DANH SÁCH LĨNH VỰC CẬP NHẬT

 Thuế-Phí-Lệ phí (01)

 Y tế-Sức khỏe (03)

 Cán bộ-Công chức-Viên chức (01)

 Công nghiệp (01)

 Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng (03)

 Giao thông (04)

 Hành chính (01)

 Nông nghiệp-Lâm nghiệp (06)

 Xuất nhập khẩu (03)

 Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề (07)

 Cơ cấu tổ chức (04)

 An ninh quốc gia (09)

 Thương mại (01)    

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. Hồ Chí Minh (03)  UBND tỉnh Hà Tĩnh (01)

 UBND tỉnh Khánh Hoà (01)

 UBND tỉnh Quảng Ngãi (01)

 UBND tỉnh Đắk Nông (01)

 UBND TP.Hải Phòng (01)

 

 

 

 THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (225/2016/TT-BTC) - Thông tư 225/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/11/2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi (Bị sửa đổi từ ngày 08/10/2018).
 

 

* (78/2018/TT-BTC) - Thông tư 78/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 21/08/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

 

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (09/2016/TT-BTC) - Thông tư 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/09/2018).
 

 

* (64/2018/TT-BTC) - Thông tư 64/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/07/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.


* (28/2012/TT-BTC) - Thông tư 28/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/02/2012 quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/09/2018).

 

Như trên

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (18/2014/QĐ-TTg) - Quyết định 18/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/03/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/04/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Bị sửa đổi từ ngày 25/09/2018).

 

* (1205/QĐ-TTg) - Quyết định 1205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/09/2018 về việc điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

 

 XUẤT NHẬP KHẨU

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (06/2007/TT-BTM) - Thông tư 06/2007/TT-BTM của Bộ Thương mại ngày 30/05/2007 hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên (Hết hiệu lực từ ngày 05/11/2018).

 

* (27/2018/TT-BCT) - Thông tư 27/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 19/09/2018 về việc bãi bỏ quy định cấp Giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên.


* (1005/QĐ-TCHQ) - Quyết định 1005/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 31/03/2014 về việc ban hành "Hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp" (Hết hiệu lực từ ngày 19/09/2018).

 


* (2736/QĐ-TCHQ) - Quyết định 2736/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 19/09/2018 về việc ban hành Hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan.

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (10/2011/TT-BCT) - Thông tư 10/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 30/03/2011 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/11/2018).

 

* (27/2018/TT-BCT) - Thông tư 27/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 19/09/2018 về việc bãi bỏ quy định cấp Giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên.

 

 

 THƯƠNG MẠI

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (63/2011/NĐ-CP) - Nghị định 63/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/07/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại (Hết hiệu lực một phần từ ngày 19/09/2018).
 

 

* (124/2018/NĐ-CP) - Nghị định 124/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

 

 Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (4930/QĐ-BYT) - Quyết định 4930/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 15/09/2016 về việc đính chính Thông tư 17/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế (Hết hiệu lực từ ngày 01/11/2018).

 

* (23/2018/TT-BYT) - Thông tư 23/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 14/09/2018 quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.
 


* (17/2016/TT-BYT) - Thông tư 17/2016/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/06/2016 quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế (Hết hiệu lực từ ngày 01/11/2018).

 

Như trên

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (13/2014/TTLT-BKHCN-BYT) - Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế ngày 09/06/2014 quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/11/2018).
 

 

* (13/2018/TT-BKHCN) - Thông tư 13/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 05/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

 

 GIAO THÔNG

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (78/2016/NĐ-CP) - Nghị định 78/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 về việc quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (Bị sửa đổi từ ngày 24/09/2018).
 

 

* (128/2018/NĐ-CP) - Nghị định 128/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa.


* (24/2015/NĐ-CP) - Nghị định 24/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/02/2015 về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa (Bị sửa đổi từ ngày 24/09/2018).

 

Như trên

* (64/2016/NĐ-CP) - Nghị định 64/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Bị sửa đổi từ ngày 19/09/2018).

