Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc cựu thanh niên xung phong

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
VÀ BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
SỐ 01/1999/TTLT/TWĐTNCSHCM-TCCP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC
CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

 

- Căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với ban liên lạc cựu TNXP Trung ương (thông báo số 64/TB ngày 14/6/1997 của Văn phòng Chính phủ).

- Sau khi trao đổi thống nhất với Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong Trung ương;

Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn về tổ chức và hoạt dộng của Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong như sau:

 

I/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1. Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong là tổ chức tự nguyện, đại diện cho cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

2. Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ và thống nhất.

3. Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong được tổ chức gắn với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp, không tổ chức thành bộ máy hành chính riêng.

 

II/ BAN LIÊN LẠC CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG
CÓ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU SAU:

 

1. Nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cựu Thanh niên xung phong để phản ánh cho Đảng và Nhà nước. Thăm hỏi, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, động viên các cựu Thanh niên xung phong tiếp tục phát huy, truyền thống tốt đẹp của Thanh niên xung phong vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

2. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang cho thế hệ trẻ kế tục truyền thống của cha anh, dũng cảm vượt mọi khó khăn, gian khổ, xung kích sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong ở Trung ương và các cấp có nhiệm vụ giúp chính quyền, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xác nhận, thẩm định các đối tượng kê khai mất giấy tờ có phải là thanh niên xung phong, có bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ hay không, để nhà nước thực hiện chính sách với họ.

4. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề xuất với Nhà nước giải quyết về chế độ, chính sách đối với cựu Thanh niên xung phong, đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân, công nhận các địa danh lịch sử tiêu biểu của Thanh niên xung phong trong kháng chiến.

5. Sưu tầm tư liệu lịch sử về Thanh niên xung phong phục vụ cho công tác nghiên cứu và biên soạn lịch sử "Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam".

 

III/ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC
CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG:

 

1. Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong được tổ chức ở Trung ương và các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong cấp nào, thì gắn với Đoàn Thanh niên cấp đó.

2. Các quận, huyện, phường, xã..., hoặc các tổ chức đơn vị cũ của Thanh niên xung phong (đội, đại đội...) nếu có nhu cầu thì thành lập Ban liên lạc theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm; đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, thành phố.

3. Thành viên Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong gồm các cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong qua các thời kỳ, am hiểu và nắm được các hoạt động và tổ chức của Thanh niên xung phong; có tinh thần trách nhiệm, có sức khoẻ, có uy tín, tự nguyện và được Đoàn Thanh niên cùng cấp phối hợp với các cựu Thanh niên xung phong tiến cử.

Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong có trưởng Ban, Phó trưởng ban và các thành viên khác. Trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên do tập thể Ban liên lạc phân công cụ thể.

4. Danh sách các thành viên Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong Trung ương và các tỉnh thành do Thường trực Ban Thường vụ Đoàn thanh niên và cơ quan tổ chức cán bộ cùng cấp thừa nhận và thông báo đến các cơ quan, ban, ngành hữu quan.

 

IV/ MỐI QUAN HỆ CỦA BAN LIÊN LẠC CỰU
THANH NIÊN XUNG PHONG

 

1. Quan hệ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

- Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong cấp nào phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp đó để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại mục II của Thông tư này.

- Mọi nhiệm vụ, công tác của Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong đều được thảo luận, nhất trí trong ban liên lạc và trao đổi với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp nhằm tạo sự thống nhất để tổ chức thực hiện.

- Sáu tháng một lần, Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong Trung ương, các tỉnh, thành phố và Ban Bí thư Trung ương đoàn và Ban thường vụ Đoàn cùng cấp họp để đánh giá kết quả công tác và thống nhất nhiệm vụ, phối hợp hoạt động 6 tháng tiếp theo.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tạo điều kiện và hỗ trợ cho Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong hoạt động. Trước mắt Trung ương Đoàn thành lập một tổ công tác để giúp Ban Bí thư Trung ương đoàn giải quyết các vấn đề liên quan đến cựu Thanh niên xung phong và giữ mối liên hệ với Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong Trung ương.

- Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong được mời tham dự các cuộc họp hoặc các hoạt động của Đoàn khi có nội dung liên quan đến cựu Thanh niên xung phong.

2. Quan hệ giữa các Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong các cấp:

- Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong Trung ương và Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong các địa phương, không có chức năng chỉ đạo theo hệ thống dọc, nhưng có mối quan hệ phối hợp, để trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động.

 

V/ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC
CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG TRUNG ƯƠNG
VÀ TỈNH, THÀNH PHỐ:

 

- Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Hỗ trợ của Uỷ ban nhân dân các địa phương.

- Tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân.

- Các thành viên đóng góp.

Việc thu, chi tài chính của Ban liên lạc phải đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, công khai và đúng chính sách hiện hành của Nhà nước. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giúp Ban liên lạc quản lý, thu, chi, quyết toán tài chính.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần báo về Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn để kịp thời xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

thuộc tính Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TWĐTNCSHCM-TCCP

Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc cựu thanh niên xung phong
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:01/1999/TTLT-TWĐTNCSHCM-TCCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Đỗ Quang Trung; Vũ Trọng Kim
Ngày ban hành:23/04/1999Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TWĐTNCSHCM-TCCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi