Quyết định 325/QĐ-ĐCKS của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định thủ tục hành chính về cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 325 QĐ/ĐCKS NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 1997 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH VỀ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định thủ tục hành chính về Giấy phép hoạt động khoáng sản" để áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.

 

Điều 2.- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-ĐCKS ngày 26 tháng 02 năm 1997
của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

 

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.- Thủ tục hành chính về giấy phép hoạt động khoáng sản là thủ tục về việc cấp, gia hạn, cho phép trả lại, thu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản; cho phép chuyển nhượng, để thừa kế quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và đăng ký các hoạt động khoáng sản.

 

Điều 2.- Giấy phép hoạt động khoáng sản nói tại Quy định này bao gồm:

- Giấy phép khảo sát khoáng sản;

- Giấy phép thăm dò kháng sản;

- Giấy phép khai thác khoáng sản;

- Giấy phép chế biến khoáng sản;

- Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

 

Điều 3.- Quy định thủ tục hành chính về giấy phép hoạt động khoáng sản tuân theo nguyên tắc, thủ tục đã được quy định tại các điều từ Điều 48 đến Điều 63 của Nghị định số 68/CP ngày 01 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (dưới đây gọi tắt là Nghị định 68/CP), được cụ thể hoá trong Quy định này.

 

Điều 4.- Thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 9 Nghị định 68/CP, cụ thể là:

1- Bộ Công nghiệp cấp các loại giấy phép sau đây:

- Giấy phép khảo sát khoáng sản;

- Giấy phép thăm dò khoáng sản;

- Giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản các loại, trừ giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND tỉnh) quy định tại khoản 2 điều này;

- Giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với khu vực ranh giới của hai hoặc nhiều tỉnh, hoặc trong trường hợp cấp cho tổ chức cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.

2- Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp các loại giấy phép sau đây đối với khu vực thuộc trách nhiệm quản lý hành chính của địa phương.

- Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản các loại đối với khu vực đã được Bộ Công nghiệp khoanh định theo quy định tại Điều 66 của Nghị định 68/CP;

- Giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn cho tổ chức, cá nhân trong nước, trừ giấy phép khai thác, giấy phép chế biến các loại thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công nghiệp quy định tại khoản 1 điều này.

3- Cơ quan có thẩm quyền cấp loại giấy phép hoạt động khoáng sản nào thì có quyền gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại loại giấy phép đó và có quyền cho phép chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản theo loại giấy phép đó.

 

Điều 5.- Cơ quan tiếp nhận đơn, hồ sơ giấy phép hoạt động khoáng sản của Bộ Công nghiệp là Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Cơ quan tiếp nhận đơn, hồ sơ giấy phép hoạt động khoáng sản của Uỷ ban nhân dân các tỉnh là Sở Công nghiệp tỉnh.

Các cơ quan tiếp nhận đơn, hồ sơ giấy phép hoạt động khoáng sản có trách nhiệm hướng dẫn, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin liên quan đến việc lựa chọn khu vực, diện tích và thủ tục hành chính về giấy phép hoạt động khoáng sản.

 

Điều 6.- Lệ phí giấy phép hoạt động khoáng sản được thực hiện theo quy định của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp.

 

CHƯƠNG II
GIẤY PHÉP KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

 

Điều 7.- Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản phải gửi đến Cục Địa chất Khoảng sản Việt Nan:

1. Đơn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản (mẫu 01);

2. Đề án khảo sát khoáng sản, trong đó nêu rõ vị trí, ranh giới và diện tích: cơ quan địa chất và các đối tượng khảo sát (loại khoáng sản), phương pháp và khối lượng công tác; thời hạn, tiến độ và dự toán chi phí, nguồn tài chính;

3. Bản đồ khu vực khảo sát khoáng sản dựa trên nền bản đồ địa hình có tỷ lệ không nhỏ hơn 1: 100.000, hệ thống toạ độ vuông góc UTM (mẫu 02), bốn (4) bộ. Ranh giới khu vực khảo sát khoáng sản được khoanh định theo ô vuông, mỗi ô có kích thước 1km x 1km.

4. Các văn bản về tư cách pháp lý của chủ đơn theo quy định của pháp luật.

 

Điều 8.- Trong thời hạn không quá sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân trong nước và không quá chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài, Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp cấp giấy phép khảo sát (mẫu 03) hoặc trả lời chủ đơn bằng văn bản về việc giấy phép không được cấp.

 

Điều 9.- Để được gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản, tổ chức, cá nhân được phép khảo sát phải có đơn (mẫu 04) làm rõ lý do xin gia hạn giấy phép kèm theo báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản đã thực hiện gửi đến Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam trước ngày giấy phép hết hạn không ít hơn ba mươi (30) ngày. Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ hợp lệ, giấy phép khảo sát còn hiệu lực, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phải xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định gia hạn (mẫu 05) hoặc trả lời chủ đơn bằng văn bản về việc giấy phép không được gia hạn.

 

Điều 10.- Để được trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản, tổ chức, cá nhân được phép khảo sát phải có đơn (mẫu 06) nói rõ lý do xin trả lại giấy phép kèm theo Báo cáo kết quả khảo sát đến thời điểm xin trả lại giấy phép gửi đến Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ hợp lệ, Bộ Công nghiệp phải có văn bản quyết định cho phép trả lại giấy phép (mẫu 07) hoặc văn bản trao đổi với chủ đơn.

 

Điều 11.- Giấy phép khảo sát bị thu hồi theo quy định tại Điều 24 của Luật Khoáng sản và Điều 58 Nghị định 68/CP được thể hiện bằng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (mẫu 08).

 

CHƯƠNG III
GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

 

Điều 12.- Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, phải gửi đến Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam:

1. Đơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (mẫu 09);

2. Đề án thăm dò khoáng sản, trong đó nêu rõ vị trí, ranh giới và diện tích; cơ sở địa chất, mục tiêu thăm dò (trừ lượng khoáng sản); công nghệ và khối lượng công tác chủ yếu; tác động đối với môi trường sinh thái, tài nguyên, công trình và tài sản khác; thời hạn và tiến độ hoạt động; dự toán chi phí thăm dò, nguồn tài chính...;

3. Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản dựa trên nền bản đồ địa hình, hệ thống toạ độ vuông góc UTM, bốn (4) bộ.

Ranh giới khu vực thăm dò khoáng sản được khoanh định theo hình đa giác khép kín. Khu vực thăm dò có diện tích từ một kilômét vuông (1km2) trở lên được khoanh định theo ô vuông, mỗi ô có kích thước 1km x 1km trên bản đồ tỷ lệ 1: 50.000 (mẫu 10); khu vực thăm dò có diện tích nhỏ hơn một kilômét vuông (1km2) khoanh định trên bản đồ tỷ lệ không nhỏ hơn 1:5.000 (mẫu 10a).

4. Các văn bản về tư cách pháp lý, tài sản, năng lực tài chính của chủ đơn theo quy định của pháp luật;

5. Bản sao giấy phép đầu tư (nếu có) có xác nhận của công chứng nhà nước.

 

Điều 13.- Trong thời hạn không quá sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân trong nước và không quá chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phải hoàn thành việc tổ chức thẩm định hồ sơ, xác định chi phí thăm dò tối thiểu, lấy ý kiến UBND tỉnh sở tại và các cơ quan hữu trách, kiểm tra thực địa và trình Bộ trưởng Bộ Công nghệp cấp giấy phép thăm do (mẫu 11) hoặc trả lời chủ đơn bằng văn bản về việc giấy phép không được cấp.

 

Điều 14.- Trước khi nhận giấy phép thăm dò, tổ chức, cá nhân thăm dò phải nộp tiền đặt cọc, lệ phí giấy phép thăm dò và lệ phí độc quyền thăm dò theo quy định tại các điều 28, 29, 30 Nghị định 68/CP.

 

Điều 15.- Theo quy định tại Điều 51 của Nghị định 68/CP, Cơ quan được hỏi ý kiến theo thẩm quyền của mình có trách nhiệm trả lời Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam bằng văn bản trong thời hạn chậm nhất là hai mươi lăm (25) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản hỏi ý kiến của Cục. Sau thời hạn nói trên, nếu không có văn bản trả lời của cơ quan được hỏi ý kiến thì coi như cơ quan đó đã chấp thuận việc cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.

Trong trường hợp văn bản trả lời của các cơ quan hữu quan có ý kiến khác nhau, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có thể tổ chức trao đổi để thống nhất ý kiến hoặc trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp xem xét, quyết định.

 

Điều 16.- Đối với giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định của Chính phủ phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép cấp thì trong thời hạn không quá hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phải hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp cấp giấy phép thăm dò hoặc trả lời chủ đơn bằng văn bản về việc giấy phép không được cấp.

 

Điều 17.- Để được gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản, thì trước ngày giấy phép hết hạn không ít hơn ba mươi (30) ngày, tổ chức, cá nhân được phép thăm dò phải gửi đến Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam:

1. Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (mẫu 12);

2. Báo cáo thông tin kết quả và chi phí thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng công việc và dự toán chi phí thăm dò tiếp tục;

3. Bản đồ khu vực thăm dò, trong đó đã loại trừ ít nhất ba mươi phần trăm (30%) diện tích theo giấy phép được cấp trước đó.

Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ hợp lệ, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phải xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định gia hạn (mẫu 13) hoặc trả lời chủ đơn bằng văn bản về việc giấy phép không được gia hạn.

Trong trường hợp giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết hạn nhưng đơn và hồ sơ xin gia hạn đang được xem xét thì giấy phép đó tiếp tục có hiệu lực đến thời điểm có quyết định gia hạn hoặc có văn bản trả lời chủ đơn về việc giấy phép không được gia hạn.

 

Điều 18.- Để được trở lại giấy phép thăm dò khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải gửi đến cục địa chất và khoáng sản Việt Nam:

1. Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu 14);

2. Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và báo cáo về chi phí thăm dò đã thực hiện đến thời điểm xin trả lại giấy phép;

3. Bản kê các nghĩa vụ tài chính đã thực hiện.

Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ hợp lệ, Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam phải xem xét và trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định (mẫu 15).

 

Điều 19.- Để được trả lại một phần diện tích thăm dò, tổ chức, cá nhân phải gửi đến cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam:

1. Đơn xin trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản (mẫu 16);

2. Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện ở phần diện tích xin trả lại;

3. Bản đồ khu vực thăm dò được tiếp tục hoạt động;

4. Khối lượng công tác và dự toán chi phí;

5. Chương trình thăm dò tiếp tục.

Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ hợp lệ, Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam phải xem xét, trình Bộ trưởng Bộ công nghiệp quyết định (Mẫu 17) hoặc trả lời chủ đơn bằng văn bản.

 

Điều 20.- Để được chuyển nhượng thăm dò khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải gửi đến cục địa chất và khoáng sản Việt Nam:

1. Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Mẫu 18);

2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;

3. Bản kê giá trị tài sản sẽ được chuyển nhượng kèm theo hợp đồng chuyển nhượng;

4. Báo cáo kết quả thăm dò, chi phí đã thực hiện và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền thăm dò;

5. Các văn bản xác nhận về tư cách pháp lý, tài sản, năng lực tài chính của tổ chức, cá nhân xin chuyển nhượng quyền thăm dò;

6. Bản sao giấy phép đầu tư có xác nhận của công chứng nhà nước (Đối với tổ chức, cá nhân xin nhận chuyển nhượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài).

Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ hợp lệ, giấy phép thăm dò đang còn hiệu lực, Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam phải xem xét, trình Bộ trưởng Bộ công nghiệp quyết định hoặc trả lời chủ đơn bằng văn bản về việc cấp giấy phép thăm dò không được chuyển nhượng.

 

Điều 21.- Việc chuyển nhượng quyền thăm dò được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép thăm dò mới (mẫu 19) cho tổ chức, cá nhân chuyển nhượng phù hợp với quyền thăm dò được quy định tại giấy phép cấp trước bị thu hồi đồng thời. Trong trường hợp quyền thăm dò không đủ điều kiện để chuyển nhượng theo quy định tại Điều 56 của Nghị định 68/CP thì tổ chức, cá nhân có quyền trả lại giấy phép thăm dò theo quy định tại Điều 18 của Quy định này.

 

Điều 22.- Để được thừa kế hợp pháp quyền thăm dò khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải gửi đến cục địa chất và khoáng sản Việt Nam:

1. Đơn xin thừa kế quyền thăm dò khoáng sản (mẫu 20);

2. Văn bản pháp lý chứng minh chủ đơn là người thừa kế hợp pháp của cá nhân được phép thăm dò khoáng sản;

3. Báo cáo kết quả công tác thăm dò, chi phí đã thực hiện, chương trình tiếp tục hoạt động thăm dò.

Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ hợp lệ, giấy phép thăm dò đang còn hiệu lực, Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam phải xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định.

Việc thừa kế quyền thăm dò khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép thăm dò mới (mẫu 21) cho tổ chức, cá nhân được thừa kế phù hợp với quyền thăm dò khoáng sản được quy định tại giấy phép cấp trước bị thu hồi đồng thời.

 

Điều 23.- Trường hợp tổ chức, cá nhân được thừa kế hợp pháp quyền thăm dò khoáng sản không đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động thăm dò thì tổ chức, cá nhân đó có quyền chuyển nhượng quyền thăm dò cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định tại Điều 20 hoặc xin trả lại giấy phép thăm dò theo quy định tại điều 18 của quy định này.

 

Điều 24.- Giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi theo quy định tại Điều 29 của Luật Khoáng sản và Điều 59 Nghị định 68/CP, được thể hiện bằng quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (mẫu 22).

 

 

 

 

CHƯƠNG IV
GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

Điều 25.- Tổ chức, cá nhân muốn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải gửi đến cơ quan tiếp nhận đơn:

1- Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản (mẫu 23 và 23a);

2. Văn bản phê duyệt hoặc thẩm định báo cáo thăm dò của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 43 Nghị định 68/CP và văn bản xác nhận đã nộp báo cáo thăm dò vào lưu trữ địa chất nhà nước;

3. Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản kèm theo văn bản thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 44 của Nghị định 68/CP;

4. Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (dự kiến) trên nền bản đồ địa hình có tỷ lệ không nhỏ hơn 1: 5.000, hệ thống toạ độ vuông góc UTM (mẫu 24 và 24a), bốn (4) bộ.

5. Các văn bản về tư cách pháp lý của chủ đơn (nếu chủ đơn không phải là tổ chức, cá nhân đã được phép thăm dò);

6. Các văn bản xác nhận về tài sản, năng lực tài chính của chủ đơn (chủ đầu tư);

7. Bản sao giấy phép đầu tư để khai thác khoáng sản có xác nhận của công chứng nhà nước (đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài);

8. Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định, phê chuẩn theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

9. Văn bản xác nhận chất lượng, công dụng nguồn nước của cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế nếu khoáng sản xin khai thác là nước khoáng, nước nóng, nước sạch thiên nhiên được sử dụng vào mục đích điều trị bệnh, điều dưỡng, giải khát đóng chai.

 

Điều 26.- Trong thời hạn không quá sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân trong nước và không quá chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài, cơ quan tiếp nhận đơn phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa, thu thập ý kiến của các cơ quan hữu trách và trình cấp có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép khai thác (mẫu 25, 25a và 25b) hoặc trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản về việc giấy phép không được cấp.

 

Điều 27.- Trình tự, thủ tục, thời hạn thu thập ý kiến của các cơ quan hữu trách hoặc xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để xem xét trước khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản tuân theo quy định tại các điều 15 và 16 của quy định này.

 

Điều 28.- Trong trường hợp phải công bố đơn xin khai thác khoáng sản trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu thập ý kiến, thì cơ quan tiếp nhận đơn phải công bố trước ngày cấp giấy phép không ít hơn hai mươi nhăm (25) ngày.

 

Điều 29.- Để được gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản thì trước ngày giấy phép hết hạn không ít hơn ba (3) tháng, tổ chức, cá nhân phải gửi dến cơ quan tiếp nhận đơn:

1. Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (mẫu 26);

2. Báo cáo kết quả hoạt động khai thác kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm xin gia hạn; Trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác;

3. Bản kê các nghĩa vụ đã thực hiện: Nộp thuế, bồi thường thiệt hại, bảo vệ môi trường, phục hồi đất đai ở các diện tích đã chấm dứt hoạt động khai thác,...;

4. Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn. Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ hợp lệ, giấy phép khai thác còn hiệu lực, cơ quan tiếp nhận đơn phải xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định ra hạn (mẫu 27 và 27a) hoặc trả lời chủ đơn bằng văn bản về việc giấy phép không được ra hạn.

 

Điều 30.- Để được trả lại giấy phép khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải gửi đến cơ quan tiếp nhận đơn:

1. Đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản (mẫu 28);

2. Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm xin trả lại giấy phép;

3. Bản kê các nghĩa vụ đã thực hiện tính đến thời điểm xin trả lại giấy phép: Nộp thuế, bồi thường thiệt hại...

4 Đề án đóng cửa mỏ để thanh lý hoặc đóng cửa mỏ để bảo vệ theo quy định của Bộ Công nghiệp;

5. Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ.

Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận đơn phải xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định (mẫu 29 và 29a).

 

Điều 31.- Để được trả lại một phần diện tích khai thác, tổ chức, cá nhân phải gửi đến cơ quan tiếp nhận đơn:

1. Đơn xin trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản ( mẫu 30).

2. Báo cáo kết quả khai thác, tình hình địa chất và trữ lượng khoáng sản còn lại trong phần diện tích xin trả lại;

3. Phương án phục hồi môi trường, đất đai, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và bảo đảm an toàn đối với diện tích xin trả lại;

4. Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin trả lại một phần diện tích khai thác.

Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận đơn phải xem xét và trình cấp có thẩm quyền quyết định (mẫu 31 và 31a).

 

Điều 32.- Để được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải gửi đến cơ quan tiếp nhận đơn:

1. Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (mẫu 32);

2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;

3. Bản kê giá trị tài sản sẽ được chuyển nhượng kèm theo hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;

4. Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền khai thác;

5. Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin chuyển nhượng;

6. Các văn bản xác nhận về tư cách pháp lý, tài sản, năng lực tài chính của tổ chức, cá nhân xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;

7. Bản sao giấy phép đầu tư có xác nhận của công chứng nhà nước (đối với tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài).

Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận đơn phải xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc trả lời chủ đơn bằng văn bản về việc quyền khai thác không được chuyển nhượng.

 

Điều 33.- Việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản được chấp nhận bằng việc cấp giấy phép khai thác mới (mẫu 33 và 33a) cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng, phù hợp với quyền khai thác quy định tại giấy phép cấp trước bị thu hồi đồng thời. Trong trường hợp quyền khai thác không đủ điều kiện để chuyển nhượng theo quy định tại Điều 56 của Nghị định 68/CP thì tổ chức, cá nhân có quyền trả lại giấy phép theo quy định tại Điều 30 của Quy định này.

 

Điều 34.- Để được thừa kế hợp pháp quyền khai thác khoáng sản tổ chức, cá nhân phải gửi đến cơ quan tiếp nhận đơn:

1. Đơn xin thừa kế quyền khai thác khoáng sản (mẫu 34);

2. Văn bản pháp lý chứng minh chủ đơn là người thừa kế hợp pháp của cá nhân được phép khai thác khoáng sản;

3. Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm xin nhận thừa kế;

4. Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ đến thời điểm xin nhận thừa kế. Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ hợp lệ, giấy phép khai thác còn hiệu lực, cơ quan tiếp nhận đơn phải xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Việc thừa kế quyền khai thác khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản mới (mẫu 35 và 35a) cho tổ chức, cá nhân được thừa kế, phù hợp với quyền khai thác khoáng sản được quy định tại giấy phép cấp trước bị thu hồi đồng thời.

 

Điều 35.- Trường hợp tổ chức, cá nhân được quyền thừa kế hợp pháp quyền khai thác khoáng sản không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản thì tổ chức, cá nhân đó có quyền chuyển nhượng quyền khai thác cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định tại Điều 32 hoặc xin trả lại giấy phép khai thác theo quy định tại Điều 30 của Quy định này.

 

Điều 36.- Giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi theo quy định tại Điều 39 của Luật Khoáng sản và Điều 60 của Nghị định 68/CP, được thể hiện bằng Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đó (mẫu 36 và 36a).

 

Điều 37.- Thủ tục hành chính về giấy phép khai thác tận thu do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định sau khi có sự thoả thuận của Bộ Công nghiệp và phù hợp với các quy định của Luật khoáng sản, các điều từ Điều 65 đến Điều 70 của Nghị định 68/CP. Đơn xin khai thác tận thu và giấy phép khai thác tận thu có nội dung thống nhất trong phạm vi cả nước (mẫu 37 và 37a).

 

Điều 38.- Quy định tại khoản 4 Điều 65 của Nghị định 68/CP về hợp đồng khai thác tận thu và thẻ khai thác tận thu được áp dụng như sau:

1. Hợp đồng khai thác tận thu được ký giữa tổ chức được phép khai thác tận thu là doanh nghiệp với cá nhân (không phải là doanh nghiệp) để thực hiện việc khai thác tận thu trên cơ sở bảo đảm trách nhiệm pháp lý về quyền khai thác tận thu của tổ chức là doanh nghiệp và trách nhiệm tương hỗ của các bên ký kết hợp đồng.

2. Thẻ khai thác tận thu do tổ chức được phép khai thác tận thu là doanh nghiệp cấp cho cá nhân (không phải là doanh nghiệp) để thực hiện việc khai thác tận thu trong trường hợp không thể khoanh riêng diện tích khai thác tận thu cho từng cá nhân. Thẻ khai thác tận thu làm theo mẫu thống nhất, có thời hạn không quá 12 tháng, được gia hạn nhiều lần, mỗi lần không quá 12 tháng, và không vượt quá thời hạn hiệu lực của giấy phép khai thác tận thu đã cấp cho doanh nghiệp.

 

CHƯƠNG V
GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

 

Điều 39.- Tổ chức, cá nhân không có giấy phép khai thác khoáng sản muốn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản phải gửi đến Cơ quan tiếp nhận đơn theo quy định tại Điều 5 của Quy định này:

1. Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản (mẫu 38);

2. Báo cáo nghiên cứu khả thi về chế biến khoáng sản kèm theo văn bản thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 44 của Nghị định 68/CP;

3. Bản sao giấy phép đầu tư chế biến khoáng sản có xác nhận của công chứng nhà nước (đối với chủ đơn tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài);

4. Các văn bản xác nhận về tư cách pháp lý, tài sản, năng lực tài chính của chủ đơn;

5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định, phê chuẩn theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều 40.- Trong thời hạn không quá sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân trong nước và không quá chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài, Cơ quan tiếp nhận đơn phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế, thu thập ý kiến của các cơ quan hữu trách và trình cấp có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép chế biến (mẫu 39 và 39a) hoặc trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản về việc giấy phép không được cấp.

 

Điều 41.- Trình tự, thủ tục, thời hạn thu thập ý kiến các cơ quan hữu trách hoặc xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để xem xét trước khi cấp giấy phép chế biến khoáng sản tuân theo quy định tại các Điều 15 và 16 của Quy định này.

 

Điều 42.- Để được gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản thì trước ngày giấy phép hết hạn không ít hơn ba (3) tháng, tổ chức, cá nhân phải gửi đến cơ quan tiếp nhận đơn:

1. Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản (mẫu 40);

2. Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm xin gia hạn; Sản lượng khoáng sản sẽ được tiếp tục chế biến;

3. Bản kê các nghĩa vụ đã thực hiện: nộp thuế, bồi thường thiệt hại, bảo vệ môi trường.

Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ hợp lệ, giấy phép chế biến khoáng sản còn hiệu lực, Cơ quan tiếp nhận đơn phải xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định gia hạn (mẫu 41 và 41a) hoặc trả lời chủ đơn bằng văn bản về việc giấy phép không được gia hạn.

 

Điều 43.- Để được trả lại giấy phép chế biến khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải gửi đến cơ quan tiếp nhận đơn:

1. Đơn xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản (mẫu 42);

2. Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm xin trả lại giấy phép;

3. Bản kê các nghĩa vụ đã thực hiện tính đến thời điểm xin trả lại giấy phép: nộp thuế, bồi thường thiệt hại...

Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ hợp lệ, Cơ quan tiếp nhận đơn phải xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định (mẫu 43 và 43a).

 

Điều 44.- Để được chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải gửi đến cơ quan tiếp nhận đơn:

1. Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản (mẫu 44);

2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản;

3. Bản kê giá trị tài sản thực tế được chuyển nhượng;

4. Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản, chi phí đã thực hiện và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản;

5. Các văn bản xác nhận về tư cách pháp lý, tài sản, năng lực tài chính của tổ chức, cá nhân xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản;

6. Bản sao giấy phép đầu tư để chế biến khoáng sản có xác nhận của công chứng nhà nước (đối với tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài).

Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận đơn phải xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định, hoặc trả lời chủ đơn bằng văn bản về việc giấy phép chế biến khoáng sản không được chuyển nhượng.

 

Điều 45.- Việc chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản được chấp nhận bằng việc cấp giấy phép chế biến khoáng sản mới (mẫu 45 và 45a) cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng, phù hợp với quyền chế biến khoáng sản quy định tại giấy phép trước bị thu hồi đồng thời. Trong trường hợp quyền chế biến khoáng sản không đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định tại khoản 4 Điều 61 và Điều 56 Nghị định 68/CP thì tổ chức, cá nhân có quyền trả lại giấy phép chế biến khoáng sản theo quy định tại Điều 43 của Quy định này.

 

Điều 46.- Để được thừa kế hợp pháp quyền chế biến khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải gửi đến cơ quan tiếp nhận đơn:

1. Đơn xin thừa kế quyền chế biến khoáng sản (mẫu 46);

2. Văn bản pháp lý chứng minh chủ đơn là người thừa kế hợp pháp của cá nhân được phép chế biến khoáng sản;

3. Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và kế hoạch tiếp tục hoạt động chế biến khoáng sản.

Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ hợp lệ, giấy phép chế biến khoáng sản còn hiệu lực, cơ quan tiếp nhận đơn phải xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Việc thừa kế quyền chế biến khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép chế biến khoáng sản mới (mẫu 47 và 47a) cho tổ chức, cá nhân được thừa kế, phù hợp với quyền chế biến khoáng sản được quy định tại giấy phép cấp trước bị thu hồi đồng thời.

 

Điều 47.- Trong trường hợp tổ chức, cá nhân được thừa kế hợp pháp quyền chế biến khoáng sản nhưng không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện hoạt động chế biến thì tổ chức, cá nhân đó có quyền chuyển nhượng quyền chế biến cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định tại Điều 44 hoặc xin trả lại giấy phép chế biến theo quy định tại Điều 43 của Quy định này.

 

Điều 48.- Giấy phép chế biến khoáng sản bị thu hồi theo quy định tại khoản 3 Điều 61 Nghị định 68/CP, được thể hiện bằng Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đó (mẫu 48 và 48a).

CHƯƠNG VI
ĐĂNG KÝ NHÀ NƯỚC, THÔNG BÁO
HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

 

Điều 49.- Hoạt động khoáng sản phải được đăng ký nhà nước tại Cơ quan tiếp nhận đơn xin cấp giấy phép quy định tại Điều 5 của Quy định này trước khi giao giấy phép cho chủ đơn.

Mọi hoạt động khoáng sản theo giấy phép đã được cấp bởi các Cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi cả nước đều phải được đăng ký, tổng hợp đầy đủ tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

 

Điều 50.- Cơ quan tiếp nhận đơn xin cấp giấy phép có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ giấy phép hoạt động khoáng sản.

 

Điều 51.- Giấy phép hoạt động khoáng sản được giao cho chủ đơn hai (2) bản và gửi đến các cơ quan để đăng ký nhà nước hoặc thông báo hoạt động theo quy định sau đây:

1. Giấy phép khảo sát, giấy phép thăm dò khoáng sản kèm theo bản đồ khu vực khảo sát hoặc khu vực thăm dò được gửi đến Sở Công nghiệp tỉnh sở tại một (1) bộ.

2. Giấy phép khai thác khoáng sản kèm theo bản đồ khu vực khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản do Bộ Công nghiệp cấp được gửi đến Sở Công nghiệp tỉnh sở tại một (1) bộ.

3. Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn, giấy phép khai thác tận thu và giấy phép chế biến khoáng sản do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp kèm theo bản đồ khu vực khai thác và những thông tin cần thiết để đăng ký hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản do Sở Công nghiệp lập được gửi đến Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam một (1) bộ.

4. Bản sao giấy phép hoạt động khoáng sản do tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản gửi đến các cơ quan hữu quan khác theo yêu cầu của các cơ quan đó khi làm thủ tục thuê đất, đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh,...

 

Điều 52.- Khối lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được khai thác mà không phải xin giấy phép khai thác khoáng sản trong các trường hợp quy định tại Điều 62 của Nghị định 68/CP phải được đăng ký tại các Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản theo quy định sau đây:

1. Khu vực hoạt động thuộc phạm vi quản lý hành chính của một tỉnh được đăng ký tại Sở Công nghiệp tỉnh;

2. Khu vực hoạt động thuộc phạm vi ranh giới của hai hoặc nhiều tỉnh được đăng ký tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các Sở Công nghiệp sở tại.

 

Điều 53.- Việc thông báo kế hoạch, chương trình hoạt động khoáng sản cũng như chế độ báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản có Quy định riêng.

 

CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 54.- Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.

 

Điều 55.- Trong thời hạn không quá chín mươi (90) ngày, kể từ ngày ban hành, những hoạt động khoáng sản đang tiến hành nhưng chưa có giấy phép hoặc giấy phép được cấp không đúng thẩm quyển, hoạt động khoáng sản chưa được đăng ký, hồ sơ giấy phép chưa được lưu trữ đầy đủ, chính xác theo Quy định này đều phải làm lại hoặc bổ sung theo đúng Quy định này.

 

 

 

MẪU SỐ 01

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

 

(Tên tổ chức, cá nhân)...........................................

Trụ sở tại:......................................................

Điện thoại:............................. Fax:....................

Quyết định (giấy phép) thành lập số:...., ngày... tháng... năm... của (cơ quan).................... và đăng ký kinh doanh số:...... ngày... tháng... năm..., tại..................................... do.......................................................... cấp.

Xin được khảo sát khoáng sản (tên khoáng sản)....................

tại: xã............... huyện............... tỉnh.................

Mục đích khảo sát................................................

.................................................................

.................................................................

Diện tích khu vực khảo sát:................. km2.

Được giới hạn bởi các điểm góc:.............. có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời gian xin khảo sát............. tháng, từ tháng... năm... đến

tháng... năm...

(Tên tổ chức, cá nhân)................. cam đoan thực hiện đúng quy định của Luật Khoáng sản về hoạt động khảo sát và các quy định của pháp luật liên quan.

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 7 của Quy định)

-

-

 

 

MẪU SỐ 02

BẢN ĐỒ KHU VỰC KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

............ xã......... huyện........... tỉnh.........

 

 

(xem bản đồ ở văn bản gốc)

 

 

 

MẪU SỐ 03

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP

KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét Đơn xin khảo sát khoáng sản của (tên tổ chức, cá nhân)..... số... ngày... tháng... năm... kèm theo theo đề án khảo sát và văn bản thẩm định.......

- Căn cứ công văn thoả thuận số....... ngày... tháng.... năm.... của .......................

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cho phép (tên tổ chức, cá nhân)............ được khảo sát (tên khoáng sản)

tại xã...., huyện...... tỉnh...........

Diện tích khu vực được khảo sát:..... km2, gồm... ô cơ bản, được giới hạn bởi các điểm góc..... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời hạn khảo sát: .....tháng, từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...

Dự toán chi phí khảo sát:................

Lệ phí giấy phép:......... ĐVN (USD).

Điều kiện xin gia hạn giấy phép: (Không, hoặc trước ngày.... tháng... năm...).

 

Điều 2: (Tên tổ chức, cá nhân).......... có trách nhiệm:

1. Hoạt động khảo sát theo Đề án, chương trình đã được Bộ Công nghiệp chấp thuận;

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (theo quy định của Bộ Công nghiệp);

3. Nộp báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản vào lưu trữ địa chất nhà nước đúng thời hạn quy định;

4. Bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

5. Trách nhiệm khác: (nếu có)

.................................

.................................

.................................

.................................

 

Điều 3: Trước khi tiến hành hoạt động khảo sát theo giấy phép này, (tổ chức, cá nhân)........... phải thông báo chương trình hoạt động cho Sở Công nghiệp tỉnh......... và chính quyền địa phương.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh........

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- Chi cục khu vực

- Lưu VP

 

Hoạt động khảo sát khoáng sản theo giấy phép này đã được

đăng ký nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký:........ ĐK/KS

 

Hà Nội, ngày......tháng......năm...

Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN GIA HẠN

GIẤY PHÉP KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

 

(Tên tổ chức, cá nhân)...........................................

Trụ sở tại:......................................................

Điện thoại:..................., Fax:.............................

Được phép khảo sát (tên khoáng sản)...................

tại: xã....., huyện....... tỉnh............, theo giấy phép số: ..... ngày... tháng...năm... Hết hạn ngày.... tháng... năm...

Nay xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản thêm...... tháng, từ tháng... năm.... đến tháng.... năm....

Diện tích........ km2, được giới hạn bởi các điểm góc..... có toạ độ xác định trên bản đồ gửi kèm theo.

Lý do xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản:............

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

(Tên tổ chức, cá nhân).............. cam đoan thực hiện đúng quy định của Luật Khoáng sản về hoạt động khảo sát và các quy định khác của pháp luật liên quan.

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

 

Tài liệu gửi kèm theo:

- Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản đến ngày.....

-

-

 

 

MẪU SỐ 05

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

GIA HẠN GIẤY PHÉP KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản của (tên tổ chức, cá nhân)............... số....., ngày.... tháng.... năm...

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản số:..... ngày.... tháng.... năm... đã được cấp cho (tên tổ chức, cá nhân)............... để hoạt động khảo sát khoáng sản (tên khoáng sản).................. .. tại: xã................. huyện........ tỉnh........

Diện tích...................... km2, được giới hạn bởi các điểm góc.............. có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời hạn đến ngày ....tháng ....năm...

Điều kiện bổ sung (nếu có):

Dự toán chi phí khảo sát (bổ sung)...............................

.................................................................

.................................................................

Lệ phí hạn giấy phép.................. ĐVN (USD)

 

Điều 2: Các điều kiện khác tuân theo quy định của giấy phép khảo sát khoáng sản số:...... ngày.... tháng.... năm....

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên,đóng dấu)

- Sở Công nghiệp tỉnh.............

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- Chi cục khu vực

- Lưu VP

 

 

MẪU SỐ 06

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP

KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

(Tên tổ chức, cá nhân).............................

Trụ sở tại:........................................ Điện thoại:........................., Fax:.........

Xin được trả lại giấy phép khảo sát (tên khoáng sản)..... số.... ngày.... tháng.... năm.... kể từ ngày.... tháng.... năm....

Lý do xin trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản..............

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

 

Tài liệu gửi kèm theo:

- Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản đến ngày.....

-

-

 

 

MẪU SỐ 07

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản của (Tên tổ chức, cá nhân)......... số:......ngày.... tháng.... năm....;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cho phép (tên tổ chức, cá nhân)........ được trả lại giấy phép khảo sát (tên khoáng sản)........ số:... ngày... tháng.... năm...

 

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân).......... được chấm dứt mọi hoạt động khảo sát khoáng sản theo giấy phép nói trên và có trách nhiệm:

- Nộp toàn bộ giấy phép khảo sát khoáng sản và các tài liệu pháp lý liên quan cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

- Hoàn thành việc nộp Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản;

- Thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường; San lấp công trình đã khai đào để khảo sát khoáng sản trước ngày...tháng...năm...;

- Thực hiện đầy đủ các quy định khác của pháp luật.

 

Điều 3: Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Công nghiệp tỉnh....... có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh............

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- Chi cục khu vực

- Lưu VP.

 

 

MẪU SỐ 08

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

THU HỒI GIẤY PHÉP KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP, ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét Biên bản kiểm tra số..... ngày.... tháng.... năm.... của........ và........;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay thu hồi giấy phép khảo sát khoáng sản (tên khoáng sản)......... số..... ngày... tháng... năm... đã được cấp cho (tên tổ chức, cá nhân)......... để hoạt động khảo sát tại: xã....., huyện...., tỉnh..... và chấm dứt mọi hoạt động khảo sát theo giấy phép nói trên kể từ ngày... tháng... năm...

 

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân).................. có trách nhiệm:

- Hoàn thành việc giao nộp giấy phép, Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

- Thực hiện các biện phép phục hồi môi trường; San lấp công trình đã khai đào để khảo sát khoáng sản trước ngày... tháng...năm...;

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3: Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Công nghiệp tỉnh....... kiểm tra thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh............

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- Chi cục khu vực

- Lưu VP.

 

 

 

MẪU SỐ 09

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

 

(Tên tổ chức, cá nhân).................................

Trụ sở tại:............................................ Điện thoại:........... Fax:............................

Quyết định (giấy phép) thành lập số:.... ngày... tháng... năm... của (cơ quan).............

Đăng ký kinh doanh số:.... ngày... tháng... năm..., tại..........

Giấy phép đầu tư số..... ngày.... tháng.... năm...

Xin được thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản)............, tại: xã....., huyện..... tỉnh......

Diện tích khu vực xin thăm dò:........... km2

Được giới hạn bởi các điểm góc................ có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời gian xin thăm dò....... tháng, từ tháng.... năm...... đến tháng.......năm........

Hợp đồng thăm dò số:...... ngày...... tháng...... năm... với (tên tổ chức chuyên thăm dò địa chất).....................

Dự toán chi phí thăm dò:......................

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của Luật Khoáng sản về thăm dò khoáng sản và các quy định khác của pháp luật liên quan.

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 12 của Quy định)

- Hợp đồng thăm dò khoáng sản

-

-

MẪU SỐ 10

BẢN ĐỒ KHU VỰC THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

............ xã......... huyện........... tỉnh.........

 

 

(xem bản đồ ở bản gốc)

 

 

MẪU SỐ 10A

BẢN ĐỒ KHU VỰC THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

............ xã......... huyện........... tỉnh.........

 

 

(xem bản đồ ở bản gốc)

 

 

 

MẪU SỐ 11

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Căn cứ công văn số..... ngày..... tháng.... năm..... của....... - Căn cứ giấy phép đầu tư hoặc công văn thoả thuận số:.... ngày.... tháng.... năm... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài);

- Căn cứ công văn số..... ngày.... tháng.... năm.... của UBND tỉnh.......;

- Xét Đơn xin thăm dò khoáng sản của (Tên tổ chức, cá nhân)........ số... ngày... tháng... năm.... kèm theo Đề án thăm dò và văn bản thẩm định...........;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)...... được thăm dò (tên khoáng sản)..... tại: xã...huyện..., tỉnh.........

Diện tích khu vực được thăm dò:..... km2 được giới hạn bởi các điểm góc.... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời hạn thăm dò:.... tháng, từ tháng.... năm..... đến tháng.... năm....

Dự toán chi phí thăm dò:............... ĐVN (USD).

Chi phí thăm dò tối thiểu: (ĐVN/Km2/năm hoặc USD/Km2/năm),

- Năm thứ nhất:..............

- Năm thứ hai:..............

Tiền đặt cọc:................ ĐVN (USD)

Lệ phí độc quyền:

- Năm thứ nhất:........... ĐVN (USD).

- Năm thứ hai:........... ĐVN (USD).

Lệ phí giấy phép:........... ĐVN (USD).

 

Điều 2: (Tên tổ chức, cá nhân)........... có trách nhiệm:

1. Hoạt động thăm dò theo Đề án, chương trình thăm dò đã được Bộ Công nghiệp chấp thuận và các quy định khác của pháp luật;

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (theo quy định của Bộ Công nghiệp);

3. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại...... và nộp lưu trữ địa chất nhà nước trước ngày.... tháng... năm... để được xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản hoặc xin gia hạn giấy phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

 

Điều 3: Trước khi tiến hành hoạt động thăm dò khoáng sản theo giấy phép này, (tên tổ chức, cá nhân)........... phải thông báo chương trình hoạt động cho Sở Công nghiệp tỉnh.......... và chính quyền địa phương.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh...........

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- Văn phòng quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

 

Hoạt động thăm dò khoáng sản theo giấy phép này được đăng ký

Nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký: ĐK/TD

 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm....

Cục trưởng Cục Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

MẪU SỐ 12

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN GIA HẠN

GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

 

(Tên tổ chức, cá nhân).....................................

Trụ sở tại:................................................

Điện thoại:................... Fax....................

Được phép thăm dò (tên khoáng sản)................, tại: xã.... huyện......., tỉnh........ theo giấy phép thăm dò khoảng sản số:...... ngày. .... tháng..... năm.....

Xin được gia hạn giấy phép thăm dò....... tháng, từ ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng..... năm.....

Diện tích xin trả lại........... km2.

Diện tích tiếp tục thăm dò.......... km2, được giới hạn bởi các điểm góc....... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Dự toán chi phí thăm dò (bổ sung):........... ĐVN (USD).

Lý do xin gia hạn giấy phép thăm dò:................

...................................

...................................

...................................

...................................

(Tên tổ chức, cá nhân)............. cam đoan thực hiện đúng mọi quy định của Luật Khoáng sản về hoạt động thăm dò khoáng sản và các quy định khác của pháp luật liên quan.

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- Báo cáo kết quả thăm dò

khoáng sản đến ngày....

- Đề án thăm dò (bổ sung)

-

 

 

 

MẪU SỐ 13

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

GIA HẠN GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ công nghiệp;

- Xét đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản của (tổ chức cá nhân)................. số....... ngày...... tháng..... năm kèm theo báo cáo.......... và đề án chương trình tiếp tục thăm dò;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản số......., ngày.... tháng...... năm....... đã được cấp cho (tổ chức, cá nhân)...... để thăm dò (tên khoáng sản)......... tại xã........huyện..... tỉnh.......

Thời hạn thăm dò đến ngày...... tháng...... năm......

Dự toán chi phí thăm dò (bổ sung):......ĐVN (USD)

Chi phí thăm dò tối thiểu: (ĐVN/km2/năm hoặc USD/km2/năm)

Năm thứ............. Năm thứ.............

Lệ phí độc quyền: Năm thứ.................. ĐVN (USD) Năm thứ.................. ĐVN (UDS) Lệ phí gia hạn giấy phép:.................. ĐVN (USD)

 

Điều 2: (Tên tổ chức cá nhân)................. có trách nhiệm:

1. Hoạt động thăm dò theo đề án, chương trình thăm dò bổ sung đã được Bộ Công nghiệp chấp thuận và các quy định khác của pháp luật;

2. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại........ và nộp lưu trữ địa chất nhà nước trước ngày.... tháng.... năm.... để được xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản hoặc xin gia hạn giấy phép theo quy định pháp luật về khoáng sản;

 

Điều 3: Trước khi tiến hành hoạt động thăm dò khoáng sản theo gia hạn giấy phép này, (tên tổ chức, cá nhân)......... phải thông báo chương trình hoạt động cho Sở Công nghiệp tỉnh.............. và chính quyền địa phương

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh............

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- Văn phòng quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

 

Hoạt động thăm dò khoáng sản theo giấy phép này đã được

đăng ký bổ sung (điều chỉnh) tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký............ĐK/TD

 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.....

Cục trưởng Cục Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 14

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN TRẢ GIẤY PHÉP

THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

 

(Tên tổ chức cá nhân)............................................

Trụ sở tại:......................................................

Điện thoại:...................., Fax:............................

Xin được trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản).......số.........ngày.....tháng.....năm.....................

Lý do xin trả lại giấy phép thăm dò..............................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 

Tài liệu gửi kèm theo: (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

- (Theo Điều 18 của Quy định) Ký tên, đóng dấu

-

-

 

 

MẪU SỐ 15

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản của (tổ chức, cá nhân).......... số...... ngày..... tháng........ năm... kèm theo báo cáo kết quả..............và...........;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cho phép (tổ chức, cá nhân)........... được trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản (Tên khoáng sản)......... Số..... ngày.... tháng...... năm.......

Địa điểm thăm dò xã............. huyện............. tỉnh.........

 

Điều 2: Kể từ ngày ký quyết định này, (Tổ chức cá nhân).......... được chấm dứt mọi hoạt động thăm dò khoáng sản theo giấy phép nói trên và có trách nhiệm:

- Hoàn thành trước ngày..... tháng..... năm...... việc nộp báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, tài liệu pháp lý liên quan và mẫu vật địa chất cho cục địa chất và khoáng sản Việt Nam theo quy định của pháp luật;

- San lấp công trình đã khai đào để thăm dò khoáng sản, phục hồi môi trường khu vực thăm dò và làm các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3: Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam, Sở công nghiệp tỉnh. .......... có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh.......

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

 

MẪU SỐ 16

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN TRẢ LẠI

MỘT PHẦN DIỆN TÍCH THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

 

(Tên tổ chức, cá nhân)...........................................

Trụ sở tại:......................................................

Điện thoại:.......................Fax:...........................

Xin được trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản là....... ...... km2 thuộc giấy phép thăm dò số.... ngày... tháng... năm... Khu vực xin trả lại và khu vực tiếp tục thăm dò được giới hạn bởi các điểm góc............. có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Diện tích khu vực tiếp tục thăm dò là....................... km2. Dự toán chi phí thăm dò tiếp tục...................... ĐVN (USD).

Lý do xin trả lại một phần diện tích thăm dò:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

(Tên tổ chức, cá nhân)......................... cam đoan thực hiện đúng mọi quy định của Luật khoáng sản về hoạt động thăm dò và các quy định khác của pháp luật.

 

Tài liệu gửi kèm theo: (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

- (Theo Điều 19 của Quy định) Ký tên, đóng dấu

-

-

-

 

MẪU SỐ 17

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH THĂM DÒ
KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản của (tổ chức, cá nhân)................. theo giấy phép thăm dò khoáng sản số........ ngày.... tháng.... năm.... kèm theo Báo cáo kết quả thăm dò đến ngày..... tháng.... năm.....;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Cho phép (tổ chức, cá nhân)............ được trả lại một phần diện tích thăm dò (tên khoáng sản)........... theo giấy phép thăm dò khoáng sản số...... ngày.... tháng.... năm.... Diện tích khu vực được phép trả lại:........ km2. Diện tích còn lại tiếp tục thăm dò:......... km2.

Khu vực được phép trả lại và khu vực tiếp tục thăm dò được giới hạn bởi các điểm góc......... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời hạn thăm dò tiếp tục đến ngày.... tháng.... năm....

Dự toán chi phí thăm dò tiếp tục:..................... ĐVN (USD).

 

Điều 2.- (Tên tổ chức, cá nhân).................. có trách nhiệm:

1. Thực hiện việc san lấp các công trình thăm dò, phục hồi môi trường trong khu vực diện tích được phép trả lại quy định tại Điều 1;

2. Thông báo việc thực hiện Quyết định này và chương trình thăm dò tiếp tục với các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

3. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại........ ........... và nộp lưu trữ địa chất nhà nước trước ngày.... tháng.... năm.... để được xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản hoặc xin gia hạn giấy phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

 

Điều 3.- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Công nghiệp tỉnh.......... có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh...

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

 

 

MẪU SỐ 18

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

 

(Tên tổ chức, cá nhân)...........................................

Trụ sở tại:......................................................

Điện thoại:....................... Fax:..........................

Xin được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản) ............... theo giấy phép thăm dò số......, ngày.... tháng.... năm.... để hoạt động thăm dò tại: xã..........., huyện..............., tỉnh....................

Thời hạn thăm dò....... tháng, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm.....

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)...... ..................

Trụ sở tại:......................................................

Điện thoại:....................... Fax:..........................

Quyết định (giấy phép) thành lập số.......... ngày.... tháng.... năm......

Đăng ký kinh doanh số...... ngày.... tháng.... năm.... tại:.....

Giấy phép đầu tư (nếu có) số... ngày... tháng... năm...

Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng số........... ngày.... tháng.... năm...... và các văn bản khác liên quan.

Lý do xin chuyển nhượng quyền thăm dò:...........................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Thời gian bắt đầu được chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng.... năm....

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 20 của Quy định)

-

 

 

MẪU SỐ 19

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

(Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Căn cứ giấy phép đầu tư hoặc công văn thoả thuận số... ngày.... tháng... năm.... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có vốn đầu tư nước ngoài);

- Căn cứ công văn số... ngày... tháng... năm... của.....

- Xét đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản).... của (tổ chức, cá nhân)...... kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số... ngày... tháng... năm... và các văn bản pháp lý khác kèm theo;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng)... được tiếp tục thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản)...... tại: xã... huyện... tỉnh... kể từ ngày... tháng... năm....

Diện tích khu vực thăm dò:.....km2 được giới hạn bởi các điểm góc... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời hạn được thăm dò đến ngày... tháng... năm...

Dự toán chi phí thăm dò:......... ĐVN (USD).

Chi phí thăm dò tối thiểu: (ĐVN/Km2/năm hoặc USD/Km2/năm).

- Năm thứ nhất:............

- Năm thứ hai:.............

Tiền đặt cọc:............. ĐVN (USD).

Lệ phí độc quyền:

- Năm thứ nhất:..........ĐVN (USD).

- Năm thứ hai:...........ĐVN (USD).

Lệ phí giấy phép:..........ĐVN (USD).

 

Điều 2: (Tên tổ chức, cá nhân chuyển nhượng).... có trách nhiệm:

1. Hoạt động thăm dò theo Đề án, chương trình thăm dò tiếp tục đã được Bộ Công nghiệp chấp thuận và các quy định khác của pháp luật;

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (theo quy định của Bộ Công nghiệp);

3. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại...... và nộp lưu trữ địa chất nhà nước trước ngày... tháng... năm... để được xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản hoặc xin gia hạn giấy phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

 

Điều 3: Trước khi tiến hành hoạt động thăm dò khoáng sản theo giấy phép này, (Tên tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng)...... phải thông báo chương trình hoạt động cho Sở Công nghiệp tỉnh..... và chính quyền địa phương.

 

Điều 4: Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của Giấy phép thăm dò khoáng sản số... ngày... tháng... năm...

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh...

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

 

Hoạt động thăm dò khoáng sản theo giấy phép này đã được

đăng ký tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký............ĐK/TD

 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.....

Cục trưởng Cục Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

MẪU SỐ 20

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN THỪA KẾ

QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

 

(Tên tổ chức, cá nhân)...........................................

Được thừa kế hợp pháp tài sản của (tên người quá cố)............. là chủ doanh nghiệp............... đã chết ngày.... tháng.... năm.....

Trụ sở tại:......................................................

Điện thoại:.......................... Fax:.......................

Quyết định (Giấy phép) thành lập doanh nghiệp số....... ngày.... tháng.... năm....

Đăng ký kinh doanh số.........., ngày.... tháng.... năm....

Có Giấy phép thăm dò khoáng sản số............ ngày.... tháng.... năm.... để hoạt động thăm dò (tên khoáng sản) tại xã:........ huyện... ........ tỉnh................

Đề nghị Bộ Công nghiệp cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)........... được hưởng thừa kế quyền thăm dò khoáng sản theo giấy phép nói trên.

(Tổ chức, cá nhân hưởng thừa kế quyền thăm dò khoáng sản)........ ..... cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ theo quy định của giấy phép, quy định của Luật Khoáng sản về thăm dò và các quy định khác của pháp luật.

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 22 của Quy định)

-

-

 

MẪU SỐ 21

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP

THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

(Thừa kế quyền thăm dò khoáng sản)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin thừa kế quyền thăm dò khoáng sản của (tổ chức, cá nhân)............. người được hưởng thừa kế hợp phép tài sản của (tên người quá cố)................, đã chết ngày.... tháng.... năm.... kèm theo các văn bản chứng minh về quyền thừa kế hợp pháp tài sản;

- Căn cứ giấy phép thăm dò số........ ngày.... tháng.... năm.... và kết quả hoạt động thăm dò theo giấy phép đến ngày.... tháng.... năm....;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Cho phép (tổ chức, cá nhân hưởng thừa kế)............... được tiếp tục thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản)..................... tại xã............ huyện............. tỉnh............ Kể từ ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....

Diện tích khu vực thăm dò:........... km2 được giới hạn bởi các điểm góc........... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Dự toán chi phí thăm dò tiếp tục:............. ĐVN (USD).

Chi phí thăm dò tối thiểu: (ĐVN/km2/năm hoặc USD/km2/năm),

- Năm thứ nhất:................

- Năm thứ hai:................

Lệ phí độc quyền:

- Năm thứ nhất:.................... ĐVN (USD).

- Năm thứ hai:..................... ĐVN (USD).

Lệ phí giấy phép:............... ĐVN (USD).

 

Điều 2.- (Tên tổ chức, cá nhân hưởng thừa kế).................... có trách nhiệm:

1. Tiếp tục hoạt động thăm dò theo đề án, chương trình thăm dò đã được Bộ Công nghiệp chấp thuận và các quy định khác của pháp luật;

2. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại........ ...... và nộp lưu trữ Địa chất nhà nước trước ngày.... tháng.... năm.... để được xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản hoặc xin gia hạn giấy phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

 

Điều 3.- Trước khi tiến hành hoạt động thăm dò khoáng sản theo giấy phép này, (tên tổ chức, cá nhân hưởng thừa kế)... phải thông báo chương trình hoạt động cho Sở Công nghiệp tỉnh.... và chính quyền địa phương.

 

Điều 4.- Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của giấy phép thăm dò khoáng sản số...... ngày.... tháng.... năm....

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh...

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

 

Hoạt động thăm dò khoáng sản theo giấy phép này đã được

đăng ký lạI tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký............ĐK/TD

 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.....

Cục trưởng Cục Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 22

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

THU HỒI GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét Biên bản kiểm tra số......... ngày.... tháng.... năm.... của..............

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chát và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Thu hồi giấy phép thăm dò (tên khoáng sản) số........... ngày.... tháng.... năm.... cấp cho (Tên tổ chức, cá nhân)............. để hoạt động thăm dò tại xã.......... huyện.......... tỉnh............ và chấm dứt mọi hoạt động thăm dò theo giấy phép nói trên kể từ ngày.... tháng.... năm....

Điều 2.- (Tên tổ chức, cá nhân).................. có trách nhiệm:

- Hoàn thành trước ngày.... tháng.... năm.... việc giao nộp Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, hồ sơ giấy phép, tài liệu pháp lý liên quan và mẫu vật Địa chất cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

- San lấp các công trình khai đào thăm dò, phục hồi môi trường khu vực thăm dò;

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3.- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Công nghiệp tỉnh................ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh...

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

 

 

MẪU SỐ 23

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

 

(Tên tổ chức, cá nhân)...........................................

Trụ sở tại:......................................................

Điện thoại:.......................... Fax:.......................

Quyết định (giấy phép) thành lập doanh nghiệp số........ ngày.... tháng.... năm.... của (cơ quan).....................

Đăng ký kinh doanh số...... ngày.... tháng.... năm.... tại.......

Số tài khoản....................... tại Ngân hàng................

Giấy phép thăm dò số....... ngày.... tháng.... năm....

Báo cáo kết quả thăm dò.............. do............ thành lập năm........ đã được thẩm định............ phê duyệt theo Quyết định số........ ngày.... tháng.... năm....của.....

Xin được khai thác (tên khoáng sản).......... tại mỏ.............

thuộc xã............. huyện............ tỉnh..........................

Diện tích khu vực xin khai thác:.................. ha.

Được giới hạn bởi các điểm góc:................... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng xin khai thác (khoáng sản chính và khoáng sản đi kèm): .................... (tấn, m3,...)

Thân khoáng (nếu có):............................................

Công suất khai thác (nguyên khai):................. (tấn, m3,...) Sản phẩm sau chế biến:

- Chính..................... (tấn, m3,...)

- Phụ....................... (tấn, m3,...)

Thời hạn khai thác............... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng..... năm.......

(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của Luật Khoáng sản về khai thác và các quy định khác của pháp luật liên quan.

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 25 của Quy định)

-

-

 

MẪU SỐ 23A

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN KHAI THÁC NƯỚC KHOÁNG

(Nước nóng)

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

(Tên tổ chức, cá nhân)...........................................

Trụ sở tại:......................................................

Điện thoại:.......................... Fax:.......................

Quyết định (giấy phép) thành lập doanh nghiệp số........ ngày.... tháng.... năm.... của (cơ quan).....................

Đăng ký kinh doanh số...... ngày.... tháng.... năm.... tại.......

Số tài khoản....................... tại Ngân hàng................

Giấy phép thăm dò số.......cấp ngày.... tháng.... năm....

Báo cáo kết quả thăm dò.............. do............... thành lập năm........ đã được thẩm định............ phê duyệt theo Quyết định số........ ngày.... tháng.... năm....của....

Xin được khai thác nước khoáng (nước nóng) tại nguồn (tên mỏ).... .........

thuộc: xã............. huyện............ tỉnh...............

Mục đích:........................................................

Tầng chứa nước khai thác.........................................

Các công trình khai thác:

 

Số hiệu GK

C.. sâu

Tọa độ

Lưu lượng

Hạ thấp

Mức nước

Ghi chú

 

GK(M)

X

Y

(M3/ngày)

Smax (M)

tĩnh (M)

 

GK...

 

 

 

 

 

 

 

GK...

 

 

 

 

 

 

 

GK...

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tên tổ chức, cá nhân)................ cam đoan thực hiện đúng quy định của Luật Khoáng sản về khai thác và các quy định khác của pháp luật liên quan.

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 25 của Quy định)

-

-

MẪU SỐ 24

 

BẢN ĐỒ KHU VỰC KHAI THÁC

Mỏ....... xã....... huyện......... tỉnh...........

 

(xem bản gốc)

MẪU 24A

 

BẢN ĐỒ KHU VỰC - VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC KHOÁNG

Mỏ.....thuộc xã..... huyện..... tỉnh....

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ .....

 

 

MẶT CÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VÂN TUYẾN A - B

Tỷ lệ 1/....

 

m A B m

100 100

50 50

0 0

-50 -50

 

* Tại vị trí các điểm (1), (2), (3), (4), (5) được trình bày các nội dung sau đây:

 

(1) Cấu trúc các giếng khoan khai thác.

 

Số hiệu giếng khoan

Đường kính........ mm

Chiều sâu. m từ - đến

Ghi
chú

 

Khoan

Đặt ống chống

Đặt ống lọc

Đặt ống lắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toạ độ điểm đới bảo vệ vệ sinh nguồn nước khoáng.

 

Điểm góc đới bảo

Tọa độ

vệ vệ sinh

X

Y

Z

 

 

 

 

 

 

(2) Bản đồ này là phụ trương kèm theo giấy phép khai thác nước khoáng số.../QĐ-ĐCKS ngày... tháng... năm... do Bộ Công nghiệp cấp cho (Tổ chức, cá nhân).... để khai thác nước khoáng (nước nóng) tại các công trình dưới đây:

 

Giếng khoan

Tọa độ

Lưu lượng

Hạ thấp

Mức nước

Chế độ

Số hiệu

Chiều sâu

X

Y

m3/ngày

Smax.m

tĩnh m

khai thác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tầng (đới) chứa nước khai thác:...................

Đới bảo vệ vệ sinh nguồn nước khai thác có diện tích... ha, được giới hạn bởi các điểm góc A, B, C... có toạ độ được thể hiện trên bản đồ;

Thời hạn khai thác:..... năm kể từ ngày giấy phép có hiệu lực;

Công trình khai thác nước khoáng này đã được đăng ký Nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số đăng ký.... ĐK/KTNK.

 

Hà Nội, ngày.... tháng... năm...

Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

(3) Chỉ dẫn rõ ràng đầy đủ các ký hiệu, số hiệu được thể hiện trên bản đồ.

(4) Ghỉ rõ bản đồ thành lập trên cơ sở tài liệu nào, tên chức danh kỹ thuật và chữ ký của người thành lập, kiểm tra, chủ biên báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác.

(5) Ghi rõ tên chủ đơn xin giấy phép khai thác, họ tên, chữ ký có đóng dấu của giám đốc.

 

 

 

MẪU SỐ 25

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Căn cứ giấy phép đầu tư số.... ngày...tháng...năm... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh có bên nước ngoài);

- Căn cứ giấy phép thăm dò số.... ngày... tháng... năm...;

- Xét đơn xin khai thác khoáng sản của (tổ chức, cá nhân).... số. .. ngày... tháng... năm kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác và văn bản thẩm định, phê duyệt.... số... ngày... tháng... năm... của. .. và Công văn số... ngày .... tháng... năm... của.....;

- Theo đề nghị của Cục trường Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Cho phép (tên tổ chức, cá nhân)... được khai thác chế biến (tên khoáng sản ..... tại mỏ (tên mỏ).... thuộc xã... huyện... tỉnh...

Diện tích khu vực khai thác:........ ha được giới hạn bởi các điểm góc... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng (của mỏ hoặc được khai thác):......(Tấn,M3,..) thân khoáng....

Công suất khai thác (nguyên khai):.................(Tấn,M3...)

Sản phẩm: - Chính:..............................(Tấn,M3...)

- Phụ:................................(Tấn,M3...).

 

Thời hạn khai thác:....năm, từ tháng...năm...đến tháng...năm...

Thời hạn xây dựng cơ bản mỏ...tháng, (đến ngày...tháng...năm... )

Ngày bắt đầu hoạt động sản xuất: ngày...tháng...năm....

Lệ phí giấy phép:..........ĐVN (USD).

 

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân)................... có trách nhiệm:

1. Hoạt động xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản theo Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt, các qui định của Luật Khoáng sản và pháp luật liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ (theo qui định của Bộ Công Nghiệp);

3. Thực hiện đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác theo qui định của pháp luật, ký quĩ phục hồi môi trường tại Ngân hàng...

 

Điều 3: Mọi hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép này chỉ được phép tiến hành sau khi (tổ chức, cá nhân).................... nộp thiết kế mỏ, thông báo về Giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác, chế biến cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ký hợp đồng thuê đất và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo qui định của pháp luật.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh...

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

 

Hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép này đã

được đăng ký nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Số đăng ký:..... ĐK/KT

 

Hà Nội, ngày.... tháng... năm ...

Cục trường Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

MẪU SỐ 25A

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC

KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994

- Căn cứ giấy phép thăm dò số.... ngày.... tháng.... năm ....;

- Xét đơn xin khai thác khoáng sản của (tên tổ chức, cá nhân).... số.... ngày..... tháng.... năm..... kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác, văn bản thẩm định, phê duyệt số.... ngày.... tháng .... năm... của.... và Công văn số ... ngày.... tháng...năm ... của.......;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Cho phép (tên tổ chức, cá nhân)............ được khai thác (tên khoáng sản)...... tại mỏ (tên mỏ) ............. thuộc xã ........, huyện............, tỉnh..............

Diện tích khu vực khai thác...............ha được giới hạn bởi các điểm góc........... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng (của mỏ hoặc được khai thác):.............(tấn,m3...) thân khoáng............

Công suất khai thác (nguyên khai):...............(tấn, m3...)

Sản phẩm: - Chính:................................(tấn, m3...)

- Phụ:..................................(tấn, m3...)

Thời hạn khai thác:....năm, từ tháng... năm đến tháng...năm...

Thời hạn xây dựng cơ bản mỏ...tháng, (đến ngày...tháng...năm... )

Ngày bắt đầu hoạt động sản xuất: ngày... tháng...năm....

Lệ phí giấy phép:....................ĐVN

 

Điều 2:- (Tổ chức, cá nhân) ...............có trách nhiệm:

1. Hoạt động xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản theo Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt, các qui định của Luật Khoáng sản và pháp luật liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ (theo qui định của Bộ Công nghiệp);

3. Thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác theo qui định của pháp luật, ký quĩ phục hồi môi trường tại Ngân hàng v.v..

 

Điều 3: Mọi hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép này chỉ được phép tiến hành sau khi (tổ chức, cá nhân) ................. nộp thiết kế mỏ, thông báo về Giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác, chế biến cho Sở Công nghiệp, ký hợp đồng thuê đất và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo qui định của Pháp luật.

 

Nơi nhận: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở Công nghiệp

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu

 

Hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép này đã

được đăng ký nhà nước tại Sở Công nghiệp tỉnh.........

Số đăng ký:..... ĐK/KT

 

......, ngày.... tháng... năm ...

Giám đốc sở Công nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

MẪU SỐ 25B

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC KHOÁNG

(Nước nóng)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Căn cứ giấy phép đầu tư số.... ngày... tháng... năm... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh có bên nước ngoài);

- Căn cứ giấy phép thăm dò số... ngày.. tháng... năm...;

- Xét đơn xin khai thác nước khoáng (nước nóng) của (tổ chức, cá nhân).... số... ngày..... tháng... năm... kèm theo báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác và văn bản thẩm định, phê duyệt ... số... ngày... tháng... năm... của... và công văn số.... ngày... tháng... năm... của. ....;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Cho phép (tên tổ chức, cá nhân)........được khai thác nước khoáng tại nguồn (tên mỏ)....thuộc xã....huyện.....tỉnh....

Mục đích khai thác........................

Các công trình khai thác:

 

Số hiệu GK

C.. sâu

Tọa độ

Lưu lượng

Hạ thấp

Mức nước

Ghi chú

 

GK(M)

X

Y

(M3/ngày)

Smax (M)

tĩnh (M)

 

GK...

 

 

 

 

 

 

 

GK...

 

 

 

 

 

 

 

GK...

 

 

 

 

 

 

 

 

Chế độ khai thác............................

Đới bảo vệ vệ sinh nguồn nước khai thác được xác định bởi các điểm góc...... có toạ độ thể hiện trên bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước khoáng (nước nóng) kèm theo.

Thời hạn khai thác:....năm từ tháng...năm...đến tháng...năm...

Thời hạn xây dựng cơ bản: ...tháng, từ tháng...năm...đến tháng...năm...

Thời hạn xây dựng cơ bản mỏ...tháng, (đến ngày...tháng...năm...)

Ngày bắt đầu hoạt động sản xuất: ngày...tháng...năm...

Lệ phí giấy phép:...ĐVN (USD)

 

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân)..... có trách nhiệm:

1. Hoạt động xây dựng, khai thác và chế biến theo Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật đã được thẩm định, phê duyệt; Thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước khỏi bị ô nhiễm. Định kỳ quan trắc động thái, kiểm tra chất lượng của nguồn nước và kịp thời khắc phục các biến động xấu; Không khai thác quá lưu lương cho phép; Thực hiện các quy định khác của Luật Khoáng sản và pháp luật liên quan;

2. Sử dụng nguồn nước theo chỉ định của cơ quan Y tế có thẩm quyền.

 

Điều 3: Trước khi tiến hành khai thác, sử dụng nguồn nước theo giấy phép này (tên tổ chức, cá nhân)..... phải thông báo kế hoạch khai thác, sử dụng cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ký hợp đồng thuế đất và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh...

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

 

Hoạt động khai thác nước khoáng theo giấy phép này đã

được đăng ký nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Số đăng ký:..... ĐK/KT

 

Hà Nội, ngày.... tháng... năm ...

Cục trường Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 26

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN GIA HẠN

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

(Uỷ ban nhân dân tỉnh.....)

 

(Tên tổ chức, cá nhân)..................

Trụ sở tại:.............................

Điện thoại:..................., Fax..........

Được phép khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... tại: xã...... huyện......., tỉnh........ theo giấy phép khai thác số...... ngày.... tháng... năm...

Nay xin được gia hạn giấy phép khai thác......... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng... năm......

Diện tích khu vực khai thác gia hạn.... ha.

Được giới hạn bởi các điểm góc..... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng:...... (tấn, m3,...) Thân khoáng..............

Công suất khai thác (nguyên khai):......... (tấn, m3,...)

Sản phẩm sau chế biến: - Chính:............ (tấn, m3,...)

- Phụ:.............. (tấn, m3,...)

Lý do xin gia hạn giấy phép khai thác:...................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng mọi quy định của Luật Khoáng sản về hoạt động khai thác và các quy định khác của pháp luật.

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 29 của Quy định)

- Đề án khai thác bổ sung

-

 

 

MẪU SỐ 27

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản của (tổ chức, cá nhân)....... số.... ngày... tháng... năm... kèm theo báo cáo kết quả khai thác, đề án bổ sung và kế hoạch tiếp tục khai thác khoáng sản;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Gia hạn giấy phép khai thác (tên khoáng sản)............. số... ngày... tháng... năm... đã được cấp cho (tên tổ chức, cá nhân) ...... để khai thác khoáng sản tại mỏ (tên mỏ)...... thuộc: xã......., huyện......., tỉnh..........

Thời hạn đến ngày... tháng... năm...

Diện tích khu vực khai thác........ ha được giới hạn bởi các điểm góc.......... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng:........ (tấn, m3,...) Thân khoáng.........

Công suất khai thác (nguyên khai):.......(tấn, m3,...)

Loại sản phẩm: - Chính:......... (tấn, m3,...)

- Phụ:........... (tấn, m3,...)

Lệ phí gia hạn giấy phép:............... ĐVN (USD).

 

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân).......... có trách nhiệm:

Hoạt động khai thác, chế biến theo thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt, đề án, kế hoạch khai thác bổ sung và các điều kiện khác theo quy định tại Điều 2 Giấy phép khai thác khoáng sản số... ngày... tháng... năm...

 

Điều 3: Mọi hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản theo giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tổ chức, cá nhân)........ đã thông báo kế hoạch khai thác, chế biến và đăng ký lại hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh..........

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

 

Hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép này đã được

đăng ký bổ sung (điều chỉnh) tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Số đăng ký:..... ĐK/KT

 

Hà Nội, ngày.... tháng... năm ...

Cục trường Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

MẪU SỐ 27A

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH....

 

- Căn cứ Luật khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Xét đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản của (tổ chức, cá nhân).... số... ngày... tháng.. năm... kèm theo báo cáo kết quả khai thác, đề án bổ sung và kế hoạch tiếp tục khai thác khoáng sản;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Gia hạn giấy phép khai thác (tên khoáng sản).... số.... ngày... tháng... năm... đã được cấp cho (tên tổ chức, cá nhân)....... để khai thác khoáng sản tại mỏ (tên mỏ).......... thuộc: xã........... huyện. . ....... tỉnh.................

Thời hạn đến ngày.... tháng.... năm...

Diện tích khu vực khai thác.... ha được giới hạn bởi các điểm góc........ có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng:........... (tấn, m3,...) Thân khoáng.....

Công suất khai thác (nguyên khai):....... (tấn, m3,...)

Loại sản phẩm: - Chính:......... (tấn, m3,...)

- Phụ:........... (tấn, m3,...)

Lệ phí gia hạn giấy phép:............. ĐVN (USD).

 

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân)............. có trách nhiệm:

Hoạt động khai thác, chế biến theo thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt, đề án, kế hoạch khai thác bổ sung và các điều kiện khác theo quy định tại Điều 2 Giấy phép khai thác khoáng sản số... ngày... tháng... năm...

 

Điều 3: Mọi hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản theo giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tổ chức, cá nhân)............ đã thông báo kế hoạch khai thác, chế biến và đăng ký lại hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

Ký tên, đóng dấu

Nơi nhận:

- (tên tổ chức, cá nhân)

- Sở Công nghiệp

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu

 

Hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép này đã được đăng ký

bổ sung (điều chỉnh) tại Sở Công nghiệp

Số đăng ký:....... ĐK/KT

 

....., ngày.....tháng.....năm...

Giám đốc Sở Công nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 28

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN

TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

(Uỷ ban nhân dân tỉnh........)

 

(Tên tổ chức, cá nhân)................

Trụ sở tại:...........................

Điện thoại:....., Fax.................

Xin được trả lại giấy phép khai thác (tên khoáng sản)............ tại mỏ (tên mỏ)......... số... ngày... tháng... năm... kể từ ngày... tháng... năm...

 

Lý do xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản.................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 30 của Quy định)

-

-

 

 

MẪU SỐ 29

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản của (tổ chức, cá nhân)........ số... ngày.... tháng.... năm.... kèm theo báo cáo kết quả............ và.............;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Cho phép (tổ chức, cá nhân)............. được trả lại Giấy phép khai thác (tên khoáng sản)........... tại mỏ (tên mỏ)....... số..... ngày..... tháng..... năm....

 

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân).......... được chấm dứt mọi hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép nói trên và có trách nhiệm:

Hoàn thành trước ngày.... tháng.... năm....

- Việc nộp báo cáo kết quả khai thác, tài liệu pháp lý liên quan, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo quy định của pháp luật;

- Việc đóng cửa mỏ để thanh lý (hoặc để bảo vệ); các biện pháp phục hồi môi trường đất đai và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật;

 

Điều 3: Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Công nghiệp tỉnh........... có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN...........

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

 

MẪU SỐ 29A

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.......

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Xét đơn xin trả lại giấy khai thác khoáng sản của (tổ chức, cá nhân)......... số.... ngày.... tháng.... năm... kèm theo báo cáo kết quả....... và...........;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: (tổ chức, cá nhân)........ được trả lại Giấy phép khai thác (tên khoáng sản).......... tại mỏ (tên mỏ).... số.... ngày.... tháng.... năm....

 

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân)......... được chấm dứt mọi hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép nói trên và có trách nhiệm:

Hoàn thành trước ngày... tháng... năm...

- Việc nộp báo cáo kết quả khai thác, tài liệu pháp lý liên quan, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Phòng Quản lý tài nguyên khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Việc đóng cửa mỏ để thanh lý (hoặc để bảo vệ); các biện pháp phục hồi môi trường đất đai và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Sở Công nghiệp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi gửi: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu

 

MẪU SỐ 30

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN

TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

(Uỷ ban nhân dân tỉnh.......)

 

(Tên tổ chức, cá nhân)................

Trụ sở tại:...........................

Điện thoại:....., Fax.................

Xin được trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản theo giấy phép số....... ngày... tháng... năm...

Khu vực xin trả lại có diện tích.............. (ha) thuộc (moong, thân khoáng, cao độ...)....................

Diện tích khu vực khai thác được tiếp tục hoạt động là...... km2. Khu vực xin trả lại và khu vực tiếp tục khai thác được giới hạn bởi các điểm góc....... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Lý do xin trả lại một phần diện tích khai thác:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng mọi quy định của Luật khoáng sản về hoạt động khai thác và các quy định khác của pháp luật.

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 31 của Quy định)

- Đề án khai thác bổ sung

-

 

MẪU SỐ 31

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản của (tổ chức, cá nhân)................ theo giấy phép khai thác số.... ngày... tháng... năm... kèm theo báo cáo kết quả khai thác đến ngày... tháng... năm...;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cho phép (tổ chức, cá nhân)............. được trả lại một phần diện tích khai thác (tên khoáng sản)........ tại mỏ........ theo giấy phép khai thác số..., ngày... tháng.... năm.....

Diện tích được phép trả lại........... ha

Diện tích còn lại tiếp tục khai thác.......... ha, được giới hạn bởi các điểm góc.... có toạ độ được xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời hạn khai thác đến ngày... tháng... năm...

 

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân)............... có trách nhiệm:

1. Thực hiện việc đóng cửa mỏ để thanh lý (hoặc bảo vệ), phục hồi môi trường, trả lại đất đai phần diện tích khu vực được phép trả lại quy định tại Điều 1;

2. Thông báo việc thực hiện Quyết định này và kế hoạch khai thác, chế biến, hoạt động sản xuất kinh doanh được tiếp tục tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3: Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Công nghiệp tỉnh. ......... có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh.......

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

 

 

 

MẪU SỐ 31A

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN

 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh..............

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Xét đơn xin trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản của (tổ chức, cá nhân).... theo giấy phép khai thác số.... ngày.... tháng.... năm.... kèm theo báo cáo kết quả khai thác đến ngày... tháng... năm...;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: (Tổ chức, cá nhân)................ được trả lại một phần diện tích khai thác (tên khoáng sản)......... tại mỏ........ theo giấy phép khai thác số.... ngày.... tháng.... năm....

Diện tích được phép trả lại........... ha

Diện tích còn lại tiếp tục khai thác.......... ha, được giới hạn bởi các điểm góc.... có toạ độ được xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời hạn khai thác đến ngày... tháng... năm...

 

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân).............. có trách nhiệm:

1. Thực hiện việc đóng cửa mỏ để thanh lý (hoặc bảo vệ), phục hồi môi trường, trả lại đất đai phần diện tích khu vực được phép trả lại quy định tại Điều 1;

2. Thông báo việc thực hiện Quyết định này và kế hoạch khai thác, chế biến, hoạt động sản xuất kinh doanh được tiếp tục tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3: Sở Công nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu

 

MẪU SỐ 32

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

(Uỷ ban nhân dân tỉnh....)

 

(Tên tổ chức, cá nhân)..........................

Trụ sở tại:.....................................

Điện thoại:......................, Fax..........

Xin được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... theo giấy phép khai thác số... ngày... tháng... năm... của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh..........) để hoạt động khai thác mỏ (tên mỏ)........, thuộc: xã..... huyện....., tỉnh......

Thời hạn được khai thác.... năm, từ tháng... năm... đến tháng.... năm....

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng: (tên tổ chức, cá nhân)......

Trụ sở tại:.........................

Điện thoại:............, Fax:.......

Quyết định (giấy phép) thành lập doanh nghiệp số... ngày... tháng... năm... của (cơ quan).........................

Đăng ký kinh doanh số..., ngày... tháng... năm...

Số tài khoản................. tại Ngân hàng......

Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng số.... ký ngày... tháng... năm... và các văn bản khác liên quan.

Lý do xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản:..............

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Thời gian bắt đầu chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng... năm...

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 32 của Quy định)

-

-

 

 

MẪU SỐ 33

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

(Chuyển nhượng quyền khai khoáng sản)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Căn cứ Công văn số.... ngày... tháng...năm... của....;

- Căn cứ giấy phép đầu tư hoặc công văn thoả thuận số... ngày... tháng... năm ... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là người nước ngoài hoặc liên doanh có bên nước ngoài);

- Xét đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)....... của (tổ chức, cá nhân).......... kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số... ngày... tháng... năm... và các văn bản pháp lý khác kèm theo;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cho phép (tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng).......... được tiếp tục khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)............ tại mỏ (tên mỏ)....... thuộc xã.... huyện.... tỉnh.... kể từ ngày... tháng... năm... đến ngày.... tháng.... năm....

Diện tích khu vực khai thác.... ha được giới hạn bởi các điểm góc......... có toạ độ được xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng (của mỏ hoặc được khai thác):......... (tấn, m3, ...) Thân khoáng......

Công suất khai thác (nguyên khai):.......(tấn, m3,...)

Loại sản phẩm: - Chính:......... (tấn, m3,...)

- Phụ:........... (tấn, m3,...)

Tiền ký quỹ phục hồi đất đai, môi trường đã thực hiện:....... ĐVN (USD)

Tại Ngân hàng:........................... Lệ phí giấy phép:............. ĐVN (USD).

 

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân)............. có trách nhiệm:

1. Hoạt động xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản theo Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định của Luật Khoáng sản và pháp luật liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ (theo quy định của Bộ Công nghiệp);

3. Thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác theo quy định của pháp luật, ký quỹ phục hồi môi trường tại Ngân hàng, v.v...

 

Điều 3: Hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép này chỉ được phép tiến hành sau khi (tổ chức, cá nhân)........... nộp thiết kế mỏ, thông báo Giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác, chế biến cho Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ký hợp đồng thuê đất và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Điều 4: Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của giấy phép khai thác khoáng sản số.... ngày... tháng... năm.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh...

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

Hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép này đã

được đăng ký lại tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Số đăng ký:..... ĐK/KT

 

Hà Nội, ngày.... tháng... năm ...

Cục trường Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

MẪU SỐ 33A

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG
VÀ THAN BÙN (CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

- Xét đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (tên khoáng sản).... của (tổ chức, cá nhân)..... kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số.... ngày.... tháng... năm... và các văn bản pháp lý khác kèm theo;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Cho phép (tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng)......... được tiếp tục khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)......... tại mỏ (tên mỏ).............. thuộc xã......... huyện........ tỉnh......... kể từ ngày.... tháng .... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....

Diện tích khu vực khai thác:.......... ha, được giới hạn bởi các điểm góc.... có toạ độ được xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng (của mỏ hoặc được khai thác):....... (tấn, m3,...) thân khoáng.........

Công suất khai thác (nguyên khai): ...........(tấn, m3,...)

Loại sản phẩm: - Chính: ......................(tấn, m3,...)

- Phụ: ........................(tấn, m3,...)

Tiền ký quỹ phục hồi đất đai, môi trường đã thực hiện:.......... ..... ĐVN tại Ngân hàng: ..................

Lệ phí giấy phép: ....................... ĐVN

 

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân) ............ có trách nhiệm:

1. Hoạt động xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản theo Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ đã được thẩm định phê duyệt, các qui định của Luật khoáng sản và pháp luật liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ (theo qui định của Bộ Công nghiệp);

3. Thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác theo qui định của pháp luật, ký quỹ phục hồi môi trường tại Ngân hàng v.v....

 

Điều 3: Hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép này chỉ đựoc phép tiến hành sau khi (tổ chức, cá nhân)........................ nộp thiết kế mỏ, thông báo về Giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác, chế biến cho Sở Công nghiệp, ký hợp đồng thuê đất và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo qui định của pháp luật.

 

Điều 4: Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của giấy phép khai thác khoáng sản số... ngày... tháng.... năm....

 

Nơi nhận: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu

 

Hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép này đã

được đăng ký Nhà nước tại sở Công nghiệp

Số đăng ký:..... ĐK/KT

........, ngày.... tháng... năm ...

Giám đốc Sở Công nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 34

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN

THỪA KẾ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

(Uỷ ban nhân dân tỉnh....)

 

(Tổ chức, cá nhân):...................

Được hưởng thừa kế hợp pháp tài sản của (tên người quá cố)....... là chủ doanh nghiệp (tên doanh nghiệp)...... đã chết ngày... tháng.... năm...

Trụ sở tại:............................... Điện thoại:............ Fax...............

Quyết định (Giấy phép) thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....

Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...

Số tài khoản........., tại Ngân hàng............

Có giấy phép khai thác khoáng sản số.... ngày... tháng... năm... để hoạt động khai thác (tên khoáng sản).... tại mỏ...., thuộc xã:...., huyện...., tỉnh....

Đề nghị Bộ Công nghiệp (UBND tỉnh...) cho phép (tên tổ chức, cá nhân)....... được hưởng thừa kế quyền khai thác khoáng sản theo giấy phép nói trên.

(Tổ chức, cá nhân hưởng thừa kế quyền khai thác khoáng sản).......... cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của giấy phép, quy định của luật Khoáng sản về hoạt động khai thác và các quy định khác của pháp luật.

 

Tài liệu gửi kèm theo: (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

- (Theo Điều 32 của Quy định) Ký tên, đóng dấu

-

-

-

 

 

 

MẪU SỐ 35

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

(Thừa kế quyền khai thác khoáng sản)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin thừa kế quyền khai thác khoáng sản của (tổ chức, cá nhân)....là người được hưởng thừa kế hợp pháp tài sản của (tên người quá cố)..... đã chết ngày... tháng... năm..., kèm theo các văn bản chứng minh quyền thừa kế hợp pháp tài sản;

- Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số.... ngày.... tháng.... năm.... và kết quả hoạt động khai thác theo giấy phép đến ngày... tháng...năm....;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cho phép (tổ chức, cá nhân hưởng thừa kế)....... được tiếp tục khai thác (tên khoáng sản)........ tại mỏ (tên mỏ).... thuộc xã...., huyện......., tỉnh........ kể từ ngày....tháng.....năm.....đến ngày....tháng.....năm.......

Diện tích khu vực khai thác...... ha, được giới hạn bởi các điểm góc........ có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng (mỏ hoặc được khai thác)............(tấn, m3,...)

Công suất khai thác (nguyên khai):............(tấn, m3,...)

Sản phẩm: - Chính.............................(tấn, m3,...)

- Phụ...............................(tấn, m3,...)

Tiền ký quỹ phục hồi môi trường, đất đai đã thực hiện....ĐVN (USD) tại Ngân hàng.................

Lệ phí giấy phép......... ĐVN (USD).

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân hưởng thừa kế)......... có trách nhiệm:

1. Hoạt động xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản theo Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định của Luật Khoáng sản và pháp luật liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ (theo quy định của Bộ Công nghiệp);

3. Thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác theo quy định của pháp luật, ký quỹ phục hồi môi trường tại Ngân hàng, v.v....

 

Điều 3: Hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép này chỉ được phép tiến hành sau khi (tổ chức, cá nhân).... nộp thiết kế mỏ, thông báo về Giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác, chế biến cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ký hợp đồng thuê đất và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Điều 4: Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của giấy phép khai thác khoáng sản số... ngày... tháng... năm...

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức hoặc cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh...

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

 

Hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép này đã

được đăng ký lại tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Số đăng ký:..... ĐK/KT

 

Hà Nội, ngày.... tháng... năm ...

Cục trường Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

MẪU SỐ 35A

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

GIẤY PHÉP

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG
VÀ THAN BÙN (THỪA KẾ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Xét đơn xin thừa kế quyền khai thác khoáng sản của (tổ chức, cá nhân).... là người được hưởng thừa kế hợp pháp tài sản của (tên người quá cố)... đã chết ngày..... tháng.... năm...., kèm theo các văn bản chứng minh quyền thừa kế hợp pháp tài sản;

- Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số.... ngày... tháng..... năm..... và kết quả hoạt động khai thác theo Giấy phép đến ngày... tháng.... năm......;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cho phép (tổ chức, cá nhân hưởng thừa kế)........... được tiếp tục khai thác (tên khoáng sản).... tại mỏ (tên mỏ)... thuộc xã... huyện... tỉnh... kể từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...

Diện tích khu vực khai thác...... ha, được giới hạn bởi các điểm góc.... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng (mỏ hoặc được khai thác)............(tấn, m3,...)

Công suất khai thác (nguyên khai):............(tấn, m3,...)

Sản phẩm: - Chính.............................(tấn, m3,...)

- Phụ...............................(tấn, m3,...)

Tiền ký quỹ phục hồi môi trường, đất đai đã thực hiện....ĐVN tại Ngân hàng.................

Lệ phí giấy phép......... ĐVN.

 

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân hưởng thừa kế).... có trách nhiệm:

1. Hoạt động xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản theo Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định của Luật Khoáng sản và pháp luật liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ (theo quy định của Bộ Công nghiệp);

3. Thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác theo quy định của pháp luật, ký quỹ phục hồi môi trường tại Ngân hàng, v.v....

 

Điều 3: Hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép này chỉ được phép tiến hành sau khi (tổ chức, cá nhân)....... nộp thiết kế mỏ, thông báo về Giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác, chế biến cho Sở Công nghiệp, ký hợp đồng thuê đất và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Điều 4: Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của giấy phép khai thác khoáng sản số... ngày... tháng... năm...

 

Nơi nhận: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu

 

Hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép này đã

được đăng ký lại tại Sở Công nghiệp tỉnh.

Số đăng ký:..... ĐK/KT

 

....., ngày.... tháng... năm ...

Giám đốc Sở Công nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 36

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

THU HỒI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét Biên bản kiểm tra số.... ngày.... tháng... năm... của....;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản (tên khoáng sản).......số.... ngày... tháng... năm... được cấp cho (tổ chức, cá nhân).... để hoạt động khai thác tại mỏ...... thuộc xã.... huyện.... tỉnh.... và chấm dứt mọi hoạt động khai thác theo giấy phép nói trên kể từ ngày... tháng... năm....

 

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân)........ có trách nhiệm:

- Hoàn thành trước ngày.... tháng.... năm... việc giao nộp Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản, tài liệu pháp lý liên quan, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện việc đóng cửa mỏ, bảo đảm an toàn, phục hồi môi trường, đất đai theo quy định tại Quy chế đóng cửa mỏ và các quy định khác của pháp luật.

 

Điều 3: Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Công nghiệp tỉnh........ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh...

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

 

MẪU SỐ 36A

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH

THU HỒI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Xét Biên bản kiểm tra số.... ngày.... tháng.... năm.... của...;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản (tên khoảng sản).... số... ngày... tháng... năm... được cấp cho (tổ chức, cá nhân)...... để hoạt động khai thác tại mỏ.... thuộc xã.... huyện... tỉnh... và chấm dứt mọi hoạt động khai thác theo giấy phép nói trên kể từ ngày... tháng... năm....

 

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân).............. có trách nhiệm:

- Hoàn thành trước ngày.... tháng.... năm.... việc giao nộp Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản, tài liệu pháp lý liên quan, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Sở công nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện việc đóng cửa mỏ, bảo đảm an toàn; phục hồi môi trường, đất đai theo quy định tại Quy chế đóng cửa mỏ và các quy định khác của pháp luật.

 

Điều 3: Sở Công nghiệp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

 

Nơi nhận: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu

 

MẪU SỐ 37

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN

KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh......

 

(Tên tổ chức, cá nhân)..................

Trụ sở (hoặc nơi thường trú):...........

Điện thoại:.......... Fax.........

Quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có) số... ngày... tháng... năm... của....

Đăng ký kinh doanh (nếu có) số..... ngày.... tháng... năm....

Xin được khai thác tận thu (tên khoáng sản) tại mỏ (tên mỏ).... thuộc xã...., huyện...... tỉnh......

Diện tích khu vực xin khai thác:..... (ha, m2,...)

Được giới hạn bởi các điểm:......... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Công suất khai thác ..........................(tấn, m3,.../năm)

Sản phẩm sau chế biến: - Chính................(tấn, m3,...)

- Phụ..................(tấn, m3,...)

Thời hạn khai thác.... năm, từ: tháng.... năm.... đến tháng... năm...

(Tên tổ chức, cá nhân)......... cam đoan thực hiện đúng quy định của Luật khoáng sản về khai thác tận thu và các quy định khác của pháp luật.

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

 

MẪU SỐ 37A

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

GIẤY PHÉP

KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH......

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Xét Đơn xin khai thác tận thu khoáng sản của (tên tổ chức, cá nhân)... số:... ngày... tháng... năm...;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cho phép (tổ chức, cá nhân)........... được khai thác tận thu, chế biến (tên khoáng sản)....... tại mỏ (tên mỏ)... thuộc xã..., huyện.... tỉnh...

Diện tích khu vực khai thác...... (ha, m2,...), nằm trong khu vực đã được Bộ Công nghiệp khoanh định và bàn giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh... theo công văn số... ngày... tháng... năm... được giới hạn bởi các điểm góc.... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng (mỏ hoặc được khai thác)............(tấn, m3,...)

Công suất khai thác ..........................(tấn, m3,...)/năm

Loại sản phẩm:............................................

Thời hạn khai thác:...tháng, từ tháng...năm...đến tháng...năm...

Lệ phí giấy phép......... ĐVN.

 

Điều 2: (Tên tổ chức, cá nhân)................... có trách nhiệm:

1. Hoạt động khai thác tận thu theo quy định của Luật Khoáng sản và pháp luật liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ kết quả khai thác, phát hiện mới về khoáng sản của Phòng Khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp;

3. Thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3: Mọi hoạt động khai thác tận thu khoáng sản theo giấy phép này chỉ được phép tiến hành sau khi (tổ chức, cá nhân)....... đã thông báo kế hoạch khai thác, chế biến, ký hợp đồng thuê đất và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Nơi gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- Chi cục khu vực

- Lưu VP

 

Hoạt động khai thác tận thu khoáng sản theo giấy phép này đã

được đăng ký nhà nước tại Sở Công nghiệp tỉnh

Số đăng ký:..... ĐK/KTTT

 

......, ngày.... tháng... năm ...

Giám đốc Sở Công nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 38

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN

CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

(Uỷ ban nhân dân tỉnh....)

 

(Tên tổ chức, cá nhân):...............

Trụ sở tại:...................

Điện thoại:.........., Fax:.............

Quyết định (giấy phép) thành lập doanh nghiệp số... ngày... tháng... năm của (cơ quan).....

Đăng ký kinh doanh số:..., ngày... tháng... năm...

Số tài khoản............... tại Ngân hàng..........

Xin được chế biến (tên khoáng sản).................. thành sản phẩm...... (tên và chất lượng sản phẩm).................

Nguồn nguyên liệu để chế biến:...................

Công nghệ, thiết bị (loại, công suất)............

Sản lượng sản phẩm các loại......................

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng)...............

Mục đích (xuất khẩu, bán trong nước, tự tiêu thụ,...).....

Thời hạn.... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm......... (Tên tổ chức, cá nhân)............ cam đoan thực hiện đúng quy định của Luật Khoáng sản về hoạt động chế biến và các quy định khác của pháp luật.

 

Tài liệu gửi kèm theo: (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

- (Theo Điều 39 của Quy định) Ký tên, đóng dấu

-

 

 

 

MẪU SỐ 39

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP

CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Căn cứ Công văn số.... ngày.... tháng... năm.... của....;

- Căn cứ giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng... năm.... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh có bên nước ngoài hoặc căn cứ pháp lý khác);

- Xét đơn xin chế biến khoáng sản của (tổ chức, cá nhân)... số.... ngày... tháng... năm... kèm theo báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến khoáng sản và văn bản thẩm định, phê duyệt......, Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được..... thẩm định, phê chuẩn.......;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cho phép (tổ chức, cá nhân).... được chế biến khoáng sản (tên khoáng sản)......

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)..............

Nguồn nguyên liệu để chế biến:......................

Thành các sản phẩm (tên và chất lượng sản phẩm)...........

Công nghệ chế biến..................................

Sản lượng các loại sản phẩm.........................

Mục đích sản xuất (xuất khẩu, tiêu thụ trong nước, tự tiêu thụ,...).........

Thời hạn chế biến: ... năm, từ tháng.... năm... đến tháng... năm...

Lệ phí giấy phép...... ĐVN (USD).

 

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân)..... có trách nhiệm:

1- Hoạt động chế biến khoáng sản theo phương án công nghệ, Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định khác của Luật Khoáng sản và pháp luật liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ (theo quy định của Bộ Công nghiệp);

 

Điều 3: Hoạt động chế biến khoáng sản theo giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tổ chức, cá nhân)..... thông báo kế hoạch sản xuất, đăng ký hoạt động tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh...

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

Hoạt động chế biến khoáng sản theo giấy phép này đã

được đăng ký nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Số đăng ký:..... ĐK/CB

 

Hà Nội, ngày.... tháng... năm ...

Cục trường Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 39A

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP

CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG
VÀ THAN BÙN

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH......

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Xét đơn xin cấp giấy phép chế biến khoán sản của (tổ chức, cá nhân).... số:.... ngày.... kèm theo báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến khoáng sản và văn bản thẩm định, phê duyệt..... Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được.... thẩm định, phê chuẩn....;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cho phép (tổ chức, cá nhân).... được chế biến khoáng sản (tên khoáng sản)........

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)....

Nguồn nguyên liệu để chế biến:......... thành các sản phẩm (tên và chất lượng sản phẩm)................

Công nghệ chế biến..................

Sản lượng các loại sản phẩm...........

Mục đích sản xuất (xuất khẩu, tiêu thụ trong nước, tự tiêu thụ,...)......

Thời hạn chế biến:... năm, từ tháng... năm... đến tháng... năm...

Lệ phí giấy phép...... ĐVN.

 

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân)............. có trách nhiệm:

1- Hoạt động chế biến khoáng sản theo phương án công nghệ, Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định khác của Luật Khoáng sản và pháp luật liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ (theo quy định của Bộ Công nghiệp);

 

Điều 3: Hoạt động chế biến khoáng sản theo giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tổ chức, cá nhân)....... thông báo kế hoạch sản xuất, đăng ký hoạt động tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu

 

Hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép này đã

được đăng ký nhà nước tại Sở Công nghiệp.

Số đăng ký:..... ĐK/CB

 

......, ngày.... tháng... năm ...

Giám đốc Sở Công nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

MẪU SỐ 40

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN

GIA HẠN GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

(Uỷ ban nhân dân tỉnh.....)

 

(Tên tổ chức, cá nhân)...............

Trụ sở tại:..........................

Điện thoại:................ Fax:...........

Được phép chế biến (tên khoáng sản)............ theo giấy phép chế biến khoáng sản số.... ngày... tháng... năm....

Nay xin được gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản đến ngày.... tháng.... năm.....

Sản lượng sản phẩm các loại (nếu có thay đổi so với giấy phép).........

............................

............................

Lý do xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản:

............................

...........................

...........................

...........................

(Tên tổ chức, cá nhân).............. cam đoan thực hiện đúng mọi quy định của Luật Khoáng sản về hoạt động chế biến và các quy định khác của pháp luật.

 

Tài liệu gửi kèm theo: (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

- (Theo Điều 42 của Quy định) Ký tên, đóng dấu

- (Đề án chế biến KS bổ sung)

-

 

 

 

MẪU SỐ 41

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH

GIA HẠN GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản của (tổ chức, cá nhân).... số.... ngày.... tháng.... năm.... kèm theo báo cáo kết quả chế biến, đề án bổ sung và chương trình tiếp tục hoạt động chế biến khoáng sản;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Gia hạn giấy phép chế biến (tên khoáng sản).... số... ngày... tháng... năm... đã được cấp cho (tổ chức, cá nhân).... đến ngày... tháng... năm...

Lệ phí gia hạn giấy phép.............ĐVN (USD).

 

Điều 2: (Tổ chức, cá nhân).............. có trách nhiệm:

Hoạt động chế biến theo phương án công nghệ dã được thẩm định, phê duyệt, Đề án, kế hoạch chế biến (bổ sung) và các điều kiện khác theo quy định tại Giấy phép chế biến khoáng sản số.... ngày... tháng.. . năm...;

 

Điều 3: Mọi hoạt động chế biến khoáng sản theo giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tổ chức, cá nhân).... đã thông báo kế hoạch chế biến và đăng ký lại hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh...

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

 

Hoạt động chế biến khoáng sản theo giấy phép này đã được đăng

ký bổ sung (điều chỉnh) tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Số đăng ký:..... ĐK/CB

 

Hà Nội, ngày.... tháng... năm ...

Cục trường Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

MẪU SỐ 41A

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

GIA HẠN GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH..........

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Xét đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản của (tổ chức, cá nhân)....... số.... ngày.... tháng.... năm... kèm theo báo cáo kết quả chế biến, Đề án bổ sung và chương trình tiếp tục hoạt động chế biến khoáng sản;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Gia hạn giấy phép chế biến (tên khoáng sản)............. số...... ngày.... tháng.... năm.... đã được cấp cho (tổ chức, cá nhân) ....................... ngày.... tháng.... năm....

Lệ phí gia hạn giấy phép..................... ĐVN.

Điều 2.- (Tổ chức, cá nhân)...................... có trách nhiệm: Hoạt động chế biến theo phương án công nghệ đã được thẩm định, phê duyệt, Đề án, kế hoạch chế biến (bổ sung) và các điều kiện khác theo quy định tại Giấy phép chế biến khoáng sản số..... ngày.... tháng.... năm....;

 

Điều 3.- Mọi hoạt động chế biến khoáng sản theo giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tổ chức, cá nhân)......................... đã thông báo kế hoạch chế biến và đăng ký lại hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở Công nghiệp

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu.

 

Hoạt động chế biến khoáng sản theo giấy phép này đã được

đăng ký bổ sung (điều chỉnh) tại Sở Công nghiệp tỉnh.

Số đăng ký:..... ĐK/CB

 

......., ngày.... tháng... năm ...

Giám đốc Sở Công nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 42

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN

TRẢ LẠI GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

(Uỷ ban nhân dân tỉnh..............)

(Tên tổ chức, cá nhân)...........................................

Trụ sở tại.......................................................

Điện thoại:......................., Fax:.........................

Xin được trả lại giấy phép chế biến (tên khoáng sản)............. số:....... ngày.... tháng.... năm.... kể từ ngày.... tháng.... năm.... Thời gian được chế biến khoáng sản:...... năm, từ tháng... năm... đến tháng... năm...

Lý do xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 

Tài liệu gửi kèm theo: (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

- (Theo Điều 43 của Quy định) Ký tên, đóng dấu

-

-

 

 

MẪU SỐ 43

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP TRẢ LẠI GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản của (tổ chức, cá nhân)...................... số..... ngày.... tháng.... năm.... kèm theo báo cáo kết quả................. và.............................;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Cho phép (tổ chức, cá nhân)................. được trả lại giấy phép chế biến (tên khoáng sản).................... số..... ngày...... tháng..... năm......

 

Điều 2.- (Tổ chức, cá nhân)................... được chấm dứt mọi hoạt động chế biến khoáng sản theo giấy phép nói trên có trách nhiệm:

- Hoàn thiện trước ngày.... tháng.... năm..... việc nộp báo cáo kết quả chế biến khoáng sản, tài liệu pháp lý, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo quy định của pháp luật;

- Thanh lý các công trình để đảm bảo an toàn;

- Thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường, đất đai và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3.- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Công nghiệp tỉnh.................. có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh...

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

 

 

MẪU SỐ 43A

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP TRẢ LẠI GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH..........

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Xét đơn xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản của (tổ chức, cá nhân)...................... số..... ngày.... tháng.... năm.... kèm theo báo cáo kết quả................. và.............................;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Cho phép (tổ chức, cá nhân)................. được trả lại giấy phép chế biến (tên khoáng sản).................... số..... ngày...... tháng..... năm......

 

Điều 2.- (Tổ chức, cá nhân)................... được chấm dứt mọi hoạt động chế biến khoáng sản theo giấy phép nói trên có trách nhiệm:

- Hoàn thành trước ngày.... tháng.... năm..... việc nộp báo cáo kết quả chế biến khoáng sản, tài liệu pháp lý, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Sở Công nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Thanh lý các công trình để đảm bảo an toàn;

- Thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường, đất đai và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3.- Sở Công nghiệp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở Công nghiệp

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu

MẪU SỐ 44

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

(Uỷ ban nhân dân tỉnh.............)

 

(Tên tổ chức, cá nhân)...........................................

Trụ sở tại:......................................................

Điện thoại:....................... Fax:..........................

Xin được chuyển nhượng quyền chế biến (tên khoáng sản)........... theo Giấy phép chế biến khoáng sản số..... ngày.... tháng.... năm..... do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (Chủ tịch UBND tỉnh.................) cấp.

Thời hạn được chế biến.......... năm, từ tháng..... năm.... đến tháng...... năm.....

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng (tên tổ chức, cá nhân).......

Trụ sở tại:......................................................

Điện thoại:....................... Fax:..........................

Quyết định (giấy phép) thành lập số:......... ngày.... tháng..... năm...... của (cơ quan)..........................................

Đăng ký kinh doanh số........... ngày..... tháng.... năm.........

Số tài khoản.................... tại Ngân hàng...................

Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng số......... ký ngày.... tháng.... năm..... và các văn bản khác liên quan.

Lý do xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Thời gian bắt đầu được chuyển nhượng kể từ ngày... tháng.. năm...

Tài liệu gửi kèm theo: (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

- (Theo Điều 44 của Quy định) Ký tên, đóng dấu

-

 

MẪU SỐ 45

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP

CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

(chuyển nhượng quyền chế biến)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Căn cứ Công văn số....... ngày.... tháng... năm... của........; - Căn cứ Giấy phép đầu tư hoặc Công văn thoả thuận số.... ngày... tháng.... năm.... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là người nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài);

- Xét đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến (tên khoáng sản)......... của (tổ chức, cá nhân).......... kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số....... ngày.... tháng.... năm.... và các văn bản pháp lý khác kèm theo;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Cho phép (tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng).......... được tiếp tục quyền chế biến (tên khoáng sản).........................

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)...........................

Nguồn nguyên liệu để chế biến:................ thành các sản phẩm (tên và chất lượng sản phẩm).....................................

Công nghệ........................................................

Sản lượng các loại sản phẩm......................................

Mục đích sản xuất (xuất khẩu, tiêu thụ trong nước, tự tiêu thụ,...)........................

Thời hạn chế biến:... năm, từ tháng... năm... đến tháng... năm...

Lệ phí giấy phép........................ ĐVN (USD).

 

Điều 2.- (Tổ chức, cá nhân)..................... có trách nhiệm:

1. Hoạt động chế biến khoáng sản theo phương án công nghệ, báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định khác của Luật Khoáng sản và pháp luật liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ (theo quy định của Bộ Công nghiệp);

 

Điều 3.- Hoạt động chế biến khoáng sản theo giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tổ chức, cá nhân)............. thông báo kế hoạch sản xuất, đăng ký hoạt động tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Điều 4.- Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của giấy phép chế biến khoáng sản số...... ngày... tháng... năm...

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh...

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

Hoạt động chế biến khoáng sản theo giấy phép này đã

được đăng ký lại tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Số đăng ký:..... ĐK/CB

 

Hà Nội, ngày.... tháng... năm ...

Cục trường Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 45

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

GIẤY PHÉP

CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG
VÀ THAN BÙN

(chuyển nhượng quyền chế biến)

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH...........

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Xét đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến (tên khoáng sản)...... của (tổ chức, cá nhân).......... kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số... ngày.... tháng.... năm....;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Cho phép (tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng).......... được tiếp tục quyền chế biến (tên khoáng sản).........................

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)...........................

Nguồn nguyên liệu để chế biến:................ thành các sản phẩm (tên và chất lượng sản phẩm).....................................

Công nghệ........................................................

Sản lượng các loại sản phẩm......................................

Mục đích sản xuất (xuất khẩu, tiêu thụ trong nước, tự tiêu thụ,...)........................

Thời hạn chế biến:... năm, từ tháng... năm... đến tháng... năm...

Lệ phí giấy phép........................ ĐVN.

 

Điều 2.- (Tổ chức, cá nhân)..................... có trách nhiệm:

1. Hoạt động chế biến khoáng sản theo phương án công nghệ, Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định khác của Luật Khoáng sản và pháp luật liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ (theo quy định của Bộ Công nghiệp);

 

Điều 3.- Hoạt động chế biến khoáng sản theo giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tổ chức, cá nhân)................ thông báo kế hoạch sản xuất, đăng ký hoạt động tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 4.- Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của giấy phép chế biến khoáng sản số...... ngày... tháng... năm...

 

Nơi gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở Công nghiệp

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu

 

Hoạt động chế biến khoáng sản theo giấy phép này đã

được đăng ký lại tại Sở Công nghiệp

Số đăng ký:..... ĐK/CB

 

......, ngày.... tháng... năm ...

Giám đốc Sở Công nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

MẪU SỐ 46

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN

THỪA KẾ QUYỀN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

(Uỷ ban nhân dân tỉnh.............)

 

(Tên tổ chức, cá nhân)...........................................

Được hưởng thừa kế hợp pháp tài sản của (tên người quá cố)....... .......... là chủ doanh nghiệp....................., đã chết ngày..... tháng..... năm....

Trụ sở tại:......................................................

Điện thoại:....................... Fax:..........................

Quyết định (giấy phép) thành lập doanh nghiệp số........ ngày.... tháng... năm... của.........

Đăng ký kinh doanh số....... ngày.... tháng..... năm.....

Số tài khoản................ tại Ngân hàng.......................

Có giấy phép chế biến khoáng sản số...... ngày... tháng... năm... để hoạt động chế biến (tên khoáng sản).........................

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)...........................

Đề nghị Bộ Công nghiệp (UBND tỉnh.....................) cho phép (tên tổ chức, cá nhân).................. được hưởng thừa kế quyền chế biến khoáng sản theo giấy phép nói trên.

(Tổ chức, cá nhân hưởng thừa kế quyền chế biến khoáng sản)....... ............ cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của giấy phép, quy định của Luật khoáng sản về hoạt động chế biến và các quy định khác của pháp luật.

 

Tài liệu gửi kèm theo: (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

- (Theo Điều 46 của Quy định) Ký tên, đóng dấu

-

-

 

MẪU SỐ 47

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP

CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

(Thừa kế quyền chế biến khoáng sản)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin thừa kế quyền chế biến khoáng sản của (tổ chức, cá nhân).................. là người được hưởng thừa kế hợp pháp tài sản của (tên người quá cố)............. đã chết ngày... tháng... năm..., kèm theo các văn bản chứng minh quyền thừa kế hợp pháp tài sản;

- Căn cứ giấy phép chế biến khoáng sản số......... ngày.... tháng.... năm.... và kết quả hoạt động chế biến theo giấy phép đến ngày... tháng... năm...

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Cho phép (tổ chức, cá nhân hưởng thừa kế)............... được tiếp tục chế biến (tên khoáng sản)............. kể từ ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)...........................

Nguồn nguyên liệu để chế biến:................ thành các sản phẩm (tên và chất lượng sản phẩm).....................................

Công nghệ chế biến...............................................

Sản lượng các loại sản phẩm......................................

Mục đích sản xuất (xuất khẩu, tiêu thụ trong nước, tự tiêu thụ,...)........................

Thời hạn chế biến:... năm, từ tháng... năm... đến tháng... năm...

Lệ phí giấy phép........................ ĐVN (USD).

 

Điều 2.- (Tổ chức, cá nhân)..................... có trách nhiệm:

1. Hoạt động chế biến khoáng sản theo phương án công nghệ, Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định khác của Luật Khoáng sản và pháp luật liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ (theo quy định của Bộ Công nghiệp);

 

Điều 3.- Hoạt động chế biến khoáng sản theo giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tổ chức, cá nhân)............. thông báo kế hoạch sản xuất, đăng ký hoạt động tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Điều 4.- Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của giấy phép chế biến khoáng sản số...... ngày... tháng... năm...

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh...

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

 

Hoạt động chế biến khoáng sản đã được đăng ký lại tại

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Số đăng ký:..... ĐK/CB

 

Hà Nội, ngày.... tháng... năm ...

Cục trường Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 47A

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

GIẤY PHÉP

CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG
VÀ THAN BÙN

(Thừa kế quyền chế biến khoáng sản)

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH...........

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Xét đơn xin thừa kế quyền chế biến khoáng sản của (tổ chức, cá nhân)................ là người được hưởng thừa kế hợp pháp tài sản của (tên người quá cố).................. đã chết ngày.... tháng... năm..., kèm theo các văn bản chứng minh quyền thừa kế hợp pháp tài sản;

- Căn cứ giấy phép chế biến khoáng sản số..... ngày.... tháng.... năm.... và kết quả hoạt động chế biến theo giấy phép đến ngày.... tháng.... năm....;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Cho phép (tổ chức, cá nhân hưởng thừa kế)............... được tiếp tục quyền chế biến (tên khoáng sản)........... kể từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)...........................

Nguồn nguyên liệu để chế biến:................ thành các sản phẩm (tên và chất lượng sản phẩm).....................................

Công nghệ chế biến...............................................

Sản lượng các loại sản phẩm......................................

Mục đích sản xuất (xuất khẩu, tiêu thụ trong nước, tự tiêu thụ,...)........................

Thời hạn chế biến:... năm, từ tháng... năm... đến tháng... năm...

Lệ phí giấy phép........................ ĐVN.

 

Điều 2.- (Tổ chức, cá nhân)..................... có trách nhiệm:

1. Hoạt động chế biến khoáng sản theo phương án công nghệ, Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định khác của Luật Khoáng sản và pháp luật liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ (theo quy định của Bộ Công nghiệp);

 

Điều 3.- Hoạt động chế biến khoáng sản theo giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tổ chức, cá nhân)................ thông báo kế hoạch sản xuất, đăng ký hoạt động tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Điều 4.- Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của giấy phép chế biến khoáng sản số...... ngày... tháng... năm...

 

Nơi nhận: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

- (Tên tổ chức, cá nhân)

- Sở Công nghiệp

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu

 

Hoạt động chế biến khoáng sản đã được đăng

ký lại tại Sở Công nghiệp

Số đăng ký:..... ĐK/CB

......, ngày.... tháng... năm ...

Giám đốc Sở Công nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 48

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../QĐ-ĐCKS

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

THU HỒI GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Xét Biên bản kiểm tra số.......... ngày.... tháng.... năm.... của...........................;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay thu hồi giấy phép chế biến (tên khoáng sản)......... số....... ngày.... tháng.... năm.... đã được cấp cho (tổ chức, cá nhân).............

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)........................... và chấm dứt mọi hoạt động chế biến theo giấy phép nói trên kể từ ngày.... tháng.... năm....

 

Điều 2.- (Tổ chức, cá nhân)...................... có trách nhiệm:

- Hoàn thành trước ngày.... tháng.... năm.... việc nộp báo cáo kết quả chế biến khoáng sản, tài liệu pháp lý, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo quy định của pháp luật;

- Thanh lý các công trình bảo đảm an toàn trong khu vực;

- Thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường, đất đai và các quy định khác của pháp luật.

 

Điều 3.- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Công nghiệp tỉnh............. có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở CN tỉnh...

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu VP

 

MẪU SỐ 48A

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

....., ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

THU HỒI GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH...........

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Xét Biên bản kiểm tra số.......... ngày.... tháng.... năm.... của...........................;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay thu hồi giấy phép chế biến (tên khoáng sản)......... số....... ngày.... tháng.... năm.... đã được cấp cho (tổ chức, cá nhân).............

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)........................... và chấm dứt mọi hoạt động chế biến theo giấy phép nói trên kể từ ngày.... tháng.... năm....

 

Điều 2.- (Tổ chức, cá nhân)...................... có trách nhiệm:

- Hoàn thành trước ngày.... tháng.... năm.... việc nộp báo cáo kết quả chế biến khoáng sản, tài liệu pháp lý, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Sở Công nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Thanh lý các công trình bảo đảm an toàn trong khu vực;

- Thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường, đất đai và các quy định khác của pháp luật.

 

Điều 3.- Sở Công nghiệp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

- (Tên tổ chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

- Sở Công nghiệp

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- VP quản lý HĐKS khu vực

- Lưu

Thuộc tính văn bản
Quyết định 325/QĐ-ĐCKS của Bộ Công nghiệp về việc ban hành "Quy định thủ tục hành chính về cấp giấy phép hoạt động khoáng sản"
Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 325/QĐ-ĐCKS Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 26/02/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF INDUSTRY
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------
No: 325/QD-DCKS
Hanoi, February 26, 1997

 
DECISION
TO ISSUE THE REGULATION ON THE ADMINISTRATIVE PROCEDURES CONCERNING MINERAL ACTIVITY PERMITS
THE MINISTER OF INDUSTRY
Pursuant to the Law on Minerals of March 20, 1996 and Decree No.68-CP of November 1st, 1996 of the Government detailing the implementation of the Law on Minerals;
Pursuant to Decree No.74-CP of November 1st, 1995 of the Government on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry;
At the proposal of the Director of the Vietnam Department of Geology and Minerals,
DECIDES
Article 1.- To issue together with this Decision the Regulation on the Administrative Procedures concerning Mineral Activity Permits to be uniformly applied in the whole country.
Article 2.- The Ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the Peoples Committees of the provinces and the cities directly under the Central Government, the organizations and individuals engaged in mineral activities shall have to implement this Decision.
 

 
THE MINISTER OF INDUSTRY
Dang Vu Chu

 
REGULATION
ON THE ADMINISTRATIVE PROCEDURES CONCERNING MINERAL ACTIVITY PERMITS
(issued together with Decision No.325-QD/DCKS of February 26, 1997 of the Minister of Industry)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- The administrative procedures concerning mineral activity permits are procedures for granting, extending, permitting the return of and withdrawing mineral activity permits; permitting the assignment and/or inheritance of the right to prospect, exploit or process minerals, and for registering mineral activities.
Article 2.- The mineral activity permits mentioned in this Regulation include:
- Mineral prospection permits;
- Mineral exploration permits;
- Mineral exploitation permits;
- Mineral processing permits;
- Permits for full exploitation of minerals.
Article 3.- The administrative procedures concerning mineral activity permits according to the principles and procedures stipulated in Article 48 to Article 63 of Decree No. 68-CP of November 1st, 1996 of the Government detailing the implementation of the Law on Minerals (Decree No. 68-CP for short) are concretized in this Regulation.
Article 4.- The competence to grant, extend, withdraw, allow the return of mineral activity permits, permit the assignment of the mineral activity right as defined in Article 9 of Decree No. 68-CP is specified as follows:
1. The Ministry of Industry shall grant the following permits:
- Mineral prospection permit;
- Mineral exploration permit;
- Permit for the exploitation and permits for the processing of minerals of various kinds, except those under the granting competence of the Peoples Committees of the provinces and the cities directly under the Central Government (provincial Peoples Committee for short) as stipulated in Clause 2 of this Article;
- Permit for the exploitation and permit for the processing of minerals to be used as common construction materials in the boundary areas of two or more provinces, or granted to foreign organizations and individuals or joint ventures with foreign partners.
2. The provincial Peoples Committee shall grant the following permits for mineral activities to be conducted in the areas under its administrative management:
- Permit for full exploitation of minerals of various kinds in areas marked off by the Ministry of Industry in accordance with Article 66 of Decree No. 68-CP;
- Permit for the exploitation and permit for the processing of minerals to be used as common construction materials and peat granted to Vietnamese organizations and individuals, except those under the granting competence of the Ministry of Industry as stipulated in Clause 1 of this Article.
3. The agency that has the competence to grant permits for a given mineral activity shall be entitled to extend, withdraw and allow the return of permits of this kind and also be entitled to allow the assignment of the mineral activity right under such permits.
Article 5.- The agency under the Ministry of Industry to receive applications and dossiers applying for mineral activity permits is the Vietnam Department of Geology and Minerals.
The agency under the provincial Peoples Committee to receive applications and dossiers applying for mineral activity permits is the provincial Industrial Service.
These agencies shall have to provide guidance and create conditions for the organizations and individuals who seek information related to the selection of sites, their areas and administrative procedures concerning mineral activity permits.
Article 6.- The fee for a mineral activity permit shall be collected in accordance with the joint decision of the Ministry of Finance and the Ministry of Industry.
Chapter II
MINERAL PROSPECTION PERMITS
Article 7.- An organization or individual applying for a mineral prospection permit must send to the Vietnam Department of Geology and Minerals:
1. An application for a mineral prospection permit;
2. The mineral prospection plan clearly describing the location, boundary and area; the geological base and objects of the prospection (kinds of minerals), prospection method and work volume; duration, timetable and estimated cost, financial sources;
3. A map of the mineral prospection area set against the topographic map with a scale of not smaller than 1:000,000; a system of UTM square angle coordinates, four sets. The boundary line of the mineral exploration area divided into 1 km x 1 km squares.
4. The documents on the legal status of the applicant as stipulated by law.
Article 8.- Within sixty (60) days after receiving the full and valid dossier of a Vietnamese organization or individual and within ninety (90) days after receiving the full and valid dossier of a foreign organization or individual or a joint venture with a foreign partner, the Vietnam Department of Geology and Minerals must complete the evaluation of the dossier and submit it to the Minister of Industry for granting a prospection permit or issue a written reply to the applicant if the permit is not granted.
Article 9.- For extension of the mineral prospection permit, at least thirty (30) days earlier to the expiry date of the permit, the organization or individual permitted to conduct the prospection shall send to the Vietnam Department of Geology and Minerals an application clearly stating the reason for such extension together with a report on the result of the mineral prospection already achieved. Within thirty (30) days after receiving the valid application and dossier and the still effective prospection permit, the Vietnam Department of Geology and Minerals must consider and submit them to the Minister of Industry for decision or a written reply to the applicant if the permit is not extended.
Article 10.- To return the mineral prospection permit, the organization or individual permitted to conduct the prospection must send to the Vietnam Department of Geology and Minerals an application clearly stating the reason for returning the permit together with a report on the prospection results by the time it applies for returning the permit.
Within thirty (30) days after receiving the valid application and dossier, the Ministry of Industry shall issue a written decision permitting the return of the permit or a written reply to the applicant.
Article 11.- The prospection permit shall be withdrawn in accordance with Article 24 of the Law on Minerals and Article 58 of Decree No. 68-CP by decision of the Minister of Industry.
Chapter III
MINERAL EXPLORATION PERMITS
Article 12.- An organization or individual applying for a mineral exploration permit must send to the Vietnam Department of Geology and Minerals:
1. An application for a mineral exploration permit;
2. A mineral exploration plan clearly stating the location, boundary line and area; the geological base and the exploration purpose (potential reserves of the mineral); main technology and work volume; the impact on the ecological environment and natural resources; other constructions and assets; operating duration and time table; estimated exploration cost and financial sources...
3. A map of the mineral exploration area set against the background of a topographic map, the system of UTM square angle coordinates, four (4) sets. The boundary line of the mineral prospection area drawn up in the form of a closed polygon. The exploration area of one or more square kilometers (1 km2) shall be represented by squares of one kilometer on a 1 : 50,000 map; the exploration area of one or less square kilometer (1 km2) shall be represented on a map with a scale not smaller than 1 : 5,000.
4. The documents on the legal status, assets and financial capability of the applicant as stipulated by law;
5. A copy of the investment license (if any) certified by a State notary public.
Article 13.- Within sixty (60) days after receiving the full and valid dossier of a Vietnamese organization or individual and within ninety (90) days after receiving the full and valid dossier of a foreign organization or individual or a joint venture with a foreign partner, the Vietnam Department of Geology and Minerals shall complete the evaluation of the dossier, determine the minimum exploration cost, consult the local provincial Peoples Committee and the concerned agencies and inspect the exploration site before submitting them to the Minister of Industry for granting an exploration permit or issue a written reply to the applicant if the permit is not granted.
Article 14.- Before receiving the prospection permit, the prospecting organization or individual must pay a deposit, a fee for the exploration permit and a fee for the exclusive exploration right as stipulated in Articles 28, 29 and 30 of Decree No. 68-CP.
Article 15.- Under Article 51 of Decree No. 68-CP, the consulting agency shall have to issue according to its competence a written reply to the Vietnam Department of Geology and Minerals within twenty five (25) days after receiving the written inquiry of the Department. If, after this time limit, there is no written reply from the consulting agency, it shall be deemed that such agency has approved the granting of the mineral exploration permit.
In cases of divergent views in written replies of the concerned agencies, the Vietnam Department of Geology and Minerals may organize a meeting to reach an agreement thereon or submit these views to the Minister of Industry for consideration and decision.
Article 16.- With regard to the mineral exploration permits which, as stipulated by the Government, shall be granted only with the approval of the Prime Minister, within twenty (20) days after receiving an official dispatch from the Office of the Government about the opinion of the Prime Minister, the Vietnam Department of Geology and Minerals shall complete and submit the dossier to the Minister of Industry for granting an exploration permit or issuing a written reply to the applicant if the permit is not granted.
Article 17.- For extension of the mineral exploration permit, at least thirty (30) days before the expiry date of the permit, the organization or individual permitted to conduct the exploration must send to the Vietnam Department of Geology and Minerals:
1. An application for extension of the mineral exploration permit;
2. A report on the result and cost of the conducted exploration; the plan, work volume and estimated cost of the continued exploration;
3. A map of the area to be explored, from which at least thirty per cent (30%) of the area under the earlier permit has been excluded.
Within thirty (30) days after receiving the valid application and dossier, the Vietnam Department of Geology and Minerals shall consider and submit them to the Minister of Industry for decision to extend the permit or a written reply to the applicant if the extension is refused.
If the mineral exploration permit has expired but the application and dossier applying for its extension are still under consideration, the permit shall continue to be effective until there is a decision to extend it or a written reply to the applicant refusing the extension.
Article 18.- To return a mineral exploration permit, the organization or individual must send to the Vietnam Department of Geology and Minerals:
1. An application for returning the mineral prospection permit;
2. A report on the mineral exploration result and a report on the cost of the conducted exploration by the time the organization or individual applies for the return of the permit;
3. A list of the fulfilled financial obligations.
Within thirty (30) days after receiving the valid application and dossier, the Vietnam Department of Geology and Minerals shall consider and submit them to the Minister of Industry for decision.
Article 19.- To return part of the exploration area, the organization or individual must send to the Vietnam Department of Geology and Minerals:
1. An application for returning part of the mineral exploration area;
2. A report on the result of the conducted exploration of minerals in the area to be returned;
3. A map of the exploration area where exploration activities will continue;
4. The work volume and estimated expenditure;
5. The program for continued exploration.
Within thirty (30) days after receiving the valid application and dossier, the Vietnam Department of Geology and Minerals shall consider and submit them to the Minister of Industry for decision or a written reply to the applicant.
Article 20.- To assign the mineral exploration right, the organization or individual must send to the Vietnam Department of Geology and Minerals:
1. An application for the assignment of the mineral exploration right;
2. The contract on the assignment of the mineral exploration right;
3. The list of the values of the assets to be assigned attached to the assignment contract;
4. A report on the exploration results, the expenses already paid and the obligations already fulfilled by the time the organization or individual applies for the assignment of the exploration right;
5. The documents certifying the legal status, assets and financial capability of the organization or individual applying for assignment;
6. A copy of the investment license certified by a State notary public (for assignees that are foreign organizations and individuals or joint ventures with foreign parties).
Within thirty (30) days after receiving the valid application and dossier and the still effective exploration permit, the Vietnam Department of Geology and Minerals shall consider and submit them to the Minister of Industry for decision or a written reply to the applicant if the assignment of the exploration permit is refused.
Article 21.- The assignment of the exploration right shall be approved by the granting of a new exploration permit to the organization or individual applying for assignment in compliance with the exploration right defined in the earlier permit which shall be withdrawn thereupon. In cases where the exploration right is not qualified for the assignment as stipulated in Article 56 of Decree No. 68-CP such organization or individual shall be entitled to return the exploration permit as stipulated in Article 18 of this Regulation.
Article 22.- For a lawful inheritance of the mineral exploration right, the organization or individual must send to the Vietnam Department of Geology and Minerals:
1. An application for the inheritance of the mineral exploration right;
2. A legal document proving that the applicant is the lawful heir of the individual permitted to conduct mineral exploration;
3. A report on the exploration result, the expenses actually paid and the program for continued exploration.
Within thirty (30) days after receiving the valid application and dossier and the still effective exploration permit, the Vietnam Department of Geology and Minerals shall consider and submit them to the Minister of Industry for decision.
The inheritance of the mineral exploration right shall be approved by the granting of a new exploration permit to the inheriting organization or individual in compliance with the mineral exploration right defined in the earlier permit which shall be withdrawn thereupon.
Article 23.- In cases where the organization or individual lawfully entitled to inherit the mineral exploration right lacks conditions to continue the exploration, they shall be entitled to assign the exploration right to another organization or individual as stipulated in Article 20 or to apply for returning the exploration permit as stipulated in Article 18 of this Regulation.
Article 24.- The mineral exploration permit shall be withdrawn as stipulated in Article 29 of the Law on Minerals and Article 59 of Decree No. 68-CP by decision of the Minister of Industry.
Chapter IV
MINERAL EXPLOITATION PERMITS-
Article 25.- An organization or individual applying for a mineral exploitation permit must send to the application receiving agency:
1. An application for a mineral exploitation permit;
2. The competent agencys written approval or document on the evaluation of the exploration report as stipulated in Article 43 of Decree No. 68-CP and a certification that the exploration report has been filed in the State geological archives;
3. A feasibility study report on the mineral exploitation together with an evaluation or approval document as stipulated in Article 44 of Decree No. 68-CP;
4. A map of the mineral exploitation area (projected) set against the background of a topographic map with a scale of not smaller than 1:5,000 and a system of UTM square angle coordinates, four (4) sets.
5. The documents on the legal status of the applicant (if the applicant is not the organization or individual already permitted to conduct exploration);
6. The documents certifying the assets and financial capability of the applicant (investor);
7. A copy of the investment license (if any) for exploiting minerals certified by a State notary public(for foreign organizations and individuals or joint ventures with foreign partners);
8. A report on the environmental impact already examined and approved in accordance with the legislation on environmental protection;
9. The document of a competent medical agency as stipulated by the Ministry of Health certifying the quality and utility of the water source if the mineral to be exploited is mineral water, thermal water or clean natural water to be used for medical treatment, convalescence restoration and the production of bottled refreshments.
Article 26.- Within sixty (60) days after receiving the full and valid dossier of a Vietnamese organization or individual and within ninety (90) days after receiving the full and valid dossier of a foreign organization or individual or a joint venture with a foreign partner, the application receiving agency shall complete the evaluation of the dossier, inspect the exploitation site and consult the concerned agencies before submitting it to the competent level for granting an exploitation permit or issuing a written reply to the applicant if the permit is not granted.
Article 27.- The order, procedures and time limit for consulting the concerned agencies or seeking the Prime Ministers opinion when the application is considered before a mineral exploitation permit can be granted shall comply with Articles 15 and 16 of this Regulation.
Article 28.- When it is necessary to publicize the mineral exploitation application on the mass media for public comments the application receiving agency must publicize it at least twenty five (25) days before the date the permit is granted
Article 29.- For extension of the mineral exploitation permit, at least three (3) months before the expiry date of the permit the concerned organization or individual must send to the application receiving agency:
1. An application for extension of the mineral exploitation permit;
2. A report on the result of the exploitation activities from the date the permit becomes effective to the time its extension is applied for; the remaining mineral reserve and the area applied for continued exploitation;
3. A list of fulfilled obligations: payment of taxes, damage compensation, environmental protection, recuperation of land in areas where the exploitation activities have terminated...
3. The map of the mine under exploitation by the time the extension is applied.
Within thirty (30) days after receiving the valid application and dossier, the application receiving agency must consider and submit them to the competent level for decision on the extension or a written reply to the applicant if the extension is refused.
Article 30.- For returning a mineral exploitation permit, the organization or individual must send to the application receiving agency:
1. An application for returning the mineral exploitation permit;
2. A report on the mineral exploitation result from the date the permit becomes effective to the time the organization or individual applies for returning the permit;
3. A list of obligations fulfilled by the time the organization or individual applies for returning the permit: payment of taxes, damage compensation...
4. A plan on the closure of the mine for liquidation or for protection as stipulated by the Ministry of Industry.
5. A map of the mine under exploitation.
Within thirty (30) days after receiving the valid application and dossier, the application receiving agency shall consider and submit them to the competent level for decision.
Article 31.- For returning part of the exploitation area, the organization or individual must send to the application receiving agency:
1. An application for returning part of the mineral exploitation area;
2. A report on the exploitation result, the geological situation and the remaining mineral reserve in the area to be returned;
3. A plan on the restoration of the environment and land, protection of natural mineral resources and ensuring safety in the area to be returned;
4. The map of the mine under exploitation at the time the organization or individual applies for returning part of the exploitation area.
Within thirty (30) days after receiving the valid application and dossier, the application receiving agency must consider and submit them to the competent agency for decision.
Article 32.- For assigning the mineral exploitation right, the organization or individual must send to the application receiving agency:
1. An application for the assignment of the mineral exploitation right;
2. The contract on the assignment of the mineral exploitation right;
3. The list of the values of the assets to be assigned attached to the contract on the assignment of the mineral exploitation right;
4. A report on the exploitation result and obligations fulfilled by the time the organization or individual applies for the assignment of the exploitation right;
5. The map of mine under exploitation at the time the organization or individual applies for assigning the exploitation right;
6. The documents certifying the legal status, assets and financial capability of the organization or individual as assignee of the mineral exploitation right;
7. A copy of the investment license certified by a State notary public (for assignees that are foreign organizations and individuals or joint ventures with foreign partners).
Within thirty (30) days after receiving the valid application and dossier and the still effective exploitation permit, the application receiving agency shall consider and submit them to the competent agency for decision or a written reply to the applicant if the exploitation right can not be assigned.
Article 33.- The assignment of the mineral exploitation right shall be approved by the granting of a new exploitation permit to the organization or individual assignee in compliance with the exploitation right defined in the earlier permit which shall be withdrawn thereupon. In cases where the exploitation right is not qualified for the assignment as stipulated in Article 56 of Decree No. 68-CP such organization or individual shall be entitled to return the exploitation permit as stipulated in Article 30 of this Regulation.
Article 34.- For a lawful inheritance of the mineral exploitation right, the organization or individual must send to the application receiving agency:
1. An application for the inheritance of the mineral exploitation right;
2. A legal document proving that the applicant is the lawful heir of the individual permitted to exploit minerals;
3. A report on the mineral exploitation result by the time the organization or individual applies for inheritance;
4. A map of the mine under exploitation at the time the organization or individual applies for inheritance.
Within thirty (30) days after receiving the valid application and dossier and the still effective exploitation permit, the application receiving agency shall consider and submit them to the application receiving agency for decision.
The inheritance of the mineral exploitation right shall be approved by the granting of a new exploitation permit to the inheriting organization or individual in compliance with the mineral exploitation right defined in the earlier permit which shall be withdrawn thereupon.
Article 35.- In cases where the organization or individual entitled to lawfully inherit the mineral exploitation right lacks conditions to continue the mineral exploitation activity, they shall be entitled to assign the exploitation right to another organization or individual as stipulated in Article 32 or to apply for the return of the exploitation permit as stipulated in Article 30 of this Regulation.
Article 36.- The mineral exploitation permit shall be withdrawn as stipulated in Article 39 of the Law on Minerals and Article 60 of Decree No. 68-CP by decision of the agency competent to grant such permit.
Article 37.- The administrative procedures concerning full exploitation permits shall be stipulated by the provincial Peoples Committee after consulting the Ministry of Industry and in compliance with the provisions of the Law on Minerals, and Article 65 to Article 70 of Decree No. 68-CP. Applications for full exploitation and full exploitation permits shall conform to the unified regulation for the whole country.
Article 38.- The provisions in Clause 4, Article 65 of Decree No. 68-CP on full exploitation contracts and full exploitation cards shall apply as follows:
1. A full exploitation contract shall be signed between an organization, which is an enterprise permitted to conduct full exploitation and an individual (not an enterprise) for conducting full exploitation on the basis of ensuring the legal responsibility of the organization which is an enterprise for its full exploitation right and the reciprocal responsibilities of the parties to the contract.
2. A full exploitation card shall be granted by the organization, which is an enterprise permitted to conduct full exploitation to an individual (not an enterprise) for conducting full exploitation where it is impossible to determine separate areas for full exploitation by each individual. The full exploitation card shall be uniform, have a duration of not more than 12 months, may be extended several times but for no more than 12 months each time, and shall not exceed the effective duration of the full exploitation permit granted to the enterprise.
Chapter V
MINERAL PROCESSING PERMITS
Article 39.- An organization or individual that does not possess a mineral exploitation permit and wishes to apply for a mineral processing permit must send to the application receiving agency the following as stipulated in Article 5 of this Regulation:
1. An application for a mineral processing permit;
2. A report on the feasibility study on mineral processing together with an evaluation or approval document as stipulated in Article 44 of Decree No. 68-CP;
3. A copy of the investment license for processing minerals certified by a State notary public (for foreign organizations and individuals or joint ventures with foreign partners);
4. The documents certifying the legal status, assets and financial capability of the applicant
5. A report on the environmental impact already evaluated and approved in accordance with the legislation on environmental protection;
Article 40.- Within sixty (60) days after receiving the full and valid dossier of a Vietnamese organization or individual and within ninety (90) days after receiving the full and valid dossier of a foreign organization or individual or a joint venture with a foreign partner, the application receiving agency shall complete the evaluation of the dossier, conduct field inspection, gather comments from the concerned agencies and submit it to the competent level for granting a permit or issuing a written reply to the applicant if the permit is not granted.
Article 41.- The order, procedures and time limit for gathering comments from the concerned agencies or seeking the Prime Ministers opinion for considering the application before a mineral processing permit is granted shall comply with Articles 15 and 16 of this Regulation.
Article 42.- For extension of the mineral processing permit, at least three (3) months before the expiry date of the permit, the concerned organization or individual must send to the application receiving agency:
1. An application for extension of the mineral processing permit;
2. A report on the result of the processing activities from the date the permit becomes effective to the time the extension is applied for; the volume of minerals to be processed;
3. A list of fulfilled obligations: payment of taxes, damage compensation, environmental protection,
Within thirty (30) days after receiving the valid application and dossier and the still effective mineral processing permit, the application receiving agency shall consider and submit them to the competent level for deciding the extension or issuing a written reply to the applicant if extension is refused.
Article 43.- For returning a mineral processing permit, the organization or individual must send to the application receiving agency:
1. An application for returning the mineral processing permit;
2. A report on the mineral processing result from the date the permit becomes effective to the time the organization or individual applies for the return of the permit;
3. A list of the obligations fulfilled by the time the organization or individual applies for the return of the permit: payment of taxes, damage compensation...
Within thirty (30) days after receiving the valid application and dossier, the application receiving agency shall consider and submit them to the competent level for decision.
Article 44.- For assigning the mineral processing right, the organization or individual must send to the application receiving agency:
1. An application for the assignment of the mineral processing right;
2. The contract on the assignment of the mineral processing right;
3. The list of the values of assets to be assigned;
4. A report on the mineral processing result, the expenses actually paid and the obligations fulfilled by the time the organization or individual applies for the assignment of the mineral processing right;
5. The documents certifying the legal status, assets and financial capability of the organization or individual as assignee of the mineral processing right;
6. A copy of the investment license for processing minerals certified by a State notary public (for assignees that are foreign organizations and individuals or joint ventures with foreign partners).
Within thirty (30) days after receiving the valid application and dossier, the application receiving agency must consider and submit them to the competent agency for decision or a written reply to the applicant if the mineral processing permit can not be assigned.
Article 45.- The assignment of the mineral processing right shall be approved by the granting of a new processing permit to the organization or individual as assignee in compliance with the mineral processing right stipulated in the earlier permit which shall be withdraw thereupon In cases where the mineral processing right is not qualified for the assignment as stipulated in Clause 4, Article 61 and Article 56 of Decree No. 68-CP such organization or individual may return the mineral processing permit as stipulated in Article 43 of this Regulation.
Article 46.- For a lawful inheritance of the mineral processing right, the organization or individual must send to the application receiving agency:
1. An application for the inheritance of the mineral processing right;
2. Legal documents proving that the applicant is the lawful heir of the individual permitted to process minerals;
3. A report on the mineral processing result and the plan on continued mineral processing activity;
Within thirty (30) days after receiving the valid application and dossier and the still effective processing permit, the application receiving agency shall consider and submit them to the application receiving agency for decision.
The inheritance of the mineral processing right shall be approved by the granting of a new mineral processing permit to the inheriting organization or individual in compliance with the mineral processing right stipulated in the earlier permit which shall be withdrawn thereupon.
Article 47.- In cases where the organization or individual entitled to legally inherit the mineral processing right lacks conditions for continuing the mineral processing activity, they shall be entitled to assign the processing right to another organization or individual as stipulated in Article 44 or to apply for the return of the processing permit as stipulated in Article 43 of this Regulation.
Article 48.- The mineral processing permit shall be withdrawn as stipulated in Clause 3, Article 61 of Decree No. 68-CP by decision of the agency competent to grant such permit.
Chapter VI
STATE REGISTRATION AND ANNOUNCEMENT OF MINERAL ACTIVITIES
Article 49.- A mineral activity shall be subject to State registration at the application receiving agency defined in Article 5 of this Regulation before the permit is handed to the applicant.
All mineral activities defined in the permits granted by the competent agencies in the whole country must be registered and fully synthesized at the Vietnam Department of Geology and Minerals.
Article 50.- The application receiving agency shall have to file the dossiers regarding the mineral activity permits.
Article 51.- Two copies of a mineral activity permit shall be handed to the applicant and the permit shall be also sent to the agencies for State registration or announcement of the mineral activity according the following regulation:
1. One set of the mineral prospection permit or the mineral exploration permit and a map of the prospection area or the exploration area shall be sent to the concerned provincial Industrial Service
2. One set of the mineral exploitation permit together with a map of the exploitation area or one set of the mineral processing permit granted by the Ministry of Industry shall be sent to the concerned provincial Industrial Service.
3. One set of the permit for the exploitation of minerals to be used as common construction materials and the exploitation of peat, or one set of the full exploitation permit and one set of the mineral processing granted by the President of the Peoples Committee together with a map of the exploitation area and the information needed for the registration of the mineral exploitation or processing activity prepared by the provincial Industrial Service shall be sent to the Vietnam Department of Geology and Minerals.
4. Copies of the mineral activity permit shall be sent by the organization or individual permitted to conduct mineral activity to the other concerned agencies at the request of the latter when the former fill in the procedures for renting land or registering business and production activities...
Article 52.- The volume of minerals to be used as common construction materials that can be exploited without a mineral exploitation permit in the cases defined in Article 62 of Decree No. 68-CP must be registered at the agencies performing the State management over minerals is stipulated as follows:
1. If the exploitation activity is conducted in an area under the administrative management of a province, it shall be registered at the provincial Industrial Service;
2. If the exploitation activity is conducted in the boundary area of two or more provinces, it shall be registered at the Vietnam Department of Geology and Minerals and the concerned provincial Industrial Services.
Article 53.- The announcement of the mineral activity plans and programs as well as the regime of reporting the mineral activity results shall be subject to a separate Regulation.
Chapter VII
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 54.- This Regulation takes effect from the date of its issue. The earlier regulations which are contrary to this Regulation are now annulled.
Article 55.- Within ninety (90) days from the date of issue of this Regulation, any on-going mineral activity without a permit or with a permit which was granted ultra vires, any unregistered mineral activity or any mineral activity of which the dossier of its permit has not yet been fully or correctly filed as stipulated by this Regulation must re-fill in the procedures as required or be supplemented in accordance with this Regulation.
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!