DANH SÁCH LĨNH VỰC CẬP NHẬT

 Bảo hiểm (02)

 Chứng khoán (03)

 Chính sách (01)

 Nông nghiệp-Lâm nghiệp (07)

 Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng (11)

 Giao thông (01)

 Hành chính (05)

 Địa giới hành chính (02)

 Xuất nhập khẩu (02)

 Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề (03)

 Hình sự (02)

 Thi đua- Khen thưởng-Kỷ luật (02)

 Xây dựng (03)

 Khoa học-Công nghệ (02)

 Cơ cấu tổ chức (02)

 Ngoại giao (01)

Thương mại (01)

 Thông tin-Truyền thông (03)

 Công nghiệp (02)

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. Hà Nội (08)  UBND tỉnh An Giang (01)

 

 

 

 BẢO HIỂM

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (50/2017/TT-BTC) - Thông tư 50/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/05/2017 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/03/2019).

 

* (125/2018/TT-BTC) - Thông tư 125/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/12/2018 quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.
 

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (4996/BHXH-CSYT) - Công văn 4996/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 29/11/2018 về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP (Bị sửa đổi từ ngày 12/12/2018).

 

* (5219/BHXH-CSYT) - Công văn 5219/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 12/12/2018 về việc hướng dẫn bổ sung Công văn 4996/BHXH-CSYT và các văn bản liên quan đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (05/2015/TT-NHNN) - Thông tư 05/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 04/05/2015 về việc hướng dẫn các tổ chức tín dụng phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Quyết định 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 12/02/2019).

 

* (45/2018/TT-NHNN) - Thông tư 45/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28/12/2018 về việc hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định 34/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.


* (18/2017/TT-NHNN) - Thông tư 18/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 27/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 


* (42/2018/TT-NHNN) - Thông tư 42/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (06/2015/TT-NHNN) - Thông tư 06/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 01/06/2015 về việc quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/03/2019).

 

* (46/2018/TT-NHNN) - Thông tư 46/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28/12/2018 quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác.


* (20/2016/TT-NHNN) - Thông tư 20/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 30/06/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán (Hết hiệu lực một phần từ ngày 18/02/2019).

 

* (44/2018/TT-NHNN) - Thông tư 44/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động.


* (36/2012/TT-NHNN) - Thông tư 36/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28/12/2012 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động (Hết hiệu lực một phần từ ngày 18/02/2019).

 

Như trên

* (13/2018/TT-NHNN) - Thông tư 13/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 18/05/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/02/2019).

 


* (40/2018/TT-NHNN) - Thông tư 40/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (16/2010/TT-NHNN) - Thông tư 16/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 25/06/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng (Bị sửa đổi từ ngày 18/02/2019).
 

 

* (43/2018/TT-NHNN) - Thông tư 43/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25/06/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

* (24/2015/TT-NHNN) - Thông tư 24/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 08/12/2015 về việc quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 


* (42/2018/TT-NHNN) - Thông tư 42/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.


* (26/2017/TT-NHNN) - Thông tư 26/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 29/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (Bị sửa đổi từ ngày 18/02/2019).

 


* (41/2018/TT-NHNN) - Thông tư 41/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.


* (19/2016/TT-NHNN) - Thông tư 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 30/06/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (Bị sửa đổi từ ngày 18/02/2019).

 

Như trên

* (39/2013/TT-NHNN) - Thông tư 39/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31/12/2013 quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Bị sửa đổi từ ngày 15/02/2019).

 


* (37/2018/TT-NHNN) - Thông tư 37/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 25/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

 XUẤT NHẬP KHẨU

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (41/2016/TT-BTTTT) - Thông tư 41/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 26/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm (Hết hiệu lực từ ngày 12/02/2019).

 

* (22/2018/TT-BTTTT) - Thông tư 22/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 28/12/2018 về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.


 


* (16/2015/TT-BTTTT) - Thông tư 16/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 17/06/2015 về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm (Hết hiệu lực từ ngày 12/02/2019).

 

Như trên

 

 XÂY DỰNG

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (28/2016/TT-BXD) - Thông tư 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 15/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 16/02/2019).
 

 

* (10/2018/TT-BXD) - Thông tư 10/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


* (10/2015/TT-BXD) - Thông tư 10/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (Hết hiệu lực một phần từ ngày 16/02/2019).

 

Như trên

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (11/2015/TT-BXD) - Thông tư 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30/12/2015 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản; thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản (Bị sửa đổi từ ngày 16/02/2019).
 

 

* (10/2018/TT-BXD) - Thông tư 10/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

 THƯƠNG MẠI

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (55/2011/TT-BTC) - Thông tư 55/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/04/2011 hướng dẫn chế độ báo cáo giá trị thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu (Hết hiệu lực từ ngày 01/02/2019).

 

* (116/2018/TT-BTC) - Thông tư 116/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/11/2018 về việc quy định chế độ báo cáo giá thị trường.
 

 

 CHỨNG KHOÁN

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (242/2016/TT-BTC) - Thông tư 242/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/11/2016 về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2019).

 

* (128/2018/TT-BTC) - Thông tư 128/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/12/2018 về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.


* (241/2016/TT-BTC) - Thông tư 241/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/11/2016 về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2019).

 


* (127/2018/TT-BTC) - Thông tư 127/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/12/2018 về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (15/2018/TT-BTC) - Thông tư 15/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 07/02/2018 quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2019).

 

* (127/2018/TT-BTC) - Thông tư 127/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/12/2018 về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

 

 GIAO THÔNG

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (35/2016/TT-BGTVT) - Thông tư 35/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 15/11/2016 về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý (Bị sửa đổi từ ngày 03/02/2019).
 

 

* (60/2018/TT-BGTVT) - Thông tư 60/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 21/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

 

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (05/2016/TT-BGDĐT) - Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21/03/2016 về việc quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên (Hết hiệu lực từ ngày 08/02/2019).

 

* (31/2018/TT-BGDĐT) - Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/12/2018 về việc quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.


* (03/2014/TT-BGDĐT) - Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25/02/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 08/02/2019).

 


* (30/2018/TT-BGDĐT) - Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/12/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

* (16/2010/TT-BGDĐT) - Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/06/2010 về việc ban hành Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 09/02/2019).
 

 


* (29/2018/TT-BGDĐT) - Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/12/2018 về việc quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

 

 KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (3483/QĐ-BKHCN) - Quyết định 3483/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 08/11/2013 về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ (Hết hiệu lực từ ngày 28/12/2018).

 

* (4033/QĐ-BKHCN) - Quyết định 4033/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 28/12/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ.


* (2973/QĐ-BKHCN) - Quyết định 2973/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 27/09/2013 về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ khoa học và Công nghệ (Hết hiệu lực từ ngày 28/12/2018).

 

Như trên

 

 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (29/2011/TT-BTTTT) - Thông tư 29/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 26/10/2011 về việc ban hành Quy chuẩn quốc gia về viễn thông (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/07/2019).
 

 

* (21/2018/TT-BTTTT) - Thông tư 21/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 28/12/2018 về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz".

* (29/2011/TT-BTTTT) - Thông tư 29/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 26/10/2011 về việc ban hành Quy chuẩn quốc gia về viễn thông (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/07/2019).

 


* (19/2018/TT-BTTTT) - Thông tư 19/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 28/12/2018 về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự".

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (46/2016/TT-BTTTT) - Thông tư 46/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 26/12/2016 về việc quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo (Bị sửa đổi từ ngày 12/02/2019).
 

 

* (18/2018/TT-BTTTT) - Thông tư 18/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 20/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

 

 CHÍNH SÁCH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (195/QĐ-TTg) - Quyết định 195/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/02/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2012 (Hết hiệu lực từ ngày 25/12/2018).
 

 

* (1824/QĐ-TTg) - Quyết định 1824/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/12/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

 HÀNH CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (08/2012/TT-BKHĐT) - Thông tư 08/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 07/11/2012 về việc quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hết hiệu lực từ ngày 18/02/2019).

 

* (01/2019/TT-BKHĐT) - Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 04/01/2019 về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thống kê.
 


* Quyết định 3036/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 26/08/2016 về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 


* (2695/QĐ-BNV) - Quyết định 2695/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 27/12/2018 về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ.


* (10/2015/TT-BTP) - Thông tư 10/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 31/08/2015 về việc quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Hết hiệu lực từ ngày 01/02/2019).

 


* (16/2018/TT-BTP) - Thông tư 16/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 14/12/2018 về việc quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.


* (26/2015/TT-BKHCN) - Thông tư 26/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 26/11/2015 về việc quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (15/2018/TT-BKHCN) - Thông tư 15/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 15/11/2018 về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.


* (25/2015/TT-BKHCN) - Thông tư 25/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 26/11/2015 về việc quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên

 

 HÌNH SỰ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH) - Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp , Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 12/07/2011 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên (Hết hiệu lực từ ngày 05/02/2019).

 

* (06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH) - Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 21/12/2018 về việc phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi.
 

* (22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT) - Thông tư liên tịch 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 21/11/2014 về việc hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng (Hết hiệu lực từ ngày 04/02/2019).

 

 


* (17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT) - Thông tư liên tịch 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 20/12/2018 về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21/11/2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng.

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (453/QĐ-LĐTBXH) - Quyết định 453/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 14/03/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 27/12/2018).

 

* (1870/QĐ-LĐTBXH) - Quyết định 1870/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 27/12/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội.


* (1011/QĐ-LĐTBXH) - Quyết định 1011/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 08/07/2013 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao động và Xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 27/12/2018).

 


* (1869/QĐ-LĐTBXH) - Quyết định 1869/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 27/12/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao động và Xã hội.

 

 CÔNG NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (44/2015/TT-BCT) - Thông tư 44/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 09/12/2015 quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối (Hết hiệu lực một phần từ ngày 18/02/2019).
 

 

* (54/2018/TT-BCT) - Thông tư 54/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 25/12/2018 về việc bãi bỏ Điều 7 của Thông tư 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối.

 
Văn bản được đính chính   Văn bản đính chính

* (45/2018/TT-BCT) - Thông tư 45/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 15/11/2018 về việc quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện (Được đính chính từ ngày 01/01/2019).
 

 

* (4894/QĐ-BCT) - Quyết định 4894/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 27/12/2018 về việc đính chính Thông tư 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.

 

 NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (44/2016/QĐ-TTg) - Quyết định 44/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/10/2016 về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2019).

 

* (01/2019/NĐ-CP) - Nghị định 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2019 về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.


* (119/2006/NĐ-CP) - Nghị định 119/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/10/2006 về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2019).

 

Như trên


* (44/2015/TT-BNNPTNT) - Thông tư 44/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 23/11/2015 về việc ban hành Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 


* (30/2018/TT-BNNPTNT) - Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/11/2018 về việc quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính.


* (89/2005/QĐ-BNN) - Quyết định 89/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 29/12/2005 về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (3031/1997/QĐ-BNNPTNT) - Quyết định 3031/1997/QĐ-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 20/11/1997 về việc ban hành Quy chế xác định ranh giới và cắm mốc các loại rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (08/2017/TT-BNNPTNT) - Thông tư 08/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 28/03/2017 quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2019).

 

* (01/2019/NĐ-CP) - Nghị định 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2019 về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
 

* (21/2015/TT-BNNPTNT) - Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 08/06/2015 về việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).
 

 


* (43/2018/TT-BNNPTNT) - Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 28/12/2018 về việc quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

 

 ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (63/2015/TT-BTNMT) - Quyết định 63/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 21/12/2015 quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (24/2018/TT-BTNMT) - Thông tư 24/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 15/11/2018 quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.
 

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (46/2017/TT-BTNMT) - Thông tư 46/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 23/10/2017 về việc quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (24/2018/TT-BTNMT) - Thông tư 24/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 15/11/2018 quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

 

 THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (08/2015/TT-BKHĐT) - Thông tư 08/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 28/09/2015 về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành kế hoạch và đầu tư (Hết hiệu lực từ ngày 10/02/2019).

 

* (07/2018/TT-BKHĐT) - Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 27/12/2018 về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành kế hoạch và đầu tư.


* (05/2012/TT-BKHĐT) - Thông tư 05/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/10/2012 về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành kế hoạch và đầu tư Việt Nam" (Hết hiệu lực từ ngày 10/02/2019).

 

Như trên

 

 NGOẠI GIAO

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (10/2016/TT-BCT) - Thông tư 10/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 01/07/2016 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Hết hiệu lực từ ngày 18/02/2019).

 

* (56/2018/TT-BCT) - Thông tư 56/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 26/12/2018 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. HÀ NỘI

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (867/QĐ-UBND) - Quyết định 867/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 22/02/2018 về việc phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 28/12/2018).

 

* (7046/QĐ-UBND) - Quyết định 7046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố Hà Nội.


* (72/2013/QĐ-UBND) - Quyết định 72/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 31/12/2013 về việc ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 07/01/2019).

 

* (30/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 28/12/2018 về việc ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cổng cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


* (2877/QĐ-UBND) - Quyết định 2877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 04/06/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính từ trên 500m đến 1000m quy định tại Quyết định 836/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 31/12/2018).

 


* (29/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 21/12/2018 về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


* (49/2011/QĐ-UBND) - Quyết định 49/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 30/12/2011 quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 


* (11/2018/NQ-HĐND) - Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 05/12/2018 về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.


* (2198/QĐ-UBND) - Quyết định 2198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 16/05/2011 về kinh phí, mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi hàng năm (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (03/2015/NQ-HĐND) - Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 08/07/2015 về một số chính sách thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 


* (10/2018/NQ-HĐND) - Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 05/12/2018 về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn Thành phố Hà Nội.

 
Văn bản hết hiệu lực một phần   Văn bản thay thế

* (15/NQ-HĐND) - Nghị quyết 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 04/12/2017 về việc hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 của Thành phố Hà Nội; Phương án sử dụng, trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/12/2018).

 

* (08/2018/NQ-HĐND) - Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 05/12/2018 về việc bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành triển khai thi hành Luật Đầu tư công năm 2014 và một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.
 


* (18/NQ-HĐND) - Nghị quyết 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 06/12/2016 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Danh mục các công trình trọng điểm và Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/12/2018).

 

Như trên

 

 UBND TỈNH AN GIANG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (94/2017/QĐ-UBND) - Quyết định 94/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 20/12/2017 về việc quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (60/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 60/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 20/12/2018 về việc quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang.
 

 


Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn  triển khai dịch  vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:
       - Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật
       - Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.
       - Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.
       - Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.
      

Chi tiết về dịch vụ xin xem thêm tại địa chỉ luatvietnam.vn
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn  

 
Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách vui lòng click vào đường link dưới đây:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.