Thông tư 04/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc chuyển đổi và đăng ký HTX, LHHTX theo Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

SỐ 04/BKH-QLKT NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN VIỆC CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐĂNG KÝ HTX, LHHTX THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/CP NGÀY 21 THÁNG 2 NĂM 1997

 

Thực hiện quy định tại Điều 28 Nghị định của Chính phủ về chuyển đổi, đăng ký hợp tác xã và tổ chức hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã số 16/CP ngày 21 tháng 2 năm 1997, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điểm cụ thể như sau:

 

I. VỀ CHUYỂN ĐỔI HTX.

 

Điều 1. Căn cứ vào hướng dẫn của Ban chỉ đạo chuyển đổi HTX cấp huyện sở tại, các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã) dự kiến thành lập ban trù bị chuyển đổi HTX trình UBND quận, huyện (sau đây gọi tắt là UBND huyện) phê duyệt. Trường hợp HTX đã ngừng hoạt động thì thành phần ban trù bị do UBND cấp xã sở tại đề nghị.

 

Điều 2. Khi có quyết định phê duyệt của UBND huyện, Ban trù bị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các quy định tại Điều 5 của Nghị định. Cụ thể là:

1. Tổ chức tuyên truyền, giải thích cho xã viên về mục đích, ý nghĩa của việc chuyển đổi để HTX mới hoạt động theo Luật HTX và vận động mọi người tham gia HTX kiểu mới.

2. Tổ chức việc kiểm kê, đánh giá toàn bộ tài sản, vốn, quỹ, công nợ của HTX phải căn cứ vào các quy định tại Điều 7 (đối với HTX nông nghiệp), Điều 8 (đối với HTX phi nông nghiệp) và Điều 9 của Nghị định 16/CP và các quy định về tài chính của Nhà nước. Ban trù bị phải tiến hành một số công việc cụ thể sau đây:

+ Đối với việc kiểm kê, đánh giá tài sản phải làm rõ nguồn gốc hình thành, giá trị nguyên thuỷ và giá trị còn lại (giá thực tế của tài sản theo thị trường tại thời điểm đánh giá). Mẫu: M01.

+ Dự kiến phân loại theo: các tài sản phục vụ chung cho cộng đồng dân cư mà HTX sẽ không cần thiết quản lý sử dụng tiếp để giao cho chính quyền địa phương quản lý, sử dụng cho cộng đồng dân cư; các tài sản HTX cần tiếp tục sử dụng cho mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của HTX (trường hợp giải thể HTX thì các tài sản này được hoá giá để trang trải nợ nần và chia cho xã viên) để trình Đại hội xã viên quyết định.

+ Kiểm kê, đánh giá toàn bộ vốn, quỹ của HTX theo mẫu: M02. Và xác định giá trị vật tư, sản phẩm hàng hoá thuộc vốn lưu động của HTX theo mẫu: M03.

+ Xác định và phân loại các khoản nợ phải thu, nợ phải trả, làm rõ danh sách chủ nợ và con nợ, nguồn gốc nợ và giá trị nợ, trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp xử lý để trình Đại hội xã viên quyết định.

- Đối với các khoản nợ phải thu theo mẫu M04.

- Đối với các khoản nợ phải trả (Nợ Ngân hàng) theo mẫu M05, nhưng cần phải giải trình rõ lý do của các kiến nghị với Nhà nước về tỷ lệ miễn, giảm, hoặc khoanh nợ để UBND cấp huyện xem xét quyết định theo các quy định của Nhà nước.

- Đối với các khoản nợ phải trả khác (HTX nợ các cá nhân, các tổ chức khác) theo mẫu M06.

+ Về đất đai phải thực hiện các quy định tại Điều 10 của Nghị định 16/CP, song về nguyên tắc tất cả các loại đất do HTX đang quản lý sử dụng đều được kiểm kê, xác định diện tích và đánh giá hiện trạng sử dụng:

- Đối với các HTX nông nghiệp cần phải tiến hành việc giao quyền sử dụng ruộng đất cho hộ gia đình xã viên và đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ - Đặc biệt lưu ý công việc này phải xử lý trước khi giải thể HTX (đối với trường hợp HTX giải thể). Diện tích đất sử dụng của HTX (sân phơi, nhà kho, chuồng trại, ...) cần được xác định rõ ràng về diện tích, nguồn gốc và mục đích sử dụng đất (nhà nước giao hay cho thuê, đất HTX mua hoặc thuê của cá nhân hay tổ chức, đất chiếm dụng, mục đích làm gì,...) theo mẫu M07.

- Đối với các HTX phi nông nghiệp phải tiến hành kiểm kê, xác định rõ về diện tích, nguồn gốc và mục đích sử dụng đất mà HTX đang sử dụng theo mẫu M08.

Khi kiểm kê, xác định rõ về đất đai, các HTX kiến nghị với cấp chính quyền Nhà nước có thầm quyền xử lý theo các quy định của pháp luật về đất đai đối với từng loại cụ thể.

3. Tiến hành việc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và dự thảo điều lệ HTX mới. Việc xây dựng điều lệ HTX mới phải căn cứ vào các quy định tại Điều 14 của Luật HTX và các quy định trong điều lệ mẫu của HTX tương ứng. Đối với HTX không có ý định chuyển đổi đăng ký kinh doanh HTX mới hoặc HTX sẽ giải thể thì không cần tiến hành công việc này.

4. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành Đại hội xã viên, trong đó đặc biệt lưu ý việc công bố công khai các phương án xử lý tài sản, vốn, quỹ, công nợ cho toàn thể xã viên trước khi tổ chức Đại hội ít nhất 10 ngày. Trường hợp HTX chuyển đổi và đăng ký kinh doanh HTX mới thì Ban trù bị còn phải công bố cho toàn thể xã viên biết bản dự thảo phương án sản xuất kinh doanh và dự thảo điều lệ HTX mới.

 

Điều 3. Về điều kiện, trình tự, thủ tục tổ chức đại hội xã viên được thực hiện theo các quy định tại Điều 28, Điều 29 của Luật HTX. Đại hội thảo luận:

- Biểu quyết thông qua từng nội dung và toàn văn phương án xử lý tài sản, vốn, quỹ, công nợ do Ban trù bị trình Đại hội.

- Biểu quyết việc chuyển đổi đăng ký HTX mới hoặc giải thể HTX. Trường hợp giải thể HTX sẽ tiến hành theo các quy định tại Điều 46 của Luật HTX. Đại hội thông qua biên bản Đại hội và kết thúc tại đây.

- Nếu Đại hội quyết định chuyển đổi và đăng ký kinh doanh HTX mới thì Đại hội tiếp tục thảo luận và thông qua: Danh sách xã viên mới; số vốn góp tối thiểu; thông qua từng phần và toàn văn dự thảo điều lệ HTX; thông qua phương án sản xuất kinh doanh của HTX; bầu các chức danh quản lý của HTX theo các quy định của Luật HTX và điều lệ mẫu HTX tương ứng.

- Đại hội thông qua biên bản Đại hội xã viên HTX theo mẫu M09/CĐ-ĐKKD/HTX.

Biên bản Đại hội sẽ phải kèm với hồ sơ đăng ký kinh doanh của HTX.

 

Điều 4. Về thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi HTX, cơ cấu chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện theo các quy định tại Điều 28 của Nghị định 16/CP.

 

II. VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

A. ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI
HỢP TÁC Xà MỚI THÀNH LẬP.

 

Điều 5. Sáng lập viên, lập văn bản giải trình về việc thành lập hợp tác xã, theo mẫu 01/ĐKKD-HTX bàn hành kèm theo thông tư này gửi UBND xã (nếu thành lập Hợp tác xã), UBND huyện (nếu thành lập Liên hiệp Hợp tác xã) nơi hợp tác xã đóng trụ sở chính.

Sau khi được UBND cấp có thẩm quyền đồng ý, các sáng lập viên tiến hành tuyên truyền vận động thành lập hợp tác xã, soạn thảo điều lệ (theo điều lệ mẫu), chuẩn bị đại hội thành lập hợp tác xã. Sau khi họp Đại hội xã viên, hợp tác xã lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

Trường hợp UBND nhận văn bản giải trình thành lập hợp tác xã, không trả lời, hoặc không đồng ý mà không có lý do chính đáng, các sáng lập viên có quyền khiếu nại đến UBND cấp trên trực tiếp. UBND có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định tại khoản 9 Điều 2, khoản 5 Điều 3 của Nghị định số 02/CP ngày 2-1-1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp đối với hợp tác xã.

 

Điều 6. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (được lập theo các mẫu ban hành kèm theo thông tư này) gồm:

a. Đơn đăng ký kinh doanh (mẫu 02/ĐKKD-HTX)

b. Biên bản Đại hội thành lập (mẫu 04/ĐKKD-HTX) kèm theo biên bản:

- Danh sách xã viên, địa chỉ, số vốn góp.

- Danh sách Ban quản trị, chủ nhiệm, Ban kiểm soát.

c. Điều lệ đã được Đại hội thành lập thông qua (2 bản).

d. Phương án kinh doanh (mẫu 05/ĐKKD-HTX).

e. Giấy xác nhận của UBND xã về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trụ sở (mẫu 06/ĐKKD-HTX).

f. Giấy phép hành nghề (đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép hành nghề).

g. Giấy xác nhận của Ngân hàng về số tiền mặt gửi tại Ngân hàng, biên bản trị giá tài sản góp vốn được Đại hội thông qua.

 

Điều 7. Hợp tác xã gửi 01 bộ hồ sở xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến cơ quan kế hoạch có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 15 và Điều 16 của Nghị định số 16/CP ngày 21-02-1997 của Chính phủ. Cơ quan kế hoạch thụ lý hồ sơ đối chiếu tính phù hợp của hồ sơ với điều lệ mẫu và các quy định pháp luật về các nội dung:

a. Số lượng xã viên.

b. Vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn quy định tại điều lệ mẫu.

Nếu kinh doanh các ngành nghề quy định tại khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 16/CP và một số ngành nghề mà pháp luật có quy định mức vốn pháp định thì vốn điều lệ của hợp tác xã không được thấp hơn mức vốn pháp định; trường hợp hợp tác xã kinh doanh nhiều ngành nghề mà pháp luật đòi hỏi phải có mức vốn pháp định thì vốn điều lệ của hợp tác xã không thấp hơn mức vốn pháp định đối với ngành nghề có mức vốn pháp định cao nhất mà hợp tác xã xin kinh doanh.

- Hợp tác xã kinh doanh nhiều ngành nghề thì Điều lệ hợp tác xã không trái với quy định tại Điều lệ mẫu đối với các ngành nghề mà hợp tác xã xin đăng ký kinh doanh; trường hợp các điều lệ mẫu quy định về số lượng xã viên, vốn... thì số lượng xã viên, vốn điều lệ hợp tác xã không thấp hơn mức cao nhất số lượng xã viên, vốn trong các điều lệ mẫu.

Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 15 và Điều 16 của Nghị định 16/CP, cơ quan kế hoạch thụ lý hồ sơ trình UBND cùng cấp xác nhận điều lệ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (kèm theo điều lệ đã được xác nhận) cho hợp tác xã.

 

B. ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI
HỢP TÁC Xà CHUYỂN ĐỔI

 

Điều 8. Nếu Đại hội xã viên quyết định tiếp tục duy trì hợp tác xã và tình hình tài chính của hợp tác xã đủ điều kiện để chuyển đổi thì hợp tác xã lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã theo quy định tại Điều 17 Nghị định 16/CP ngày 21-02-1997 của Chính phủ.

 

Điều 9. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã chuyển đổi gồm:

a. Biên bản Đại hội xã viên chuyển đổi (mẫu M09-CD/ĐKKD-HTX thay cho mẫu 04-ĐKKD/HTX) kèm theo biên bản là các hồ sơ quy định tại Điều 6 của thông tư này.

b. Văn bản giải trình các khoản nợ của hợp tác xã - và xác định tình hình tài chính của hợp tác xã, mức vốn điều lệ.

c. Văn bản xác nhận của cơ quan tài chính huyện về tình hình xử lý các khoản hợp tác xã nợ ngân sách (nếu có).

 

Điều 10. Hợp tác xã chuyển đổi 01 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 15 và Điều 16 của Nghị định số 16/CP ngày 21-02-1997 của Chính phủ. Cơ quan kế hoạch thụ lý hồ sơ, đối chiếu tính phù hợp của hồ sơ với điều lệ mẫu và các quy định pháp luật về HTX.

 

Điều 11. Các hợp tác xã chuyển đổi phải đăng ký lại trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thông tư này có hiệu lực, sau thời hạn đó nếu hợp tác xã nào không đăng ký phải giải thể hoặc chuyển sang hình thức doanh nghiệp khác không được hoạt động với tư cách pháp nhân là hợp tác xã.

 

Điều 12. Hợp tác xã có nhu cầu đặt đơn vị kinh tế trực thuộc thực hiện việc đăng ký theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 16/CP.

Khi thay đổi nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh đã đăng ký, hợp tác xã phải bổ sung vào Điều lệ và đăng ký với cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trường hợp thay đổi, bổ sung những ngành nghề mà pháp luật quy định cần phải có giấy phép hành nghề, hợp tác xã phải làm thủ tục xin cấp giấy phép hành nghề trước khi đăng ký kinh doanh (theo quy định tại Điều 14 Nghị định 16/CP).

Trường hợp hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh ở huyện bổ sung ngành nghề phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép (quy định tại Điều 13 Nghị định 16/CP) phải thực hiện việc đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 15 và đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

 

Điều 13. Khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được thu một khoản lệ phí theo quy định tại Thông tư số 62/TC-TCT ngày 26-10-1992 áp dụng mức thu như đối với tư nhân, công ty.

Các mẫu kèm theo Thông tư này được dùng thống nhất trong toàn quốc.

 

Điều 14. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất quản lý; các Sở Kế hoạch và Đầu tư dự trù số lượng các hợp tác xã đăng ký kinh doanh ở tỉnh và ở huyện báo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Số đăng ký kinh doanh của các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh ở Sở Kế hoạch và Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ấn định gồm 6 con số. Số Đăng ký kinh doanh của các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các hợp tác xã đăng ký kinh doanh ở phòng kế hoạch và đầu tư huyện do các huyện tự đánh số theo quy tắc: 4 số + 2 chữ cái.

2 chữ cái cấu thành từ ký tự đầu của từ chỉ tên huyện do Sở Kế hoạch và Đầu tư quy định cho các quận, huyện trong tỉnh, thành phố theo quy tắc:

- Tên huyện chỉ có 1 từ: Ví dụ huyện Vân thì lấy 2 ký tự VZ (Chữ V là ký tự của đầu từ "Vân" và chữ Z quy ước tên huyện đó chỉ có 1 từ); Quận 8: TZ, quận 3, quận 4, quận 7 = BZ.

- Tên huyện có 2 từ: ví dụ Bảo Lộc thì lấy 2 ký tự BL.

- Tên huyện có ’ 3 từ: Ví dụ huyện Long Châu Thành thì lấy 2 ký tự LT là ký tự của từ đầu và từ cuối của tên huyện.

 

Điều 15. Hàng quý, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh phải tập hợp tình hình và lập báo cáo về tình hình thực hiện Luật HTX và Nghị định 16/CP thuộc phạm vi của địa phương gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp tình hình chung của cả nước và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

 

 

 

MẪU M 01

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TSCĐ CÁC HTX CHUYỂN ĐỔI

 

Tên HTX:

Xã, (Phường):

Huyện (Quận):

Tỉnh (Thành phố):

Ngày đánh giá:

 

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ GỒM:

 

1. Đại diện Ban quản trị HTX:

Ông (Bà): Trường HĐ

2. Kế toán trưởng HTX:

Ông (Bà): Uỷ viên HĐ

3. Đại diện xã viên:

Ông (Bà): Uỷ viên HĐ

4. Đại diện chính quyền xã (phường):

Ông (Bà): Uỷ viên HĐ

5. Đại diện phòng tài chính huyện (quận):

Ông (Bà): Uỷ viên HĐ

6. Đại diện phòng kinh tế - kế hoạch huyện (quận):

Ông (Bà): Uỷ viên HĐ

 

 

Đã tiến hành kiểm kê, đánh giá lại toàn bộ tài sản cố định của HTX như sau:

 

 

 

Theo sổ sách

Thực tế k.kê đánh giá

 

 

Hạng mục tài sản

Ngày

Nguyên

Số

Giá trị còn lại

Kiến

 

 

m.sắm, x.dựng

giá

lượng còn lại

Đã khấu hao

Theo giá thị trường

nghị xử

1

2

3

4

5

6

7

1. Nhà cửa và các công trình kiếm trúc

 

 

 

 

 

 

- Trụ sở làm việc

 

 

 

 

 

 

- Hội trường, nhà trẻ, mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

- Xưởng sản xuất

 

 

 

 

 

 

- Chuồng trại

 

 

 

 

 

 

- Cửa hàng

 

 

 

 

 

 

- Kho

 

 

 

 

 

 

- Giếng khoan

 

 

 

 

 

 

- Bể nước

 

 

 

 

 

 

- Ao hồ

 

 

 

 

 

 

- Đường xá

 

 

 

 

 

 

- Cầu, cống

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống kênh mương tưới, tiêu

 

 

 

 

 

 

- Trạm bơm nước

 

 

 

 

 

 

- Cơ sở khác

 

 

 

 

 

 

2. Máy móc, thiết bị động lực và công tác

 

 

 

 

 

 

- Máy làm đất

 

 

 

 

 

 

- Máy kéo

 

 

 

 

 

 

- Máy công nông

 

 

 

 

 

 

- Động cơ (xăng, điện)

 

 

 

 

 

 

- Máy phát điện

 

 

 

 

 

 

- Máy móc, thiết bị chế biến nông sản

 

 

 

 

 

 

- Tàu thuyền đánh cá

 

 

 

 

 

 

- Lưới và công cụ đánh bắt khác

 

 

 

 

 

 

- Bình bơm động cơ

 

 

 

 

 

 

- Các loại khác

 

 

 

 

 

 

3- Thiết bị, phương tiện vận tải, truyền dẫn

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống lưới điện

 

 

 

 

 

 

- Trạm biến thế

 

 

 

 

 

 

- Mạng điện thoại

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống tuyền thanh

 

 

 

 

 

 

- Các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hoá, xã hội (Ti vi, Video...)

 

 

 

 

 

 

- Ô tô tải

 

 

 

 

 

 

- Tàu thuyền vận chuyển

 

 

 

 

 

 

- Các loại khác

 

 

 

 

 

 

4. Vườn cây, đàn gia súc

 

 

 

 

 

 

- Vườn cây lâu năm

 

 

 

 

 

 

- Vườn ươm

 

 

 

 

 

 

- Đàn gia súc

 

 

 

 

 

 

+ Trâu

 

 

 

 

 

 

+ Bò

 

 

 

 

 

 

+ Ngựa

 

 

 

 

 

 

+ Dê

 

 

 

 

 

 

+ Lợn

 

 

 

 

 

 

Loại khác

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng giá trị tài sản.....................

Bằng chữ...................................... ..............................................

 

Kế toán trưởng Trưởng hội đồng đánh giá

 

MẪU M02

HƯỚNG DẪN KIỂM KÊ VỐN, QUỸ CỦA CÁC HTX CHUYỂN ĐỔI

 

Tên HTX:

Xã (Phường):

Huyện (Quận):

Tỉnh (Thành phố):

Ngày đánh giá:

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ GỒM:

1. Đại diện ban quản trị HTX:

Ông (Bà): Trưởng HĐ

2. Kế toán trưởng HTX:

Ông (Bà): Uỷ viên HĐ

3. Đại diện xã viên:

Ông (Bà): Uỷ viên HĐ

4. Đại diện chính quyền xã (phường):

Ông (Bà): Uỷ viên HĐ

5. Đại diện phòng tài chính huyện (quận):

Ông (Bà): Uỷ viên HĐ

6. Đại diện phòng kinh tế-kế hoạch huyện (quận):

Ông (Bà): Uỷ viên HĐ

 

Đã tiến hành kiểm kê, đánh giá hiện trạng vốn và các quỹ của HTX như sau:

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

 

Nguồn vốn

Theo sổ sách

Thực tế kiểm kê đánh giá

Kiến nghị xử lý

A. Nguồn vốn tự có

 

 

 

1. Vốn SXKD

 

 

 

2. Vốn tham gia liên doanh

 

 

 

3. Các khoản phải thu

 

 

 

4. Quỹ HTX

 

 

 

B. Nguồn tín dụng

 

 

 

1. Vay ngân hàng

 

 

 

2. Vay đối tượng khác

 

 

 

C. Nguồn vốn thanh toán

 

 

 

1. Thanh toán với ngân sách

 

 

 

2. Thanh toán với các tổ chức kinh tế

 

 

 

3. Thanh toán nội bộ HTX

 

 

 

 

 

Kế toán trưởng Trưởng Hội đồng đánh giá

 

MẪU M03

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ THUỘC VỐN LƯU ĐỘNG CỦA HTX

 

Tên HTX:

Xã (Phường):

Huyện (Quận):

Tỉnh (Thành phố):

Ngày đánh giá:

 

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ GỒM:

 

1. Đại diện ban quản trị HTX:

Ông (Bà): Trưởng HĐ

2. Kế toán trưởng HTX:

Ông (Bà): Uỷ viên HĐ

3. Đại diện xã viên:

Ông (Bà): Uỷ viên HĐ

4. Đại diện chính quyền xã (phường):

Ông (Bà): Uỷ viên HĐ

5. Đại diện phòng tài chính huyện (quận):

Ông (Bà): Uỷ viên HĐ

6. Đại diện phòng kinh tế - kế hoạch huyện (quận):

Ông (Bà): Uỷ viên HĐ

 

Đã tiến hành kiểm kê, đánh giá lại vật tư, sản phẩm hàng hoá thuộc vốn lưu động của HTX như sau:

 

Tên vật tư sản phẩm

Theo sổ sách

Thực tế kiểm kê

Giá trị vật

Giá trị vật tư

hàng hóa

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

tư hàng hóa hỏng phải xử lý

s.phẩm đưa vào VLĐ của HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán trưởng Trưởng Hội đồng đánh giá


MẪU M04

CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU

TÍNH ĐẾN NGÀY THÁNG NĂM 1997

Tên hợp tác xã:

Địa chỉ:

 

Số

Tên cá nhân, tổ chức

Địa

Ngày

Tổng số HTX cho vay (Đồng)

Đã thu hồi (Đồng)

Nợ còn lại (Đồng)

Phương

TT

nợ HTX

chỉ

cho vay

Nợ gốc

Lãi

Nợ gốc

Lãi

Nợ gốc

Lãi

Tổng số

án xử lý

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng năm 1997

Trưởng Ban trù bị Kế toán trưởng Chủ nhiệm HTX

(Ký tên, đóng dấu)

MẪU M05

CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

TÍNH ĐẾN NGÀY THÁNG NĂM 1997

Tên hợp tác xã:

Địa chỉ:

 

Số

Tên cá nhân, tổ chức

Địa

Ngày

Tổng số HTX vay (Đồng)

Đã trả (Đồng)

Nợ còn lại (Đồng)

Kiến nghị phương

 

TT

HTX nợ

chỉ

vay

Nợ gốc

Lãi

Nợ gốc

Lãi

Nợ gốc

Lãi

Tổng số

án xử lý

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng năm 1997

Ý kiến của cơ quan Tài chính Trưởng Ban trù bị Kế toán trưởng Chủ nhiệm HTX

(Ký tên, đóng dấu)

MẪU M06

CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ KHÁC

TÍNH ĐẾN NGÀY THÁNG NĂM 1997

Tên hợp tác xã:

Địa chỉ:

 

Số

Tên cá nhân, tổ chức

Địa

Ngày

Tổng số HTX vay (Đồng)

Đã trả (Đồng)

Nợ còn lại (Đồng)

Kiến nghị phương

 

TT

HTX nợ

chỉ

vay

Nợ gốc

Lãi

Nợ gốc

Lãi

Nợ gốc

Lãi

Tổng số

án xử lý

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng năm 1997

Trưởng Ban trù bị Kế toán trưởng Chủ nhiệm HTX

(Ký tên, đóng dấu)


MẪU M07

 

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ KIẾN NGHỊ XỬ LÝ ĐẤT CỦA HTX

(Dùng cho các HTX nông nghiệp)

 

I. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HTX:

 

 


Loại đất sử dụng

Diện tích (ha)

Nguồn gốc

Đã được cấp giấy ch/nhận QSD (ha)

Ghi chú

I. Đất sử dụng chung

 

 

 

 

1. Đất xây dựng cơ bản (Văn phòng, nhà kho, sân phơi...)

 

 

 

 

2. Đất vườn ươm, vườn cây lâu năm

 

 

 

 

3. Đất chuồng, trại

 

 

 

 

4. Đất thuỷ lợi

 

 

 

 

5. Giao thông nội đồng

 

 

 

 

6. Đất khai thác VLXD

 

 

 

 

7. Đất đấu thầu

 

 

 

 

8. Đất chưa sử dụng

 

 

 

 

9. Đất khác

 

 

 

 

II. Đất thuộc quyền sử dụng của xã viên

 

 

 

 

1. Đất cây hàng năm

 

 

 

 

2. Đất cây lâu năm

 

 

 

 

3. M/nước NT thuỷ sản

 

 

 

 

4. Đất trồng cỏ

 

 

 

 

5. Đất lâm nghiệp

 

 

 

 

6. Đất vườn

 

 

 

 

7. Đất thổ cư

 

 

 

 

8. Đất khác

 

 

 

 

III. Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

II. KIẾM NGHỊ XỬ LÝ:

.......................

......................

.....................

 

Ngày lập biểu.......................

 

Trưởng Ban trù bị Chủ nhiệm HTX Kế toán trưởng Đại diện

CQ địa chính (phường, xã)

 

MẪU M08

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ KIẾN NGHỊ XỬ LÝ ĐẤT CỦA HTX

(Dùng cho các HTX phi nông nghiệp)

I. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HTX

 


Loại đất sử dụng

Diện tích (m2)

Nguồn gốc

Đã được cấp giấy ch/nhận QSD (ha)

Ghi chú

I. Sử dụng chung cho HTX

 

 

 

 

1. Đất trụ sở làm việc

 

 

 

 

2. Nhà xưởng

 

 

 

 

3. Kho bãi

 

 

 

 

4. Đất cửa hàng

 

 

 

 

5. Đất liên doanh

 

 

 

 

6. Đất cho thuê, mượn

 

 

 

 

7. Đất bị chiếm dụng

 

 

 

 

8. Đất chưa sử dụng

 

 

 

 

9. Đất khác (ghi rõ)

 

 

 

 

II. Đất HTX giao cho xã viên

 

 

 

 

1. Đất nhà ở

 

 

 

 

2. Đất sản xuất

 

 

 

 

3. Đất khác (ghi rõ)

 

 

 

 

III. Tổng số

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

1. Đất Nhà nước giao

 

 

 

 

2. Đất Nhà nước cho thuê

 

 

 

 

3. Đất thuê của chủ khác

 

 

 

 

4. Đất nhận chuyển nhượng

 

 

 

 

5. Đất mượn

 

 

 

 

6. Đất chiếm dụng

 

 

 

 

7. Nguồn gốc khác

 

 

 

 

 

II. KIẾN NGHỊ XỬ LÝ:

.....................

....................

....................

 

Ngày lập biểu.......................

 

Trưởng Ban trù bị Chủ nhiệm HTX Kế toán trưởng Đại diện

CQ địa chính (phường, xã)

 

MẪU M09 CĐ-ĐKKD HTX CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


BIÊN BẢN ĐẠI HỘI Xà VIÊN CHUYỂN ĐỔI
(MẪU)

 

....... ngày.... tháng.... năm 1997

Tại:..............................

Thành phần: - Số xã viên tham dự Đại hội........... người

Chiếm...... % tổng số xã viên (hoặc tổng số đại biểu xã viên)

- Khách mời: (liệt kê danh sách các cơ quan, cá nhân được mời tham gia Đại hội).

Chủ tịch đoàn:

1)..................

2)..................

3)..................

Thư ký Đại hội:

1)..................

2)..................

Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội phải được thông qua theo nguyên tắc đa số.

Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Nghị quyết chuyển đổi và đăng ký lại hợp tác xã với số phiếu tán thành là.... chiếm..... % tổng số xã viên tham gia Đại hội.

2. Đại hội nghe và thảo luận báo cáo do Ban trù bị trình bày và ra Nghị quyết:

a. Phương án xử lý tài sản và đất đai mà HTX đang sử dụng:

- Tán thành..... chiếm..... % tổng số xã viên có mặt.

- Không tán thành..... chiếm..... % tổng số xã viên có mặt.

b. Phương án xử lý nợ:

- Tán thành:

- Không tán thành:

c. Đăng ký lại danh sách xã viên, số vốn góp.

Danh sách xã viên được thông qua tại Đại hội với.... % và có sự xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã sở tại.

d. Thảo luận và thông qua dự thảo điều lệ với số phiếu...../... tỷ lệ..... %

3. Bầu ban chủ nhiệm:

gồm:

.................

.................

.................

4. Bầu ban kiểm soát:

gồm:

.................

.................

.................

 

5. Thảo luận và thông qua phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, biện pháp bảo vệ môi trường.

6. Thông qua toàn văn biên bản Đại hội chuyển đổi với.... số phiếu, chiếm..... %.

 

Biên bản làm tại.... ngày.... tháng.... năm 1997.

 

Chủ toạ Đại hội Thư ký Đại hội Đại diện chính quyền sở tại

(ký tên) (ký tên) (ký tên, đóng dấu)

MẪU 01/ĐKKD-HTX CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


.... ngày.... tháng.... năm 199...

Kính gửi:..................................

 

GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỢP TÁC Xà,
LIÊN HIỆP HỢP TÁC Xà

Chúng tôi gồm các thành viên:

1/ Năm sinh:

2/

3/

là công dân Việt Nam (hợp tác xã), có năng lực hành vi dận sự, với tư cách là những người sáng lập Hợp tác xã/Liên hiệp hợp tác xã, xin giải trình với UBND xã, phường (huyện, quận)...................... ...... chương trình kế hoạch thành lập hợp tác xã như sau:

- Căn cứ Luật hợp tác xã, điều lệ mẫu cùng với việc tìm hiểu thị trường, điều kiện lao động, đất đai và các tiềm năng của địa phương, chúng tôi thấy có thể tổ chức hợp tác xã với các đặc trưng sau:

Tên...........................................................

Số lượng xã viên:.............................................

Số vốn điều lệ ước tính.......................................

Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh...............................

Nguồn đầu vào: nguyên liệu...............................

Điều kiện về đất.........................................

Điều kiện thiết bị.......................................

Kỹ thuật.................................................

Lao động các loại........................................

Sản phẩm đầu ra: số lượng................................

Thị trường tiêu thụ......................................

Dự kiến thu nhập xã viên.................................

Đề nghị UBND xã, phường (huyện, quận) cho ý kiến và tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi được tiến hành tuyên truyền vận động những thành viên có nhu cầu tham gia Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã xây dựng phương hướng sản xuất kinh doanh, dự thảo điều lệ và xúc tiến các công việc cần thiết khác để tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã.

 

Ý kiến của UBND xã, phường (huyện, quận) Đại diện các sáng lập viên

(Ký tên đóng dấu)

MẪU 02/ĐKKD-HTX CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hanh phúc

..... ngày.... tháng.... năm 199...

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân........................

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

Tôi là:............... Nam, nữ:.....................

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:...........................................

Số giấy chứng minh thư nhân dân:

Địa chỉ thường trú:

Đại diện cho xã viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên đề nghị UBND...................... cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX với các đặc điểm sau:

Tên HTX (Liên hiệp hợp tác xã)......................

 

Biểu tượng (nếu có)

Trụ sở giao dịch chính:..............................

Ngành nghề kinh doanh:

......................................................

......................................................

Vốn điều lệ:

Trong đó: - Bằng tiền Việt Nam:

- Ngoại tệ:

- Vàng:

- Bản quyền sở hữu công nghiệp:

- Tài sản khác:

Thời gian hoạt động:

Biện pháp bảo vệ môi trường:

Số lượng xã viên:

Hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) chấp hành nghiêm chỉnh Luật hợp tác xã và các quy định pháp luật của Nhà nước.

Ngày.... tháng.... năm 199...

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

MẪU 03/ĐKKD-HTX CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

..... ngày.... tháng.... năm 199..

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................

 

ĐƠN XIN ĐẶT ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC HỢP TÁC Xà,
LIÊN HIỆP HỢP TÁC Xà

 

Tên Hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã):...........

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:..........

do Uỷ Ban nhân dân........ cấp ngày....tháng.... năm 199...

Trụ sở giao dịch chính của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã):...

Số điện thoại:....... Telex:....... Fax:...........

Vốn điều lệ:.......................................

Số tài khoản:......................................

Ngành nghề kinh doanh:.............................

..................................................

..................................................

..................................................

Thời gian hoạt động:

Số lượng xã viên (thành viên):

Đề nghị UBND......... cho phép đặt đơn vị trực thuộc tại:......

Hình thức đơn vị kinh tế trực thuộc:......................

Địa chỉ:........................ Mục đích:.......................

Phạm vi hoạt động:............... Thời gian hoạt động:.............

Biện pháp bảo vệ môi trường:

 

Hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã)........ chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của đơn vị kinh tế trực thuộc của mình; Đơn vị kinh tế trực thuộc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

 

Ngày tháng năm 199

TM Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã

Chủ nhiệm

(Ký tên đóng dấu)

MẪU 04/ĐKKD-HTX CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI Xà VIÊN THÀNH LẬP HỢP TÁC Xà,
LIÊN HIỆP HỢP TÁC Xà

 

..... ngày.... tháng.... năm 199...

Tại:..........................................................

Thành phần: - Số xã viên (thành viên) tham dự Đại hội:........

(có danh sách kèm theo: tên, năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, vốn góp).

- Chủ toạ:.............................................

- Thư ký:..............................................

Đại biểu tham dự:......................................

Nội dung Đại hội:

1. Thông qua danh sách xã viên (hợp tác xã).

2. Biểu quyết về mức vốn góp tối thiểu.

3. Biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ HTX, Liên hiệp hợp tác xã với số phiếu......./ ..........; tỷ lệ........ %.

4. Thảo luận và thông qua phương án kinh doanh, biện pháp bảo vệ môi trường.

5. Bầu các chức danh quản lý:

a. Thành viên Ban quản trị:..........

b. Chủ nhiệm:........................

c. Bầu Ban kiểm soát:................

..................... .....................

6. Đại hội HTX, Liên hiệp hợp tác xã......... thông qua Biên bản hội nghị thành lập.

 

Thư ký Chủ toạ

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU 05/ĐKKD-HTX CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


HƯỚNG DẪN LẬP PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

 

Tên HTX, Liên hiệp hợp tác xã:

Trụ sở giao dịch chính:

Số lượng xã viên (thành viên):

Vốn điều lệ:

Ngành nghề kinh doanh:

Đối với từng ngành nghề kinh doanh cần đánh giá các nội dung sau:

1. Đánh giá thị trường: (lượng sản phẩm hiện có, nguồn, mức độ đáp ứng cung cầu)

2. Dự kiến đầu vào:

a. Nguồn: nguyên, nhiên liệu...

b. Nguồn vốn:

c. Nguồn lao động:

d. Nguồn công nghệ, máy móc, thiết bị kỹ thuật:

. . .

Đánh giá tổng quan khả năng, công suất, số lượng sản phẩm/ thời gian, đơn giá sản xuất cho một đơn vị sản phẩm.

3. Dự kiến đầu ra:

- Thị trường tiêu thụ:

- Giá bán:

- Các chi phí

- Lợi nhuận:

- Thu nhập xã viên

- Dự kiến nộp thuế

4. Biện pháp bảo vệ môi trường:

- Những nguyên liệu độc hại:

- Chất thải rắn:

- Chất thải khí:

- Chất thải nước:

- Biện pháp khắc phục:

Ngày tháng năm 199

Ký tên

 

Mẫu 06/ĐKKD-HTX Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

..... ngày.... tháng..... năm 199...

 

GIẤY XÁC NHẬN TRỤ SỞ HỢP TÁC Xà, LIÊN HIỆP HỢP TÁC Xà

 

 

Uỷ ban nhân dân xã (phường)

huyện................... tỉnh...........

 

XÁC NHẬN

 

Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã:..........

Có trụ sở giao dịch chính tại:............. ...........................................

gồm: Tổng diện tích đất:

Nhà: cấp...... mặt bằng........ số tầng............

Nguồn gốc đất: Nguồn gốc nhà:

Hình thức: (thuê, giao đất, giao nhà, mượn dài hạn).

 

Việc sử dụng trụ sở của HTX, Liên hiệp hợp tác xã........ là hợp pháp, không có tranh chấp.

 

T/M UBND xã (phường)

(Ký tên đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ KHI THAY ĐỔI KINH DOANH

(Dùng cho Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã)

Số ĐKKD:.............

Tên HTX:................ ........................

Trụ sở giao dịch:......... ..........................

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.................

..................................................

..................................................

Ngành nghề thay đổi

..................................................

..................................................

 

2. Thay đổi vốn điều lệ

Tăng:.............................................

..................................................

 

Giảm:.............................................

..................................................

 

3. Thay đổi trụ sở giao dịch:

..................................................

..................................................

 

4. Các thay đổi khác:

..................................................

..................................................

..................................................

 

Ngày... tháng.... năm 199... Ngày.... tháng.... năm 199...

Chức danh, chữ ký người Chủ nhiệm HTX

chấp nhận đăng ký Ký tên, đóng dấu

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


BẢN SAO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(Dùng cho HTX và LHHTX)

Số ĐKKD ............

...................

Tên Hợp tác xã, LHHTX....

.........................

Trụ sở giao dịch.........

.........................

.........................

.........................

Ngành nghề kinh doanh.....

.........................

.........................

.........................

.........................

Vốn điều lệ.......

Trong đó bằng tiền, ngoại tệ, vàng...

.........................

.........................

.........................

bằng hiện vật, bản quyền sở hữu công nghiệp................

.........................

.........................

Điều lệ Hợp tác xã (LHHTX) đã được Đại hội xã viên thông qua, được UBND cấp

Quận, Huyện xác nhận ngày........

thuộc tính Thông tư 04/BKH-QLKT

Thông tư 04/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc chuyển đổi và đăng ký HTX, LHHTX theo Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:04/BKH-QLKTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Xuân Giá
Ngày ban hành:29/03/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 04/BKH-QLKT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi