Quyết định 810/QĐ-BCT Kế hoạch hành động Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết 21-NQ/TW

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 810/QĐ-BCT

Quyết định 810/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới của Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:810/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:15/03/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Công Thương đẩy mạnh thực hiện công tác dân số

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới tại Quyết định 810/QĐ-BCT ngày 15/03/2018.

Triển khai Nghị quyết 21/NQ-TW, Bộ Công Thương xây dựng Kế hoạch hành động với nội dung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; đổi mới nội dung tuyên truyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ dân số và hợp tác quốc tế…

Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công Thương thực hiện lồng ghép các yếu tố dân số trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành. Tuyên truyền cán bộ, đảng viên, vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, không lựa chọn giới tính khi sinh.

Trên cơ sở kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo kết quả thực hiện trước ngày 20/11 và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để báo cáo Chính phủ.

Quyết định này có hiệu từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 810/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 810/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết s 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị ln thứ sáu Ban chp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân strong tình hình mới;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đng quản trị, Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y t
ế;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-BCT ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, sâu rộng để cán bộ, đảng viên thuộc ngành Công Thương nhận thức sâu sắc về quan điểm chỉ đạo, nội dung cơ bản về công tác dân số trong tình hình mới. Việc tổ chức, nghiên cứu, quán triệt phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thuộc ngành Công Thương. Các cấp ủy đảng chủ động đề ra và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thực hiện thành công Nghị quyết.

3. Ngành Công Thương tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số trong phát triển ngành, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

4. Cụ thể hóa để thực hiện đầy đủ, toàn diện và đồng bộ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TW.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng thuộc ngành Công Thương về công tác dân s. Thng nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, người lao động trong ngành Công Thương, tạo sự đồng thuận cao về tiếp tục chuyn trọng tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vn đquy mô, cơ cấu, phân bvà chất lượng dân s trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển ngành Công Thương, bảo đảm quốc phòng, an ninh; gắn dân số với phát triển ngành.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công Thương chỉ đạo thực hiện lồng ghép có hiệu quả các yếu tố dân số trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành mình phụ trách. Phát huy tối đa lợi thế dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số.

Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số, nhất là trong việc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, không lựa chọn giới tính khi sinh, chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc

- Công đoàn cơ quan Bộ Công Thương phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng cơ quan, đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp, đặc biệt là trong việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động về công tác dân số, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động.

2. Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số

- Đảng ủy Bộ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về công tác dân số trong tình hình mới. Nội dung tuyên truyền, giáo dục chuyn mạnh sang chính sách dân số gắn với phát triển ngành.

- Công đoàn Bộ Công Thương, công đoàn các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công Thương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy phong trào cán bộ, công chức, người lao động thường xuyên luyện tập thdục, ththao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con. Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh truyền thông giáo dục, chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương đưa công tác dân số gắn với phát triển ngành Công Thương trong tình hình mới là một trong những nội dung thường xuyên, liên tục được truyền tải, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành Công Thương.

3. Tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số

Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia nghiên cứu, góp ý dự án Luật Dân số do Bộ Y tế chủ trì theo hướng điều chỉnh toàn diện, đồng bộ các nội dung về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số, phù hợp với Hiến pháp và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia; tham gia nghiên cứu, góp ý Dự án sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế phù hợp với nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW.

4. Tham gia phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân s; hỗ trgóp phần đảm bảo nguồn lực cho công tác dân số

Trung tâm Y tế môi trường - lao động Công Thương phát huy vai trò trong việc nâng cao chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức, người lao động ngành Công Thương góp phần đảm bảo nguồn lực phát triển ngành.

5. Kiện toàn tchức bộ máy, nâng cao năng lc đội ngũ cán bdân số và tăng cường hợp tác quốc tế

Vụ Tổ chức cán bộ kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận theo dõi tình hình biến động về lao động; lồng ghép nội dung dân số gắn với phát triển ngành vào các chương trình đào tạo, tập huấn; tham gia cung cấp số liệu đầy đủ, tin cậy về số lượng lao động ngành Công Thương phục vụ việc lồng ghép các yếu tố dân số trong xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển ngành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch này bảo đảm hiệu quả, tránh hình thức.

2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì thực hiện Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới của Bộ Công Thương:

- Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ nhiệm vụ, mục đích và yêu cầu công tác đề ra trong Kế hoạch này, có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20 tháng 11 và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

- Vụ Tổ chức cán bộ đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gửi báo cáo theo nội dung và thời hạn quy định để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo B./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi