Quyết định 602/QĐ-UBDT 2016 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Học viện Dân tộc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số: 602/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 
 
-----------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Công văn số 32/TTg-KGVX ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ chủ trương thành lập Học viện Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-UBDT ngày 13/4/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban xây dựng Học viện Dân tộc;
Căn cứ Văn bản số 3392/VP-QHKT ngày 27/5/2015 của UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu đnghị của y ban Dân tộc về địa điểm xây dựng Học viện Dân tộc và Khu liên cơ quan của Ủy ban Dân tộc tại quận Nam Từ Liêm;
Căn cứ Văn bản số 2920/QHKT-P1 ngày 09/7/2015 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc đề nghị của Ủy ban Dân tộc về địa điểm xây dựng Học viện Dân tộc và Khu liên cơ quan của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Văn bản số 5201/UBDT-QHKT ngày 28/7/2015 của UBND Thành phHà Nội về địa đim xây dựng Học viện Dân tộc và Khu liên cơ quan của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-UBDT ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBDT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2015;
Căn cứ Thông báo kết luận số 227/TB/BCS ngày 07/8/2015 của Ban Cán sự Đảng về xây dựng cơ sở vật chất của Học viện Dân tộc;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tại Thông báo Kết luận số 85/TB-UBDT ngày 27/10/2015 cho chủ trương về dự án xây dựng Học viện Dân tộc được phân kỳ triển khai thành các dự án thành phần, phù hp theo quy định hiện hành của Nhà nước;
Căn cứ Công văn số 1080a/UBDT-KHTC ngày 01/10/2015 của Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký dự án đầu tư xây dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc đưa vào kế hoạch trung hạn 2016-2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
1. Loại dự án đầu tư: nhóm B
2. Địa điểm đầu tư: Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Quy mô đầu tư:
- Khu nhà làm việc hành chính
- Khu nhà học tập
- Khu ký túc xá
- Khu nhà ăn
- Khu giáo dục thể chất
- Hội trường, thư viện
- Khu y tế
- Nhà thường trực, bảo vệ
- Nhà để xe ô tô cơ quan Học viện
- Nơi để xe học viên, cán bộ viên chức.
- Dự kiến khu phụ trợ nhà công vụ (Nguồn vốn: huy động).
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
4. Nội dung đầu tư:
Cơ sở vật chất phục vụ cho Học viện Dân tộc dự kiến được xây dựng với các nội dung chính như sau:
- Xây dựng các công trình kiến trúc bao gồm:
+ Khu nhà làm việc hành chính (khu Hiệu bộ).
+ Khu học tập.
+ Khu giáo dục thể chất.
+ Khu vực y tế.
- Xây dựng các công trình phụ trợ (Cổng, nhà thường trực, Nhà để xe ô tô cơ quan Học Viện, Nhà để xe cán bộ, giảng viên, học sinh...vv)
- Xây dựng hệ thống hạ tầng kthuật.
- Xây dựng khu phụ trợ nhà công vụ (Nguồn vốn: huy động).
5. Hình thức đầu tư và nguồn vốn:
- Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 798.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi tám tỷ đồng)
7. Dự kiến thời gian thực hiện:
- Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Quý III/2015.
- Khảo sát địa chất (phục vụ lập dự án), Lập dự án đầu tư: Quý IV/2015.
- Thiết kế bản vẽ thi công: Quý I/2016.
- Thi công công trình: Quý II/2016.
- Hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng: Quý II/2020.
8. Nội dung các công tác chuẩn bị đầu tư.
8.1. Kinh phí chuẩn bị đầu tư.
 

TT
Nội dung công việc
Diễn giải
Thành tiền
1
Chi phí báo cáo xin chủ trương đầu tư
(Dự toán CT)
499.247.000
2
Chi phí vạch chỉ giới quy hoạch và xin số liệu kỹ thut
TT
110.000.000
3
Chi phí đo đạc địa hình 1/500 (tính tròn 10ha)
(Dự toán CT)
137.830.000
4
Chi phí báo cáo đánh giá tác động môi trường
(Dự toán CT)
492.234.000
5
Chi phí khảo sát địa cht công trình (GĐ lập dự án)
5hố x 60m + 2hố x 30m (Dự toán CT)
2.073.963.652
6
Chi phí giám sát công tác khoan
2,682%*CPKS
55.623.705
7
Chi phí thi tuyn phương án kiến trúc
TT
190.000.000
8
Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng
0,1893%*(XL+TB)*1,1
1.108.237.380
9
Chi phí thm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư
0,0228%*(XL+TB)* 1,1
133.480.255
10
Chi phí thỏa thuận cp điện, cấp thoát nước
TT
100.000.000
11
Chi phí thỏa thuận PCCC
TT
100.000.000
 
Tổng cộng
 
5.000.615.993

 
(Năm tỷ sáu trăm mười lăm nghìn chín trăm chín mươi ba đng)
8.2. Thời gian triển khai công tác chuẩn bị đầu tư.
 

TT
Nội dung công việc
Thời gian
Ghi chú
1
Đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500
15 ngày
 
2
Vạch chỉ giới quy hoạch và xin số liệu kỹ thuật
20 ngày
 
3
Thỏa thuận cấp điện, cp nước, thoát nước
20 ngày
 
4
Thỏa thun PCCC
20 ngày
 
5
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
20 ngày
 
6
Khảo sát địa chất công trình (giai đoạn lập dự án)
40 ngày
 
7
Giám sát khảo sát xây dựng
30 ngày
 
8
Lập báo cáo nghiên cứu tin khả thi
40 ngày
 
9
Thi tuyển phương án kiến trúc
30 ngày
 
10
Lập dự án đu tư xây dựng
60 ngày
 
11
Thm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư
30 ngày
 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- BQLDAĐTXD (để thực hiện); 10b
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KHTC (05).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 
 

thuộc tính Quyết định 602/QĐ-UBDT

Quyết định 602/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Học viện Dân tộc
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:602/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Sơn Hải
Ngày ban hành:29/10/2015Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 602/QĐ-UBDT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi