Quyết định 1974/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 và phân công chỉ đạo việc soạn thảo, trình ban hành

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 1974/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT
CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2011 VÀ PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO VIỆC SOẠN THẢO,
TRÌNH BAN HÀNH
------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và phân công chỉ đạo việc soạn thảo, trình ban hành.
Điều 2. Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào phân công nêu trong Danh mục kèm theo Quyết định này, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì tiến hành soạn thảo và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm:
1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị số 31/2006/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, phát lệnh; hàng tháng báo cáo Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng được phân công chỉ đạo việc soạn thảo, trình văn bản.
2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình soạn thảo; thống nhất quan điểm, nội dung của văn bản trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm tiến độ, chất lượng dự thảo văn bản và đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan trong quá trình soạn thảo và trình văn bản; khẩn trương thẩm định và bảo đảm chất lượng thẩm định các dự thảo văn bản; phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan soạn thảo, trình ban hành các văn bản thuộc Danh mục kèm theo Quyết định này.
Điều 5. Văn phòng Chính phủ thường xuyên đôn đốc các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh; hàng tháng báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ về kết quả công tác này; khẩn trương thẩm tra các dự thảo văn bản và hoàn thành các thủ tục theo quy định để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, PL (5b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
 

thuộc tính Quyết định 1974/QĐ-TTg

Quyết định 1974/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 và phân công chỉ đạo việc soạn thảo, trình ban hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1974/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:28/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thủ tướng ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành 10 Luật
Ngày 28/10/2010, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1974/QĐ-TTg ban hành Danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực thi hành từ 01/01/2011 và phân công chỉ đạo việc soạn thảo, trình ban hành.
Danh mục gồm 27 văn bản, trong đó có 20 Nghị định và 7 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm quy định chi tiết thi hành 10 luật: Luật Nuôi con nuôi, Luật Trọng tài thương mại, Luật Người khuyết tật, Luật Bưu chính, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật An toàn thực phẩm, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thi hành án hình sự, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng.
Danh mục văn bản nêu trên có phân công cụ thể cho các Bộ đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật. Bộ Công thương soạn thảo 2 nghị định, 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trình trong tháng 11/12/2010; Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, mỗi bộ soạn thảo 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trình trong quý I năm 2011; Bộ Công an soạn thảo 8 nghị định để trình trong tháng 3 và tháng 4 năm 2011; Ngân hàng nhà nước chủ trì soạn thảo 2 Quyết định và 3 Nghị định đệ trình trong năm nay...
Văn phòng Chính phủ thường xuyên đôn đốc các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh; hàng tháng báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ về kết quả công tác này; khần trương thẩm tra các dự thảo văn bản và hoàn thành các thủ tục theo quy đinh để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết Quyết định 1974/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi