Quyết định 136/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Đề cương tổng quát, Đề cương chi tiết, phiếu khảo sát việc thực hiện các thủ tục hành chính do Ủy ban Dân tộc ban hành đang thực hiện tại địa phương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
--------
Số: 136/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT, PHIẾU KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO ỦY BAN DÂN TỘC BAN HÀNH ĐANG
 THỰC HIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG
----------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-UBDT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Ủy ban Dân tộc;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Đề cương tổng quát, Đề cương chi tiết, phiếu khảo sát việc thực hiện các thủ tục hành chính do Ủy ban Dân tộc ban hành đang thực hiện tại địa phương (có Đề cương chi tiết và Phiếu khảo sát kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, PC (10 bản).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM




Hoàng Xuân Lương

 
ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT
KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO ỦY BAN DÂN TỘC BAN HÀNH ĐANG THỰC HIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-UBDT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 
Để khảo sát tình hình thực hiện các thủ tục hành chính do Ủy ban Dân tộc ban hành đang thực hiện tại địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có hiệu quả, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và mục tiêu, chất lượng công tác cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo, việc xây dựng đề cương chi tiết và nội dung các mẫu phiếu khảo sát phải thể hiện được các nội dung trọng tâm sau đây:
1. Mục tiêu
Khảo sát, đánh giá có hệ thống và toàn diện các thủ tục hành chính về nội dung, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện các bước và tính hợp lý của thủ tục hành chính tại địa phương nhằm phục vụ cho công tác rà soát, đánh giá, xử lý thông tin rà soát; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính để đề xuất, kiến nghị sửa đổi (nếu có) đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình thực hiện.
2. Đối tượng khảo sát
- Cán bộ, công chức làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện, xã và cán bộ, công chức thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.
- Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, bản, ấp, người có uy tín và nông dân trong đồng bào dân tộc thiểu số (đối tượng thụ hưởng các chính sách).
- Thực hiện khảo sát tại một số tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước (dự kiến từ 05-06 tỉnh, thành phố): mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn 01-02 huyện, mỗi huyện lựa chọn 08 đến 10 xã.
- Mỗi tỉnh, thành phố khảo sát 100 phiếu, trong đó, cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các cấp là 20 phiếu; đồng bào dân tộc thiểu số là 80 phiếu.
- Thực hiện khảo sát: Quý I, II, III/2015; Xử lý phiếu và báo cáo kết quả: tháng 11/2015.
- Địa điểm thực hiện: Khảo sát tại một số huyện, xã của các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Bình Định, Quảng Trị.
Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính; nội dung, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện các bước và tính hợp lý của thủ tục hành chính đối với thực tế.
- Xây dựng Đề cương chi tiết, trong đó, nêu cụ thể tiến độ, thời gian và phân công thực hiện; xây dựng 02 mẫu phiếu điều tra xã hội học. Các phiếu phải thể hiện được các nội dung, yêu cầu cần thiết, phù hợp với từng đối tượng.
- Phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan, Ban Dân tộc các tỉnh tiến hành khảo sát trực tiếp tại các tỉnh, huyện, xã nêu trên.
- Tổng hợp, xử lý phiếu, đánh giá và báo cáo kết quả điều tra với Bộ trưởng, Chủ nhiệm để chỉ đạo thực hiện.
- Nắm bắt, đánh giá được tình hình chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính của cán bộ, công chức triển khai các thủ tục hành chính do Ủy ban Dân tộc ban hành đang thực hiện tại địa phương.
- Đánh giá được tính hợp lý của thủ tục hành chính về nội dung, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện các bước tại địa phương.
- Đánh giá được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính để rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các thủ tục hành chính do Ủy ban Dân tộc ban hành đang thực hiện tại địa phương có hiệu quả cao.
- Báo cáo, đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành thủ tục hành chính mới thay thế./.
 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO ỦY BAN DÂN TỘC BAN HÀNH ĐANG THỰC HIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-UBDT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 
Thực hiện Quyết định số 588/QĐ-UBDT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Dân tộc xây dựng Đề cương chi tiết khảo sát việc thực hiện các thủ tục hành chính do Ủy ban Dân tộc ban hành đang thực hiện tại địa phương với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Khảo sát tình hình thực hiện các thủ tục hành chính do Ủy ban Dân tộc ban hành đang thực hiện tại địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm phục vụ cho công tác rà soát, đánh giá, xử lý thông tin rà soát; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính để đề xuất, kiến nghị sửa đổi kịp thời (nếu có), tạo thuận lợi cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo.
2. Yêu cầu
- Khảo sát, đánh giá có hệ thống và toàn diện các thủ tục hành chính về nội dung, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện các bước và tính hợp lý của thủ tục hành chính đối với thực tế;
- Khảo sát trực tiếp tại một số địa phương (cấp huyện, xã) thuộc những vùng miền khác nhau để đưa ra những giải pháp tổng thể, tổng quát, phù hợp với thực tế;
- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC KHẢO SÁT
a) Cán bộ, công chức làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện, xã và cán bộ, công chức thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.
b) Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, bản, ấp, người có uy tín và nông dân trong đồng bào dân tộc thiểu số (đối tượng thụ hưởng các chính sách).
Khảo sát, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính; nội dung, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện các bước và tính hợp lý của thủ tục hành chính đối với thực tế. Trong đó, tập trung vào 05 thủ tục hành chính sau:
1. Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;
2. Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015;
3. Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn;
4. Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015;
5. Thủ tục cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 (theo 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 1977/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ).
- Khảo sát thực tế tại địa phương (kết hợp khảo sát trực tiếp và qua phiếu);
- Thu thập thông tin, số liệu qua báo cáo, phản ánh của địa phương và người dân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Khảo sát trực tiếp và qua phiếu
a) Địa điểm khảo sát: 06 tỉnh, gồm: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Bình Định, Quảng Trị.
Tại mỗi địa phương, Đoàn khảo sát làm việc với Ban Dân tộc và đại diện một số cơ quan thực hiện các thủ tục hành chính do Ủy ban Dân tộc ban hành để nắm thông tin qua báo cáo và trao đổi trực tiếp. Sau đó, tiến hành khảo sát thực tế bằng phiếu tại 01-02 huyện (lồng ghép tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật).
b) Thành phần đoàn khảo sát: gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên thuộc Vụ Pháp chế, các Vụ, đơn vị phối hợp liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Quý I, II, III năm 2015.
d) Xây dựng phiếu khảo sát
+ Xây dựng 2 mẫu phiếu khảo sát về 05 thủ tục hành chính do Ủy ban Dân tộc ban hành đang thực hiện tại địa phương, gồm:
Mẫu số 01: khảo sát đối với công chức làm công tác dân tộc các tỉnh, huyện, xã và cán bộ, công chức liên quan đến công tác triển khai thực hiện thủ tục hành chính do Ủy ban Dân tộc ban hành đang thực hiện tại địa phương. Số phiếu cho mỗi tỉnh là 20, tổng cộng là: 120 phiếu.
Mẫu số 02: khảo sát đối với đồng bào dân tộc thiểu số (gồm Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, bản, ấp, người có uy tín và nông dân). Số phiếu cho mỗi tỉnh là 80, tổng cộng là: 480 phiếu.
Tổng cộng 02 mẫu phiếu là 600 phiếu.
đ) Phân công trách nhiệm:
- Ủy ban Dân tộc chủ trì xây dựng mẫu phiếu, gửi phiếu và xử lý số liệu khảo sát qua phiếu; xây dựng Báo cáo tổng hợp chung.
- Ban Dân tộc và các cơ quan thực hiện Tiểu Đề án 2 tại các tỉnh thuộc phạm vi khảo sát xây dựng báo cáo phục vụ hoạt động khảo sát, liên hệ các đối tượng được khảo sát để phối hợp thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.
2. Xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát
a) Các hoạt động:
- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu qua Báo cáo, phản ánh của các địa phương.
- Trên cơ sở kết quả khảo sát bằng phiếu, thu thập thông tin, xử lý số liệu, xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương; đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính về nội dung, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện các bước; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính do Ủy ban Dân tộc ban hành để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp.
b) Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2015.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở nội dung Đề cương này, Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, đại diện một số cơ quan thực hiện các thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Bình Định, Quảng Trị tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu và xây dựng Báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện các thủ tục hành chính do Ủy ban Dân tộc ban hành đang thực hiện tại địa phương.
2. Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc có liên quan phối hợp thực hiện triển khai việc khảo sát, đề xuất xử lý kết quả khảo sát (nếu có).
3. Việc lập dự toán, bố trí kinh phí tổ chức triển khai khảo sát được thực hiện theo Thông tư 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê; Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 08 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi