Thông tư 58-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm thời phương thức thu nộp bảo hiểm xã hội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ

SỐ 58-TC/HCSN NGÀY 24-7-1995 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI PHƯƠNG THỨC THU NỘP BẢO HIỂM Xà HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 12-CP ngày 26-1-1995 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 19-CP ngày 16-2-1995 của Chính phủ về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong khi chờ Chính phủ ban hành quy chế thu, chi tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và sau khi có ý kiến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 115-BHXHVN ngày 4-7-1995; Bộ Tài chính hướng dẫn tạm thời thu, nộp bảo hiểm xã hội như sau:

 

I- ĐỐI TƯỢNG THU BẢO HIỂM Xà HỘI

 

Đối tượng thu bảo hiểm xã hội là người sử dụng lao động và người lao động (kể cả người lao động được cử đi học, đi thực tập, điều dưỡng công tác ở trong, ngoài nước vẫn thuộc danh sách trả lương hoặc tiền công của cơ quan và đơn vị) làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau đây:

1. Các doanh nghiệp Nhà nước.

2. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh có sử dụng từ 10 lao động trở lên.

3. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu chế xuất, khu công nghiệp.

4. Các doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ thuộc lực lượng vũ trang.

5. Các tổ chức kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể.

6. Các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

7. Các đơn vị sự nghiệp gắn thu bù chi, đơn vị sự nghiệp hưởng nguồn thu bằng viện trợ nước ngoài (kể cả viện trợ của tổ chức phi Chính phủ) để trả lương cho công nhân viên chức trong đơn vị.

8. Các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, hội quần chúng, dân cử từ Trung ương đến cấp huyện.

9. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

II- MỨC THU VÀ NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ TRÍCH NỘP BẢO HIỂM Xà HỘI

 

1. Mức thu bảo hiểm xã hội: Mức thu bảo hiểm xã hội là 20% tổng quỹ tiền lương hàng tháng, trong đó:

- Cơ quan, đơn vị hoặc chủ sử dụng lao động đóng bằng 15% so với tổng quỹ tiền lương của những người tham gia quỹ Bảo hiểm xã hội.

- Người lao động đóng bằng 5% tiền lương hàng tháng.

2- Quỹ tiền lương hàng tháng làm căn cứ trích nộp bảo hiểm xã hội.

a) Đối với khu vực hành chính sự nghiệp, tổ chức Đảng, đoàn thể, hội quần chúng, dân cử và lực lượng vũ trang:

Quỹ tiền lương hàng tháng làm căn cứ trích nộp bảo hiểm xã hội gồm: Tiền lương chính theo ngạch, bậc, theo cấp hàm, chức vụ và các khoản phụ cấp chức vụ, khu vực, đắt đỏ, thâm niên, phụ cấp chức vụ dân cử, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo quy định tại Nghị quyết số 35-NQ/UBTVQHK9 ngày 17-5-1993 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 9, Quyết định số 69-QĐ/TW ngày 17-5-1993 của Ban Bí thư; Nghị định số 25-CP ngày 17-5-1993 của Chính phủ; Quyết định số 574-TTg ngày 25-11-1993 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 5-CP ngày 26-1-1994 của Chính phủ.

b) Khu vực sản xuất kinh doanh:

Đối với các doanh nghiệp quy định tại điểm 1, 2, 3, 4, 5 phần I Thông tư này, tổng quỹ tiền lương làm căn cứ trích nộp bảo hiểm xã hội là tổng số tiền lương hàng tháng của những người tham gia bảo hiểm xã hội gồm: Tiền lương cấp bậc, chức vụ, hợp đồng, hệ số chênh lệch bảo lưu và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp đắt đỏ (nếu có)... theo đúng Nghị định số 26-CP ngày 23-5-1993 và Nghị định số 5-CP ngày 26-1-1994 của Chính phủ.

Các doanh nghiệp nếu đã ký kết hợp đồng lao động thì trích nộp bảo hiểm xã hội tính trên tổng quỹ tiền lương theo hợp đồng đã ký kết.

c) Đối với đơn vị nêu tại điểm 6, 7 phần I Thông tư này thì tổng quỹ tiền lương để làm căn cứ trích nộp bảo hiểm xã hội là quy lương hợp đồng.

