Quyết định 585/QĐ-TTg 2016 về đầu tư các dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 585/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

 
 
QUYT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN DO TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH QUẢN LÝ
---------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại các Tờ trình: số 152-TTr/TWĐTN-VP, số 155-TTr/TWĐTN-VP, số 161-TTr/TWĐTN-VP, số 162-TTr/TWĐTN-VP, số 163-TTr/TWĐTN-VP, số 165-TTr/TWĐTN-VP, số 166-TTr/TWĐTN-VP, số 168-TTr/TWĐTN-VP, số 169-TTr/TWĐTN-VP, số 172-TTr/TWĐTN-VP, số 173-TTr/TWĐTN-VP, số 174-TTr/TWĐTN-VP, số 174a-TTr/TWĐTN-VP ngày 29 tháng 02 năm 2016 và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản s9150/BKHĐT-LĐVX ngày 29 tháng 10 năm 2015 và số 9182/BKHĐT-LĐVX ngày 29 tháng 10 năm 2015,
 
QUYT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý, gồm 13 dự án sau đây:
- Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Hưng Yên;
- Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Thanh Hóa;
- Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Hà Tĩnh;
- Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Nghệ An;
- Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Khánh Hòa;
- Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Vũng Tàu (giai đoạn II);
- Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Trà Vinh;
- Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Tây Ninh;
- Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Cà Mau;
- Dự án Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên Hòa Bình;
- Dự án Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên Ninh Thuận;
- Dự án Cải tạo, mở rộng Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi trung ương;
- Dự án Cải tạo, mở rộng trại hè thanh thiếu niên của Trung ương Đoàn tại Đồ Sơn, Hải Phòng.
Về mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, thời gian và địa điểm thực hiện từng dự án chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm:
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án có tên trên đây, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.
2. Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
3. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Các cơ quan có tên tại Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, KGVX
- Lưu: VT, V.III (3b). Dh
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
 
PHỤ LỤC I
DỰ ÁN TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
Tên dự án: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Hưng Yên
Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Hưng Yên
1. Mục tiêu đầu tư:
Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tập hợp và tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao, các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu, bồi dưỡng và rèn luyện các kỹ năng, kiến thức cho thanh thiếu niên, thực hiện các các cuộc giao lưu học tập gắn liền với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội thông qua đó góp phần giáo dục toàn diện trí, đức, thể, mỹ cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2. Quy mô, nội dung đầu tư:
Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Hưng Yên được xây dựng trên diện tích đất khoảng 03 ha, gồm các hạng mục công trình chủ yếu sau đây:
- Xây dựng khối công trình câu lạc bộ và quản lý hành chính, gồm: hội trường, phòng hội thảo, các lớp học và một số phòng dành cho bộ máy quản lý hành chính.
- Xây dựng khối nhà luyện tập đa năng để tổ chức các hoạt động thể thao, các sự kiện lớn của Đoàn Thanh niên.
- Hệ thống cổng, tường rào, nhà bảo vệ, hệ thống sân vườn, đường nội bộ, hệ thống hạ tầng cấp thoát nước, lọc nước tuần hoàn, cấp điện, chiếu sáng, phòng chống cháy, phòng chống mối.
- Trang thiết bị phục vụ hoạt động đồng bộ.
3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 50.000 triệu đồng (năm mươi tỷ đồng), Trong đó:
- Ngân sách Trung ương, vốn ngành xã hội hỗ trợ: không quá 40.000 triệu đồng (bốn mươi tđồng).
- Ngân sách địa phương: 10.000 triệu đồng.
4. Địa điểm đầu tư: Phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.
 
PHỤ LỤC II
DỰ ÁN TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
Tên dự án: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Thanh Hóa
Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Thanh Hóa
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tập hợp và tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao, các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu, bồi dưỡng và rèn luyện các kỹ năng, kiến thức cho thanh thiếu niên, thực hiện các các cuộc giao lưu học tập gắn liền với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội thông qua đó góp phần giáo dục toàn diện trí, đức, thể, mỹ cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
2. Quy mô, nội dung đầu tư: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Thanh Hóa được xây dựng trên cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ hiện có của Trung tâm bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu niên Thanh Hóa, gồm các hạng mục công trình chủ yếu sau đây:
- Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục công trình hiện có để xây dựng khối hội trường, phòng cho bộ máy quản lý hành chính, các lớp học và khối ký túc xá cho học viên.
- Hệ thống cổng, tường rào, nhà bảo vệ, hệ thống sân vườn, đường nội bộ, hệ thống hạ tầng cấp thoát nước, lọc nước tuần hoàn, cấp điện, chiếu sáng, phòng chống cháy, phòng chống mối.
- Trang thiết bị phục vụ hoạt động đồng bộ.
3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 40.000 triệu đồng (bốn mươi tỷ đồng).
Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, vốn ngành xã hội hỗ trợ: không quá 40.000 triệu đồng (bốn mươi tỷ đồng).
4. Địa điểm đầu tư: số 8 đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
5. Thời gian thực hiện: Năm 2017-2019.
 
PHỤ LỤC III
DỰ ÁN TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
Tên dự án: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Nghệ An
Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Nghệ An
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tập hợp và tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao, các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu, bồi dưỡng và rèn luyện các kỹ năng, kiến thức cho thanh thiếu niên, thực hiện các các cuộc giao lưu học tập gắn liền với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội thông qua đó góp phần giáo dục toàn diện trí, đức, thể, mỹ cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2. Quy mô, nội dung đầu tư: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Nghệ An được xây dựng trên diện tích đất khoảng 9,5 ha, gồm các hạng mục công trình chủ yếu sau đây:
- Khối nhà đa năng phục vụ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mít tinh, thi đấu thể thao.
- Khối nhà hành chính, câu lạc bộ, gồm: phòng hội thảo, các lớp học, câu lạc bộ và một số phòng dành cho bộ máy quản lý hành chính.
- Khối nhà khách và căn tin để phục vụ nhu cầu lưu trú của học viên từ các địa phương về học tập, tập huấn.
- Hệ thống cổng, tường rào, nhà bảo vệ, hệ thống sân vườn, đường nội bộ, hệ thống hạ tầng cấp thoát nước, lọc nước tuần hoàn, cấp điện, chiếu sáng, phòng chống cháy, phòng chống mối, nhà để xe.
- Trang thiết bị phục vụ hoạt động đồng bộ.
3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 49.564 triệu đồng (bốn mươi chín tỷ, năm trăm sáu mươi tư triệu đồng). Trong đó:
- Ngân sách Trung ương, vốn ngành xã hội hỗ trợ: không quá 35.594 triệu đồng (ba mươi lăm tỷ, năm trăm chín mươi tư triệu đồng).
- Ngân sách địa phương: 13.970 triệu đồng.
4. Địa điểm đầu tư: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.
 
PHỤ LỤC IV
DỰ ÁN TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
Tên dự án: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Hà Tĩnh
Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tập hợp và tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao, các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu, bồi dưỡng và rèn luyện các kỹ năng, kiến thức cho thanh thiếu niên, thực hiện các các cuộc giao lưu học tập gắn liền với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội thông qua đó góp phần giáo dục toàn diện trí, đức, thể, mỹ cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
2. Quy mô, nội dung đầu tư: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Hà Tĩnh được xây dựng trên diện tích đất khoảng 2,23 ha, gồm các hạng mục công trình chủ yếu sau đây:
- Khối nhà đa năng phục vụ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mít tinh, thi đấu thể thao.
- Khối nhà hành chính, câu lạc bộ, gồm: phòng hội thảo, các lớp học, câu lạc bộ và một số phòng dành cho bộ máy quản lý hành chính.
- Khối nhà khách và căn tin để phục vụ nhu cầu lưu trú của học viên từ các địa phương về học tập, tập huấn.
- Hệ thống cổng, tường rào, nhà bảo vệ, hệ thống sân vườn, đường nội bộ, hệ thống hạ tầng cấp thoát nước, lọc nước tuần hoàn, cấp điện, chiếu sáng, phòng chống cháy, phòng chống mối, nhà để xe.
- Trang thiết bị phục vụ hoạt động đồng bộ.
3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 64.049 triệu đồng (sáu mươi tư tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu đng). Trong đó:
- Ngân sách Trung ương, vốn ngành, xã hội hỗ trợ: không quá 40.000 triệu đồng (bốn mươi tỷ đồng).
- Ngân sách địa phương: 12.809 triệu đồng.
- Nguồn xã hội hóa: 11.240 triệu đồng.
4. Địa điểm đầu tư: Khu đô thị mới phía Bắc, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2019.
 
PHỤ LỤC V
DỰ ÁN TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
Tên dự án: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Khánh Hòa
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tập hợp và tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao, các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu, bồi dưỡng và rèn luyện các kỹ năng, kiến thức cho thanh thiếu niên, thực hiện các các cuộc giao lưu học tập gắn liền với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội thông qua đó góp phần giáo dục toàn diện trí, đức, thể, mỹ cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
2. Quy mô, nội dung đầu tư: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Khánh Hòa được xây dựng trên diện tích đất khoảng 1,7 ha, gồm các hạng mục công trình chủ yếu sau đây:
- Khối nhà đa năng phục vụ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mít tinh, thi đấu thể thao.
- Khối nhà hành chính, câu lạc bộ, gồm: phòng hội thảo, các lớp học, câu lạc bộ và một số phòng dành cho bộ máy quản lý hành chính.
- Khối nhà khách và căn tin để phục vụ nhu cầu lưu trú của học viên từ các địa phương về học tập, tập huấn.
- Hệ thống cổng, tường rào, nhà bảo vệ, hệ thống sân vườn, đường nội bộ, hệ thống hạ tầng cấp thoát nước, lọc nước tuần hoàn, cấp điện, chiếu sáng, phòng chống cháy, phòng chống mối, nhà để xe.
- Trang thiết bị phục vụ hoạt động đồng bộ.
3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 57.142 triệu đồng (năm mươi bảy tỷ, một trăm bn mươi hai triệu đồng). Trong đó:
- Ngân sách Trung ương, vốn ngành xã hội hỗ trợ: không quá 40.000 triệu đồng (bốn mươi tỷ đồng).
- Ngân sách địa phương: 17.142 triệu đồng.
4. Địa điểm đầu tư: Khu Bắc Hòn Ông, đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
5. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.
 
PHỤ LỤC VII
DỰ ÁN TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
Tên dự án: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Trà Vinh
Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Trà Vinh
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tập hợp và tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao, các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu, bồi dưỡng và rèn luyện các kỹ năng, kiến thức cho thanh thiếu niên, thực hiện các các cuộc giao lưu học tập gắn liền với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội thông qua đó góp phần giáo dục toàn diện trí, đức, thể, mỹ cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
2. Quy mô, nội dung đầu tư: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Trà Vinh được xây dựng trên diện tích đất khoảng 2,0 ha, gồm các hạng mục công trình chủ yếu sau đây:
- Khối nhà quản lý điều hành và hoạt động tổng hợp, gồm các phòng phục vụ công tác quản lý hành chính, các phòng tập huấn kỹ năng, phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nhà đa năng để phục vụ các sự kiện văn hóa thể thao tập trung đông người.
- Khối nhà nghỉ, nhà ăn phục vụ tập huấn, gồm nhà ăn tập thể và một số phòng nghỉ để phục vụ các học viên từ trong tỉnh, và các tỉnh bạn về học tập, tập huấn.
- Khối quảng trường, sân vườn, thể dục thể thao ngoài trời để phục vụ các hoạt động hội thao, mít tinh... và các hoạt động thể thao phong trào cho thanh thiếu niên.
- Hệ thống cổng, tường rào, nhà bảo vệ, đường nội bộ, hệ thống hạ tầng cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, phòng chống cháy, phòng chống mối.
- Trang thiết bị phục vụ hoạt động đồng bộ.
3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 70.000 triệu đồng (Bảy mươi tỷ đồng). Trong đó:
- Ngân sách Trung ương, vốn ngành xã hội hỗ trợ: không quá 40.000 triệu đồng (bốn mươi tỷ đồng).
- Ngân sách địa phương: 30.000 triệu đồng.
4. Địa điểm đầu tư: Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2021.
 
PHỤ LỤC VIII
DỰ ÁN TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
Tên dự án: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Tây Ninh
Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Tây Ninh
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tập hợp và tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao, các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu, bồi dưỡng và rèn luyện các kỹ năng, kiến thức cho thanh thiếu niên, thực hiện các các cuộc giao lưu học tập gắn liền với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội thông qua đó góp phần giáo dục toàn diện trí, đức, thể, mỹ cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
2. Quy mô, nội dung đầu tư: Đầu tư một số thiết bị cho Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Tây Ninh (do địa phương xây dựng) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng và tổ chức sinh hoạt ngoại khóa cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, gồm các trang thiết bị chủ yếu sau đây:
- Thiết bị cho các phòng học kỹ năng, các phòng câu lạc bộ: trang cấp hệ thống thiết bị hiện đại, đồng bộ phục vụ việc đào tạo kỹ năng và tổ chức các câu lạc bộ năng khiếu cho thanh niên như thiết bị tin học, thiết bị phòng Lab...
- Trang bị đồng bộ hệ thống thiết bị hội trường phục vụ việc tổ chức các hoạt động, sự kiện của thanh niên.
3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.000 triệu đồng (năm tỷ đồng).
Nguồn vốn; Ngân sách Trung ương, vốn ngành xã hội hỗ trợ: không quá 5.000 triệu đồng (năm tỷ đng).
4. Địa điểm đầu tư: Phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
5. Thời gian thực hiện: Năm 2017.
 
PHỤ LỤC IX
DỰ ÁN TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
Tên dự án: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Cà Mau
Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Cà Mau
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tập hợp và tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao, các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu, bồi dưỡng và rèn luyện các kỹ năng, kiến thức cho thanh thiếu niên, thực hiện các các cuộc giao lưu học tập gắn liền với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội thông qua đó góp phần giáo dục toàn diện trí, đức, thể, mỹ cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
2. Quy mô, nội dung đầu tư: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Cà Mau được xây dựng trên diện tích đất khoảng 3,45 ha, gồm các hạng mục công trình chủ yếu sau đây:
- Khối nhà đa năng và căn tin, phục vụ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mít tinh, thi đấu thể thao.
- Khối nhà hành chính, câu lạc bộ, gồm: phòng hội thảo, các lớp học, câu lạc bộ và một số phòng dành cho bộ máy quản lý hành chính.
- Hệ thống cổng, tường rào, nhà bảo vệ, hệ thống sân vườn, đường nội bộ, hệ thống hạ tầng cấp thoát nước, lọc nước tuần hoàn, cấp điện, chiếu sáng, phòng chống cháy, phòng chống mối.
- Trang thiết bị phục vụ hoạt động đồng bộ.
3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 74.000 triệu đồng (bảy mươi tư tỷ đồng). Trong đó:
- Ngân sách Trung ương, vốn ngành xã hội hỗ trợ: không quá 40.000 triệu đồng (bốn mươi tỷ đồng).
- Ngân sách địa phương: 19.396 triệu đồng.
- Nguồn vốn xã hội hóa: 14.604 triệu đồng.
4. Địa điểm đầu tư: Khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.
 
PHỤ LỤC X
DỰ ÁN TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI
THANH THIẾU NIÊN HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
Tên dự án: Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên Hòa Bình
Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Hòa Bình
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức huấn luyện, thực hành các kỹ năng, kiến thức thiết thực trong cuộc sống cho thanh thiếu niên, gắn với các kỹ năng hoạt động Đoàn, Hội, Đội; góp phần giáo dục toàn diện trí, đức, thể, mỹ cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và các khu vực lân cận.
2. Quy mô, nội dung đầu tư: Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên Hòa Bình được xây dựng trên diện tích đất khoảng 14 ha, gồm các hạng mục công trình chủ yếu sau đây:
- Khối câu lạc bộ đào tạo kỹ năng, hội trường phục vụ các hoạt động luyện tập kỹ năng, học tập, giao lưu tập thể, biểu diễn nghệ thuật. Một số phòng phục vụ bộ máy quản lý hành chính.
- Khối nhà nghỉ, nhà ăn phục vụ lưu trú cho các học viên tham gia các lớp huấn luyện.
- Hệ thống cổng, tường rào, nhà bảo vệ, hệ thống sân vườn, đường nội bộ, hệ thống hạ tầng cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, phòng chống cháy, phòng chống mối.
- Trang thiết bị phục vụ hoạt động đồng bộ.
3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 90.000 triệu đồng (chín mươi tỷ đồng). Trong đó:
- Ngân sách Trung ương, vốn ngành văn hóa hỗ trợ: không quá 80.000 triệu đồng (tám mươi tỷ đồng).
- Ngân sách địa phương: 10.000 triệu đồng.
4. Địa điểm đầu tư: Xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2022.
 
PHỤ LỤC XI
DỰ ÁN TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI THANH THIẾU NIÊN NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
Tên dự án: Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên Ninh Thuận
Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Ninh Thuận
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức huấn luyện, thực hành các kỹ năng, kiến thức thiết thực trong cuộc sống cho thanh thiếu niên, gắn với các kỹ năng hoạt động Đoàn, Hội, Đội; góp phần giáo dục toàn diện trí, đức, thể, mỹ cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và các khu vực lân cận.
2. Quy mô, nội dung đầu tư: Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên Ninh Thuận được xây dựng trên diện tích đất khoảng 22,7 ha, gồm các hạng mục công trình chủ yếu sau đây:
- Khối hội trường đa năng, nhà hội thảo, phục vụ các hoạt động luyện tập kỹ năng, học tập, giao lưu tập thể, biểu diễn nghệ thuật. Một số phòng phục vụ bộ máy quản lý hành chính.
- Khối nhà nghỉ, nhà ăn phục vụ lưu trú cho các học viên tham gia các lớp huấn luyện.
- Hệ thống cổng, tường rào, nhà bảo vệ, hệ thống sân vườn, đường nội bộ, hệ thống hạ tầng cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, phòng chống cháy, phòng chống mối.
- Trang thiết bị phục vụ hoạt động đồng bộ,
3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 85.000 triệu đồng (tám mươi lăm tđồng). Trong đó:
- Ngân sách Trung ương, vốn ngành văn hóa hỗ trợ: không quá 75.000 triệu đồng (bảy mươi lăm tỷ đng).
- Ngân sách địa phương: 10.000 triệu đồng.
4. Địa điểm đầu tư: Rừng Dương An Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2022.
 
PHỤ LỤC XII
DỰ ÁN TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG THIẾU NHI TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
Tên dự án:Cải tạo, mở rộng Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi trung ương
Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ đầu tư:Ban giám đốc Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi trung ương
1. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, bổ sung một số hạng mục công trình để nâng cao quy mô đào tạo và chất lượng chuyên môn hướng dẫn các loại hình hoạt động của thiếu nhi cho cán bộ chuyên trách thiếu nhi trong phạm vi cả nước.
2. Quy mô, nội dung đầu tư: Cải tạo, mở rộng công trình Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương hiện có (xây dựng năm 2003), gồm các hạng mục công trình chủ yếu sau đây:
- Cải tạo khối nhà làm việc và nhà lưu trú hiện có.
- Xây mới bể bơi thanh thiếu nhi ngoài trời, không mái với hệ thống lọc cấp nước một mùa và khối nhà phụ trợ bể bơi.
- Xây mới khối hội trường, căn tin phục vụ các hoạt động tập huấn, đào tạo và lưu trú cho các học viên.
- Giải phóng mặt bằng.
- Trang thiết bị phục vụ hoạt động đồng bộ.
3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 30.000 triệu đồng (ba mươi tỷ đồng).
Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, vốn ngành văn hóa hỗ trợ: không quá 30.000 triệu đồng (ba mươi tỷ đồng).
4. Địa điểm đầu tư: Thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021.
 
PHỤ LỤC XIII
DỰ ÁN TRẠI HÈ THANH THIẾU NIÊN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TẠI ĐỒ SƠN, HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
Tên dự án:Cải tạo, mở rộng trại hè thanh thiếu niên của Trung ương Đoàn tại Đồ Sơn, Hải Phòng.
Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ đầu tư:Văn phòng Trung ương Đoàn.
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức huấn luyện, thực hành các kỹ năng, kiến thức thiết thực trong cuộc sống cho thanh thiếu niên. Định hướng xây dựng thành cơ sở nghiên cứu, thực nghiệm và chuyển giao các chương trình, nội dung huấn luyện kỹ năng, hoạt động dã ngoại cho thanh thiếu niên.
2. Quy mô, nội dung đầu tư: Cải tạo, mở rộng công trình Trại hè thanh thiếu niên tại Đồ Sơn, Hải phòng hiện có (xây dựng năm 1989), gồm các hạng mục công trình chủ yếu sau đây:
- Quy hoạch lại mặt bằng hiện có, tháo dỡ một số công trình đã xuống cấp.
- Xây mới khối phục vụ gồm: hội trường, phòng hội thảo, phòng câu lạc bộ kỹ năng, phòng nghỉ, phục vụ các hoạt động tập huấn, đào tạo và lưu trú cho các học viên.
- Cải tạo khu nhà nghỉ hiện có; bổ sung 01 trạm điện 400 KWA, xây mới bể nước.
- Hệ thống cổng, tường rào, nhà bảo vệ, sân vườn, đường nội bộ, hệ thống hạ tầng cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, phòng chống cháy, phòng chống mối.
- Trang thiết bị phục vụ hoạt động đồng bộ.
3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 45.000 triệu đồng (bốn mươi lăm tỷ đồng).
Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, vốn ngành xã hội hỗ trợ: không quá 45.000 triệu đồng (bốn mươi lăm tỷ đồng).
4. Địa điểm đầu tư: Phường Vạn Hương, thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2019.

thuộc tính Quyết định 585/QĐ-TTg

Quyết định 585/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:585/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:06/04/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đầu tư dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên

Quyết định số 585/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/04/2016.
Tại Quyết định, Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý, gồm 13 dự án: Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Hưng Yên; Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Thanh Hóa; Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Hà Tĩnh; Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Nghệ An;  Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Khánh Hòa; Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Vũng Tàu (giai đoạn II); Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Trà Vinh; Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Tây Ninh; Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Cà Mau; Dự án Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên Hòa Bình; Dự án Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên Ninh Thuận; Dự án Cải tạo, mở rộng Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương; Dự án Cải tạo, mở rộng trại hè thanh thiếu niên của Trung ương Đoàn tại Đồ Sơn, Hải Phòng.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định585/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi