DANH SÁCH LĨNH VỰC CẬP NHẬT

 Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng (05)

 Giao thông (03)

 Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề (01)

 Văn hóa-Thể thao-Du lịch (01)

 Y tế-Sức khỏe (04)

 

 

 

 

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (15/2017/TT-NHNN) - Thông tư 15/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 05/10/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2014/TT-NHNN ngày 01/08/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 08/12/2019).

  * (38/2018/TT-NHNN) - Thông tư 38/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 25/12/2018 quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 


* (18/2014/TT-NHNN) - Thông tư 18/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 01/08/2014 về việc hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 08/12/2019).

 

Như trên


* (10/2006/TT-NHNN) - Thông tư 10/2006/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 21/12/2006 về hướng dẫn việc tổ chức tín dụng cho khách hàng vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2019).

 
* (36/2018/TT-NHNN) - Thông tư 36/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 25/12/2018 quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.


* (11/2012/TT-NHNN) - Thông tư 11/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 25/04/2012 về việc quy định quản lý và sử dụng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2019).
 

 

* (34/2018/TT-NHNN) - Thông tư 34/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 24/12/2018 về việc quy định quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế
* (279/2016/TT-BTC) - Thông tư 279/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/11/2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (Bị sửa đổi từ ngày 15/01/2019).
 
  * (117/2018/TT-BTC) - Thông tư 117/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. 
 

 Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (45/2011/TT-BYT) - Thông tư 45/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 21/12/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/05/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”; Quyết định 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”; Thông tư 06/2004/TT-BYT ngày 28/05/2004 hướng dẫn sản xuất gia công thuốc; Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT ngày 13/11/2004 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới; Thông tư 13/2009/TT-BYT ngày 01/09/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc; Thông tư 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc; Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc (Hết hiệu lực từ ngày 10/01/2019).

  * (36/2018/TT-BYT) - Thông tư 36/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 22/11/2018 quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.


 


* (2701/2001/QĐ-BYT) - Quyết định 2701/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 29/06/2001 về việc triển khai áp dụng nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc (Hết hiệu lực từ ngày 10/01/2019).

 

Như trên


* (3886/2004/QĐ-BYT) - Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 03/11/2004 về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc" theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (Hết hiệu lực từ ngày 10/01/2019).

 

* (35/2018/TT-BYT) - Thông tư 35/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 22/11/2018 quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

 
Văn bản được đính chính   Văn bản đính chính
* (9995/QLD-ĐK) - Công văn 9995/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 01/06/2018 về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 161) (Được đính chính từ ngày 27/12/2018).   * (23723/QLD-ĐK) - Công văn 23723/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 27/12/2018 về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.
 

 GIAO THÔNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (14/2018/TT-BGTVT) - Thông tư 14/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 03/04/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay (Hết hiệu lực từ ngày 30/01/2019).

 

* (56/2018/TT-BGTVT) - Thông tư 56/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 11/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.


 

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế
* (03/2016/TT-BGTVT) - Thông tư 03/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 31/03/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay (Bị sửa đổi từ ngày 30/01/2019).   * (56/2018/TT-BGTVT ) - Thông tư 56/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 11/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

 


* (01/2011/TT-BGTVT) - Thông tư 01/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 27/01/2011 về việc ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay (Bị sửa đổi từ ngày 30/01/2019).

 

Như trên

 

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 05/05/2006 về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2019).

  * (32/2018/TT-BGDĐT) - Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26/12/2018 về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.
 

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (70/2012/NĐ-CP) - Nghị định 70/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/09/2012 về việc quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2019).

  * (166/2018/NĐ-CP) - Nghị định 166/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/12/2018 về việc quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
 
 


Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn  triển khai dịch  vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:
       - Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật
       - Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.
       - Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.
       - Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.
      

Chi tiết về dịch vụ xin xem thêm tại địa chỉ luatvietnam.vn
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn  

 
Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách vui lòng click vào đường link dưới đây:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.