Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Đầu tư

Có tất cả 866 văn bản: Đầu tư
61

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2026

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
62

Quyết định 1005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2022
63

Quyết định 409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
64

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng quy định về báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý; thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2022
65

Quyết định 746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
66

Quyết định 526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
67

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc quy định trình tự, thời hạn lập, xét duyệt và gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước theo niên độ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2022
68

Kế hoạch 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp còn chậm tiến độ trên địa bàn Thành phố Hà Nội được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2021

Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
69

Kế hoạch 85/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
70

Quyết định 754/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương

Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
71

Quyết định 659/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và hủy công khai trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
72

Quyết định 502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 03 thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/05/2022
73

Quyết định 960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2022
74

Quyết định 637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được cập nhật sửa đổi, bổ sung nội dung đã được công bố tại Quyết định 3695/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
75

Quyết định 627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2022
76

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định một số nội dung quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ)

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
77

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định 20/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
78

Quyết định 734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong Lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
79

Quyết định 4/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2022
80

Quyết định 587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
Vui lòng đợi