Quyết định 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2014 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
-------------
Số: 44/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KHUNG MA TRẬN CHÍNH SÁCH NĂM 2014 THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (SP-RCC)
---------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 115/TTr-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2014 (gồm Phụ lục kèm theo) thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) như kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại văn bản trên.
Điều 2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cân đối, bố trí ngân sách bổ sung để xây dựng và thực hiện các hành động chính sách thuộc Khung ma trận chính sách 2014 đảm bảo hoàn thành cam kết với các nhà tài trợ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: TNMT, Tài chính, Công Thương, KHĐT, NNPTNT, Xây dựng, Y tế, GDĐT, GTVT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3)
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
KHUNG MA TRẬN CHÍNH SÁCH NĂM 2014 CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (SP-RCC)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 

Mã hành động
Nội dung hành động chính sách
(Bắt buộc và Quan trọng)
Chỉ số hoàn thành
Cơ quan thực hiện
Mục tiêu tổng thể 1: Chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai và quan trắc khí hậu
Mục tiêu cụ thể 1.1: Tăng cường giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm và quan trắc khí hậu
1.1
Xây dựng Luật Khí tượng, Thủy văn
Dự thảo Luật Khí tượng, Thủy văn lần 1 được gửi xin ý kiến các Bộ, ngành và địa phương góp ý
Bộ Tài nguyên và Môi trường
1.2
Xây dựng Luật Thủy lợi
Dự thảo Luật Thủy lợi lần 2 được gửi xin ý kiến các bên liên quan góp ý
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mục tiêu tổng thể 2: Đảm bảo an ninh nước và an ninh lương thực trong điều kiện biến đổi khí hậu
Mục tiêu cụ thể 2.1: Tăng cường năng lực trong nông nghiệp và an ninh lương thực
2.1
Xây dựng Quyết định về chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu
Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2.2
Xây dựng Chiến lược phát triển ngành trồng trọt đến năm 2030
[HĐCS bắt buộc]
Chiến lược phát triển ngành trồng trọt đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mục tiêu cụ thể 2.2: Tăng cường năng lực quản lý tài nguyên nước
2.3
Xây dựng Nghị định quy định việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
Dự thảo Nghị định quy định việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước được xây dựng
Bộ Tài nguyên và Môi trường
2.4
Xây dựng Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
Dự thảo Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả được xây dựng
Bộ Tài nguyên và Môi trường
2.5
Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định hướng dẫn thi hành Luật tài nguyên nước được trình Lãnh đạo Bộ TN&MT
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Mục tiêu tổng thể 3: Chủ động ứng phó với mực nước biển dâng tại những vùng dễ bị tổn thương
Mục tiêu cụ thể 3.1: Tăng cường khả năng chống chịu khí hậu của cơ sở hạ tầng
3.1
Lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường sắt
Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường sắt có lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Bộ Giao thông vận tải
3.2
Lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu trong hệ thống các văn bản pháp quy về kỹ thuật
Quy chuẩn "Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2008/BXD" được rà soát và được Bộ Xây dựng ban hành
Bộ Xây dựng
Mục tiêu cụ thể 3.2: Tăng cường khả năng chống chịu thông qua quản lý tổng hợp ven biển
3.3
Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia Quản lý tổng hợp ven biển có lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia Quản lý tổng hợp ven biển có lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu được soạn thảo và gửi xin ý kiến các Bộ, sở ngành và địa phương
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Mục tiêu tổng thể 4: Quản lý và phát triển rừng bền vững
Mục tiêu cụ thể 4.1: Tăng cường quản lý rừng và bảo tồn đa dạng sinh học
4.1
Hoàn tất quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Bộ Tài nguyên và Môi trường
4.2
Xây dựng chính sách thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích thực hiện REDD+ (cho các dự án thí điểm)
Quyết định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về thí điểm, chia sẻ lợi ích thực hiện REDD+ được ban hành
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4.3
Xây dựng chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển
Dự thảo cuối cùng của chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển được hoàn thành
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mục tiêu tổng thể 5: Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội
Mục tiêu cụ thể 5.1: Thúc đẩy sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo
5.1
Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng sinh khối
Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định quy định cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng sinh khối
Bộ Công Thương
5.2
Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế khuyến khích phát triển điện từ rác thải
Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định quy định cơ chế khuyến khích phát triển điện từ rác thải
Bộ Công Thương
Mục tiêu cụ thể 5.2: Khai thác các tiềm năng sử dụng năng lượng hiệu quả
5.3
Nghiên cứu cơ chế tài chính thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm tiêu biểu trong áp dụng biện pháp quản lý năng lượng
Báo cáo nghiên cứu về cơ chế tài chính thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm tiêu biểu trong áp dụng biện pháp quản lý năng lượng
Bộ Công Thương
5.4
Xây dựng lộ trình thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Thông tư hướng dẫn xây dựng lộ trình thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp
Bộ Công Thương
Mục tiêu cụ thể 5.3: Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
5.5
Quy định tiêu chuẩn khí thải mức 3 đối với xe mô tô 2 bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Quy chuẩn khí thải quốc gia về tiêu chuẩn khí thải mức 3 đối với xe mô tô 2 bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được Bộ GTVT ban hành
Bộ Giao thông vận tải
Mục tiêu cụ thể 5.4: Tăng cường hoạt động quản lý chất thải
5.6
Xây dựng Nghị định về quản lý chất thải
Nghị định về quản lý chất thải được soạn thảo
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Mục tiêu tổng thể 6: Tăng cường năng lực cho các cơ quan Chính phủ ứng phó với biến đổi khí hậu
Mục tiêu cụ thể 6.1: Lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia
6.1
Đánh giá phương thức MRV ở cấp ngành và cấp quốc gia
Phương thức MRV được xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ TN&MT xem xét
Bộ Tài nguyên và Môi trường
6.2
Xây dựng Báo cáo cập nhật 2 năm/lần (BUR) đầu tiên của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC)
[HĐCS bắt buộc]
Trình BUR đầu tiên của Việt Nam cho UNPCCC
Bộ Tài nguyên và Môi trường
6.3
Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ giám sát đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu
Bộ công cụ giám sát đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu được soạn thảo
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Mục tiêu tổng thể 7: Nâng cao năng lực cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu
Mục tiêu cụ thể 7.1: Nâng cao năng lực ngành Y tế ứng phó với biến đổi khí hậu
7.1
Tăng cường năng lực triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực y tế ở cấp tỉnh
Bộ Y tế phê duyệt các tài liệu xây dựng năng lực triển khai kế hoạch hành động trong lĩnh vực y tế và nâng cấp cơ sở hạ tầng
Bộ Y tế
7.2
Xây dựng phương pháp luận đánh giá tác động của giáo dục về biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học
Dự thảo lần 1 của phương pháp luận đánh giá tác động của giáo dục về biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học được xây dựng
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mục tiêu tổng thể 8: Tăng cường đầu tư và đa dạng hóa các nguồn tài chính
Mục tiêu cụ thể 8.1: Tăng cường cơ chế tài chính hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu
8.1
Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
8.2
Xây dựng hướng dẫn đầu tư cho tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu
Khung hướng dẫn đầu tư cho tăng trưởng xanh được soạn thảo (Phần biến đổi khí hậu chuyển tiếp sang năm 2015)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
8.3
Lồng ghép tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 - 2020)
Khung hướng dẫn lồng ghép tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 - 2020) được soạn thảo
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
8.4
Xác định đường phát thải cơ sở (BAU) phục vụ Chiến lược tăng trưởng xanh theo hướng phát triển các-bon thấp
Báo cáo đệ trình Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu thông qua
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
8.5
Xây dựng cơ chế thị trường mới và các cách tiếp cận khác
Các chính sách, hướng dẫn thực hiện, thủ tục v.v... cho cơ chế thị trường mới và các cách tiếp cận khác được xây dựng
Bộ Tài nguyên và Môi trường

thuộc tính Quyết định 44/QĐ-TTg

Quyết định 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2014 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC)
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:44/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:08/01/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi