Quyết định 1739/QĐ-TTg 2019 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò khoáng sản

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 1739/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

-----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại văn bản số 2614/BXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi là Hội đồng) gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh.

2. Các ủy viên Hội đồng

- Đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Quốc phòng; Công an; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải; Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đại diện các Hội, Hiệp hội: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, Hiệp hội xi măng Việt Nam, Tổng Hội địa chất Việt Nam;

- Đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Xây dựng;

- Một số chuyên gia có kinh nghiệm về quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

Hội đồng có trách nhiệm thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, làm cơ sở để Thủ tướng Chính phú xem xét, phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch theo quy định.

Điều 3. Cơ quan thường trực của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Các cơ quan thành viên thuộc Hội đồng nêu tại Điều 1 của Quyết định này có văn bản cử đại diện tham gia gửi về Cơ quan thường trực Hội đồng.

Điều 4. Hoạt động của Hội đồng

1. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí từ kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: XD, KHĐT, TC, TNMT, CT, KHCN, QP, CA, NNPTNT, VHTTDL, GTVT, LĐTBXL;

- Các Hội, Hiệp hội: VABM, VNCA, VUGS;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, KGVX, NC, PL;

- Lưu: VT, CN (3). Hop

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực