Quyết định 2898/QÐ-BVHTTDL 2022 Kế hoạch Phát động sáng tác tác phẩm VHNT “Sống mãi với thời gian”

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2898/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2898/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 - 2025, hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2030)
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2898/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:08/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phát động sáng tác văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 08/11/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2898/QÐ-BVHTTDL Về việc phê duyệt Kế hoạch Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 - 2025, hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2030).

Cụ thể, thời gian dự kiến tổ chức lễ phát động là đầu tháng 12/2022 tại Hải Phòng. Thành phần, số lượng đại biểu là 205 người trong đó có 10 đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 50 đại biểu Lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương; 10 đại biểu Lãnh đạo Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch…

 Để triển khai kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các đơn vịliên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”.

Ngoài ra, kinh phí thực hiện đến từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2022 và nguồn xã hội hóa (nếu có).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2898/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

___________

Số: 2898 /QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 - 2025, hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030) và 85 năm Ngày Quc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2030)

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 thánh 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát trin văn hóa đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1697/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biu din;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biu din.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”  giai đoạn 2022 - 2025, hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2030). 

Điều 2. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”.

Điều 3: Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2022 và nguồn xã hội hóa (nếu có).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng báo cáo);
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;
- Lưu: VT, NtBD, L.Th.15.

KT. THỨ TRƯỞNG

BỘ TRƯỞNG

 

Tạ Quang Đông

 

         

K HOẠCH

Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật

“Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 - 2025, hướng tới 100 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030) và
85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng h
òa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(02/9/1945 - 02/9/2030)

(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-BVHTTDL ngày tháng năm 2022 của

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 - 2025 hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2030), nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

             1. Mục đích

- Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

- Cụ thể hóa Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

- Thu hút phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có quy mô, tầm vóc và tư tưởng lớn, hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2030).

              2. Yêu cầu

- Kế hoạch Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật đảm bảo đúng mục đích yêu cầu đề ra.

- Sự hỗ trợ, chung tay của các cấp các ngành, các Hội chuyên ngành, các văn nghệ sĩ để Kế hoạch Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật được triển khai nghiêm túc, đạt kết quả tốt.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Lễ Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” (đầu tháng 12/2022).

2. Các văn nghệ sĩ, tác giả xây dựng đề cương tham gia sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” (từ tháng 12/2022 - 9/2023).

3. Tổ chức Trại sáng tác cho 45 - 50 tác giả có đề cương các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” (dự kiến trong 07 ngày, trung tuần tháng 9/2023).

4. Lựa chọn, công bố từ 30 - 35 đề cương để xuất bản, chuyển thể và dàn dựng thành các tác phẩm văn học nghệ thuật - đợt 1 ( đầu tháng 10/2023).

5. Xuất bản, chuyển thể và dàn dựng từ 30 - 35 đề cương thành các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng (từ tháng 10/2023 - 12/2024).

6. Đánh giá, tổng kết dự kiến (ngày 03/02/2025).

             III. VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG

1. Thời gian: Dự kiến đầu tháng 12 năm 2022.

2. Địa điểm: Dự kiến tại Hải Phòng.

             3. Thành phần, số lượng đại biểu (205 đại biểu)

3.1. Đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước (10 đại biểu) Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3.2. Đại biểu Lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương (50 đại biểu): Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài Chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy Ban dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Nông dân Việt Nam; Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Vụ Văn hóa, Giáo dục, Văn phòng Quốc hội; Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ.

3.3 Đại biểu Lãnh đạo Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương (10 đại biểu) là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch.

3.4. Đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (35 đại biểu) gồm Lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Điện ảnh, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Bản quyền tác giả, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Thư viện, Vụ Đào tạo, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Gia đình, Thanh tra Bộ, Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.

3.5. Đại biểu Hội chuyên ngành Trung ương (40 đại biểu):

- Hội Nhà văn Việt Nam (10 đại biểu gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các đại biểu do Hội chọn cử).

- Hội Nhạc sĩ Việt Nam (10 đại biểu gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các đại biểu do Hội chọn cử).

- Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (10 đại biểu gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các đại biểu do Hội chọn cử).

- Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam (10 đại biểu gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các đại biểu do Hội chọn cử).

3.6. Đại biểu khách mời Lãnh đạo thành phố Hải Phòng (10 đại biểu):

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng.

3.7. Đại biểu Hội Văn học nghệ thuật thành phố Hải Phòng (10 đại biểu)

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các đại biểu do Hội chọn cử.

3.8. Đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí (40 đại biểu). Là các phóng viên, của: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Quốc hội, Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng; các Báo: Nhân dân, Dân trí, Tuổi trẻ, Vietnamnet, Văn hóa, Tổ quốc, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Hà Nội mới, An ninh Thủ đô, Lao động, Đại đoàn kết, TTXVN, Dân Việt, Thể thao văn hóa, VOV, Tin tức, Người đưa tin, Văn hóa Nghệ thuật, Tiền phong, Thanh niên, Đảng cộng sản, Người lao động, Sài Gòn giải phóng và Hải Phòng.

             4. Dự kiến Chương trình Lễ Phát động

- Chương trình nghệ thuật (03 tiết mục);

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Thành phố Hải Phòng;

- Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban toàn quốc liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam;

- Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” (dự kiến mời Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy Ban toàn quốc liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Thành phố Hải Phòng lên phát động);

- Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

- Phát biểu đáp từ của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Kết thúc chương trình.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Cục Nghệ thuật biểu diễn

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch tổ chức Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 - 2025, hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2030).

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm ăn, nghỉ cho các đại biểu; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng triển khai công tác tổ chức Lễ phát động (bao gồm: công tác truyền thông, trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, sân khấu, màn hình Led...).

- Tham mưu dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước (nếu có) và bài phát biểu của Bộ trưởng gửi Văn phòng Bộ.

2. Văn phòng Bộ

Chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn hoàn thiện bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bài phát biểu của Bộ trưởng; tham mưu giấy mời, danh sách đại biểu dự Lễ phát động.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Hướng dẫn Cục Nghệ thuật biểu diễn các thủ tục thanh quyết toán cho Lễ Phát động theo quy định.

4. Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng

- Chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn chuẩn bị chương trình nghệ thuật chào mừng (30 phút) và chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, nhân lực, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm đón tiếp các đại biểu; triển khai công tác tổ chức Lễ phát động (bao gồm: Địa điểm tổ chức, trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, sân khấu, màn hình Led.)

V. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2022 và nguồn xã hội hóa (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022-2025 hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2030), đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện ./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi