Quyết định 2152/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực hiện dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------
Số: 2152/QĐ-BNN-TCCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
DỰ ÁN "TỔNG ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG TOÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2013 - 2016"
-----------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016;
Trên cơ sở các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 2239/QĐ-BNN-KH ngày 20/8/2010 ban hành quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/7/2013 về phân cấp cho Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn bản số 4212/TB-BNN-VP ngày 12/9/2013 của Văn phòng Bộ thông báo kết luận của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp triển khai dự án Tổng điều tra, kiểm kê toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016;
Xét đề nghị của Tổng cục Lâm nghiệp tại văn bản số 1417/TCLN-KL ngày 13/9/2013 về việc Giao nhiệm vụ Quản lý và tổ chức thực hiện dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Giao nhiệm vụ Quản lý và tổ chức thực hiện Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016, được phê duyệt tại Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Dự án), cụ thể như sau:
1. Chủ dự án: Tổng cục Lâm nghiệp.
2. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo dự án: Tổng cục Lâm nghiệp là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo dự án, giúp Ban Chỉ đạo dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quản lý, điều hành toàn bộ Dự án.
3. Đơn vị thực hiện dự án: Tổng cục Lâm nghiệp (Cục Kiểm lâm, Viện Điều tra quy hoạch rừng); Trường Đại học Lâm nghiệp (Viện Sinh thái rừng và Môi trường), Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (các đơn vị có năng lực) thực hiện các Hợp phần dự án ở cấp Trung ương theo kế hoạch, tiến độ được Bộ phê duyệt;
Hàng năm, căn cứ tiến độ triển khai Dự án, Tổng cục Lâm nghiệp tham mưu trình Bộ quyết định giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tham gia thực hiện các Hợp phần dự án do Trung ương thực hiện.
4. Trách nhiệm của Tổng cục Lâm nghiệp:
a) Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn công tác điều tra, kiểm kê rừng thống nhất toàn quốc; giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động điều tra, kiểm kê rừng của các đơn vị ở trung ương và địa phương đảm bảo đúng nội dung, tiến độ Dự án đã được phê duyệt.
b) Tham mưu, đề xuất với Bộ để có ý kiến với Bộ Tài chính các nội dung hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Dự án.
c) Lập kế hoạch, nhu cầu kinh phí thực hiện điều tra rừng và tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện kiểm kê rừng của các tỉnh hàng năm gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quản lý tổng kinh phí Dự án đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định về chế độ tài chính của Nhà nước.
d) Hướng dẫn và đôn đốc các địa phương lập dự toán kinh phí và xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai công tác kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
đ) Tổng hợp kết quả điều tra, kiểm kê rừng; lập báo cáo kết quả kiểm kê rừng vào cuối kỳ kiểm kê trên phạm vi toàn quốc trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2016.
e) Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục tham gia thực hiện các hợp phần dự án theo kế hoạch được Bộ phê duyệt.
g) Hoàn tất các thủ tục để trình Bộ quyết định thành lập Ban Quản lý dự án.
5. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ:
Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Quản lý xây dựng công trình căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chịu trách nhiệm giải quyết các công việc có liên quan đến Dự án; phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp để hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực hiện dự án theo đúng Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và quy định pháp luật hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

thuộc tính Quyết định 2152/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 2152/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực hiện dự án " Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016"
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2152/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Công Tuấn
Ngày ban hành:23/09/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi