Quyết định 3589/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------------------
Số: 3589/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG THIẾC, VONFRAM VÀ ANTIMON GIAI ĐOẠN 2007-2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025
------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-HĐTLKS ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Hội đồng Đánh giá trữ lượng Khoáng sản;
Căn cứ đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Sơn tại công văn số 147/CV-TS ngày 08 tháng 6 năm 2012;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Bổ sung điểm mỏ thiếc khu vực thung Pu Bò, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An với công suất khai thác 70.000 tấn quặng thiếc nguyên khai/năm, công suất tuyển 315 tấn tinh quặng/năm, hàm lượng Sn 35% vào Phụ lục A2-Các dự án khai tuyển quặng thiếc phục vụ luyện thiếc thỏi giai đoạn 2007-2025 tại Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.
Diện tích và tọa độ góc điểm mỏ nêu trên tại phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang
 
PHỤ LỤC
DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ GÓC KHU VỰC MỎ THIẾC THUNG PU BÒ, XÃ CHÂU TIẾN, HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Quyết định số 3589/QĐ-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Điểm mỏ, diện tích
Điểm góc
Tọa độ VN2000
Kinh tuyến trục 105o múi chiếu 6o
X (m)
Y (m)
Khu vực mỏ thiếc thung Pu Bò, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, với tổng diện tích 59,36 ha
1
2147 010
514 635
2
2147 010
514 916
3
2147 420
514 916
4
2147 400
515 632
5
2147 161
515 939
6
2146 886
515 823
7
2146 754
514 637
 

thuộc tính Quyết định 3589/QĐ-BCT

Quyết định 3589/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3589/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Dương Quang
Ngày ban hành:25/06/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No. 3589/QD-BCT
Hanoi, June 25, 2012
 
DECISION
ON SUPPLEMENTING THE PLANNING ON ZONING OF AREAS FOR EXPLORATION, EXPLOITATION, PROCESSING AND USE OF TIN, TUNGSTEN AND ANTIMONY ORES DURING 2007-2015, WITH A VISION TOWARD 2025
THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE
Pursuant to the November 17, 2010 Law on Minerals No.60/2010/QH12;
Pursuant to the Government’s Decree No. 189/ 2007/ND-CP of December 27, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade and the Government’s Decree No.44/2011/ND-CP, of June 14, 2011 on supplementing and amending article 3 of Decree No. 189/ 2007/ND-CP;
Pursuant to the Decision No.792/QD-HDTLKS, of March 25, 2011 of the Council of minerals deposits assessment;
Pursuant to the proposal of Truong Son Construction and Investment corporation in the official dispatch No. 147/CV-TS, of June 08, 2012;
Considering the suggestion of the director of Heavy Industry Department,
DECIDES:

Article 1.- To supplement the tin mining place in area of Pu Bo small valley, Chau Tien commune, Quy Hop district, Nghe An province with the exploiting output of 70,000 tons of crude tin ores per year, sorting output of 315 tons of pure ores per year, content of Sn at 35% in appendix A2- Projects on exploitation and sorting of tin ores for production of tin bars during 2007-2025 of the Decision No. 05/2008/QD-BCT of March 4, 2008, of the Minister of Industry and Trade approving the planning on zoning of areas for exploration, exploitation, processing and use of tin, tungsten and antimony ores during 2007-2015, with a vision toward 2025.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 3589/QD-BCT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi