Quyết định 61/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 61/2003/QĐ-TTG
NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG
THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và tổng công ty nhà nước;

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (tờ trình số 40/TT-UB-DN ngày 28 tháng 02 năm 2003) và ý kiến của các Bộ: Công nghiệp (Công văn số 1124/CV ngày 28 tháng 3 năm 2003); Tài chính (Công văn số 3484TC/TCDN ngày 15 tháng 4 năm 2003); Nội vụ (Công văn số 623/BNV-TCBC ngày 31 tháng 3 năm 2003); Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 988/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 03 tháng 4 năm 2003),

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở tổ chức lại và phát triển Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với những nội dung sau:

1. Mục tiêu: xây dựng và phát triển Tổng công ty nhà nước hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản; thí điểm đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung vốn để từng bước tạo ra loại hình doanh nghiệp quy mô lớn, đa sở hữu, kinh doanh nhiều ngành, trong đó có ngành chính là khai thác, chế biến sâu, kinh doanh khoáng sản quý hiếm; tạo sự gắn bó chặt chẽ, xác định rõ quyền lợi và trách nhiệm về vốn và lợi ích kinh tế giữa các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, cung cấp tốt hơn các dịch vụ thông tin, tiếp thị, tiêu thụ, cung ứng, nghiên cứu, đào tạo cho các đơn vị tham gia liên kết nhằm nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

2. Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

- Tên giao dịch quốc tế: Hatinh Minerals and Trading Corporation.

- Tên viết tắt: MITRACO.

- Trụ sở: số 6 Phan Đình Phùng, thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Vốn chủ sở hữu: 116.562.000.000 đồng (một trăm mười sáu tỷ, năm trăm sáu mươi hai triệu đồng).

- Ngành nghề kinh doanh: khai thác, chế biến và kinh doanh các loại khoáng sản, quặng có chất phóng xạ. Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng, văn phòng cho thuê; nhập khẩu máy móc thiết bị. Sản xuất và kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với năng lực và pháp luật cho phép.

- Công ty mẹ (Tổng công ty) là doanh nghiệp nhà nước trực tiếp thực hiện sản xuất - kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao cho và quản lý phần vốn đầu tư vào các công ty con theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế tài chính của Tổng công ty được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Công ty con: căn cứ theo đặc điểm sản xuất - kinh doanh; quy mô, tính chất đầu tư vốn và vai trò đối với sự phát triển của Công ty mẹ, có thể có các loại sau đây:

+ Công ty nhà nước do công ty mẹ nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ;

+ Công ty cổ phần mà công ty mẹ giữ cổ phần chi phối;

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên mà Công ty mẹ giữ tỷ lệ vốn góp chi phối.

Công ty con có tư cách pháp nhân, có tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của mình; được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty con.

3. Cơ cấu vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ, công ty con; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với công ty con, công ty thành viên, đơn vị sự nghiệp được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty.

4. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

 

Điều 2. Lộ trình thành lập Tổng công ty thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con:

1. Năm 2003:

- Thành lập Công ty mẹ (Tổng công ty) bao gồm bộ máy của Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh và 8 đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty (như ghi trong mục I Phụ lục Quyết định này).

- Hình thành các công ty con gồm 3 doanh nghiệp nhà nước, 2 công ty trách nhiệm hữu hạn, 4 công ty cổ phần (như ghi trong mục II Phụ lục Quyết định này).

2. Năm 2004 - 2005: kết nạp một số doanh nghiệp khác về làm công ty con mà Công ty mẹ giữ tỷ trọng vốn chi phối trên cơ sở Chiến lược phát triển của Tổng công ty.

 

Điều 3. Giao nhiệm vụ:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh:

- Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty này theo quy định hiện hành.

- Chỉ đạo thực hiện Quyết định này. Phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý tài chính, lao động trong việc thành lập Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Kiểm tra theo dõi tình hình hoạt động của mô hình này kịp thời sơ kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả và những vấn đề phát sinh cần giải quyết.

- Quyết định thành lập các doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ, công ty con nói tại Điều 2 Quyết định này.

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh thí điểm theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính:

- Phê duyệt Quy chế tài chính của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xây dựng và chỉ đạo triển khai Đề án thí điểm việc nhà nước giao cho Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh một chỉ tiêu pháp lệnh hàng năm là kết quả sinh lời tính trên vốn chủ sở hữu.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên - Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 


PHỤ LỤC

CƠ CẤU CÔNG TY MẸ VÀ CÁC CÔNG TY CON CỦA MÔ HÌNH
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 61/2003/QĐ-TTg
ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

 

I. CÔNG TY MẸ:

 

1. Văn phòng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh,

2. Xí nghiệp Khoáng sản Kỳ Anh,

3. Xí nghiệp Khoáng sản Cẩm Xuyên,

4. Xí nghiệp Khoáng sản Thạch Hà,

5. Xí nghiệp Chế biến zircon,

6. Xí nghiệp Khai thác,

7. Xí nghiệp Quản lý kho cảng,

8. Công ty Vàng,

9. Xí nghiệp Cơ khí.

 

II. CÁC CÔNG TY CON:

 

a) Công ty con là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:

1. Công ty Việt Lào,

2. Công ty Que hàn,

3. Công ty Việt ý.

b) Công ty con là công ty cổ phần mà công ty mẹ có cổ phần chi phối:

1. Công ty cổ phần Thiên ý 2,

2. Công ty cổ phần Man gan,

3. Công ty cổ phần Thương mại,

4. Công ty cổ phần Vận tải.

c) Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn mà công ty mẹ có vốn chi phối:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn Than,

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên ý 1.

thuộc tính Quyết định 61/2003/QĐ-TTg

Quyết định 61/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:61/2003/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:18/04/2003Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 61/2003/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi