Nghị quyết 656/NQ-UBTVQH14 2019 thành lập thị xã Mỹ Hào Hưng Yên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

-------

Số: 656/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ MỸ HÀO THUỘC TỈNH HƯNG YÊN VÀ 07 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ MỸ HÀO

-------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 143/TTr-CP ngày 26 tháng 4 năm 2018 và Báo cáo số 07/BC-CP ngày 14 tháng 01 năm 2019; đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo thẩm tra số 2120/BC-UBPL14 ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào

1. Thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở toàn bộ 79,36 km2 diện tích tự nhiên và 158.673 người của huyện Mỹ Hào.

Địa giới hành chính thị xã Mỹ Hào: Đông giáp tỉnh Hải Dương; Tây giáp huyện Yên Mỹ; Nam giáp huyện Ân Thi; Bắc giáp huyện Văn Lâm.

2. Thành lập 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào:

a) Thành lập phường Bạch Sam trên cơ sở toàn bộ 4,56 km2 diện tích tự nhiên và 11.037 người của xã Bạch Sam.

Địa giới hành chính phường Bạch Sam: Đông giáp phường Minh Đức; Tây giáp phường Phùng Chí Kiên; Nam giáp xã Xuân Dục và xã Ngọc Lâm; Bắc giáp xã Dương Quang và xã Cẩm Xá;

b) Thành lập phường Bần Yên Nhân trên cơ sở toàn bộ 5,72 km2 diện tích tự nhiên và 24.777 người của thị trấn Bần Yên Nhân.

Địa giới hành chính phường Bần Yên Nhân: Đông giáp phường Nhân Hòa và phường Dị Sử; Tây và Nam giáp huyện Yên Mỹ; Bắc giáp huyện Văn Lâm và phưng Phan Đình Phùng;

c) Thành lập phường Dị Sử trên cơ sở toàn bộ 6,71 km2 diện tích tự nhiên và 19.413 người của xã Dị Sử.

Địa giới hành chính phường Dị Sử: Đông giáp phường Phùng Chí Kiên; Tây giáp huyện Yên Mỹ và phường Bần Yên Nhân; Nam giáp huyện Yên Mỹ và xã Hưng Long; Bắc giáp phường Nhân Hòa và xã Cẩm Xá;

d) Thành lập phường Minh Đức trên cơ sở toàn bộ 5,64 km2 diện tích tự nhiên và 11.528 người của xã Minh Đức.

Địa giới hành chính phường Minh Đức: Đông giáp tỉnh Hải Dương; Tây giáp phường Bạch Sam; Nam giáp tỉnh Hải Dương và xã Ngọc Lâm; Bắc giáp xã Dương Quang và xã Hòa Phong;

đ) Thành lập phường Nhân Hòa trên cơ sở toàn bộ 6,21 km2 diện tích tự nhiên và 17.163 người của xã Nhân Hòa.

Địa giới hành chính phường Nhân Hòa: Đông giáp xã Cẩm Xá; Tây giáp phường Bần Yên Nhân; Nam giáp phường Dị Sử; Bắc giáp phường Phan Đình Phùng;

e) Thành lập phường Phan Đình Phùng trên cơ sở toàn bộ 7,52 km2 diện tích tự nhiên và 11.815 người của xã Phan Đình Phùng.

Địa giới hành chính phường Phan Đình Phùng: Đông giáp huyện Văn Lâm và xã Cẩm Xá; Tây và Bắc giáp huyện Văn Lâm; Nam giáp phường Bần Yên Nhân, phường Nhân Hòa và xã Cẩm Xá;

g) Thành lập phường Phùng Chí Kiên trên cơ sở toàn bộ 4,47 km2 diện tích tự nhiên và 9.467 người của xã Phùng Chí Kiên.

Địa giới hành chính phường Phùng Chí Kiên: Đông giáp phường Bạch Sam; Tây giáp phường Dị Sử; Nam giáp xã Hưng Long và xã Xuân Dục; Bắc giáp xã Cẩm Xá.

2. Sau khi thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã M Hào:

a) Thị xã Mỹ Hào có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 phường: Bạch Sam, Bần Yên Nhân, Dị Sử, Minh Đức, Nhân Hòa, Phan Đình Phùng, Phùng Chí Kiên và 06 xã: Cẩm Xá, Dương Quang, Hòa Phong, Hưng Long, Ngọc Lâm, Xuân Dục;

b) Tỉnh Hưng Yên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 08 huyện, 01 thành phố và 01 thị xã; 161 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 139 xã, 14 phường và 08 thị trấn.

Điều 2. Thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên

1. Thành lập Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Mỹ Hào.

2. Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Hào.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng Thẩm phán, Kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh thị trấn Bần Yên Nhân, các xã: Bạch Sam, Dị Sử, Minh Đức, Nhân Hòa, Phan Đình Phùng, Phùng Chí Kiên và huyện Mỹ Hào phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi theo Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên;
- Lưu: HC, PL.
Số e-PAS: 18617.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

 

thuộc tính Nghị quyết 656/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 656/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào
Cơ quan ban hành: Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:656/NQ-UBTVQH14Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:13/03/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 656/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào ngày 13/03/2019.

Theo đó, thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở toàn bộ 79,36 km2 diện tích tự nhiên và 158.673 người của huyện Mỹ Hào. Địa giới hành chính thị xã Mỹ Hào: Đông giáp tỉnh Hải Dương; Tây giáp huyện Yên Mỹ; Nam giáp huyện Ân Thi; Bắc giáp huyện Văn Lâm.

Thành lập 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào: Phường Bạch Sam, phường Bần Yên Nhân, phường Dị Sử, phường Minh Đức, phường Nhân Hòa, phường Phan Đình Phùng, phường Phùng Chí Kiên.

Sau khi thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên có: 10 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 08 huyện, 01 thành phố và 01 thị xã); 161 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 139 xã, 14 phường và 08 thị trấn).

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/05/2019.

Xem chi tiết Nghị quyết656/NQ-UBTVQH14 tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi