Quyết định 5472/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015 định hướng đến năm 2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------
---------
Số: 5472/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
--------
Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG CRÔMIT, MANGAN GIAI ĐOẠN 2007-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
-------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BCN ngày 26 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025;
Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH Việt Dũng tại Tờ trình số 26/2012/TT-VD ngày 18 tháng 9 năm 2012 về việc bổ sung quy hoạch khoáng sản mangan tại khu vực mỏ mangan thôn Bắc Bừu, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Bổ sung khu vực quặng mangan thôn Bắc Bừu, xã Yên Định, tỉnh Hà Giang vào Phụ lục II, Bảng 2 (Danh mục các dự án thăm dò quặng mangan giai đoạn 2007-2025) Quyết định số 33/2007/QĐ-BCN ngày 26 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025.
Diện tích và tọa độ góc khu vực quặng mangan nêu trên thể hiện tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 33/2007/QĐ-BCN ngày 26 tháng 7 năm 2007. Các nội dung khác của Quyết định số 33/2007/QĐ-BCN ngày 26 tháng 7 năm 2007 giữ nguyên, không thay đổi.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
UBND tỉnh Hà Giang;
-
Website Bộ Công Thương;
-
Lưu: VT, KH, PC, CNNg. 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

thuộc tính Quyết định 5472/QĐ-BCT

Quyết định 5472/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015 định hướng đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5472/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Dương Quang
Ngày ban hành:20/09/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thăm dò khu vực quặng mangan thôn Bắc Bừu, Hà Giang
Ngày 20/09/2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 5472/QĐ-BCT bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025.
Cụ thể, Bộ trưởng quyết định bổ sung khu vực mangan thôn Bắc Bừu, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang với diện tích khoảng 34,5 hecta vào Danh mục các dự án thăm dò quặng mangan giai đoạn 2007 - 2025, tiến tới khai thác cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy luyện ferro mangan của Công ty cổ phần mangan Việt Bắc.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 5472/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------
No.: 5472/QD-BCT
Hanoi, September 20, 2012
 
DECISION
ON SUPPLEMENT OF ZONING PLANNING OF EXPLORATION, EXPLOITATION, PROCESSING AND USE OF MANGANESE, CHROMITE ORE, PHASE 2007-2015, ORIENTATION TOWARD 2025
MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE
 
Pursuant to the Mineral Law No.60/2010/QH12 dated November 17, 2010;
Pursuant to the Decree No.189/2007/ND-CP dated December 27, 2007 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade and the Decree No.44/2011/ND- CP dated June 14, 2011 of the Government amending and supplementing Article 3 of the Decree No.189/2007/ND-CP;
Pursuant to the Decision No.33/2007/QD-BCN dated July 26, 2007 of the Minister of Industry on approving the zoning planning for exploration, exploitation, processing and use of manganese, chromite ore, phase 2007 -2015, orientation toward 2025;
Pursuant to the proposal of the Viet Dung Co.Ltd in the Statement No.26/2012/TT-VD dated September 18, 2012 on supplement of manganese mineral planning in manganese mine areas of Bac Buu village, Yen Dinh commune, Bac Me rural district, Ha Giang Province;
At the proposal of the Director of Department of Heavy Industry,
DECIDES:
Article 1. To supplement the manganese ores area of Bac Cuu village, Yen Dinh commune, Ha Giang Province in Appendix II, Table 2 (List of manganese ore exploration projects, phase 2007-2025), Decision No.33/2007/QD-BCN dated July 26, 2007 of the Minister of Industry, now the Ministry of Industry and Trade on approving the zoning planning for exploration, exploitation, processing and use of manganese, chromite ore, phase 2007-2015, orientation toward 2025.
Area and angular coordinates of manganese ore area above mentioned shown in the Appendix attached to this Decision.
Article 2. This Decision supplements the Decision No.33/2007/QD-BCN dated July 26, 2007. Other contents of the Decision No.33/2007/QD-BCN dated July 26, 2007 remain unchanged.
Article 3. This Decision takes effect from the date of signing.
Article 4. The Ministers, heads of ministerial-level agencies, the governmental agencies, the President of the People's Committee of Ha Giang province are responsible for the implementation of this Decision./.
 

 
FOR  MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Duong Quang
 
2APPENDIX
AREA AND ANGULAR COORDINATES OF THE MANGANESE ORES AREA OF BAC CUU VILLAGE, YEN DINH COMMUNE, BAC ME RURAL DISTRICT, HA GIANG PROVINCE
(Together with Decision No.5472/QD-BCT dated September 20, 2012 of the Minister of Industry and Trade)

Ore, area
Angular point
Coordinate VN2000
Meridian
105° 0’ projection
Note
X (m)
Y (m)
Manganese ore areas of Bac Cuu village, Yen Dinh commune, Bac Me Rural District, Ha Giang Province, area of 34.5 ha
A
2522 192.18
510 625.65
Exploration to extract raw materials for the ferro manganese factory of Viet Bac manganese JSC (not exported)
B
2522 841.97
510 623.45
C
2522 694.04
511 223.77
D
2522 194.21
511 225.46
 
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 5472/QD-BCT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi