Quyết định 15/2003/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP SỐ 15/2003/QĐ-BTP
NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU MẪU,
SỔ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

- Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 4 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp;

- Căn cứ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

- Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Ngoại giao;

- Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng và ông Vụ trưởng Vụ Công chứng, Giám định, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Ban hành kèm theo Quyết định này 24 biểu mẫu, sổ về quản lý, đăng ký hộ tịch theo quy định của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài) được liệt kê và đánh số ký hiệu tại Danh mục kèm theo.

 

Điều 2

Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài quy định tại Điều 1 Quyết định này được sử dụng thống nhất tại các Sở Tư pháp trong cả nước và tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

 

Điều 3

1. Bộ Tư pháp tổ chức việc in và phát hành 12 Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài liệt kê tại Mục I của Danh mục kèm theo.

2. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức việc in và phát hành 12 Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài liệt kê tại Mục II của Danh mục kèm theo, theo đúng quy cách và nội dung quy định tại các Biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định này.

 

Điều 4

Ông Vụ trưởng Vụ Công chứng, Giám định, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Ông Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao điều chỉnh các Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài (phần ghi về tên của cơ quan đăng ký, công nhận sự kiện hộ tịch) cho phù hợp với việc sử dụng tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao thực hiện việc in và phát hành các Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài để sử dụng tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định này.

 

Điều 5

Nghiêm cấm việc in, phát hành và sử dụng Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài trái với các quy định tại Quyết định này.

 

Điều 6

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 571/QĐ-HT ngày 04 tháng 8 năm 1995, Quyết định số 650/QĐ-HT ngày 16 tháng 9 năm 1995 và Quyết định số 615/QĐ-HT ngày 04 tháng 5 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu giấy tờ về hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài.

Điều 7

Ông Chánh Văn phòng, Ông Vụ trưởng Vụ Công chứng, Giám định, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Người đứng đầu Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thi hành Quyết định này.


DANH MỤC BIỂU MẪU HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP
ngày 12 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

Tổng số : 24 Biểu mẫu Hộ tịch

Số TT

Tên mẫu

Ký hiệu

 

Mục I

 

01

Giấy chứng nhận kết hôn

TP/HTNNg-2003-KH.3

02

Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao)

TP/HTNNg-2003-KH.3.a

03

Giấy đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn

TP/HTNNg-2003-KH.6

04

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con

TP/HTNNg-2003-CMC.2

05

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao)

TP/HTNNg-2003-CMC.2.a

06

Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

TP/HTNNg-2003-CN.5

07

Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (bản sao)

TP/HTNNg -2003-CN.5.a

08

Đơn xin phép lập Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

TP/HTNNg-2003-CN.6

09

Lý lịch cá nhân

(Của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài)

TP/HTNNg-2003-CN.7

10

Sổ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

TP/HTNNg-2003-KH

11

Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

TP/HTNNg-2003-CMC

12

Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

TP/HTNNg-2003-CN

 

Mục II

 

01

Tờ khai đăng ký kết hôn

TP/HTNNg-2003-KH.1

02

 

Lý lịch cá nhân

(Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài)

 

TP/HTNNg-2003-KH.2

03

Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn

TP/HTNNg-2003-KH.4

04

Lý lịch cá nhân

(Của người dự kiến đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn)

 

TP/HTNNg-2003-KH.5

05

Đơn xin nhận cha, mẹ, con

TP/HTNNg-2003-CMC.1

06

 

Đơn xin nhận cha, mẹ

(Dùng cho trường hợp làm đơn thay cho con chưa thành niên)

 

TP/HTNNg-2003-CMC.1.a

07

Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

(Dùng cho trường hợp xin đích danh )

 

TP/HTNNg-2003-CN.1

08

Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

(Dùng cho trường hợp xin không đích danh)

 

TP/HTNNg-2003-CN.1.a

09

Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi

(Dùng cho trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng)

 

TP/HTNNg-2003-CN.2

10

 

Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi

(Dùng cho trường hợp trẻ em đang sống tại gia đình)

 

TP/HTNNg-2003-CN.2.a

11

Bản cam kết thông báo định kỳ về tình hình phát triển của con nuôi

TP/HTNNg-2003-CN.3

12

 

Biên bản giao nhận con nuôi

TP/HTNNg-2003-CN.4

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 15/2003/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 15/2003/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 12/02/2003 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF JUSTICE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 15/2003/QD-BTP
Hanoi, February 12, 2003

 DECISION
PROMULGATING CIVIL STATUS FORMS AND BOOKS INVOLVING FOREIGN ELEMENTS
THE MINISTER OF JUSTICE
Pursuant to the Government’s Decree No. 38/CP of June 4, 1993 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Justice;
Pursuant to the Government’s Decree No. 68/2002/ND-CP of July 10, 2002 detailing the implementation of a number of articles of the Marriage and Family Law on marriage and family relations involving foreign elements;
After reaching agreement with the Ministry for Foreign Affairs;
At the proposals of the directors of the Office and the Department of Notaries, Legal
Assessments, Household Registration, Nationalities and Judicial Records,
 
DECIDES:
Article 1.- To promulgate together with this Decision 24 forms and books for civil status management and registration according to the provisions of the Government’s Decree No. 68/2002/ND-CP of July 10, 2002 detailing the implementation of a number of articles of the Marriage and Family Law on marriage and family relations involving foreign elements (hereinafter called the forms of civil status involving foreign elements) enumerated and numerally coded in the list enclosed herewith (not printed herein).
Click Download to see full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!