DANH SÁCH LĨNH VỰC CẬP NHẬT

 Doanh nghiệp (01)

 Giao thông (01)

 Chính sách (03)

 Cơ cấu-tổ chức (01)

 Đầu tư (02)

 Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề (01)

 Hành chính (01)

 Công nghiệp (02)

 Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng (04)

 Cán bộ-Công chức-Viên chức (01)

 

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. Hà Nội (02)

 UBND tỉnh An Giang (01)

 UBND tỉnh Gia Lai (01)

 UBND tỉnh Hà Tĩnh (04)

 UBND TP. Hồ Chí Minh (03)

 

 

 

 DOANH NGHIỆP

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (20/2015/TT-BKHĐT) - Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Bị sửa đổi từ ngày 11/03/2019).
 

 

* (02/2019/TT-BKHĐT) - Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 08/01/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

 

 ĐẦU TƯ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (02/2016/TT-BKHĐT) - Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 01/03/2016 về việc hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2019).

 

* (09/2018/TT-BKHĐT) - Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 28/12/2018 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.


* (06/2016/TT-BKHĐT) - Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 28/06/2016 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2019).

 

Như trên

 

 NGÂN HÀNG-TÀI CHÍNH-TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (47/2006/QĐ-NHNN) - Quyết định 47/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 25/09/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tiền gửi tiết kiệm ban hành kèm theo Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 05/07/2019).

 

* (48/2018/TT-NHNN) - Thông tư 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31/12/2018 quy định về tiền gửi tiết kiệm.
 


* (1160/2004/QĐ-NHNN) - Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 13/09/2004 về việc ban hành Quy chế về tiền gửi tiết kiệm (Hết hiệu lực từ ngày 05/07/2019).

 

Như trên

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (13/2017/TT-BTC) - Thông tư 13/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/02/2017 về việc quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (Bị sửa đổi từ ngày 01/04/2019).
 

 

* (136/2018/TT-BTC) - Thông tư 136/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.


* (16/2014/TT-NHNN) - Thông tư 16/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 01/08/2014 về việc hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép (Bị sửa đổi từ ngày 05/07/2019).

 

* (49/2018/TT-NHNN) - Thông tư 49/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31/12/2018 quy định về tiền gửi có kỳ hạn.

 

 GIAO THÔNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (17/2013/TT-BGTVT) - Thông tư 17/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 05/08/2013 quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa (Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2019).

 

* (01/2019/TT-BGTVT) - Thông tư 01/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 11/01/2019 về việc quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa.

 

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực một phần   Văn bản thay thế

* (5756/QĐ-BGDĐT) - Quyết định 5756/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hết hiệu lực một phần từ ngày 08/02/2019).

 

* (90/QĐ-BGDĐT) - Quyết định 90/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11/01/2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

 

 CÁN BỘ-CÔNG CHỨC

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (851/QĐ-TCCB) - Quyết định 851/QĐ-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao ngày 13/07/2016 về việc ban hành Quy chế đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các Tòa án nhân dân (Hết hiệu lực từ ngày 02/01/2019).

  * (01/QĐ-TANDTC) - Quyết định 01/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao ngày 02/01/2019 về việc ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân.
 
 

 CHÍNH SÁCH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (32/2015/QĐ-TTg) - Quyết định 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/08/2015 về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (Hết hiệu lực từ ngày 25/02/2019).

 

* (04/2019/NĐ-CP) - Nghị định 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/01/2019 về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
 


* (54/2007/QĐ-TTg) - Quyết định 54/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/04/2007 về việc quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ lễ tân Nhà Nước thuộc Bộ Ngoại Giao (Hết hiệu lực từ ngày 25/02/2019).

 

Như trên

 

Văn bản được đính chính

 

Văn bản đính chính

* (582/QĐ-TTg) - Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/04/2017 về việc phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 (Được đính chính từ ngày 10/01/2019).

 

* (15/QĐ-UBDT) - Quyết định 15/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ngày 10/01/2019 về việc hiệu chỉnh tên thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã phê duyệt kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 HÀNH CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (74/2014/TT-BGTVT) - Thông tư 74/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 19/12/2014 về việc ban hành Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông Vận tải (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/07/2019).
 

  * (61/2018/TT-BGTVT) - Thông tư 61/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 28/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Thông tư 74/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn bản hết hiệu lực

 

Văn bản thay thế

* (21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV) - Thông tư liên tịch 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ ngày 08/10/2008 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 31/01/2019).

 

* (25/2018/TT-BLĐTBXH) - Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 10/12/2018 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

 

 CÔNG NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (32/2012/TT-BCT) - Thông tư 32/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 12/11/2012 về việc quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió (Hết hiệu lực từ ngày 28/02/2019)

 

* (02/2019/TT-BCT) - Thông tư 02/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương 15/01/2019 về việc quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.


* (06/2013/TT-BCT) - Thông tư 06/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 08/03/2013 quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió (Hết hiệu lực từ ngày 28/02/2019).

 

Như trên

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. HÀ NỘI

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (55/2016/QĐ-UBND) - Quyết định 55/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 31/12/2016 về giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2019).

  * (01/2019/QĐ-UBND) - Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 10/01/2019 về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


* (869/QĐ-UBND) - Quyết định 869/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 22/02/2018 về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 10/01/2019).

 


* (189/QĐ-UBND) - Quyết định 189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 10/01/2019 về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

 UBND TP. HỒ CHÍ MINH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (1855/QĐ-UBND) - Quyết định 1855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/04/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực từ ngày 17/01/2019).

 

* (281/QĐ-UBND) - Quyết định 281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/01/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương.
 

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (5595/QĐ-UBND) - Quyết định 5595/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/10/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 17/01/2019).

 

* (281/QĐ-UBND) - Quyết định 281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/01/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương.
 


* (1235/QĐ-UBND) - Quyết định 1235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/03/2016 về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 17/01/2019).

 

Như trên

 

 UBND TỈNH AN GIANG

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (22/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 10/08/2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang (Bị sửa đổi từ ngày 20/01/2019).

 

* Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 03/01/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 22/08/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 UBND TỈNH GIA LAI

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (48/2012/QĐ-UBND) - Quyết định 48/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ngày 26/12/2012 về việc quy định định mức hoạt động và định mức chi bồi dưỡng biểu diễn, luyện tập đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện (Hết hiệu lực từ ngày 14/01/2019).

 

* (01/2019/QĐ-UBND) - Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ngày 04/01/2019 về việc quy định định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện và mức chi bồi dưỡng biểu diễn, luyện tập đối với các thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

 

 UBND TỈNH HÀ TĨNH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (35/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 03/10/2018 về việc bãi bỏ và bổ sung một số Danh mục đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (Hết hiệu lực từ ngày 15/01/2019).

 

* (57/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 57/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 28/12/2018 về việc ban hành Bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 


* (22/2017/QĐ-UBND) - Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 19/05/2017 về việc bổ sung nội dung Phụ lục 03 Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Hết hiệu lực từ ngày 15/01/2019).

 

Như trên


* (03/2017/QĐ-UBND) - Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 20/01/2017 về việc ban hành Bộ "Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản" khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Hết hiệu lực từ ngày 15/01/2019).

 

Như trên

 

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

 

Văn bản thay thế

* (37/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 12/08/2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ (Bị sửa đổi từ ngày 25/01/2019).

 

* (02/2019/QĐ-UBND) - Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 09/01/2019 về việc sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 
 


Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn  triển khai dịch  vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:
       - Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật
       - Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.
       - Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.
       - Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.
      

Chi tiết về dịch vụ xin xem thêm tại địa chỉ luatvietnam.vn
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 024.37833688 - Fax: 024.37833699 - Hotline: 0169.696.8989
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn  

 
Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách vui lòng click vào đường link dưới đây:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.