 


* (125/2018/NĐ-CP) - Nghị định 125/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 64/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 
Văn bản hết hiệu lực một phần   Văn bản thay thế

* (110/2014/NĐ-CP) - Nghị định 110/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/11/2014 về việc quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa (Hết hiệu lực một phần từ ngày 24/09/2018).
 

 

* (128/2018/NĐ-CP) - Nghị định 128/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa.

 

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (115/2010/NĐ-CP) - Nghị định 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/12/2010 quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

* (127/2018/NĐ-CP) - Nghị định 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/09/2018 về việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục.


* (25/2014/TT-BGDĐT) - Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 07/08/2014 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2018).

 


* (19/2018/TT-BGDĐT) - Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/08/2018 về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.


* (02/2014/TT-BGDĐT) - Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08/02/2014 về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2018).

 

Như trên


* (47/2012/TT-BGDĐT) - Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 07/12/2012 về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2018).

 


* (18/2018/TT-BGDĐT) - Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/08/2018 về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.


* (59/2012/TT-BGDĐT) - Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/12/2012 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2018).

 


* (17/2018/TT-BGDĐT) - Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/08/2018 về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

 
Văn bản hết hiệu lực một phần   Văn bản thay thế

* (42/2012/TT-BGDĐT) - Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 23/11/2012 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/10/2018).

 

* (18/2018/TT-BGDĐT) - Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/08/2018 về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
 

Như trên

 

* (17/2018/TT-BGDĐT) - Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/08/2018 về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

 

 CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (02/2015/TT-BNV) - Thông tư 02/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 06/03/2015 về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường (Hết hiệu lực từ ngày 01/11/2018).

 

* (09/2018/TT-BNV) - Thông tư 09/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 13/09/2018 về việc quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường.
 

 

 HÀNH CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (38/QĐ-UBDT) - Quyết định 38/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ngày 29/01/2016 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc (Hết hiệu lực từ ngày 07/09/2018).

 

* (546/QĐ-UBDT) - Quyết định 546/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ngày 07/09/2018 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc.

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (115/2009/QĐ-TTg) - Quyết định 115/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/09/2009 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

* (41/2018/QĐ-TTg) - Quyết định 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/09/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.
 


* (18/2001/NĐ-CP) - Nghị định 18/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/05/2001 quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 05/11/2018).

 


* (126/2018/NĐ-CP) - Nghị định 126/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/09/2018 quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.


* (21/2011/TT-BYT) - Thông tư 21/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 07/06/2011 quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 


* (24/2018/TT-BYT) - Thông tư 24/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 18/09/2018 quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin.


* (952/NQ-UBTVQH13) - Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/05/2015 về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Hết hiệu lực từ ngày 04/09/2018).

 

* (567/NQ-UBTVQH14) - Nghị quyết 567/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 04/09/2018 về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

 CÔNG NGHIỆP

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (16/2014/TT-BCT) - Thông tư 16/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 29/05/2014 quy định về thực hiện giá bán điện (Bị sửa đổi từ ngày 26/10/2018).
 

 

* (25/2018/TT-BCT) - Thông tư 25/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 12/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện.

 

 NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (48/2015/TT-BNNPTNT) - Thông tư 48/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/12/2015 về việc hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật (Hết hiệu lực từ ngày 17/09/2018).

 

* (123/2018/NĐ-CP) - Nghị định 123/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
 

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (39/2017/NĐ-CP) - Nghị định 39/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/04/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản (Hết hiệu lực một phần từ ngày 17/09/2018).

 

* (123/2018/NĐ-CP) - Nghị định 123/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.


* (66/2016/NĐ-CP) - Nghị định 66/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 về việc quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm (Hết hiệu lực một phần từ ngày 17/09/2018).

 

Như trên


* (35/2016/NĐ-CP) - Nghị định 35/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/05/2016 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y (Hết hiệu lực một phần từ ngày 17/09/2018).

 

Như trên


* (69/2010/NĐ-CP) - Nghị định 69/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/06/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen (Hết hiệu lực một phần từ ngày 17/09/2018).

 

Như trên

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (181/2013/NĐ-CP) - Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2013 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo (Bị sửa đổi từ ngày 17/09/2018).

 

* (123/2018/NĐ-CP) - Nghị định 123/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

 AN NINH QUỐC GIA

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (114/2011/NĐ-CP) - Nghị định 114/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/12/2011 quy định về mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển (Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2018).

 

* (129/2018/NĐ-CP) - Nghị định 129/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/09/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng.


* (38/2007/NĐ-CP) - Nghị định 38/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/03/2007 về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ (Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2018).

 

Như trên


* (18/2007/NĐ-CP) - Nghị định 18/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/02/2007 về quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2018).

 

Như trên


* (17/2007/NĐ-CP) - Nghị định 17/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/02/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 54/CP ngày 07/08/1995 của Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2018).

 

Như trên


* (63/2002/NĐ-CP) - Nghị định 63/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/06/2002 quy định về khám bệnh, chữa bệnh cho thân nhân sĩ quan tại ngũ (Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2018).

 

Như trên


* (58-HĐBT) - Nghị định 58-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 01/06/1989 về việc thành lập các tổ chức sản xuất kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng (Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2018).

 

Như trên


* (163-HĐBT) - Quyết định 163-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 23/09/1982 về thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam thuộc dân tộc ít người (Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2018).

 

Như trên


* (191-CP) - Quyết định 191-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 23/06/1980 về các hình thức xử lý đối với quân nhân đào ngũ, thanh niên trốn tránh nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và những người có những hành vi phá hoại, cản trở việc thi hành chế độ nghĩa vụ quân sự (Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2018).

 

Như trên

 
Văn bản hết hiệu lực một phần   Văn bản thay thế

* (32/2013/NĐ-CP) - Nghị định 32/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/04/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu (Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/11/2018).

 

* (129/2018/NĐ-CP) - Nghị định 129/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/09/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng.
 

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. HỒ CHÍ MINH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (4647/QĐ-UBND) - Quyết định 4647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/09/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực từ ngày 17/09/2018).

 

* (4046/QĐ-UBND) - Quyết định 4046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/09/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (3758/QĐ-UBND) - Quyết định 3758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/07/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 17/09/2018).

 

* (4047/QĐ-UBND) - Quyết định 4047/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/09/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.
 


* (4607/QĐ-UBND) - Quyết định 4607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/08/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Hết hiệu lực một phần từ ngày 20/08/2018).

 


* (3510/QĐ-UBND) - Quyết định 3510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/08/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

 UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (09/2014/QĐ-UBND) - Quyết định 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 02/06/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (Hết hiệu lực từ ngày 01/09/2018).

 

* (18/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 24/08/2018 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

 UBND TỈNH HÀ TĨNH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (10/2011/QĐ-UBND) - Quyết định 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 30/05/2011 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Hết hiệu lực từ ngày 15/09/2018).

 

* (30/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 31/08/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 

 

 UBND TP. HẢI PHÒNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (2481/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 2481/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ngày 02/11/2015 về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hải Phòng (Hết hiệu lực từ ngày 01/10/2018).

 

* (27/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ngày 14/09/2018 về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

 

 UBND TỈNH KHÁNH HOÀ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (09/2012/QĐ-UBND) - Quyết định 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ngày 05/03/2012 về việc ban hành Quy định về ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Hết hiệu lực từ ngày 10/09/2018).

 

* (30/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ngày 29/08/2018 về việc ban hành Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

 UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (13/2016/QĐ-UBND) - Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ngày 21/03/2016 về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Quảng Ngãi (Hết hiệu lực từ ngày 25/09/2018).

 

* (25/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ngày 12/09/2018 về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 


Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn  triển khai dịch  vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:
       - Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật
       - Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.
       - Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.
       - Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.
      

Chi tiết về dịch vụ xin xem thêm tại địa chỉ luatvietnam.vn
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn  

 
Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách vui lòng click vào đường link dưới đây:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.