/08/2013 về việc ban hành Quy chế về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 11/10/2018).

 

* (23/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 01/10/2018 về việc ban hành Quy định về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội.


* Quyết định 5557/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 11/08/2017 về việc đổi tên Dự án và kiện toàn Ban quản lý Dự án "Tăng cường, chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015" (Hết hiệu lực từ ngày 01/10/2018).

 

* (5228/QĐ-UBND) - Quyết định 5228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 01/10/2018 về việc thành lập Ban quản lý Dự án "Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020" của Thành phố Hà Nội.

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (5604/QĐ-UBND) - Quyết định 5604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 07/10/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/10/2018).

 

* (5220/QĐ-UBND) - Quyết định 5220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 01/10/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Y tế Thành phố Hà Nội.

 

 UBND TP. HỒ CHÍ MINH

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (13/2016/QĐ-UBND) - Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/04/2016 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Bị sửa đổi từ ngày 15/10/2018).

 

* (36/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 02/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

 UBND TỈNH ĐẮK LẮK

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (39/2013/QĐ-UBND) - Quyết định 39/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 26/12/2013 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Hết hiệu lực từ ngày 28/09/2018).

 

* (24/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 18/09/2018 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


* (31/2016/QĐ-UBND) - Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 06/09/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Hết hiệu lực từ ngày 22/09/2018).

 

* (22/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 12/09/2018 về việc ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


* (34/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 09/10/2015 về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Hết hiệu lực từ ngày 22/09/2018).

 

Như trên

 

 UBND TP. ĐÀ NẴNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (39/2014/QĐ-UBND) - Quyết định 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ngày 29/10/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định 23/2010/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố (Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2018).

 

* (33/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ngày 01/10/2018 về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

 


* (23/2010/QĐ-UBND) - Quyết định 23/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ngày 10/08/2010 về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2018).

 

Như trên


* Quyết định 9780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ngày 20/12/2005 về việc phân cấp quản lý và xử lý ô nhiễm các hồ, đầm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2018).

 

Như trên


* Quyết định 4643/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ngày 29/06/2015 về việc phân công, phân cấp kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông lâm thủy sản và quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (Hết hiệu lực từ ngày 27/12/2018).

 

* (31/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ngày 28/09/2018 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.


* Quyết định 2771/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ngày 18/05/2015 về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương (Hết hiệu lực từ ngày 27/12/2018).

 

Như trên


* Quyết định 2937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ngày 03/05/2013 về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (Hết hiệu lực từ ngày 27/12/2018).

 

Như trên

 

 UBND TỈNH CÀ MAU

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (26/2009/QĐ-UBND) - Quyết định 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 28/12/2009 về việc ban hành Quy chế mẫu về sử dụng thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Hết hiệu lực từ ngày 15/10/2018).

 

* (24/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 03/10/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (27/2011/QĐ-UBND) - Quyết định 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ngày 19/09/2011 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Hết hiệu lực từ ngày 05/10/2018).

 

* (23/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ngày 25/09/2018 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 

 

 UBND TỈNH VĨNH PHÚC

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (32/2012/QĐ-UBND) - Quyết định 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 09/10/2012 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2018).

 

* (21/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 02/10/2018 về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.
 

 


Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn  triển khai dịch  vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:
       - Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật
       - Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.
       - Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.
       - Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.
      

Chi tiết về dịch vụ xin xem thêm tại địa chỉ luatvietnam.vn
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn  

 
Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách vui lòng click vào đường link dưới đây:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.