3. Nguồn trích nộp và hạch toán kế toán.

a) Khoản đóng bảo hiểm xã hội bằng 15% quỹ tiền lương thuộc trách nhiệm đóng góp của cơ quan, đơn vị hoặc chủ sử dụng lao động:

- Đối với đơn vị hưởng lương từ nguồn ngân sách Nhà nước tính trong dự toán kinh phí hàng quý, năm và hạch toán vào mục 68 - chi bảo hiểm xã hội theo chương, loại, khoản, hạng tương ứng.

- Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh - dịch vụ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh - dịch vụ và hạch toán vào mục "trích Bảo hiểm xã hội".

- Đối với các đơn vị gắn thu bù chi, đơn vị hưởng nguồn viện trợ của nước ngoài thì trích từ nguồn thu, nguồn viện trợ để nộp Bảo hiểm xã hội và hạch toán vào chi phí quản lý.

b) 5% tiền lương đóng Bảo hiểm của người lao động.

Cơ quan, đơn vị hoặc chủ sử dụng lao động trích từ tiền lương hàng tháng của từng người, nộp vào quỹ Bảo hiểm xã hội cùng một lúc với 15% đóng góp của cơ quan, đơn vị hoặc chủ sử dụng lao động.

 

III- PHƯƠNG THỨC THU NỘP

 

1. Về nguyên tắc việc thu bảo hiểm xã hội do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thu và ghi vào sổ Bảo hiểm xã hội về mức thu của từng người lao động. Trong khi chưa có sổ Bảo hiểm xã hội phát cho từng người, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải xác nhận danh sách đã nộp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho từng đơn vị.

2. Trước mắt, tiền thu bảo hiểm xã hội được nộp vào tài khoản 942 "thu Bảo hiểm xã hội" mở tại hệ thống Kho bạc Nhà nước do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm chủ tài khoản. Khi lực lượng tham gia bảo hiểm xã hội ngoài quốc doanh phát triển thì việc mở tài khoản "thu Bảo hiểm xã hội" tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại Ngân hàng chuyên doanh thuộc Ngân hàng Nhà nước do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định sau khi có ý kiến của Hội đồng quản lý.

3- Phương thức thu nộp:

a) Hàng quý, các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động căn cứ vào kế hoạch quỹ tiền lương để đăng ký mức nộp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (đối với lực lượng vũ trang và cơ quan, đơn vị quản lý theo ngành dọc).

b) Hàng tháng (chậm nhất là ngày cuối tháng), đồng thời với việc trả lương, đơn vị sử dụng lao động trích nộp 20% tổng quỹ tiền lương, trong đó 15% tổng quỹ tiền lương do người sử dụng lao động đóng góp và 5% tiền lương của người lao động.

c) Cuối mỗi quý, các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động cùng cơ quan Bảo hiểm xã hội đối chiếu danh sách trả lương và quỹ tiền lương, lập bảng xác nhận số nộp bảo hiểm xã hội. Nếu có chênh lệch giữa số đã nộp và số phải nộp sẽ phải nộp tiếp trong quỹ sau (nếu có chênh lệch thiếu) hoặc coi như nộp trước cho quý sau (nếu chênh lệch thừa) và được quyết toán trong năm.

d) Trường hợp chậm nộp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì số tiền nộp chậm sẽ bị phạt theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn của Ngân hàng tại thời điểm truy nộp.

e) Cơ quan, đơn vị và người lao động cố tình không nộp Bảo hiểm xã hội thì các cơ quan Bảo hiểm xã hội thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam có quyền từ chối việc chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, đồng thời có văn bản thông báo cho các cơ quan pháp luật.

 

IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-1995. Những quy định trước đây về thu nộp bảo hiểm xã hội trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

2. Việc truy thu bảo hiểm xã hội năm 1994 và 6 tháng đầu năm 1995 vẫn do cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam chịu trách nhiệm tiếp tục truy thu và nộp vào tài khoản của Ngân sách Trung ương như quy định tại Công văn số 3478-TC/HCVX ngày 27-12-1994 của Bộ Tài chính.

3. Khoản lệ phí thu Bảo hiểm xã hội, trước mắt vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Trong quá trình thực hiện Thông tư này nếu có gì vướng mắc đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét hướng dẫn bổ sung cho phù hợp.

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 58-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm thời phương thức thu nộp bảo hiểm xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 58-TC/HCSN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Tào Hữu Phùng
Ngày ban hành: 24/07/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No: 58-TC/HCSN
Hanoi, July 24, 1995

 
CIRCULAR
GIVING PROVISIONAL GUIDANCE ON THE PROCEDURE OF COLLECTING AND PAYING SOCIAL INSURANCE
Pursuant to Decree No.12-CP of January 26, 1995 of the Government promulgating the Regulations on Social Insurance and Decree No.19-CP of February 16, 1995 of the Government on the establishment of the Vietnam Social Insurance, pending the issue by the Government of the regulations on the financial collection and expenditure of Vietnam Social Insurance, and proceeding from the opinion of the Vietnam Social Insurance in its Official dispatch No.115-BHXHVN of July 4, 1995;
The Ministry of Finance gives the following provisional guidance on the collection and payment of social insurance:
I.- PAYERS OF SOCIAL INSURANCE
The payers of social insurance are the employers of labor and the laborers (including the laborers who are sent on tours in the country and abroad for study, probation, health rehabilitation or work, but who are still on the payroll of public offices and units) working in the following offices, units and organizations:
1. The State-owned enterprises.
2. The enterprises of the non-State economic sectors which employ 10 or more workers.
3. The foreign invested enterprises, export processing zones, industrial parks.
4. The enterprises and service organizations of the armed forces.
5. The trading and service organizations of the administrative and professional agencies, the Party and mass organizations.
6. The foreign agencies and organizations or international organizations based in Vietnam, except when otherwise stipulated by an international treaty which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to.
7. The professional units which rely on their revenues for expenditure, the professional units which benefit from foreign aid (including aid from non-governmental organizations) as a source of revenue to pay salaries to their workers and employees.
8. The State management agencies, the administrative and professional agencies, the Party and mass organizations, associations, and elected bodies from the central to district levels.
9. The agencies and units in the Ministry of Defense, the Ministry of the Interior, and the Cipher Committee of the Government.
II.- THE RATE OF PAYMENT AND THE SOURCE OF FUNDS FOR PAYING SOCIAL INSURANCE
1. The rate of payment for Social Insurance: The rate of payment for Social Insurance is 20% of the total monthly salary fund, of which:
- A public office, unit or a labor employer pays an amount equal to 15% of the total monthly salary fund of those taking part in the Social Insurance Fund.
- The laborers pay 5% of their monthly salary.
2. The monthly salary fund is the basis for fixing payment for Social Insurance.
a/ With regard to the administrative and professional sector, the Party and mass organizations, associations, elected bodies, and the armed forces:
The monthly salary fund as the basis for Social Insurance payment includes: The basic salary according to the scale of salaries, grades, ranks, titles, and allowances for title, geographical area, high cost of living and seniority, allowances for title in elected bodies, and the percentage of reserved disparity (if any) as stipulated by Resolution No.35-NQ/UBTVQHK9 of May 17, 1993 of the National Assembly Standing Committee, 9th Legislature; Decision No.69-QD/TW on May 17,1993 of the Party Secretariat; Decree No.25-CP of May 17, 1993 of the Government; Decision No.574-TTg of November 25, 1993 of the Prime Minister, and Decree No.05-CP of January 26, 1994 of the Government.
b/ The production and business sector:
With regard to the enterprises mentioned in Points 1, 2, 3, 4, and 5, Part I of this Circular, the total salary fund as the basis for Social Insurance payment is the total monthly salary fund of those covered by Social Insurance, including: The salary according to grades, titles, contracts, the percentage of reserved disparity, and allowances for title, geographical area, high cost of living (if any)... in accordance with Decree No.26-CP of May 23, 1993 and Decree No.05-CP of January 26, 1994 of the Government.
With regard to those enterprises which have already signed labor contracts, they must pay Social Insurance premiums on the basis of the total salary fund fixed in the signed contract.
c/ Concerning those units mentioned in Points 6 and 7, Part I of this Circular, the total salary fund as the basis for Social Insurance payment is the contract salary fund.
3. The source of payment and way of accounting:
a/ The public offices, units or labor employers must pay an amount of Social Insurance premiums equal to 15% of the salary fund:
- With regard to those units which receive their salaries from the State Budget, the Social Insurance payment is included in the draft quarterly and annual budget allocations, and accounted in Section 68 for Social Insurance payment according to the corresponding chapter, type, item, and grade.
- As for the production, trading and service units, the Social insurance payment is Included in production, trading and service expenditure, and accounted in Section "Social Insurance Deduction".
- Regarding the units which rely on their revenues for expenditure and those which receive foreign aid, Social Insurance payment is deducted from their sources of revenues and aid, and accounted in the management expenditure.
b/ 5% of the laborers' salary as payment for Social Insurance:
The public office, unit or labor employer shall deduct 5% from the monthly salary of each laborer to pay to the Social Insurance fund, and the public office, unit or labor employer themselves pay 15%.
III.- THE PROCEDURE OF PAYMENT
1. In principle, Social Insurance is collected by the Vietnam Social Insurance agency and the collected sum is registered in the Social Insurance booklet of each laborer. Pending the issue of social insurance booklets to each laborer, the Vietnam Social Insurance agency must certify the list of those who have paid social insurance premiums at each unit (with a list attached).
2. For the time being, the money collected as Social Insurance payment is remitted to Account number 942 as "Social Insurance Payment" opened at the system of State Treasuries under the name of the General Director of Vietnam Social Insurance. When the number of people buying social insurance from the non-State sector increases, the opening of "Social Insurance Payment" Accounts at the State Treasuries or at the Specialized Bank of the State Bank shall be decided by the General Director of Vietnam Social Insurance after consulting the Managing Board.
3. The procedure of payment:
a/ Every quarter, the labor employing agencies and units basing themselves on the salary fund plan shall register the rate of payment with the provincial and municipal Social Insurance Services and the Vietnam Social Insurance (concerning the armed forces, public offices and units under the management of the branches).
b/ Every month (the last day of the month at the latest), besides paying salaries, the labor employing unit shall deduct 20% of the total salary fund, including 15% of the total salary fund paid by the labor employer and 5% of the salaries of the laborers.
c/ At the end of each quarter, the labor employing agencies and units together with the Social Insurance Service shall compare the payroll and the salary fund, and certify a list of those who have paid social insurance premiums. If the number of those who have paid social insurance is less than the number who have to pay, the difference must be paid in the next quarter, and if the number of those who have paid social insurance is more than the number who have to pay, the difference shall be transferred to the next quarter, and both cases shall be accounted in the year.
d/ If the monthly Social Insurance payment is delayed, the payer must pay an interest rate equal to the interest rate of short-term bank savings for the amount of money delayed at the time of payment.
e/ Regarding those agencies, units and laborers that deliberately refuse to pay Social Insurance, the Social Insurance agencies in the system of Vietnam Social Insurance shall reserve the right to refuse to pay Social Insurance compensations, and at the same time, notify the legal agencies of these cases in writing.
IV.- IMPLEMENTATION PROVISIONS
1. This Circular takes effect as from July 1st, 1995. All stipulations made earlier on the collection and payment of Social Insurance which are contrary to the provisions of this Circular are now annulled.
2. The financial institution, the taxation office and the Vietnam General Confederation of Labor shall continue to collect Social Insurance premiums for 1994 and the first 6 months of 1995, and remit it to the account of the Central Bank as stipulated in Official Dispatch No.3478-TC/HCVX of December 27, 1994 of the Ministry of Finance.
3. The fees for the collection of Social Insurance shall, for the time being, be collected according to the current stipulations.
4. In the process of implementing this Circular, if there is any problem, the localities, public offices and units are requested to inform the Ministry of Finance and Vietnam Social Insurance for consideration and settlement.
 

 
 
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Tao Huu Phung

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!