Quyết định 136/QĐ-UBDT 2016 thực hiện nhiệm vụ thường xuyên về bảo vệ môi trường năm 2016

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số: 136/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

 
 
QUYT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016
-----------------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP, ngày 12/10/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBDT, ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,
 
 
QUYT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thường xuyên về bảo vệ môi trường của Ủy ban Dân tộc năm 2016 (Có kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Giao Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị và cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT, PCN Đỗ Văn Chiến (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, Vụ TH (06).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Phan Văn Hùng

 
 
 
KHOẠCH
TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
CỦA ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-UBDT ngày 30 tháng 03 năm 2016
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 
 
I. MỤC ĐÍCH
- Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các kỹ năng và hoạt động cụ thể liên quan trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc để thực hiện những yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc gắn với bảo vệ môi trường bền vững vùng dân tộc thiểu số.
- Nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ môi trường cho cán bộ xã, thôn bản và người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số về vị trí, tầm quan trọng của bảo vệ môi trường với sự phát triển bền vững; vai trò, trách nhiệm và các hành động cụ thể trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Trao đổi, học tập kinh nghiệm và lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trường với thực hiện chính sách dân tộc giữa đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và người có uy tín.
1. Nội dung tp huấn, tuyên truyền
- Tầm quan trọng của môi trường đối với sự phát triển quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số;
- Một số văn bản pháp luật và chính sách mới về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường;
- Thực hiện chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững,... gắn với bảo vệ môi trường.
- Tăng trưởng xanh - phát triển bền vững và vấn đề biến đổi khí hậu
- Môi trường và sự phát triển bền vững ở vùng dân tộc thiểu số: mối quan hệ giữa môi trường với phát triển bền vững; những thách thức về tài nguyên, môi trường và sự tác động của suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường đến sản xuất và đời sống; vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với bảo vệ môi trường bền vững vùng dân tộc thiểu số...
2. Hình thức, thời gian, thành phần hội nghị
2.1. Tổ chức các hội nghị tập huấn tại các tỉnh đại diện 3 khu vực vùng miền: Cao Bằng, Cà Mau, Quảng Nam.
2.2. Tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban Dân tộc.
2.3. Thời gian thực hiện: Mỗi lớp dự kiến 02 ngày vào Quý II năm 2016. Riêng hội nghị tại Ủy ban Dân tộc tổ chức một lớp trong 1 ngày.
2.4. Thành phần tham dự hội nghị tại các địa phương
- Ban Tổ chức: Vụ Tổng hợp, Vụ địa phương III (tại Cà Mau), Ban Dân tộc các tỉnh liên quan;
- Giảng viên: Lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, Giảng viên chuyên ngành về lĩnh vực môi trường của các trường đại học thuộc địa bàn tỉnh tổ chức lớp tập huấn,...
- Học viên: Cán bộ ban Dân tộc tỉnh, cán bộ phòng dân tộc huyện, người có uy tín trong cộng đồng thôn/bản/ấp dân tộc thiểu số của một số xã thuộc tỉnh Cao Bằng, Cà Mau, Quảng Nam.
3. Tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế gii năm 2016
Sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2016, Ủy ban Dân tộc sẽ chọn địa Điểm cụ thể hoặc lồng ghép các nội dung tập huấn tại các tỉnh Cao Bằng, Cà Mau, Quảng Nam với chủ đề của năm để tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ địa phương, người có uy tín trong cộng đồng.
4. Xây dựng và duy trì hoạt động trang tin về các hoạt động bảo vệ môi trường trên cng thông tin điện tử của y ban Dân tộc
- Duy trì trang tin bảo vệ môi trường trên cổng thông tin điện tử UBDT, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực môi trường.
- Đăng tin, bài về các hoạt động liên quan chủ đề bảo vệ môi trường bền vững của UBDT và các địa phương.
- Diễn đàn trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác BVMT vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Tổng kinh phí thực hiện: 400.000.000đ (Bốn trăm triệu đồng), từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của Ủy ban Dân tộc theo Quyết định số 725/QĐ-UBDT, ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán năm 2016.
1. Kinh phí tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường tại 03 tỉnh Cao Bằng, Quảng Nam, Cà Mau và Thành phố Hà Nội: 350.000.000đ (Ba trăm năm mươi triệu đồng)
2. Kinh phí xây dựng và duy trì trang tin về các hoạt động bảo vệ môi trường và tuyên truyền ngày môi trường thế giới năm 2016 trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc: 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Tổng hợp
- Chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc các tỉnh liên quan xây dựng kế hoạch cho từng hoạt động cụ thể trình Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc phê duyệt thực hiện.
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2016 với Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và Bộ, ngành có liên quan.
2. Trung tâm Thông tin
- Xây dựng kế hoạch, nội dung chi tiết liên quan đến lĩnh vực môi trường và ngày môi trường thế giới năm 2016.
- Thiết kế, xây dựng và duy trì hoạt động về hoạt động môi trường trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc;
- Đăng tin, bài về các chủ đề liên quan đến bảo vệ môi trường bền vững và ngày môi trường thế giới năm 2016 theo kế hoạch được duyệt.
3. Văn phòng Ủy ban
Thẩm định và bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch cụ thể được phê duyệt./.
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 136/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thường xuyên về bảo vệ môi trường năm 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộc Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 136/QĐ-UBDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Hùng
Ngày ban hành: 30/03/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!