(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ Bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Trong tuần này (từ 10/12/2005 - 16/12/2005), chúng tôi đã cập nhật toàn văn 14 Luật vừa được Quốc hội thông qua . Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

QUỐC HỘI

* (SMS: 201309 - Không gửi qua Fax) - Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã ban hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11.

 

* (SMS: 201310 - Không gửi qua Fax) - Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã ban hành Luật Các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11.

 

* (SMS: 201311 - Không gửi qua Fax) - Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã ban hành Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11.

 

* (SMS: 201312 - Không gửi qua Fax) - Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã ban hành Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11.

 

* (SMS: 201313 - Không gửi qua Fax) - Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11.

 

* (SMS: 201314 - Không gửi qua Fax) - Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã ban hành Luật Thanh niên số 53/2005/QH11.

 

* (SMS: 201315 - Không gửi qua Fax) - Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã ban hành Luật Công an nhân dân số 54/2005/QH11.

 

* (SMS: 201316 - Không gửi qua Fax) - Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11.

 

* (SMS: 201317 - Không gửi qua Fax) - Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã ban hành Luật Nhà ở số 56/2005/QH11.

 

* (SMS: 201318 - Không gửi qua Fax) - Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11.

 

* (SMS: 201319 - Không gửi qua Fax) - Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11.

 

* (SMS: 201320 - Không gửi qua Fax) - Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư số 59/2005/QH11.

 

* (SMS: 201321 - Không gửi qua Fax) - Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

 

* (SMS: 201322 - Không gửi qua Fax) - Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã ban hành Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11.